Protokół nr XV/2007 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 roku.

Protokół nr XV/2007

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 28 listopada 2007 roku w godz. 15:00 do 16:40 w Gimnazjum w Cierpicach.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum

  • przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji, która odbyła się w dniu 24 października 2007 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy ( druk nr 1),

b) regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ( druk nr 2),

c) zmiany budżetu gminy na 2007 rok ( druk nr 3),

Przerwa

d) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka ( druk nr 4),

e) opłaty od posiadania psów ( druk nr 5).

4. Stanowisko Rady Gminy w sprawie podatku leśnego ( druk nr 6).

5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XV sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych.

- stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15 co stanowi, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji,

- Przewodniczący przedstawił porządek sesji, a następnie poprosił o wnoszenie do niego uwag.

Radni nie wnieśli uwag do porządku sesji.

Ad. 2.

Z uwagi na to, iż do dnia wczorajszego radni nie wnieśli uwag do treści protokołów z XIV sesji, która odbyła się w dniu 24 października 2007 roku Przewodniczący Rady wniósł o jego przyjęcie w przedstawionym brzmieniu. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła protokoły z XIV sesji w przedstawionej treści.

Ad. 3.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy – druk nr 1 – stanowi zał. nr 3 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia 2008 r. do wysokości 1.126 zł ( wzrost od najniższego wynagrodzenia o 190 zł) zachodzi konieczność podwyższenia wynagrodzenia pracownikom obsługi szkół. W projekcie uchwały proponuje się kwotę najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania miesięcznych stawek wynagrodzenia w wysokości 700,00 zł dla pracowników obsługi oraz wartość jednego punktu 5 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26.11.2007 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Pani Bronisława Masłowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce – zapytała czy była rozpatrywana również 2-ga propozycja, bo przedstawiona dotyczy tylko 2008 roku.

Wójt – wyjaśnił, że pod uwagę brana była przedstawiona w projekcie uchwały propozycja z uwagi na zapowiadane przez rząd zmiany w oświacie.

Więcej głosów w dyskusji nie było..

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XV/52/2007 – stanowi zał. nr 4 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego – druk nr 2 – stanowi zał. nr 5 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos

Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły będący jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego zobowiązany jest do corocznego określenia regulamin w sprawie przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na dany rok budżetowy. Dodatek przysługuje w gminach do 5000 tyś. mieszkańców, a jego wysokość waha się w granicach 3-10% miesięcznej płacy minimalnej w zależności od ilości członków rodziny nauczyciela. Szczegóły wypłacania dodatku zostały przedstawione w projekcie uchwały. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26.11.2007 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XV/53/2007 – stanowi zał. nr 6 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. – druk nr 3 – stanowi zał. nr 7 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że potrzeba dokonania zmian budżetu wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne oraz na zadania zlecone określonych decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto zostały włączone środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzasadnienie dochodów Gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków została włączona dotacja ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z umową. Po stronie wydatków dotacje na zadania zlecone i własne zostały włączone do wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem na dofinansowanie: 3.000,00 zł kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; 416,00 zł świadczeń o charakterze socjalnym; 7.458,00 zł na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; 15.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, 1.252,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze. Nie zostały włączone środki z dotacji na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ponieważ środki na powyższy cel zostały uwzględnione już w przyjętym budżecie na 2007 rok. Proponuje się zwiększenie wydatków na zakup energii – wody z Toruńskich Wodociągów- z uwagi na zwiększoną ilość jej odbiorców. Ponadto proponuje się przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi – z sieci kanalizacyjnej na wyposażenie obiektu modernizowanego Ośrodka Kultury. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów zwiększyłby się o kwotę 332.209,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 64.410,00 zł. Niedobór budżetu w wyniku dokonanych zmian uległby zmniejszeniu o kwotę 267.799,00 zł i wyniósłby 5.900,201,00 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 23.11.2007 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XV/54/2007 – stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

d) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka – druk nr 4 – stanowi zał. nr 9 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt Gminy – poinformował, że na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. określona została w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r. (MP Nr 77, poz. 831) wynosi 58,29 zł/1q. W projekcie uchwały proponuje się obniżenie ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy do kwoty 48,00 zł za 1q , stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w przypadku obniżonej ceny wyniosłaby 120 zł dla gruntów (użytków rolnych) wchodzących w skład gospodarstw rolnych i 240 zł dla gruntów (użytków rolnych) nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji o zgłaszanie uwag do projektu uchwały. Przed sesją wszystkie Komisje opiniowały przedstawiony projekt dlatego poprosi o wnioski w przypadku odmiennych od wnioskodawcy propozycji.

