Protokół nr XII/2007 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła sie w dniu 7 września 2007 r.

Protokół Nr XII/2007

z Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 7 września 2007 roku w godz.15:00do 16:50 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności załączniki nr 1 i nr 2 stanowiących załączniki do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XI sesji, która odbyła się w dniu 16 lipca 2007 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) zmiany budżetu gminy na 2007 rok ( druk nr 1),

4. Opinia Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej ( druk nr 2).

5. Informacja Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku ( radni otrzymali w dniu 20 sierpnia 2007 roku).

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce ( radni otrzymali w dniu 20 sierpnia 2007 r.).

Przerwa

7. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego ( druk nr 3).

8. Opieka zdrowotna w gminie za 2006 rok ( druk nr 4 ).

9. Działalność Ośrodka Kultury za 2006 rok ( druk nr 5 ).

10. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

12. Interpelacje i wolne wnioski.

13. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XII sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych – szczególnie Panią Dorotę Masłowska, która objęła funkcję dyrektora Gimnazjum w Cierpicach od dnia 1 września 2007 roku oraz Pana Dariusza Jędrzejewskiego, który od dnia 1 czerwca 2007 roku pełni funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce. Następnie stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecna- nieusprawiedliwiona Agnieszka Bajdak) co oznacza, że jest kworum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk decyzji.

Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Przewodniczący Rady poprosił o wnoszenie uwag do porządku sesji.

Radny Waldemar Król – przewodniczący Klubu Radnych Nieszawskiego Stowarzyszenia Samorządowego “ Wspólne Gniazdo” w imieniu Klubu złożył wniosek o rozszerzenie porządku sesji o pkt dotyczący zmiany składu osobowego Komisji .

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o rozszerzenie porządku sesji o pkt 3b dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty przez Radę. Następnie zwrócił się do wnioskodawcy o propozycje dotyczące wniosku w celu przygotowania projektu uchwały.

Radny Waldemar Król – poinformował, że chodzi o zmianę składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej. Proponuje się wykreślenie z jej składu radnej Agnieszki Bajdak, a w jej miejsce wpisanie radnego Józefa Przewięźlikowskiego.

Porządek posiedzenia po rozszerzeniu przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XI sesji, która odbyła się w dniu 16 lipca 2007 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) zmiany budżetu gminy na 2007 rok ( druk nr 1),

b) zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Statutowo – Regulaminowej.

4. Opinia Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej ( druk nr 2).

5. Informacja Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku ( radni otrzymali w dniu 20 sierpnia 2007 roku).

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce ( radni otrzymali w dniu 20 sierpnia 2007 r.).

Przerwa

7. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego ( druk nr 3).

8. Opieka zdrowotna w gminie za 2006 rok ( druk nr 4 ).

9. Działalność Ośrodka Kultury za 2006 rok ( druk nr 5 ).

10. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

12. Interpelacje i wolne wnioski.

13. Zakończenie sesji.

Ad. 2.

Z uwagi na to, że do dnia wczorajszego nie zgłoszono uwag do protokołu z XI sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 16 lipca 2007 r. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie w przedstawionym brzmieniu. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada przyjęła protokół z XI sesji.

Ad. 3.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok ( druk nr 1) – stanowi zał. nr 3 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu jego uzasadnienia.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że potrzeba dokonania zmian budżetu na 2007 rok oraz korekt zadań inwestycyjnych wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne określonych decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego; faktem zatrudnienia pracowników na roboty publiczne; nie zakwalifikowaniu się na środki zewnętrzne na budowę boiska przy szkole w Cierpicach. Dotacje proponuje się włączyć do wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem na dofinansowanie : realizacji programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 25.422,00 zł; zakup podręczników dla szkół podstawowych kwotę 3.283,00 zł oraz zakupu mundurków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum kwotę 3.115,00 zł. Ponadto proponuje się w rozdziale “ drogi publiczne gminne” zwiększyć wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia pracowników publicznych , za których refundację na wynagrodzenie i składki ZUS otrzymamy zgodnie z umową w następnym roku budżetowym z Urzędu Pracy. Środki, które zostały zapisane w budżecie na budowę boiska w Cierpicach proponuje się przesunąć na wykonanie sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Małej Nieszawce oraz na działce 101/8 przy ul. Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce ( odstąpiono od budowy boiska z uwagi na nie otrzymanie środków zewnętrznych, co spowodowane było za wysokimi dochodami na jednego mieszkańca naszej gminy). Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że na posiedzeniu w dniu 4 września 2007 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Przyszła radna Agnieszka Bajdak – obecnych jest 15 radnych.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Ireneusz Śmiechowski – rozumie, że z braku środków należało odstąpić od budowy boiska, ale jego zdaniem przed tym problem się nie ucieknie gdyż boisko jest w złym stanie. W związku z tym uważa, że może w terminie późniejszym należałoby wrócić do tematu pomyśleć jak ta sprawę rozwiązać.

