2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr VII/20/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

UCHWAŁA Nr VII / 20 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 26 lutego 2007r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007rok

Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r. Nr 147 , poz. 1231 z późn. zm.1 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka .

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXIV/162/ 06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 roku Nieszawka w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

--------------------------------------------------------------------------------------

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 Nr 167 , poz. 1372 , z 2003r. Nr 80 poz.719 i Nr 122, poz.1143, z 2004r. Nr 29 poz.257, Nr 99 poz.1001, Nr 152, poz.1597 i Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 23,poz.186, Nr 132, poz.1110, Nr 155, poz.1298, Nr 179, poz.1485, z 2006 Nr 170 poz.1217, Nr 171 poz.1225, Nr 220 poz.1600

Załącznik do uchwały nr VII / 20 /2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

NA 2007 ROK

I. DIAGNOZA

Art. 4.1 ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , nakłada na Gminę – jako zadanie własne gminy, obowiązek prowadzenie działań związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych głównie od alkoholu . Realizacja tych działań prowadzona jest na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , uchwalanego corocznie także przez Radę Gminy w Wielkiej Nieszawce ( art.41ust.2 ustawy) .

Założeniem niniejszego Programu tak jak w latach ubiegłych, jest realizacja działań zmierzających do poprawy sytuacji osób i rodzin w których występuje problem alkoholizmu oraz prowadzenie działań o charakterze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień . Program stanowi całość , którą należy realizować systematycznie i konsekwentnie na przestrzeni kilku lat .

Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie w ilości spożywanego alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca . W gminie Wielka Nieszawka także sprzedawana jest jego duża ilość , a dokładne dane uzyskujemy corocznie do dnia 31 stycznia zgodnie z oświadczeniami składanymi przez właścicieli punktów sprzedaży .

Według stanu na dzień 31.12.2006r. na terenie Gminy mamy 23 punkty sprzedaży alkoholu z czego 11 to sprzedaż z możliwością spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży. Wobec powyższego, 1 punkt sprzedaży przypada na 174 mieszkańców . Wszystkie punkty sprzedają piwo. Napoje o zawartości do 18 % alkoholu sprzedawane są w 18 sklepach a napoje powyżej 18% zawartości alkoholu sprzedawane są w 13 punktach . Do dnia 31 stycznia 2007r. wszyscy właściciele punktów sprzedaży złożyli informacje na temat wartości sprzedanego alkoholu w 2006r. i tak sprzedano:

- napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwo – 1.179.964,00zł.

- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa) – 255.467,00zł.

- napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 18% - 539.270,00zł.

Łącznie w 2006r. w Gminie Wielka Nieszawka sprzedano alkoholu za kwotę – 1.974.701,00zł. (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset jeden złotych). Statystyczny mieszkaniec gmin (przy liczbie mieszkańców równej 4.000 osób) zakupił w 2006r. alkohol za kwotę 494,00zł.!! Powyższe dane liczbowe mówią, że mieszkańcy na zakup alkoholu przeznaczają ogromne środki, których to wielokrotnie w ich rodzinach brakuje na zakup choćby podstawowych artykułów żywnościowych.

Spożywanie napojów alkoholowych w nadmiarze przysparza wielu problemów społecznych , które mają swoje odbicie w funkcjonowaniu najmniejszej jednostki społeczeństwa jaką jest rodzina . Z problemem alkoholizmu wiąże się zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania zarówno sfery ekonomicznej , materialnej jak i zdrowotnej społeczeństwa . Przeciwdziałanie wszystkim czynnikom niosącym zagrożenie leży w interesie samorządu lokalnego , dlatego bardzo ważnym elementem każdego działania jest dobrze zorganizowana działalność profilaktyczna oraz prowadząca do rozwiązania istniejących już problemów , związanych z nadużywaniem alkoholu . Podstawą do podejmowanych działań jest “ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi “ .

Na terenie naszej Gminy nie działa żaden punkt konsultacyjny ani też nie działa żadna grupa samopomocowa. Mieszkańcy naszej gminy w przypadku konieczności podjęcia leczenia czy tez konieczności odbycia konsultacji kierowani są do placówek działających poza naszym terenem, w szczególności do Torunia, gdzie zawsze otrzymują niezbędną pomoc. W 2006r. za pośrednictwem Komisji jeden z mieszkańców Gminy przeszedł kompleksowy proces leczenia odwykowego, zakończony jak dotychczas sukcesem. Niestety jak wynika z rozeznania pracowników GOPS jeszcze przynajmniej 5 osób wymaga natychmiastowego podjęcia takiego leczenia.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych współpracuje ściśle z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, których to pracownicy są kadrą przygotowaną do udzielania wsparcia osobom uzależnionym czy też ich rodzinom. Dzięki kadrze tych instytucji udaje się dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących pomocy. Duży wkład w prace Komisji wnosi też Policja, przy udziale której niejednokrotnie pracownik GOPS udaje się na interwencje, gdzie przyczyną problemów często jest alkohol. Nadmierne spożywanie alkoholu niesie za sobą nie tylko problemy zdrowotne osób go spożywających ale niejednokrotnie jest przyczyną zagrożenia zdrowia a nawet życia osób, które znajdą się w pobliżu osoby uzależnionej.

