2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr IX/27/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczacego zadania inwestycyjnego pn. " Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego(

Uchwała nr IX/27/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. “Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchni syntetycznej w miejscowości Cierpice” w ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220,       Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, i Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005 r., nr 172,       poz. 1441, nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337),

uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchni syntetycznej w miejscowości Cierpice” do kwoty 500.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w ww. umowie, na wystawienie weksla “in blanco” Gminy Wielka Nieszawka i podpisanie deklaracji do weksla do tej kwoty.

§ 2. Realizacja zobowiązania finansowego wynikającego z treści § 1, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2006 r., Nr 134, poz 944) następowała będzie ze środków pochodzących nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Bronisław Krywionek

 

UZASADNIENIE

Zgodnie zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu “Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” prowadzonego przez Ministerstwo Sportu gmina ma możliwość pozyskania dofinansowania maksymalnie 50% kosztów realizacji inwestycji, lecz nie więcej niż 200.000,00 zł . Program zakłada budowę boisk wielofunkcyjnych o min. wymiarach 22 x 44 metrów z nawierzchni syntetycznej, ogrodzenie boiska o wysokości minimalnej 4 metry oraz bramek.

Jednym z dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczących zadania inwestycyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 kwietnia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (26 kwietnia 2007, 08:16:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 720