2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr X/30/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2007 roku.

 

U C H W A Ł A X / 30 / 2007

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 28 MAJA 2007 ROK

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2006 rok

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 124, poz. 1152, Nr 229, poz. 2276 z 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155 z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327)Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2006 r. Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 18, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. o sumie bilansowej 160.613,68 zł,

2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. o zysku netto 24.216,52 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr X/30/2007

z dnia 28 maja 2007 roku 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzajacy, którym w przypadku sprawozdań finansowych Gminnego Osrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce jest Rada Gminy Wielka Nieszawka.

Sprawozdanie GOZ zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz uzyskało pozytywna ocene Wójta Gminy.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 maja 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (30 maja 2007, 14:47:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 610