2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr VIII/23/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

UCHWAŁA NR VIII / 23 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 rok

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz 187, poz. 1381)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII / 19 / 2007 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 26 luty 2007 rok w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 sumę dochodów w wysokości “9.762.000,00” zastępuje się sumą “ 9.819.300,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 sumę dochodów w wysokości “13.992.000,00” zastępuje się sumą “15.019.300,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 3:

  1. kwotę deficytu w wysokości “4.230.000,00” zastępuje się kwotą w wysokości “5.200.000,00”
  2. kwotę przychodów w wysokości “4.230.000,00” zastępuje się kwotą “5.200.000,00” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

U Z A S A D N I E N I E   UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY NA 2007 ROK.

Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania zlecone. Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego.

Po dokonaniu wymienionych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększysię o kwotę 57.300,00 zł.

Po stronie wydatków dotacje zostały włączone zgodnie z ich przeznaczeniem.

W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na realizację programu “Blisko boisko” proponuje się zabezpieczyć środki na wykonanie boisk przy budynkuOśrodka Kultury w Małej Nieszawce oraz szkole w Cierpicach. Zaproponowania w budżecie wysokość środków na w/wym. zadania stanowi udział własny gminy (wielkość przewidywana) ale ujęcie tych zadań w budżecie pozwoli na przygotowanie i złożenie wniosku na współfinansowanie.Przewiduje się, że w/wym. zadania będą realizowane w bieżącym roku tylko w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

Ponadto proponuje się zwiększyć plan wydatków na remont i modernizację budynkupo Ośrodku Kultury z uwagi na znaczny wzrost kosztów (wzrost cen materiałów oraz kosztów zatrudnienia pracowników)

Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie wydatków zwiększy się o kwotę 1.027.300,00 zł.

Niedobór w wysokości 970.000,00 zł proponuje się pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 marca 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (12 kwietnia 2007, 13:33:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 537