Protokół nr XIV/2007 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 roku

Protokół nr XIV/2007

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 24 października 2007 r., w godz. o godz. 15:00 do 18:30 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1.  Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum

  • przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z XII sesji, która odbyła się w dniu 7 września 2007 roku oraz z XIII sesji, która odbyła się w dniu 13 września 2007 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych w kadencji 2008-2011- ( druk nr 1),

b) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Toruniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich w kadencji 2008-2011 - ( druk nr 2),

c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działki 238/1, 239, 234/1,133/1,263/3) - ( druk nr 3),

Przerwa

d) nabycia nieruchomości gruntowych - ( druk nr 4),

e) nabycia nieruchomości gruntowych - ( druk nr 5),

f) nabycia nieruchomości gruntowych - ( druk nr 6),

g) nabycia nieruchomości gruntowych - ( druk nr 7),

h) sprzedaży nieruchomości gruntowej - ( druk nr 8),

i) zmiany budżetu gminy na 2007 rok ( druk nr 9),

Przerwa

j)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 10),

k) określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych ( druk nr 11),

l) powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego – ( druk nr 12).

4. Informacja o założeniach do budżetu gminy na 2008 rok – referuje Wójt.

5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 rok:

a) Wojewody Kujawsko- Pomorskiego ( dot. Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta),

b) Wójta Gminy ( dot. pracowników samorządowych),

c) Przewodniczącego Rady Gminy ( dot. radnych).

6. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9  Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XIV sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych.

- stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 14 ( nieobecny nieusprawiedliwiony Rafał Kujawa) co stanowi, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji,

- Przewodniczący przedstawił porządek sesji, a następnie poprosił o wnoszenie do niego uwag.

Radni nie wnieśli uwag do porządku sesji.

Ad. 2.

Z uwagi na to, iż do dnia wczorajszego radni nie wnieśli uwag do treści protokołów z XII sesji, która odbyła się w dniu 7 września 2007 roku oraz z XIII sesji, która odbyła się w dniu 13 września 2007 roku, Przewodniczący Rady wniósł o ich przyjęcie w przedstawionym brzmieniu. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła protokoły z XII i XIII sesji w przedstawionej treści.

Ad. 3

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych w kadencji 2008-2011 (druk nr 1) – stanowi zał. nr 3 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos przewodniczącemu Zespołu w celu przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Przewodniczący Zespołu Pan Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Zespół powołany przez Radę Gminy uchwałą nr XI/32/2007 w dniu 16.07.2007, odbył posiedzenie w dniu 12.10.2007 r. Na posiedzenie zaproszeni zostali kandydaci na ławników. Do Sądu Okręgowego w Toruniu kandydują 2 osoby: Pan Bronisław Bronicki oraz Pani Małgorzata Kuzimska – Kopiwoda. Zespół zapoznał się z dokumentami zgłoszonych kandydatów - czy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98, poz 1070 z Późn. zm.) oraz przeprowadził indywidualne rozmowy z kandydatami. Następnie została przedstawiona prezentacja kandydatów przez przewodniczącego Zespołu i tak:

1. Pani Małgorzata Kuzimska-Kopiwoda od trzech lat jest mieszkanką naszej gminy. Jej kandydatura została zgłoszona przez mieszkańców . W/w od 1998 r. jest rencistką. Dotychczas pełni funkcję ławnika w Sądzie Okręgowym w Toruniu, której kadencja kończy się 31.12.2007 r. Kandydatka jest członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,

2. Pan Bronisław Bronicki jest wieloletnim mieszkańcem naszej Gminy. Od 1991 jest emerytem. Został zgłoszony przez Nieszawskie Stowarzyszenie Samorządowe “Wspólne Gniazdo”, którego jest członkiem i jednocześnie bierze czynny udział w jego działalności.

