2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr X/28/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2007 roku

UCHWAŁA NR X / 28 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2007 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz 187, poz. 1381)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII / 19 / 2007 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 26 luty 2007 rok  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. zmienionej uchwałą Nr VIII/23/07 z dnia 29 marca 2007 r. oraz Zarządzeniem Nr 18/V/2007 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2007

wprowadza się następujące zmiany:

1). w § 1 sumę dochodów w wysokości “9.823.653,00” zastępuje się sumą “ 10.060.114,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 sumę dochodów w wysokości “15.023.653,00” zastępuje się sumą “15.260.114,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku – otrzymuje brzmienie jak w załącznikunr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

U Z A S A D N I E N I E

UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY NA 2007 ROK.

 

Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania zlecone i własne.

Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego.Ponadto proponuje się podwyższyć dochody z lat ubiegłych pochodzące z rozliczeń podatku VAT z Urzędu Skarbowego z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków. Włączono również do dochodów kwotę, którą planuje się pozyskać na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy z tytułu wpłat przez ich uczestników.

Po dokonaniu wymienionych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 236.461,00 zł.

Natomiast po stronie wydatków zostały włączone środki z dotacji celowych zgodnie z ich przeznaczeniem tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Nie włączono do wydatków dotacji na zadania własne z przeznaczeniem sfinansowania wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym oraz dofinansowania realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ponieważśrodki na powyższe cele zostały uwzględnione już w przyjętym budżecie na 2007 rok.Uwzględniono również środki na organizację wypoczynku letniego dla dziecii młodzieży w wysokości 120.000,00 zł.

Ponadto zwiększono środki na dokonanie wyceny w celu ustalenia opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości oraz proponuje się włączyć środki w wysokości 5.500,00 zł na zakup miernika parametrów instalacji.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie wydatków zwiększy sięo kwotę 236.461,00 zł.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/28/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 28 maja 2007 roku.

Zmiany w planie dochodów

Dział

Rozdz.

§

Treść

Zwiększ.

Zmniejsz.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

010

 

01095

 

 

2010

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

 

16.204,00

 

 

-

16.2004,00

16.2004,00

16.2004,00

756

 

 

75619

 

 

 

0970

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej

Wpływy z różnych rozliczeń

Wpływy z różnych dochodów

 

 

 

95.000,00

 

 

 

-

95.000,00

 

95.000,00

95.000,00

801

 

80101

 

 

2030

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

 

 

6.020,00

 

 

-

6.020,00

6.020,00

6.020,00

852

 

 

85219

 

 

85295

 

 

2030

 

 

2030

Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

4.272,00

 

 

35.362,00

 

 

-

 

 

-

 

143.334,00

64.572,00

64.572,00

78.762,00

78.762,00

854

 

85412

 

 

85415

 

 

0830

 

 

2030

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Wpływy z usług

Pomoc materialna dla uczniów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin

 

 

 

65.000,00

 

 

14.603,00

 

 

-

 

 

-

79.603,00

65.000,00

65.000,00

 

 

14.603,00

x

x

x

Razem

236.461,00

-

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/28/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 28 maja 2007 roku.

Zmiany w planie wydatków

Dział

Rozdz.

§

Treść

Zwiększ.

Zmniejsz.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

010

 

01095

 

 

4110

4120

4170

4210

4430

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Różne opłaty i składki

 

 

34,00

5,00

200,00

85,00

15.880,00

 

 

-

-

-

-

-

 

16.204,00

16.204,00

34,00

5,00

200,00

85,00

15.880,00

600

 

60016

 

 

4227

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Zakup usług remontowych

 

 

75.000,00

 

 

-

100.000,00

100.000,00

100.000,00

700

 

70005

 

 

4300

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup usług pozostałych

 

 

8.000,00

 

 

-

18.000,00

18.000,00

18.000,00

758

 

75818

 

 

4810

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

 

 

-

 

 

8.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

801

 

80101

 

 

4010

Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

 

 

6.020,00

 

 

-

950.820,00

950.820,00

950.820,00

854

 

85412

 

85415

 

 

4300

 

3110

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Zakup usług pozostałych

Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia społeczne

 

 

120.000,00

 

15.500,00

 

 

-

 

-

135.500,00

120.000,00

120.000,00

15.500,00

15.500,00

900

 

90095

 

 

4210

6050

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

-

5.500,00

 

 

1.763,00

-

194.737,00

194.737,00

89.237,00

105.500,00

x

x

x

Razem

246.224,00

9.763,00

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/28/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 28 maja 2007 roku.

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki w 2007 r.

1

2

3

4

5

6

7

1.

010

01010

6050

Gminna sieć kanalizacyjna

 -

 1.212.000

2.

010

01010

6050

Gminna sieć wodociągowa

 -

 136.000

3.

600

60016

6050

Inwestycje drogowe: - asfaltowanie dróg, chodniki

-

 

 505.000

4.

700

700005

6050

Wykup gruntów

 -

 40.000

5.

801

80101

6050

Budowa boiska szkolnego przy szkole w Cierpicach

 500.000

300.000

 

6.

900

90015

6050

Oświetlenie ulic gminnych

 -

53.000

7.

900

90095

6050

Zakup zestawu do odśnieżania

 -

100.000

8.

900

90095

6050

Zakup miernika parametrów instalacji

 -

  5.500

9.

921

92109

6050

Remont i modernizacja budynku Ośrodka Kultury

 -

 942.000

10.

926

92605

6050

Centrum Sportu i Rekreacji

 23.000.000

 700.000

11.

926

92605

6050

Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Mała Nieszawka ul. Leśna 1 wg programu “ Blisko Boisko”.

 690.000

370.000 

x

x

x

x

Ogółem wydatki inwestycyjne w 2007 roku

x

4.363.500

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 maja 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (30 maja 2007, 14:35:11)

Ostatnia zmiana: Maria Ruminska (31 maja 2007, 14:12:32)
Zmieniono: Dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 637