Wójt – poinformował, że w naszym województwie środki zewnętrzne otrzymały tylko 4 gminy - w tym w większości szkoły katolickie, ale w tym kierunku zmierza polityka państwa. Jeśli chodzi o budowę boiska to na dzień dzisiejszy nie ma pomysłu jak tą sprawę rozwiązać choć wszyscy wiedzą, że to zadanie trzeba zrealizować. Ponadto stwierdził, że w momencie rozstrzygnięcia przetargu na budowę centrum sportu i rekreacji wszyscy powinni sobie zdać sprawę, że do końca kadencji nie uda się wybudować boiska.

Radny Waldemar Król – zapytał czy kwota otrzymana na mundurki została podzielona na wszystkich uczniów w równej wysokości.

Wójt – wyjaśnił, że dofinansowanie na zakup mundurka zależy od dochodowości na członka Rodziny ( wynika ona z ustawy o pomocy społecznej). W przypadku naszej gminy osoby, które spełniają kryteria otrzymały dofinansowanie 50 zł.

Radna Brygida Czapiewska – podziękowała za przesunięcie środków z budowy boiska na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XII/37/2007 – stanowi zał. nr 4 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że radni w dniu dzisiejszym otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Statutowo –Regulaminowej ( druk nr 1a) stanowi zał. nr 5 do protokołu. Następnie zwrócił się do wnioskodawcy projektu o jego uzasadnienie.

Radny Waldemar Król przewodniczący Klubu Radnych NSS” Wspólne gniazdo”- poinformował, że zmiana składu Komisji Statutowo-Regulaminowej podyktowana została tym iż radny Józef Przewięźlikowski – członek Klubu – który wszedł w skład Rady Gminy po wyborach uzupełniających nie należy do żadnej stałej Komisji Rady. Z uwagi na to, że 2 radnych Klubu wchodzi w składy dwóch Komisji, na zebraniu Klubu w dniu dzisiejszym jednogłośnie postanowiono iż w miejsce radnej Agnieszki Bajdak w Komisji Statutowo – Regulaminowej zaproponuje się radnego Józefa Przewięźlikowskiego stąd wniosek w tej sprawie

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych ( Brygida Czapiewska, Józef Przewięźlikowski ) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XII/38/2007 – stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt opinii w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 7 do protokołu- radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu wyjaśnienia powyższej sprawy.

Wójt – wyjaśnił, że zgodnie z art. 43, ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, projekt rozporządzenia lub uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje województwo lub jego znaczna część. Przedmiotowa uchwała Rady Miasta Bydgoszczy ma charakter porządkowy, bowiem wykreślone ze statutu będą oddziały i poradnie, które nie prowadziły działalności medycznej. Zmiana struktury ma na celu dostosowanie do zakresu udzielanych świadczeń medycznych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Z posiadanych informacji mieszkańcy gminy nie korzystają z leczenia w tym szpitalu. Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się wydanie pozytywnej opinii w powyższej sprawie.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii w powyższej sprawie.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 4 .09. 2007 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy, polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt opinii, której przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Józef Dąbrowski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy, polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej – stanowi zał. nr 8 do protokołu

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że informację Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku radni otrzymali w dniu 20 sierpnia 2007 roku - stanowi zał. nr 9 do protokołu . Następnie oddał głos wójtowi w celu omówienia informacji.