Reasumując powyższe, Zespół pozytywnie zaopiniował zgłoszone kandydatury na ławników.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 160 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników dokonuje rada gminy w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym zachodzi konieczność powołania spośród radnych komisji skrutacyjnej – zaproponował skład 3 osobowy – która przeprowadzi wybory ławnika. Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej radni zgłosili następujących kandydatów: panią Krystynę Eichberger, panią Agnieszkę Bajdak, pana Józefa Dąbrowskiego. Zgłoszeni kandydaci wyrazili akces pracy w komisji skrutacyjnej. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powołanie komisji skrutacyjnej w proponowanym składzie. Za powołaniem głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych ( Krystyna Eichberger, Agnieszka Bajdak, Józef Dąbrowski ) wstrzymało się głosowania. Przewodniczący stwierdził, że Rada wybrała komisję skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych na kadencję 2008-2011.

Komisja skrutacyjna po poinformowaniu radnych o zasadach głosowania, rozdała opieczętowane karty do głosowania. Następnie w głosowaniu tajnym zostały przeprowadzone wybory ławnika. Po wyborach przewodnicząca komisji skrutacyjnej pani Agnieszka Bajdak odczytała protokół z głosowania – wraz z 14 kartami do głosowania stanowi zał. nr 4 do protokołu. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, oddano 14 ważnych głosów . Kandydaci otrzymali następująca ilość głosów: pan Bronisław Bronicki 10 głosów, pani Małgorzata Kuzimska-Kopiwoda 4 głosy. Komisja stwierdziła, że ławnikiem do Sądu Okręgowego w Toruniu z uwagi na większą liczbę głosów wybrany został pan Bronisław Bronicki. Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku przeprowadzonych wyborów przez komisję skrutacyjną została podjęta uchwała Nr XIV/40/2007 – stanowi zał. nr 5 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Toruniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich w kadencji 2008-2011 (druk nr 2) – stanowi zał. nr 6 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos przewodniczącemu Zespołu celem przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika.

Przewodniczący Zespołu Pan Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Zespół powołany przez Radę Gminy uchwałą nr XI/32/2007 w dniu 16.07.2007, odbył posiedzenie w dniu 12.10.2007 r., na którym odbył rozmowę z kandydatką na ławnika do Sądu Rejonowego w Toruniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich - została zgłoszona tylko jedna kandydatka pani Ewa Król. Zespół zapoznał się również z dokumentami zgłoszonej kandydatki - czy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98, poz 1070 z późn. zm.).

Pani Ewa Król - jest wieloletnią mieszkanką naszej Gminy. Została zgłoszona przez Nieszawskie Stowarzyszenie Samorządowe “Wspólne Gniazdo”, którego jest członkiem i jednocześnie bierze czynny udział w jego działalności. Aktualnie przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym.- ponadto pracuj jako położna w GOZ w Wielkiej Nieszawce Pełniła funkcję radnej Rady Gminy Wielka Nieszawka w kadencji 2002-2006. Zespół stwierdził, że kandydatka spełnia warunki do pełnienia funkcji ławnika i pozytywnie zaopiniował zgłoszoną kandydaturę.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 160 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wyboru ławników dokonuje rada gminy w głosowaniu tajnym. Radni zaproponowali aby głosowanie przeprowadził ten sam skład komisji skrutacyjnej tj. pani Krystyna Eichberger, pani Agnieszka Bajdak, pan Józef Dąbrowski. Zaproponowane osoby wyraziły akces do pracy w komisji skrutacyjnej.

Komisja skrutacyjna po poinformowaniu radnych o zasadach głosowania, rozdała opieczętowane karty do głosowania. Następnie w głosowaniu tajnym zostały przeprowadzone wybory ławnika. Po wyborach przewodnicząca komisji skrutacyjnej pani Agnieszka Bajdak odczytała protokół z głosowania – wraz z 14 kartami do głosowania stanowi zał. nr 7 do protokołu. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, oddano 14 ważnych głosów. Komisja stwierdziła, że kandydatka Ewa Król otrzymała 14 głosów i tym samym została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Toruniu Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku przeprowadzonych wyborów przez komisję skrutacyjną została podjęta uchwała Nr XIV/41/2007 – stanowi zał. nr 8 do protokołu.

