2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XI/35/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. "Centrum sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce".

 

Uchwała Nr XI/35/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. e i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. nr 23 poz.220, nr 62 poz.558, nr 113 poz.984, nr 214 poz. 1806, nr 153 poz.1271, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007r nr 48 poz.327)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala , co następuje:

§ 1. Zaciągnąć zobowiązania związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” o łącznej wartości tych zobowiązań nie przekraczającej kwoty 28 000 000 zł płatnych do 31.12.2009r.

§ 2. Źródłem pokrycia wydatków będą:

a) wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz przewidywana nadwyżka budżetowa

b) pozyskane środki zewnętrzne

c) wpływy ze sprzedaży majątku gminnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXI/143/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18.11.2005r. w sprawie w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XI/31/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku

W terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kontynuuje się produkcją rolniczą. Zmiana m.p.z.p. jest niezbędna dla przeprowadzenia koniecznych inwestycji dostosowujących gospodarstwo rolne do wymogów unijnych.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (16 lipca 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (17 lipca 2007, 15:01:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 806