Wójt – poinformował, że budżet gminy na 2007 rok został uchwalony uchwałą Nr VII/19/2007 w dniu 26 lutego 2007 roku w wysokości: plan dochodów 9.762.000,00 zł; plan wydatków 13.992.000,00 zł - z deficytem w wysokości 4.230.000,00 zł, który planowano pokryć nadwyżką budżetową gminy z lat ubiegłych. W I półroczu br. budżet był zmieniany uchwałami Rady: Nr VIII/23/2007 w dniu 29 marca 2007 r. kiedy to dokonano zmian poprzez włączenie dotacji na zadania zlecone oraz zmieniono załączniki dotyczące zadań inwestycyjnych jak również zwiększono środki na zadania inwestycyjne i niedoboru o kwotę 970.000,00 zł; Nr X/28/2007 w dniu 28 maja 2007 r. gdzie zwiększono dochody poprzez włączenie środków z dotacji celowych na zadania zlecone i własne, dochody z rozliczeń z lat ubiegłych podatku VAT oraz zabezpieczono środki na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 30/V/2007 w dniu 30 marca 2007 r. i Nr 39/V/2007 w dniu 29 czerwca 2007 r. kiedy to włączono dotacje celowe zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przesunięto rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.

Po dokonaniu powyższych zmian na koniec okresu sprawozdawczego budżet przedstawia się następująco: plan dochodów 10.068.980,00 zł; plan wydatków 15.268.980,00 zł, niedobór 5.200.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności wynosi 1.836.811,00 zł, kwota zobowiązań niewymagalnych 120.092,00 zł, a gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. W I półroczu 2007 roku budżet został zrealizowany w następujący sposób: na plan dochodów w kwocie 10.068.980,00 zł wykonano 5.935.889,00 zł co stanowi 58,95% wielkości planowanej oraz na plan wydatków w kwocie 15.268.980,00 zł wykonano 5.505.618,00 zł tj. 36,06% wielkości planowanej. Na nie wykonanie wydatków wpływ miały wydatki inwestycyjne, które były realizowane po upływie okresu sprawozdawczego tj. w miesiącach lipiec i sierpień. Wójt stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie można mówić o zagrożeniu budżetu, chyba że w drugim półroczu mogą wyniknąć jakieś nie przewidywane sytuacje ( np. wczesna zima spowodować może konieczność zwiększenia wydatków na opał w szkołach czy na zimowe utrzymanie dróg pod kątem ich odśnieżania itp.). Niepokojącym jest jednak fakt, że na dzień dzisiejszy jest zerowy wpływ środków na Fundusz Ochrony Środowiska , ale należy mieć nadzieję, że do końca roku należne gminie fundusze zostaną przekazane. Wójt poprosiło pytania do przedstawionej informacji.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu wyrażenia opinii o informacji .

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację Wójta z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Wójta informację. Na posiedzeniu dyskutowano również o terminowości opłat od mieszkańców za sieć wodno – kanalizacyjną oraz opłat za wodę i ścieki. Zdaniem Komisji sprawa ta toczy się zbyt powolnie.

c) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska Waldemar Król – poinformował, że Komisja po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości pozytywnie zaopiniowała informację z przebiegu budżetu za I półrocze 2007 roku.

d) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Wójta informację.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji Wójta Gminy z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Józef Przewięźlikowski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący Stwierdził, że w wyniku głosowania informacja Wójta została przyjęta przez Radę.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady poinformował, że Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce , radni otrzymali w dniu 20 sierpnia 2007 roku - stanowi zał. nr 10 do protokołu . Następnie oddał głos kierownikowi Ośrodka w celu omówienia sprawozdania.