W tym punkcie Przewodniczący Rady umożliwił radnym zadawanie pytań Kierownikowi Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Toruń Podgórz P. Przemko Chudykowskiemu, który uczestniczył w obradach na wniosek radnego Józefa Dąbrowskiego.

Radny Ireneusz Śmiechowski – w imieniu mieszkańców ul. Łagodnej w Małej Nieszawce poprosił o przeprowadzenie przez dzielnicowego rozmowy z jedną z mieszkanek tej ulicy o usunięcie z przed jej posesji samochodów, które przez kilka lat zastawiają przejazd. Na uwagi mieszkańców w/w nie reaguje, a taka sytuacja przeszkadza przy odśnieżaniu ulicy, wywozie śmieci itp.

Pan Przemko Chudykowski – obiecał, że zainteresuje się tą sprawą.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że objeżdżając gminę zauważył niekorzystne zjawisko, a mianowicie przy drogach nr 1, nr 10 i nr 15 naliczył dokładnie 16 Bułgarek. Dlatego zwrócił się z prośba do policji, aby te panie w trybie pilnym znalazły się w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku.

Pan Przemko Chudykowski – oświadczył, że policja w maksymalnym stopniu podejmuje działania wobec tych pań również przy udziale straży leśnej oraz funkcjonariuszy specjalnej komórki Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Niemniej jednak od momentu wejścia w granice Unii Europejskiej policja ma związane ręce jeśli chodzi o deportację, gdyż nie ma już tak szerokich możliwości jak dotychczas.

Wójt – oświadczył, że nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Bardzo często jeździ do Niemiec i ten problem tam nie występuje. Prawo unijne dla wszystkich członków jest jednakowe dlatego prosi stróży porządku , aby się tym problemem zajęli i go wyeliminowali. Zdaniem rozmówcy gdyby policja codziennie nękała te panie, to by się w końcu z naszego terenu wyniosły. Należy jednak stwierdzić , że na terenie gminy policji nie widać pomimo tego, że gmina partycypuje z kosztach zakupu paliwa. Wójt poprosił zatem, aby zajęto się problemem wyprowadzenia tych pań z terenu gminy i ma nadzieję, że nastąpi to szybko.

Radny Józef Dąbrowski – podziękował za uwzględnienie jego wniosku i zaproszenie na sesję przedstawiciela Komisariatu Policji. Rozmówca poinformował, że w międzyczasie wyjaśnił sobie z dzielnicowym sprawy, które go nurtowały.

Radny Waldemar Król – zapytał czy jest ustalony harmonogram działalności policji na terenie gminy oraz czy w trakcie patrolowania gminy policja zwraca uwagę na zaplecze szkół z uwagi na to iż budynki te są dewastowane przez wandali.

Pan Przemko Chudykowski – poinformował, że dyslokacja służb patrolowych jest czyniona wg analizy zdarzeń w rejonie podległym danej jednostce policji. Rejon dzielony jest na sektory i niekiedy patrol wspierany jest przez Komendę Miejską Policji lub Komendę Wojewódzką. Najwięcej zdarzeń w rejonie Komisariatu Policji Toruń Podgórz występuje na Starym Podgórzu i tutaj kierowane są patrole. Doraźnie patrole są kierowane w inne rejony. W/w oświadczył, że ile razy jest to możliwe patrol kierowany jest na teren naszej gminy. Temat wandalizmu w okolicach szkół jest znany policji. Gdyby była pełna obsada kadrowa łatwiej byłoby podjąć działania w tym zakresie. Niemniej jednak podejmuje się działania i już nie raz osoby, które tam przebywały zostały przegonione i wylegitymowane. Również na zebraniach w szkołach problem ten był sygnalizowany rodzicom.

Radny Ireneusz Śmiechowski – zapytał czy w minionym okresie udało się policji namierzyć na terenie gminy handlarzy narkotyków i czy w ogóle taki problem istnieje.

Pan Przemko Chudykowski – stwierdził, że nie przypomina sobie, aby w ostatnim roku na terenie gminy zatrzymano jakiegoś handlarza narkotyków. Rozmówca stwierdził, że jako wieloletni dzielnicowy naszego rejonu nie spotkał się z ujawnieniem narkotyków u uczniów w jakiejkolwiek szkole na terenie gminy i ma nadzieję, że ten stan ten się utrzyma.

