2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Uchwała Nr X/29/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2007 roku.

 

Uchwała Nr X/29/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2007 r.

 

w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327)  uchwala się , co następuje :

§ 1. Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0584 ha, oznaczonej geodezyjnie numerem działki 11/15 obręb Mała Nieszawka, od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sekcja w Toruniu z/s w Łysomicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr X/29/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2007 roku.

Działka nr 11/15 w Małej Nieszawce znajduje się w sąsiedztwie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej “Zgoda” i przeznaczona jest na plac zabaw dla dzieci. Przejęcie terenu przez gminę umożliwi realizację inwestycji.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 kwietnia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (30 maja 2007, 14:42:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591