2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr VIII/22/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

 

Uchwała nr VIII/22/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej od państwa Bogumiły i Dariusza Grabowskich, oznaczonej geodezyjnie numerem działki 175/11 obręb Wielka Nieszawka, o powierzchni 0,0688 ha , za cenę 688,00 zł ( sześćset osiemdziesiąt osiem złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/22/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 roku.

Państwo Bogumiła i Dariusz Grabowscy wystąpili z wnioskiem o wykupienie gruntu w Wielkiej Nieszawce, oznaczonego geodezyjnie numerem działki 175/11 o pow. 688 m². Proponowana cena 1 zł za 1 m². Działka ta stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do działek budowlanych.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 marca 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (12 kwietnia 2007, 13:24:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660