Rada Gminy Wielka Nieszawka uważa , że Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tworzy merytoryczną podstawę do przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz uzyskania postępów w rozwiązywaniu problemów alkoholowych związanych ze sprzedażą i spożywaniem alkoholu na terenie Gminy.

Rozdział 1

PROFILAKTYKA

Zadaniem profilaktyki jest zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu oraz ograniczenie przypadków nowych uzależnień i niedopuszczenie do pojawienia się problemu innych uzależnień. Jak do tej pory na terenie naszej gminy nie występuje wyraźnie zjawisko narkomanii i miejmy nadzieję , że nie będziemy musieli się z nim zmagać . Zjawiska patologiczne , uwarunkowane wieloczynnikowo , w tym nadużywanie alkoholu , przebiegają w sposób trudny do obserwowania i zwalczania . Gminna Komisja współpracuje z placówkami na terenie miasta Torunia , gdzie kierowane są na konsultacje osoby zgłaszające się z problemami , których rozwiązywaniem mogą zająć się wyłącznie osoby przeszkolone w tym celu .

Od kilku już lat w placówkach szkolnych naszej gminy prowadzone są zajęcia, których głównym celem jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży o szkodliwości spożywania alkoholu i narkotyków . Od trzech lat szkoły biorą udział w ogólnopolskiej kampanii “Zachowaj trzeźwy umysł” , której głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia – życia bez nałogów. W trakcie roku szkolnego odbywa się szereg imprez okolicznościowych, konkursów. Podczas spotkań z rodzicami w szkołach także przeprowadzane są akcje których celem jest zwiększenie świadomości rodziców o zagrożeniach patologiami, jakie czekają na ich dzieci. Także podczas wakacji np. przez prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym na organizowanych przez Gminę koloniach czy półkoloniach staramy się osiągać zamierzone efekty.

Cel ten może być osiągnięty przez:

1. Tworzenie warunków , wdrażanie i konsekwentną realizację nowoczesnych działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży takich jak :

1) ochrona dzieci i młodzieży przed uzależnieniem od alkoholu i narkotyków ;

2) zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu przez mieszkańców Gminy ;

3) ograniczanie liczby nowych przypadków uzależnień.

2. zapobieganie zjawiskom patologicznym realizowane będzie przez tworzenie warunków , wdrażanie , wsparcie finansowe i konsekwentna realizację działań profilaktycznych .

3. działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży polegać będą w szczególności na :

1) promowaniu życia bez alkoholu , przez działalność kulturalną i sportową

2) realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami ;

3) redukcji zagrożeń ryzyka uzależnień w grupach dzieci i młodzieży , szczególnie z rodzin patologicznych poprzez stworzenie możliwości uczestniczenia w zorganizowanym przez Gminę wypoczynku zawierającym program profilaktyczno-terapeutyczny;

4) prowadzeniu działalności edukacyjnej dotyczącej problemów alkoholowych ;

5) prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej , w szczególności dla dzieci i młodzieży ;

6) bieżącej ocenie sytuacji oraz kontroli skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych

7) utrzymaniu ścisłej kontroli reklamy pośredniej i bezpośredniej napojów alkoholowych ;

8) wprowadzeniu do podstawowej opieki zdrowotnej wczesnego diagnozowania zagrożeń zdrowotnych związanych z piciem alkoholu , zażywaniem narkotyków ;

9) wdrażaniu programów wczesnej interwencji skierowanych do rodzin dotkniętych chorobą alkoholową .

                                                                 Rozdział 2

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zwiększanie dostępności terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców gminy . Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność jakichkolwiek działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin . Na terenie naszej gminy nie działa żadna placówka lecznictwa odwykowego jednak dla umożliwienia rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez lecznictwo, gmina współpracuje z ośrodkami na terenie powiatu toruńskiego , radziejowskiego oraz świeckiego gdzie nasi mieszkańcy mogą korzystać z opieki . Na mocy art.21 ust.1 ustawy , leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu odbywa się w zakładach lecznictwa odwykowego a od osób uzależnionych od alkoholu nie pobiera się opłat za świadczenia w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu ( art.21 ust.3 ustawy ).

Doraźnym sposobem rozwiązania problemu osoby nietrzeźwej jest umieszczenie w Izbie Wytrzeźwień . Najczęściej jest to sposób na przerwanie lub uniknięcie awantury domowej , zaistnienia przemocy lub zapobieżenia nieszczęściu. W 2006r. zanotowaliśmy 18 pobytów osób zatrzymanych na terenie gminy z czego 13 dotyczyło mieszkańców gminy Wielka Nieszawka . Z Izbą Wytrzeźwień w Toruniu, Gmina posiada podpisana stosowną umowę. Z pobytem w Izbie związane jest ponoszenie kosztów zarówno przez samych klientów ale również przez gminę . W ramach ponoszonych przez Gminę kosztów przeprowadzane są rozmowy zarówno z klientami izby jak i z członkami ich rodzin . Zauważalne jest zmniejszenie się ilości pobytów mieszkańców Gminy w Izbie Wytrzeźwień a zasługą tego jest przejście procesu leczenia odwykowego tych osób, które w latach ubiegłych podwyższały tę niechlubną statystykę.

