2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr VIII/24/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczących zadania inwestycyjnego pn. " Budowa boiska piłkars

Uchwała Nr VIII/24/07

Rady Gminy Wielka Nieszawka Z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczących zadania inwestycyjnego pn. “ Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Mała Nieszawka, ul. Leśna 1 wg programu “ Blisko Boisko”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, DZ.U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. “Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Mała Nieszawka, ul. Leśna 1 wg programu “ Blisko Boisko” do kwoty 672.463,74 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w ww. umowie, na wystawienie weksla “ in blanco” Gminy Wielka Nieszawka i podpisanie deklaracji do weksla do tej kwoty.

§ 2. Realizacja zobowiązania finansowego wynikającego z treści § 1, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( Dz.U. z 2006 r., Nr 134, poz. 944) następowała będzie ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu “ Blisko Boisko” prowadzonego przez Ministerstwo Sportu gmina ma możliwość pozyskania dofinansowania maksymalnie 70% kosztów realizacji inwestycji pn. “ Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Mała Nieszawka, ul. Leśna 1 wg. Programu “ Blisko Boisko”, lecz nie więcej niż 320.000 zł (PZU przekazuje 40% kosztów, Ministerstwo – 30%). Program zakłada budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 30x60 metrów z trawy syntetycznej w wysokości minimalnej 5 centymetrów, ogrodzenie boiska o wysokości minimalnej 4 metry oraz bramek. Jednym z dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczących zadania inwestycyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 marca 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (13 kwietnia 2007, 10:06:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 859