Kierownik Ośrodka Zdrowia Pan Dariusz Jędrzejewski – poinformował, że wykonanie planu przychodów w Ośrodku Zdrowia przedstawia się następująco : na plan przychodów w kwocie 471.599,20 zł , za I półrocze 2007 r. wykonano w kwocie 292.406,07 zł, co daje 62,00%. Usługi medyczne – podstawowa opieka zdrowotna wykonane zostały w 55,51% - przekroczenie planu wynika z podniesienia stawki kapitacyjnej lekarza POZ w podstawowej grupie wiekowej; usługi medyczne – stomatologia wykonane zostały w 45,52%; usługi medyczne stomatologia – usługi ponadstandardowe wykonane zostały w 76,74% - przekroczenie planu nastąpiło z powodu większego niż planowano zainteresowania pacjentów usługami ponadstandardowymi; pozostałe usługi medyczne wykonane zostały w 155,47% - planowane wielkości przychodów były ustalone na znacznie niższym poziomie, albowiem wymienione usługi nie są głównym przedmiotem działalności Ośrodka i zależą od indywidualnego zapotrzebowania pacjentów. Plan wydatków bieżących w I półroczu 2007 roku został wykonany w 44,89% - na plan 422.163,98 zł wykonano 189.516,04 zł. Wynagrodzenia osobowe wykonane zostały w 46,37% - co wynika ze zmiany ilości średniego personelu medycznego. Świadczenia na rzecz pracowników – wykonane zostały w 48,61% - nie wykonanie wynika ze zmniejszenia ilości personelu medycznego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w 43,89% . Koszty leków, materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku wykonane zostały w 33,28%. Koszty ubezpieczenia OC wykonane zostały w 109,17% - przekroczenie wynika ze zmiany liczby lekarzy udzielających usług medycznych w GOZ. Koszty energii wykonane zostały w 40,28%; usługi medyczne obce w 40,08%; inne usługi obce w 24,38%; koszty materiałów pozostałych, środków czystości, narzędzi, wyposażenia w 23,31%; inne koszty w 7,10%; usługi protetyczne w 46,48%. Plan wydatków inwestycyjnych wykonany został w 8,30% - część zaplanowanych środków wydatkowana została w I półroczu natomiast pozostałe planuje się wydatkować w II półroczu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji dotyczącej przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Wójt – poinformował, że radni na druku nr 3 - który stanowi zał. nr 11 do protokołu – otrzymali informację dyrektorów szkół z terenu gminy dotyczącą przygotowania poszczególnych placówek do nowego roku szkolnego. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wójt był zobowiązany do dokonania okresowej kontroli obiektów szkół w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. W związku z powyższym powołał komisje dla poszczególnych placówek, których zadaniem było sprawdzenie warunków określonych w rozporządzeniu. Komisja wychwyciła drobne uchybienia, które zostały usunięte do dnia 31 sierpnia 2007 roku. Wójt wyjaśnił, że zadania inwestycyjne, które planowano wykonać w czasie wakacji zostały zrealizowane. Pojawiły się problemy etatowe, ale dyrektorzy się z nimi uporali. Również został rozwiązany dowóz uczniów do szkół. Wójt stwierdził, że szkoły zostały dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom: Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu przedstawienia informacji z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2007/2008, co było przedmiotem posiedzeń tych Komisji.

a) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja w dniach 29 i 30 sierpnia 2007 roku odbyła posiedzenie we wszystkich placówkach z terenu gminy i stwierdza, że zostały one dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego,

b) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król - poinformował, że Komisja w dniach 29 i 30 sierpnia 2007 roku odbyła posiedzenie we wszystkich placówkach z terenu gminy i stwierdza, że zostały one wystarczająco przygotowane do nowego roku szkolnego. Niemniej jednak Komisja sygnalizuje Radzie uwagi , nad którymi należałoby się w przyszłości zastanowić i tak:

1. w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce : należałoby się zastanowić nad elewacją szkoły; tylna ściana sali gimnastycznej jest bardzo zdewastowana – połamane parapety; boczny korytarz do sali gimnastyczne wymaga malowania i uzupełnienia lamperii; co jakiś czas na korytarzu i w pokoju nauczycielskim wybija kanalizacja, posadzka w sali gimnastycznej wymaga cyklinowania;stołówka szkolna jest bardzo mała, a posiłki są podawane na zmiany; oddział przedszkolny jest położony na piętrze dlatego należałoby się zastanowić nad jego przeniesieniem; uwagę zwrócił również plac manewrowy, który należałoby utwardzić; naprawy wymaga sitka ogrodzeniowa z tyłu szkoły- rozcięta; należałoby zmienić tablicę ogłoszeniową k. Szkoły, która jest w bardzo złym stanie.

