2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr VIII/21/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.

Uchwała nr VIII/21/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie: ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203; z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 ) art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 , Nr 121 poz. 770, Nr 106, poz. 679 ; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 199 poz. 1937, Nr 96 poz. 874 ).

uchwala co następuje

§ 1. Ustala się opłatę za wodę pobieraną z wodociągu gminnego w wys. 1,67 zł za 1 m ³ ( w tym podatek VAT)

§ 2. Ustala się opłatę:

  1. za ścieki wprowadzane z nieruchomości do gminnych kolektorów ściekowych w wys. 2,03 zł za 1m³ ( w tym podatek VAT)
  2. za ścieki dostarczone do gminnej oczyszczalni ścieków przez podmioty posiadające zezwolenie – w wys. 2,50 zł za 1 m ³ ( w tym podatek VAT).

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/125/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 kwietnia 2007 r.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 marca 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (12 kwietnia 2007, 13:17:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 762