Więcej zapytań nie było.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 238/1, 239, 234/1, 233/1, 263/3, 237) – druk nr 3 – stanowi zał. nr 9 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy terenu – jadąc od ul. Wiślanej ul. Toruńską w kierunku ul. Bydgoskiej w Wielkiej Nieszawce po prawej stronie za kanałem oznaczonego symbolami A61aU, A61bU i A62U dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny usług, przeznaczenie dopuszczalne - inna działalność gospodarcza – zabudowa mieszkaniowa wyłącznie związana z tymi funkcjami. Wójt poprosił kierować pytania związane ze zmianami w planie do p. Marka Porczyka – urbanisty, który przygotował projekt zmian w planie.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/42/2007 - stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

d) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych – druk nr 4 – stanowi zał. nr 11 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie numerem działki 172/2 położonej w Cierpicach o powierzchni 0,1644 ha. od Pani Haliny Markiewicz. Powyższa działka stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do działek budowlanych. Proponuje się cenę 1 zł za 1m² co łącznie stanowi kwotę 1.644 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/43/2007 – stanowi zał. nr 12 do protokołu.

e) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych – druk nr 5 – stanowi zał. nr 13 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie numerami działek: 235/4, 235/16 i 235/22 położonych w Małej Nieszawce o łącznej powierzchni 0,0969 ha. od Pani Urszuli Rokickiej. Powyższe działki stanowią wewnętrzne drogi dojazdowe do działek budowlanych. Proponuje się cenę 1 zł za 1m² co łącznie stanowi kwotę 969 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/44/2007 – stanowi zał. nr 13 do protokołu.

f) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych – druk nr 6 – stanowi zał. nr 14 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie numerem działki 376/11 położonej w Małej Nieszawce o powierzchni 0,1350 ha. od Państwa Adama i Agnieszki Pastuszków. Powyższa działka stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do działek budowlanych. Proponuje się cenę 1 zł za 1m² co łącznie stanowi kwotę 1.350 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/45/2007 – stanowi zał. nr 15 do protokołu.

g) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych – druk nr 7 – stanowi zał. nr 16 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie numerem działki 101/8 położonej w Wielkiej Nieszawce o powierzchni 0,0304 ha. od Pana Zdzisława Neumanna. Powyższa działka stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do działek budowlanych. Proponuje się cenę 1 zł za 1m² co łącznie stanowi kwotę 304 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/46/2007 – stanowi zał. nr 17 do protokołu.

h) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej – druk nr 8 – stanowi zał. nr 18 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 7,7114 ha będącej własnością Gminy Wielka Nieszawka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 282/5, położonej w Brzozie , zapisanej w księdze wieczystej KW nr 68406. Zostały odtworzone granice tej nieruchomości i aktualnie biegły robi jej wycenę. Przedmiotową działkę planuje się sprzedać w drodze przetargu nieograniczonego- za cenę 10 mln. zł, a uzyskane środki przeznaczyć na budowę Centrum Sportu i Rekreacji.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – uważa, że ze sprzedażą należałoby się wstrzymać z uwagi na to iż Toruń miał zakusy na przejęcie gruntów celem pozyskania nowych terenów.

Wójt – stwierdził, że jest określony termin realizacji budowy, a została stwierdzona tendencja wzrostu cen na rynku budowlanym w stosunku do kosztorysów inwestorskich opracowywanych na bazie cen z okresów poprzedzających realizację inwestycji. W związku z powyższym, aby zwiększyć fundusze na realizację inwestycji planuje się m.in. przystąpić do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej kiedy znajdzie się dobry nabywca.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/47/2007 – stanowi zał. nr 19 do protokołu.

i) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok – druk nr 9 – stanowi zał. nr 20 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – stwierdził, że potrzeba dokonania zmian budżetu wynika ze zmiany kwot na zadania własne określonych decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz na zadania zlecone na wybory do Sejmu i Senatu. Ponadto proponuje się włączenie rekompensaty utraconych dochodów z PEFRON tytułem podatku w zakładach pracy chronionej. Zwiększone wydatki proponuje się pokryć wyższymi dochodami z odsetek na rachunkach bankowych oraz wyższymi dochodami z podatku od czynności cywilno prawnych i podatku dochodowego od osób prawnych . Po stronie wydatków dotacje na zadania własne zostały włączone do wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem na dofinansowanie: 5.000,00 zł kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; 1.347,00 zł zakupu podręczników dla szkół podstawowych; 385,00 zł zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum; 1.924,00 zł świadczeń o charakterze socjalnym, 4.859,00 zł wycieczki realizowanej w ramach programu edukacyjnego do miejsc pamięci narodowej przez szkołę w Małej Nieszawce.

Nie zostały włączone środki z dotacji na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych oraz na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym z uwagi na to, iż na te zadania uwzględnione już zostały fundusze w budżecie na 2007 rok. Proponuje się również zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Gimnazjum z uwagi na zwiększenie ilości nauczycieli dyplomowanych oraz w związku z przejściem nauczycieli na urlop zdrowotny. Ponadto proponuje się zabezpieczenie środków na opłaty za zanieczyszczanie środowiska, które należy przekazać do WFOŚ. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów zwiększyłby się o kwotę 457.389,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 647.389,00 zł. Niedobór w wysokości 190.000,00 zł proponuje się pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie.

Wiceprzewodnicząca Komisji Jolanta Sobiech – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/48/2007 – stanowi zał. nr 21 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

j) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - druk nr 10 – stanowi zał. nr 22 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że proponowane stawki podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego planuje się podnieść średnio o 4,3% . W poszczególnych pozycjach różnice kształtują się różnie , o czym szczegółowo dyskutowano na posiedzeniach Komisji. Ustalając stawki podatku kierowano się zasadą, żeby podatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i podatki od środków transportowych były zbliżone przy czym należy pamiętać aby pozyskać również fundusze na realizację założonych zadań inwestycyjnych. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poprosił Komisje o zgłaszanie uwag do proponowanych stawek podatku od nieruchomości – wszystkie Komisji opiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – złożyła w imieniu Komisji wniosek dotyczący ustalenia stawki podatkowej od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 16,30 zł za m² , a nie 16,60 zł za m² jak zaproponowano w projekcie uchwały. Komisja uważa, że dbając o rozwój działalności gospodarczej na terenie gminy należy stworzyć ku temu warunki m.in. poprzez konkurencyjne stawki podatkowe tym bardziej, że w obecnych czasach wszystko bardzo mocno drożeje i przy tym wysokie podatki nie sprzyjają rozwojowi tej działalności. .

Wójt – stwierdził, że nie zgadza się z wnioskiem Komisji Statutowo-Regulaminowej. W porównaniu z innymi gminami czy m. Toruniem , stawki podatkowe obowiązujące na terenie naszej gminy są najniższe. Zdaniem wójta jeśli Rada obniży podatek od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej należy obniżyć również podatek od środków transportowych z uwagi na to , że grupy zawodowe powinny być podobnie obciążone podatkami lokalnymi. Rada Gminy na tym etapie może jeszcze decydować o wysokości stawek podatkowych, przy czym powinna wziąć pod uwagę środki jakie z tego tytułu wpłyną do budżetu oraz czy wystarczy środków na planowane zadania inwestycyjne. Jeśli chodzi o podwyżki towarów i usług, to przecież ceny na rynku są ustalane przez przedsiębiorców . Dlatego wójt zaapelował o przyjcie zaproponowanych stawek podatku od nieruchomości.