2. Gimnazjum w Cierpicach : zaobserwowano szereg poważnych pęknięć, które należy obserwować; proponuje się wymianę balustrady przy wejściu do kuchni na metalową; adaptację pomieszczeń na siłownię.

3. Szkoła Podstawowa w Cierpicach: zauważono szerokie pęknięcia boiska w kilku miejscach; sala gimnastyczna wymaga malowania oraz naprawy dachu, na sali pęknięta pionowo ściana; jedna sala lekcyjna wymaga gruntownego remontu z uwagi na brak wentylacji; poddaje się pod rozwagę zamiast lamperii położyć panele i nowe parapety w salach lekcyjnych; w nowej części szkoły zauważono pęknięcie na suficie; od osiedla mieszkaniowego należałoby wymienić siatkę ogrodzeniową; powiększenia wymaga parking przy szkole – wystarczy utwardzić dalszą część przy starym parkingu.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że większość uwag zgłoszonych przez Komisję dotyczy prac nad budżetem na przyszłe lata.

Wójt – stwierdził, że nie zgadza się z tym iż zgłoszone uwagi dotyczą wniosków do budżetu. Przewodniczący Komisji kierował je pod adresem wójta , a przecież każdy dyrektor zatrudnia w swojej placówce konserwatora, który mógłby wiele drobnych napraw wykonać. Również sprzątaczki powinny zadbać o niektóre sprawy, bo zgodnie z obowiązującymi wymogami malowanie sal gimnastycznych odbywa się co 15 lat. Jeśli chodzi o panele w miejsce istniejących lamperii , to zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie one zostaną zdemontowane – w szkołach się tylko maluje. Parking przy szkole w Cierpicach został wybudowany przez gminę, a o jego rozbudowie powinien pomyśleć dyrektor. Stropy w szkole w Cierpicach są zrobione z płyt żelbetowych i dlatego na ich łączeniach są pęknięcia, a spowodowane jest to drganiami oraz pracą materiału z którego są wykonane. Dlatego miejsca te można ewentualnie zabezpieczyć przy malowaniu szkoły. Odział przedszkolny w Małej Nieszawce był zawsze na piętrze i nie ma możliwości jego przeniesienia, również nie ma możliwości rozbudowy szkoły. Zapewne przyjdzie kiedyś czas , że trzeba będzie się zastanowić nad tym czy szkoła będzie budowana czy nie.

Radny Waldemar Król – uważa, że parking należy poszerzyć, bo jeśli tam stanie się nieszczęście to wszyscy będą mieli pretensje do gminy. Dlatego należałoby wspólnie z dyrektorem rozważyć, czy nie byłoby możliwości pozyskania środków z Ministerstwa Oświaty na wykonanie niektórych prac w szkołach.

Wójt – stwierdził, że na dzień dzisiejszy jest problem otrzymania środków należnych na oświatę, więc nie należy mówić o pozyskaniu dodatkowych środków. Jeśli natomiast dołożymy kolejne środki z budżetu na oświatę – bo subwencja oświatowa wystarcza tylko na płace i nie wiadomo czy jej wystarczy – to będziemy musieli odstąpić od innych inwestycji: budowy sieci wod. - kan.., dróg, oświetlenia itp. na co również czekają mieszkańcy. Dlatego Wójt zasugerował, aby Komisja poprosiła o plany finansowe szkół i sprawdziła ile środków szkoły otrzymują na materiały. Z niektórymi uwagami powinna się zwrócić do dyrektorów , a nie do Wójta. Ponadto rozmówca stwierdził, że na wandalizm powinni wszyscy reagować.

Radny Waldemar Król – zapytał czy w najbliższym czasie zostanie zaadoptowane pomieszczenie na siłownię przy szkole.

Wójt - wyjaśnił, że w pierwszej kolejności należy wykonać projekt techniczny , aby pomieszczenia były zrobione zgodnie z prawem oraz bezpieczne. Również należy rozpoznać koszt związany z adaptacją.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała, co pozostanie Małej Nieszawce w miejsce siłowni. Ponadto poinformowała, o dewastacji sprzętu na placu zabaw w Małej Nieszawce na boisku.

