Protokół nr XIII/2007 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka , która odbyła się w dniu 13 września 2007 r.

Protokół nr XIII/2007

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 13 września 2007 roku w godz. 15:00 do 15:20 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 1),

3. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XIII sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Poinformował, że sesja została zwołana w trybie art. 20, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Pana Wójta. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 15 co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk , decyzji.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 1) – stanowi zał. nr 3 do protokołu radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że w związku z faktem iż wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 21.10.2007 r. są wyborami przedterminowymi, skróceniu ulęgają również terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych, w tym także utworzenia obwodu głosowania w zakładach pomocy społecznej ( termin do 38 dnia przed dniem wyborów , tj. do 13 września 2007 r.). W celu przeprowadzenia głosowania na obszarze Gminy Wielka Nieszawka należy utworzyć odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Powyższe wynika z art. 30, ust. 1 i 3 oraz art. 10 ust. 2, pkt 1a ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które mówią, że tworzy się obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów tj. 21.10.2007 r. będzie w nich przebywać co najmniej 50 wyborców. Obwód tworzony jest każdorazowo dla danych wyborców. Dyrektor DPS w Wielkiej Nieszawce poinformował, że w dniu wyborów będzie w DPS przebywało ponad 50 wyborców. Wobec powyższego wójt złożył wniosek do Rady Gminy o utworzenie odrębnego obwodu ustalając jego nr 4, granice - Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej – Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 18. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu. Będąc przy głosie poinformował, że w drodze obwieszczenie dla obwodu nr 1, w granice którego wchodzą sołectwa Mała Nieszawka i Wielka Nieszawka ,siedzibą obwodowej komisji wyborczej będzie Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 64. Spowodowane jest to remontem Ośrodka Kultury , w którym dotychczas siedzibę miała obwodowa komisja wyborcza dla obwodu nr 1 .

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała nr XIII/39/2007 – stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

 

    Protokołowała:                                                           Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Maria Rumińska                                                       (-) Bronisław Krywionek

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (13 września 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (26 października 2007, 12:22:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 674