W związku z powyższym w celu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom Gmina będzie w 2007r. realizować zadania a w szczególności:

1. Zadania polegające na podejmowaniu działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych przez :

a) wspomaganie merytoryczne lub organizacyjne działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych ,

b) zwiększenie dostępu do informacji o ofercie pomocy profilaktyczno-terapeutycznej w zakresie uzależnień poprzez upowszechnienie działalności Klubów AA , Wspólnot AA , instytucji , organizacji pozarządowych ,

c) współpracy z partnerami w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych .

2. W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Gmina będzie współpracować z partnerami , takimi jak : administracja rządowa , policja , instytucje pomocy społecznej , placówki oświatowo-wychowawcze , placówki ochrony zdrowia , media .

3. W celu rozpoznawania i skutecznego leczenia osób uzależnionych od alkoholu prowadzone będą następujące działania :

1) Prowadzenie w podstawowej opiece zdrowotnej wczesnej interwencji zagrożeń zdrowotnych związanych z piciem alkoholu ;

2) Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin

4.Wspieranie i organizowanie pomocy terapeutycznej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi realizowana będzie w szczególności poprzez :

1) umożliwienie członkom rodziny osoby uzależnionej od alkoholu uczestniczenia w programach profilaktycznych zwłaszcza dla dzieci i młodzieży ,

2) zapewnienie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie , będącej skutkiem nadużywania alkoholu ,

Rozdział 3

OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU

Dla lepszego radzenia sobie z problemami alkoholowymi potrzebne są zorganizowane działania prowadzone na szczeblu Gminy lub wsi . Ograniczenie czynników wpływających na wzrost zagrożeń związanych z piciem napojów alkoholowych będzie osiągane przez odpowiednie kształtowanie zasad dostępności alkoholu na terenie Gminy Wielka Nieszawka . Corocznie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadza kontrole punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy pod kątem przestrzegania zasad sprzedaży i podawania alkoholu zawartych zarówno w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak i w Gminnym Programie. W 2006r. przeprowadzono kontrole w 11 punktach sprzedaży alkoholu. W większości sklepów nie stwierdzono naruszeń jednak zarówno właścicielom jak i sprzedawcom w tych punktach wskazano na konieczność wzmożenia ostrożności przy sprzedaży alkoholu czy papierosów zwłaszcza osobom młodym , których w przypadku wątpliwości co do ich wieku należy wylegitymować. Każdy przedsiębiorca otrzymujący zezwolenie każdorazowo jest pouczany o konieczności przestrzegania obowiązujących zasad obrotu alkoholem.

Przeprowadzanie kontroli konieczne jest dla ujawnienia nieprawidłowości i w razie ich stwierdzenia odebrania zezwolenia nieuczciwym przedsiębiorcom.

Gmina realizując zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dążyć będzie do ograniczania dostępności alkoholu .

Ograniczanie dostępności alkoholu następować będzie w szczególności poprzez bezwzględne przestrzeganie wyznaczonej uchwałą Rady Gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych , zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) , przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy .

Rozdział 4

ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W celu optymalnego wykorzystania środków finansowych pozyskiwanych z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych środki te powinny być przeznaczone przez Gminę na finansowanie zadań odpowiadających intencjom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz postanowieniom niniejszego programu a w szczególności na finansowanie :

1) organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży , podczas którego realizowane są programy z zakresu profilaktyki uzależnień ;

2) działań profilaktycznych polegających na organizowaniu dla społeczności lokalnej imprez profilaktycznych o charakterze kulturalnym , sportowym , - w szczególności dla dzieci i młodzieży – nie tylko odbywających się bez udziału alkoholu , ale eksponujących ten fakt .

3) udział w kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnokrajowym .

Rozdziała 5 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W ramach realizacji Gminnego Programu , członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , z wyjątkiem pracowników Urzędu Gminy, za udział w pracach Komisji otrzymują wynagrodzenie w kwoci -100,-zł. ( sto złotych brutto) za każde posiedzenie Komisji , nie więcej jednak niż - 100,-zł ( brutto ) miesięcznie

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Posiadacz zezwolenia winien umieścić w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych, w miejscu widocznym :

1) informacje o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych ;

2) wywieszkę informacyjną o posiadaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z informacją określającą przypadki , kiedy to zezwolenie może być cofnięte

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

U Z A S A D N I E N I E  DO  UCHWAŁY NR  VII/20/2007

Zgodnie z art.41 ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kluczowym aktem prawnym , na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych działań jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy .

Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane prze gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych , powołaną przez Wójta gminy, która czuwa nad realizacją gminnego programu i koordynuje realizację poszczególnych zadań i projektów .

W związku z powyższym gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Wielka Nieszawka przedkłada Radzie Gminy przygotowany przez siebie Program na 2007r. , którego założeniem jest prowadzenie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób i rodzin w których występuje problem uzależnienia .

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (26 lutego 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (27 lutego 2007, 12:20:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 628