Pozostałe Komisje nie wniosły uwag do proponowanych stawek podatkowych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Statutowo-Regulaminowej w sprawie zaproponowania stawki podatkowej za budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 16,30 zł za m². Za przyjęciem wniosku głosowała 3 radnych ( Brygida Czapiewska, Józef Przewięźlikowski, Józef Dąbrowski), 9 radnych było przeciwnych, 2 radnych ( Jolanta Sobiech, Włodzimierz Bagiński) wstrzymało się od głosowania . Przewodniczący stwierdził, że Rada odrzuciła wniosek Komisji Statutowo – Regulaminowej.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 3 radnych ( Brygida Czapiewska, Józef Przewięźlikowski, Józef Dąbrowski) było przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/49/2007 – stanowi zał. nr 23 do protokołu.

k) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych – druk nr 11 – stanowi zał. nr 24 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali różnice proponowanych na 2008 r. stawkach w podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2007, które średnio wyniosły 2,2%. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poprosił Komisje o wnoszenie uwag do proponowanych stawek podatkowych..

Komisje nie wniosły uwag.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/50/2007 – stanowi zał. nr 25 do protokołu.

l) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego - ( druk nr 12) – stanowi zał. nr 26 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Zgodnie z art. 18, ust.2,pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. oraz art. 4,pkt 32, art. 8 , pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów zachodzi potrzeba powiadomienia skarbnika gminy o obowiązku przedłożenia przez niego Radzie Gminy oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. – w terminie 3 miesięcy od doręczenia powiadomienia . Skutkiem nie dopełnienia tego obowiązku w określonym terminie będzie pozbawienie go pełnienia funkcji publicznych z mocy prawa, z dniem w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lustracyjnego. Pani skarbnik już raz składała takie oświadczenie, ale z uwagi na to iż Trybunał Konstytucyjny orzekł, że druk oświadczenia jest niezgodny z Konstytucją musi jeszcze raz złożyć oświadczenie na nowym druku. Przewodniczący Rady wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni ni zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/51/2007 – stanowi zał. nr 27 do protokołu.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z przyjętą procedurą uchwalania budżetu gminy Wójt zobligowany jest do złożenia Radzie Gminy informacji o założeniach do budżetu na dany rok. W związku z powyższym oddał głos wójtowi w celu przedstawienia przedmiotowej informacji. Projekt budżetu na 2008 r. wójt musi przedłożyć Przewodniczącemu rady do dnia 15.11.2007 r.

Wójt – poinformował, że podstawowym założeniem do budżetu jest zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy ( szkoły, przedszkola, oczyszczalnia ścieków , zakup wody, właściwe utrzymanie dróg, Ośrodek Kultury, planowane na 2008 r. inwestycje, na które w 2007 r. została wykonana dokumentacja). Zaplanowane inwestycje to: budowa oświetlenia, budowa chodnika w Kąkolu, inwestycje wodno-kanalizacyjne- aby rozwijało się budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy, budowa Centrum Sportu i Rekreacji. Wykonana jest dokumentacja na remont wiaduktu w Kąkolu, ale w 2008 r. nie będzie realizacji. Rozmówca poinformował, że takie są plany, ale należy się również liczyć z nieprzewidzianymi trudnościami – choćby tak mocno dyskutowana podwyżka dla nauczycieli i wtedy trudno będzie wszystkiemu sprostać.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Ireneusz Śmiechowski - poruszył następujące sprawy:

a) zapytał, czy w planowanym na 2008 r. budżecie gminy uwzględniono wnioski Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu dotyczące zwiększenie w szkołach o ½ i ¼ etatów na świetlice,

b) czy zwiększono środki na kulturę fizyczna.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) oświadczył, że w budżecie nie przewidziano środków na tworzenie nowych etatów w szkołach. Subwencja oświatowa nie pokrywa potrzeb szkół w związku z czym gmina w dużym stopniu dofinansowuje oświatę. Nie można w nieskończoność tego czynić, bo są również inne zadania do wykonania. Obiekty szkolne na terenie naszej gminy są w bardzo dobrym stanie nie wymagają tak dużego wysiłku przy ich porządkowaniu. Dlatego jego zdaniem dyrektorzy szkół, aby rozwiązać problem dot. świetlic mogą wygospodarować etaty poprzez zmniejszenie obsługi technicznej w placówkach,

b) w chwili obecnej budżet jest na etapie tworzenia i wnioski są szczegółowo analizowane.

Radny Waldemar Król – poprosił, aby przy konstrukcji budżetu gminy na 2008 r. wziąć pod uwag wnioski złożone przez Rady Sołeckie.

