2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr IX/26/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok

Uchwała Nr IX/26/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,       Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.     Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 81, poz. 1337) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.        Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz 187, poz. 1381) u c h w a l a  s i ę, co następuje:

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka za wykonanie budżetu gminy za 2006 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 kwietnia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (26 kwietnia 2007, 08:04:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 570