2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XI/34/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka wz dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

UCHWAŁA NR XI / 34 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 rok

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz 187, poz. 1381)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VII/19/2007 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 26 luty 2007 rok w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. zmienionej uchwałami Nr VIII/23/07z dnia 29 marca 2007 r. i Nr X/28/2007 z dnia 28 maja 2007 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 18/V/2007 z dnia 30 marca 2007 r. i Nr 39/V/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 sumę wydatków w wysokości “15.268.980,00” zastępuje się sumą “16.046.980,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 3:

a) kwotę deficytu w wysokości “5.200.000,00” zastępuje się kwotą w wysokości “5.978.000,00”

b) kwotę przychodów w wysokości “5.200.000,00” zastępuje się kwotą “5.978.000,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

U Z A S A D N I E N I E    UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY NA 2007 ROK.

Potrzeba dokonania zmian po stronie wydatków oraz korekta zadań inwestycyjnych wynika z sytuacji niezależnej od działań Gminy a związana jest z sytuacją na rynku pracy i znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych.

Ponadto zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami odstępuje się od wykonania boiska przy budynku Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce z uwagi na to, że nie otrzymaliśmy środków zewnętrznych na realizację programu “Blisko boisko” (za wysokie dochody na jednego mieszkańca).

W związku z powyższym proponuje się uaktualnić załącznik dotyczący zadań inwestycyjnych uwzględniając aktualnie obowiązujące ceny i możliwości sfinansowania zaplanowanych zadań.

W rozdziale “drogi publiczne gminne” zwiększyć wydatki z przeznaczeniem na:

- projekt budowlany na budowę wiaduktu w Cierpicach

- zwiększone koszty budowy ulic Wodociągowa, Przemysłowa

Ponadto proponuje się zwiększyć środki na remont i modernizację budynku Ośrodka Kultury z przeznaczeniem części obiektu na zorganizowanie przedszkola niepublicznego.

Środki na pokrycie zwiększonych kosztów w wysokości 778.000,00 zł zabezpieczyć z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (16 lipca 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (17 lipca 2007, 14:52:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 561