Radny Józef Przewięźlikowski – zapytał czy w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono środki na wykup gruntów – pod drogami. W/w rozmawiał z przedstawicielem ANDREWEX-u i są oni skłonni sprzedać grunt pod drogę, aby umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji.

Wójt – stwierdził, że co roku w budżecie są zapisane środki na wykup gruntów. Jeśli chodzi o drogę, o której mówił przedmówca to jest temat do dyskusji. Wiele rzeczy należy tam sprawdzić w dokumentach.

Radna Jolanta Sobiech – zapytała czy ul. Kręta w Małej Nieszawce została uwzględniona do remontu w 2008 r. Na terenie gminy przybywa mieszkańców, którzy od samego momentu zamieszkania żądają urządzenia dla nich dróg dojazdowy oraz wszystkich mediów, a mieszkańcy którzy na terenie gminy mieszkają wiele lat w tych kwestiach są pomijani.

Wójt – poparł wypowiedź przedmówczyni dotycząca stawianych wymagań przez nowoprzybyłych mieszkańców i zaapelował do radnych, aby reagowali na ich dyskusje. Jeśli chodzi o ul. Krętą, to będzie ona remontowana etapowo i w 2008 r. zostanie zrealizowany jej odcinek.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 5.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski do dnia dzisiejszego nie przesłał informacji dotyczącej złożonych przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy oświadczeń majątkowych. W związku z tym należy przypuszczać, że nie zgłasza do nich uwag,

b) Wójt Gminy złożył informację dotyczącą oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych. Oświadczenia zostały złożone przez wszystkie zobowiązane do tego osoby w terminie określonym w art. 24h ust.3 tj do 30.04.2007 r. wg stanu na dzień 31.12.2006 r. Nieprawidłowości wynikłe z analizy II Urzędu skarbowego w Toruniu zostały wyjaśnione i przekazane w terminie odwrotnym do US informacja wójta stanowi zał. nr 28 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady Gminy złożył informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych. Oświadczenia zostały złożone przez wszystkich radnych w terminie określonym w art. 24h ust.3 tj do 30.04.2007 r. wg stanu na dzień 31.12.2006 r. Nieprawidłowości wynikłe z analizy II Urzędu skarbowego w Toruniu zostały wyjaśnione i przekazane w terminie odwrotnym do US informacja Przewodniczącego Rady Gminy stanowi zał. nr 29 do protokołu.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu złożenia informacji z działalności między sesjami i tak:

a) Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Sobiech – poinformowała, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 18.10.2007 r. , na którym opiniowała materiały na dzisiejszą sesję,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 16.10.2007 r. w czasie którego opiniowała projekty uchwał dotyczące stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok,

c) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 2 posiedzenia: w dniu 19.10.2007 r. opiniowała projekty uchwał dotyczące stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok; w dniu 22.10.2007 r. opiniowała pozostałe projekty uchwał, będące tematem dzisiejszej sesji,

d) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 19.10.2007 r. w czasie którego opiniowała projekty uchwał dotyczące stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Radni nie wnieśli uwag do złożonych informacji.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady złożył informację z realizacji uchwał podjętych na XII sesji, która odbyła się w dniu 7 września 2007 r. oraz na XIII sesji, która odbyła się w dniu 13 września 2007 r.

Radni nie wnieśli uwag do powyższej informacji.

Ad. 8.

Radny Józef Dąbrowski – poruszył sprawę dotyczącą oświetlenia ul. Bydgoskiej na odcinku od skrzyżowania do wiaduktu, gdyż jest to odcinek bardzo niebezpieczny.

Wójt – stwierdził, że na tym odcinku gmina nie może nic zrobić z uwagi na to iż jest to droga krajowa nr 15. Jeśli chodzi o ul. Bydgoską to od drogi nr 15 do hurtowni p. Lotka jest ona ulicą ślepą , na której poruszają się praktycznie tylko mieszkańcy gminy i na której jest mały ruch.

