2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XI/36/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013.

Uchwała nr XI/36/07

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, i Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005 r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337),

uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVIII/174/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w punkcie 10 – Priorytety rozwojowe, cele, projekty, Priorytet 1 dodaje się punkt 1.6 w następującym brzmieniu:

“1.6. Wykonanie przebudowy budynku b. Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce ul. Leśna 1, gm. Wielka Nieszawka”.

W zakres projektu wchodzi kompleksowy remont budynku b. Gminnego Ośrodka Kultury wraz z przybudowanym budynkiem spełniającym do tej pory funkcje usługową, który należy zaadaptować na pomieszczenia przedszkolne. Na przedmiot niniejszego zadania składa się wykonanie następujących robót i czynności: w ramach robót budowlanych należy wykonać roboty rozbiórkowe, demontażowe, wymianę konstrukcji dachu nad salą widowiskową wraz z podniesieniem wysokości sali, dobudowę pomieszczenia (zaplecza) sali widowiskowej, dobudowę wiatrołapu do przedszkola, konstrukcję zadaszenie nad wejściem, zadaszenia tarasu przedszkola i podcienia, dobudowę szatni, wykucie otworów okiennych i drzwiowych, osadzenie drzwi i okien, ścianki działowe, tynki, okładziny ścian, ułożyć glazurę, posadzki z płyt gresowych, posadzki z parkietu dębowego, wykładziny dywanowe, wykładziny z pvc zgrzewanego, sufity podwieszone, docieplenie elewacji i dachu nad salą widowiskową, naprawa tynków wewnętrznych, wykonanie gładzi gipsowej, roboty malarskie, ogrodzenie zewnętrzne, ułożenie nawierzchni z polbruku, wykonanie pochylni na taras dla wózków. Przewidywany termin realizacji projektu - rok 2007. Przewidywana wartość projektu – ok. 1.375.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana jest niezbędna do złożenia prawidłowego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w celu ubiegania się o dofinansowanie projektu ze współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, działanie Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Sale b. Ośrodka Kultury spełniają w gminie Wielka Nieszawka rolę centrum życia kulturalnego. W budynku odbywają się zajęcia gminnych zespołów muzycznych, zespołu wokalnego seniorów “Wspomnienie”, zespołu kółka teatralnego, zajęcia z aerobiku, siłowni. Działają też biblioteka internetowa i Gminne Centrum informacji. W okresie letnim organizowane są festyny gminne, a w ciągu całego roku organizowane są spotkania, m.in. Koła Kobiet, spotkania seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, spotkania Stowarzyszenia LGD Podgrodzie Toruńskie, spotkania, szkolenia dla rolników z terenu gminy, zajęcia UKS “Iskra”. Wszystkie zajęcia i spotkania w Ośrodku odbywają się bezpłatnie, a instruktorzy opłacani są ze środków budżetu gminy. W budynku organizowane są wystawy prac plastycznych ze szkół gminnych, biegi przełajowe (centrum organizacyjne), wyścigi kolarskie (centrum organizacyjne), turnieje piłkarskie (pobliskie boisko). W części spełniającej do tej pory funkcje usługowe planowane jest uruchomienie oddziału przedszkolnego.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (16 lipca 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (17 lipca 2007, 15:08:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647