Wójt – przypomniał, że początkowo planowano urządzić dwie siłownie: w Małej Nieszawce i w Cierpicach przy szkole, ale tutaj nie wygospodarowano na to miejsca. Z uwagi na remont Ośrodka Kultury oraz inne zagospodarowanie pomieszczeń postanowiono siłownię przenieść do szkoły do Cierpic. Dotychczas mieszkańcy Cierpic dojeżdżali do Małej Nieszawki dlatego teraz mieszkańcy Małej Nieszawki będą mogli dojechać do Cierpic, a w niedługim czasie – po wybudowaniu Centrum Sportu i Rekreacji – będzie możliwość skorzystania z siłowni w Wielkiej Nieszawce.

Radny Józef Dąbrowski – poruszył następujące sprawy:

a) potwierdził, że wandale dewastują szkołę, co osobiście zaobserwował prowadząc zajęcia z kolarzami w sali gimnastycznej. Nie był w stanie zareagować bo chuligani uciekli. Również potwierdził działanie chuliganów na placu zabaw na boisku przy Ośrodku Kultury,

b) poprosił o założenie progu zwalniającego na ul. Leśnej w Małej Nieszawce,

c) poinformował, o wyjeździe w dniu 11.09.br. 5 zawodników ze SP w Cierpicach do Gdańska na kolarski wyścig Tour de Pologne.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za rok 2006 ( druk nr 4) – stanowi zał. nr 12 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu omówienia sprawozdania.

Wójt – poinformował, że od dnia 1 czerwca 2007 r. w Ośrodku Zdrowia jest nowy Kierownik. W międzyczasie zmieniła się również obsada personelu średniego, gdyż odeszły 2 pielęgniarki w związku z czym zmniejszyła się jego obsada o 1 osobę. Należy stwierdzić, że pomimo tego Ośrodek Zdrowia funkcjonuje zdecydowanie lepiej niż dotychczas. Działalność GOZ w 2006 roku została przedstawiona radnym na piśmie dlatego Wójt poprosił o pytania.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 3 września 2007 roku po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Kierownika GOZ i Wójta pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Król – zapytał o powód dużego wzrostu usług ponadstandardowych w gabinecie stomatologicznym co jest pozytywnym zjawiskiem.

Kierownik GOZ Pan Dariusz Jędrzejewski – uważa, że coraz więcej osób przekonuje się do stomatologa, którego nie było przez długi czas w Ośrodku.

Radny Waldemar Król - zapytał czy środki za usługi ponadstandardowe są dochodem Ośrodka i czy z tego stomatolog ma jakieś profity.

Kierownik GOZ – wyjaśnił, że 40% dochodu z usług ponadstandardowych otrzymuje w formie wynagrodzenia stomatolog.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Gminnej za 2006 rok ( druk nr 5) – stanowi zał. nr 13 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu omówienia sprawozdania.

Wójt – wyjaśnił, że na druku nr 5 została przedstawiona szczegółowa działalność Ośrodka Kultury - w którym również przez cały rok działała siłownia oraz zajęcia aerobiku.( prowadzone przez P. Agnieszkę Pierzgalską) oraz Gminnej Biblioteki. Pani Pierzgalska w chwili obecnej zwolniła się z pracy.

Wójt poprosił o pytania do sprawozdania.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – w imieniu pań biorących udział w aerobiku oraz bywalców siłowni podziękowała P. Pierzgalskiej za prowadzenie zajęć.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami:

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła posiedzenie w dniu 4 września 2007 r. tematem którego było opiniowanie materiałów na dzisiejszą sesję,

b) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 3 posiedzenia. W dniach 29 i 30 sierpnia 2007 roku sprawdziła przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego natomiast w dniu 5 września 2007 r. opiniowała materiały na sesję,

