2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XI/33/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w Gminie Wielka Nieszawka.

 

Uchwała NrXI/33/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku

w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w Gminie Wielka Nieszawka.

Na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz..717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r., Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz.1337) w związku z art. 6 ust.3 ustawy z 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1933r. Nr 39, poz. 311, Dz.U. z 1959 r., nr 11, poz. 62, Dz.U. z 1990 r., nr 34, poz. 198, Dz.U. z 1998 r., nr 106, poz.668, Dz.U. z 2002 r., nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1420 i nr 175, poz. 1462, Dz.U. z 2006 r. , nr 144, poz. 1041) i art.33 ustawy z 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001r. Nr 80 poz.872, Dz.U. z 2001, nr 128, poz. 1407, Dz.U. z 2002 r. , nr 37, poz. 329, nr 41, poz. 365, nr 62, poz. 558, nr 89, poz. 804, nr 200, poz. 1688, Dz.U. z 2003 r. nr .52, poz. 450, nr 137, poz. 1302, nr 149, poz.1452, Dz.U. z 2004 r., nr 33, poz. .287, Dz.U. z 2005 r., nr 33, poz. 288, nr 90, poz. 757, nr 175, poz. 1462)

uchwala co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na przejęcie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Wielka Nieszawka oraz na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Wielka Nieszawka, a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w tej sprawie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych Wojewoda może w drodze porozumienia powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniem środków finansowych na ten cel. W celu zawarcia porozumienia w tej sprawie niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały Rady Gminy.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (16 lipca 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (17 lipca 2007, 14:48:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 649