Radny Waldemar Król – zapytał czy gmina ma jakiś wpływ na kursy autobusowe Alinii. W chwili obecnej prawdopodobnie do Cierpic są tylko 4 kursy autobusowe.

Wójt – poinformował, że z uwagi na to iż mieszkańcy Cierpic w większym stopniu korzystają z autobusów PKS – od wrześnie nie został sprzedany ani jeden bilet miesięczny – Alinia wycofała niektóre kursy do Cierpic z powodu nierentowności tej linii. Na linie autobusowe gmina nie ma wpływu, gdyż są to linie prywatne.

Radny Waldemar Król – zwrócił się do przewodniczących Komisji Rady z prośbą, aby tematy na sesje które wymagają opinii wszystkich Komisji omawiać na wspólnych posiedzeniach – tak jak ostatnio opiniowano stawki podatkowe na 2008 r. W ten sposób jest większe grono do dyskusji, a również oszczędza się czas wójtowi i skarbnikowi.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że dotychczas ważne tematy były omawiane na wspólnych posiedzeniach Komisji. Jeśli chodzi o opiniowanie materiałów na sesję to dotychczas Przewodniczący Rady informował Przewodniczących Komisji o potrzebie odbycia posiedzenia, a jego termin był w gestii przewodniczących danej Komisji. Rozmówca stwierdził, że jego zdaniem pomysł jest dobry, niemniej jednak nie będzie ingerował w te sprawy i daje wolna rękę przewodniczącym Komisji.

Radna Agnieszka Bajdak – zapytała, czy udało się wójtowi załatwić sprawę przejścia gazociągu przez grunty p. Zakierskiego z zainteresowanym. Rozmówczyni oznajmiła, że osobiście w tej sprawie rozmawiała z p. Zakierskim, który oświadczył że nie popuści wykonawców jeśli nie będzie miał gwarancji corocznej opłaty za zajęty grunt.

Wójt – poinformował, że nie rozmawiał z p. Zakierskim, gdyż ten był dla niego dotychczas nieosiągalny. Propozycja przejścia z gazem przez grunty p. Zakierskiego byłaby najrozsądniejszą i jeśli ten się nie zgodzi będzie problem. Na razie jest pozwolenie do ul. Topolowej i tu należy doprowadzić gazociąg, a później trzeba będzie szukać rozwiązania.

Radny Józef Dąbrowski – poinformował, że młodzież naszej gminy odniosła cztery sukcesy w kolarstwie – na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Rozmówca poinformował, że jest 4 zawodników w szkole w Cierpicach, których należałoby otoczyć szczególną opieką. Dlatego zwrócił się do radnych o pomoc w pozyskaniu sponsorów.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała czy prawdą jest , że bardzo zdrożeje wywóz śmieci, gdyż słychać takie głosy.

Wójt – wyjaśnił, że podwyżka będzie i to dość wysoka. Opłata za składowanie 1 t odpadów na wysypisku śmieci ma wynieść 70 zł – bez odbioru – i ma sukcesywnie wzrastać. Dlatego, aby była niższa opłata należy segregować śmieci. Rozważa się wprowadzenie workowej segregacji, ale to też nie będzie za darmo.

Radny Józef Przewięźlikowski – zapytał czy dalej jest brana pod uwagę budowa okrężnej sieci wodociągowej do Cierpic, o czym mówiło się jeszcze w poprzedniej kadencji.

Wójt – poinformował, ze w związku z wejściem nowej ustawy o lasach nie ma możliwości prowadzenia inwestycji po gruntach leśnych, a tak właśnie powinna przebiegać trasa.

Wójt –poinformował, że w sobotę 27.10.2007 r. w godzinach 12:00 do 17:00 na boisku Gimnazjum w Cierpicach odbędzie się festyn “ Zielony jarmark”, którego organizatorami są wójt oraz Lokalna Grupa Działania “ Podgrodzie Toruńskie”. Wójt zaprosił wszystkich na powyższy festyn, w którego programie będzie dużo atrakcji.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

     Protokołowała:                                                           Przewodniczący Rady Gminy

(-) Maria Rumińska                                                                                   (-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 października 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (29 listopada 2007, 09:16:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660