c) Przewodniczący Komisji Zdrowia , Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 5 posiedzeń: w dniu 27 sierpnia 2007 r. Komisja opiniowała sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOZ oraz informację Wójta Gminy z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku; w dniach 29 i 30 sierpnia 2007 roku sprawdzała przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego; w dniu 3 września 2007 roku Komisja opiniowała sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2006 rok oraz opinię Rady Gminy w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej; w dniu 5 września 2007 roku Komisja opiniowała informację z działalności Ośrodka Kultury za 2006 rok oraz spotkała się z Zarządem UKS “ISKRA”. Na spotkanie Komisji z Zarządem przybyli rodzice uczniów – należących do UKS i uzyskujących czołowe miejsca w wyścigach kolarskich. Zdaniem rodziców praca Pana Józefa Dabrowskiego jest mało doceniana dlatego Wójt powinien przyznać mu nagrodę pieniężna za dotychczasową działalność. Ponadto zwracają się z prośbą do Wójta o zakup dla zawodników strojów sportowych, aby reprezentacja gminy wyglądała godnie na wszelkich zawodach,

Wójt – wyjaśnił, że nie może radnemu przydzielać nagrody pieniężnej jak również nie może dofinansowywać UKS, którego założycielem jest Wojewoda.

d) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie, w czasie którego opiniowała informację Wójta z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

Ad. 11.

Przewodniczący Rady złożył informację z realizacji podjętych uchwał na sesji w dniu 16 lipca 2007 roku.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 12.

Radna Brygida Czapiewska – stwierdziła, że w związku z dużym niebezpieczeństwem przejścia przez ulicę - na wysokości boiska w Małej Nieszawce, w kierunku znajdującego się tam sklepu - należałoby się zastanowić nad poprawieniem tej sytuacji. Dlatego uważa, że we wnioskach do przyszłorocznego budżetu powinno się uwzględnić środki z przeznaczeniem na zamontowanie np. progu zwalniającego czy przejścia dla pieszych.

Wójt – wyjaśnił, że z uwagi na to iż jest to droga wojewódzka gmina nie może w tej sprawie decydować. Prawdą jest, że miejsce to jest bardzo niebezpieczne z uwagi na małą widoczność- zakręty , ale z przepisów o ruchu drogowym wynika iż w oddaleniu 150 m od zakrętu nie może być przejścia. Zdaniem wójta położenie sklepu jest niefortunne i wyjazd powinien być uzgodniony z Wojewódzkim Zarządem Dróg.

Radna Agnieszka Bajdak – stwierdziła, że Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu chciałaby przypomnieć przy tworzeniu budżetu o świetlicach przy szkołach. W tej sprawie chodzi o opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół w Cierpicach i w Małej Nieszawce. Mówiło się wtedy o 1/2 etatu dla opiekunki w szkołach w Cierpicach i 1/3 etatu w Szkole w Małej Nieszawce.

Radna Danuta Gierad – stwierdziła, że należałoby zastanowić się przy pracach nad przyszłorocznym budżetem nad zainstalowaniem monitoringów w szkołach. Takie rozwiązanie polepszyłoby bezpieczeństwo tych placówek i w jakimś stopniu uniemożliwiłoby wandalizm.

Wójt – wyjaśnił, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji w tym roku można składać wnioski na założenie monitoringu. Warunkiem jednak jest ilość uczniów w szkole – a musi ich być minimum 200. W żadnej ze szkół na terenie gminy nie ma tylu uczniów, ale będziemy próbowali wystąpić z wnioskiem dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Cierpicach traktując te placówki jako jeden budynek. Na pozyskanie środków na monitoring w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce nie mamy szans.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała, czy na monitoring w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce nie można by przeznaczyć pozostałych środków z funduszu alkoholowego.

Wójt - wyjaśnił , że tych środków nie można wydatkować na monitoring bo mają one swoje przeznaczenie, a w tym kierunku jest wiele do zrobienia.

Radny Józef Przewięźlikowski – poruszył następujące sprawy:

a) podziękował za naprawę chodnika na ul. Sosnowej w Cierpicach,

b) zapytał co z projektem technicznym na oświetlenie ul. Sosnowej w Cierpicach, który miał być wykonany w ubr.

c) z uwagi na to, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa STOKROTKA nie przekaże gruntu na plac zabaw i będzie go robiła we własnym zakresie zapytał jak będzie załatwiona sprawa drogi dojazdowej dla 17 rodzin do budynków mieszkalnych o co w piśmie prosili tamtejsi mieszkańcy,

d) poinformował, że na placu zabaw w Cierpicach były posadzone świerki, które uschły dlatego należałoby je usunąć.

