2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XI/32/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.

U c h w a ł a Nr XI/32/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku

w sprawie powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz.1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz.1413, Nr 169, poz. 1417, Nr 169, poz. 1410, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 73, poz. 484)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. Powołać Zespół, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu w składzie:

1) Ireneusz Śmiechowski - radny - przewodniczący Zespołu

2) Agnieszka Bajdak - radna

3) Bernard Brzeziński - radny

4) Brygida Czapiewska - radna

5) Elżbieta Wiśniewska - sołtys sołectwa Brzoza

6) Zofia Kochanowicz - sołtys sołectwa Cierpice

7) Krystyna Błach - sołtys sołectwa Mała Nieszawka

8) Wioletta Kujawa - sołtys sołectwa Wielka Nieszawka

§ 2. Zadaniem Zespołu będzie przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach.

§ 3. Zespół rozwiązuje się po zakończeniu procedury wyboru ławnika.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wielka Nieszawka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XI/32/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca w sprawie powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Gminy jest zobowiązana do powołania Zespołu, który rozpatrzy zgłoszone kandydatury na ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu. Z terenu Gminy Wielka Nieszawka wybranych zostanie 2 ławników: 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz 1 ławnik do orzekania w sprawach cywilnych. W wymaganym terminie tj. do dnia 30 czerwca 2007 r. przez uprawnione podmioty zgłoszonych zostało 3 kandydatów : 1 kandydat do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich i 2 kandydatów do orzekania w sprawach cywilnych. Zadaniem Zespołu, którego skład proponuje się w projekcie uchwały, będzie przedstawienie Radzie Gminy opinii o poszczególnych kandydatach.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (16 lipca 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (17 lipca 2007, 14:43:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 883