Wójt – wyjaśnił, ze uschnięte świerki zostaną usunięte. Plac zabaw na osiedlu mieszkaniowym w momencie przekazania gruntów przez Spółdzielnię, zostanie urządzony przez gminę. Rozmówca poinformował radnego, że może się tak stać, że Spółdzielnia Mieszkaniowa i Andrewex zostaną odcięci od kanalizacji z uwagi na to iż nie potrafią z niej korzystać. W czasie ostatniej awarii sieć musiała być cięta na 7 odcinkach i z przewodów wyciągano szmaty, gumowe odpady itp. i najgorsze jest to iż w tej sprawie nie ma z kim rozmawiać. Dlatego też poprosił radnego, aby uczulił na to mieszkańców Osiedla. Jeśli chodzi o drogę to jest ona drogą prywatną i gmina nie musi jej przejmować. Mieszkańcy przy zawieraniu aktu notarialnego kupili tylko budynek, a grunt pozostał w użytkowaniu wieczystym i dlatego zgodnie z nową ustawą powinni się uwłaszczyć. Najlepiej, aby radny Przewięźlikowski skonsultował się z radcą prawnym w tej sprawie, bo w obecnej chwili nie mając aktu notarialnego trudno dyskutować. Jeśli chodzi o dokumentację na oświetlenie ul. Sosnowej w Cierpicach to trwają uzgodnienia – w br. nie będzie budowane nigdzie oświetlenie uliczne.

Radny Stanisław Czachorowski – zapytał czy nie można radnemu Józefowi Dąbrowskiemu za jego pracę z kolarzami przyznać jakiejś nagrody.

Wójt – wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości prawnej, aby mógł z budżetu gminy przyznać nagrodę radnemu.

Radny Franciszek Wójcik – podziękował w imieniu mieszkańców Osiedla Mieszkaniowego “ Zgoda” w Małej Nieszawce za urządzenie placu zabaw.

Przewodniczący Rady Gminy – poruszył następujące sprawy:

a) zaproponował przewodniczącym Komisji Rady wzięcie udziału w szkoleniu nt. “Praca rady gminy”, które odbędzie się w dniu 21 września 2007 r. w Hotelu Gromada w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 10/14 w godz. 10:00 do 15:00. Z uwagi na ważność tematów w razie niemożności udziału przewodniczącego poprosił o wskazanie członka komisji - do wtorku tj. do 11.09.br. - aby można było dokonać zgłoszenia uczestników,

b) poinformował o piśmie, które wpłynęło do Rady od PP Wdowczyk w sprawie ujęcia gruntów w/w w przyszłym planie zagospodarowania przestrzennego gminy z rolnych na budowlane. Przewodniczący w odpowiedzi poinformował zainteresowanych , że ich pismo zostało przekazane wójtowi i że Rada Gminy w tej sprawie zajęła stanowisko w 2004 roku – uchwała jest w realizacji ( cz. Małej Nieszawki z uwagi na grunty III klasy czeka na odpowiednie zgody),

Wójt – w uzupełnieniu poinformował, że położone na tym terenie działki nigdy nie będą działkami budowlanymi.

a) poinformował o zaproszeniu pań radnych na debatę, która odbędzie się w Toruniu w dniu 18 września 2007 r. na temat łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Organizatorem jest Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza Pro Europa z Torunia, która przedstawi realizowany projekt “ Partnerstwo-Rodzina – Równość-Praca”,

b) w związku z zakończeniem VI edycji kampanii “Zachowaj trzeźwy umysł” Szef kampanii podziękował za udział w tej edycji uczestnikom z terenu gminy. Wśród nich znaleźli się również laureaci konkursów: klasa Ib Gimnazjum w Cierpicach, kl. IV Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce , Klaudia Cieślak, Michał Piernik , Dominika Loń oraz Kasia Bednarska, którzy otrzymają nagrody.

Ad. 13.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

 

     Protokołowała :                                                         Przewodniczacy Rady Gminy

(-)Maria Rumińska                                                          (-) Bronisław Krywionek

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (7 września 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (26 października 2007, 12:04:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559