Komisje nie zgłosiły uwag.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XV/55/2007 – stanowi zał. nr 10 do protokołu.

e) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów – druk nr 5 – stanowi zał. nr 11 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2008 r. dotychczasowy podatek od posiadania psów zostanie zastąpiony opłatą od posiadania psów. Rada Gminy ma możliwość wprowadzenia fakultatywnej opłaty. Obwieszczeniem z dnia 26 lipca 2007 r. Minister Finansów ustalił górną stawkę kwotową opłaty, która nie może przekroczyć 100 zł rocznie od jednego psa. W projekcie uchwały proponuje się roczną stawkę 35 zł od jednego psa tj. na poziomie roku ubiegłego, co stanowi 35% górnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów. Z uwagi na to iż sprawa opłaty za psy jest bardzo trudną, należałoby wypracować jakiś sposób na ustalenie ilości psów. Zdaniem wójta uchwała w powyższej sprawie powinna być podjęta z uwagi na to, iż w przypadku kiedy ktoś będzie chciał dokonać opłaty za posiadanie psa nie będzie podstawy prawnej jej przyjęcia. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji o zgłaszanie uwag do projektu uchwały. Przed sesją wszystkie Komisje opiniowały przedstawiony projekt dlatego prosi o wnioski w przypadku odmiennych od wnioskodawcy propozycji.

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 23.11.2007 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jednocześnie zaproponowała, aby sołtysi przy roznoszeniu nakazów podatkowych dostarczyli mieszkańcom druki oświadczeń o posiadaniu psów, które powinni złożyć w Urzędzie Gminy.

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26.11.2007 r. analizowała projekt uchwały. W celu zewidencjonowania psów na terenie gminy Komisja wzięła pod uwagę dwa warianty: wprowadzenie znakowania psów ( chipy) lub sporządzenie spisów przez poszczególnych sołtysów,

c) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja stoi na stanowisku ściągania opłat za posiadanie psów i wnioskuje, aby opłata wynosiła 50 zł od jednego psa,

d) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja stoi na stanowisku, aby poinformować mieszkańców o obowiązku wnoszenia opłat za posiadanie psów. Zdaniem Komisji taką informację należałoby wysłać pocztą – nie angażować sołtysów.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi Komisji. Poinformował, że Rada nie ma podstaw, aby zmusić mieszkańców do znakowania psów, ponadto koszt związany z chipowaniem byłby ogromny – ok. 250 zł od 1 psa. Wysyłanie informacji o opłacie pocztą wiąże się również z dużymi kosztami. Wójt poinformował, że w miesiącu grudniu wydany zostanie informator “Nasze Wieści”, w którym zostanie podana informacja do mieszkańców o opłacie za posiadanie psów oraz druk oświadczenia, na którym będą mogli podać ilość posiadanych psów.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji dotyczący ustalenia opłaty za posiadanie psa w wysokości 50 zł. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych (Waldemar Król, Krystyna Eichberger, Bernard Brzeziński, Stanisław Czachorowski, Franciszek Wójcik), 11 radnych było przeciwnych, 1 radna ( Jolanta Sobiech ) wstrzymała się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że Rada nie przyjęła wniosku Komisji.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XV/56/2007 – stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt stanowiska w sprawie podatku leśnego ( druk nr 6) – stanowi zał. nr 13 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję . Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy. Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. wyniosła 147,28 zł za 1 m³ - Komunikat Prezesa GUS z 22 października 2007 r. (MP Nr 79, poz. 846). Z uwagi na ustawowe zwolnienie z podatku leśnego lasów z drzewostanem do 40 lat oraz fakt, że powierzchnia tych lasów na terenie gminy wynosi 5283 ha, w stanowisku proponuje się nie obniżać kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna do obliczania podatku leśnego na terenie gminy. Zgodnie z projektem stanowiska, podatek leśny od 1 ha lasu w 2008 r. wynosiłby 32,4016 zł. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega ustawowemu obniżeniu o 50%. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu stanowiska.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji o zgłaszanie uwag do projektu stanowiska. Przed sesją wszystkie Komisje opiniowały przedstawiony projekt dlatego prosi o wnioski w przypadku odmiennych od wnioskodawcy propozycji..

Komisje nie zgłosiły uwag.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt stanowiska, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła stanowisko w sprawie podatku leśnego - stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu złożenia informacji z działalności między sesjami:

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 2 posiedzenia. W dniu 23.11.2007 r. opiniowała materiały na sesję, w dniu 27.11.2007 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu na 2008 rok,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że między sesjami Komisja odbyła 3 posiedzenia. W dniu 14.11.2007 roku analizowała Statut Gminy Wielka Nieszawka- treść poszczególnych rozdziałów. Po całkowitej analizie Statutu Komisja stwierdziła, że: obowiązujący Statut nie zawiera zapisu dotyczącego zasad przyznawania honorowego obywatelstwa gminy; w działaniu dotyczącym prac Komisji Rewizyjnej stwierdziła brak zapisu odnoszącego się do przyjmowania składanych skarg na wójta; w niektórych punktach prawnych występują błędy stylistyczne. W wyniku powyższych spostrzeżeń Komisja zaciągnęła opinii radcy prawnego, którego zdaniem poruszone sprawy powinny zostać uwzględnione jako propozycja zapisu w Statucie Gminy w formie uchwały jako wniosek formalny Komisji. W dniu 26.11.2007 r. Komisja opiniowała materiały na sesję, W dniu 27.11. 2007 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu na 2008 rok,

c) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 5 posiedzeń. Posiedzenia w dniach: 9.11.2007 r., 14.11.2007 r.i 19.11.2007 r. wynikały z tematyki planu pracy Komisji na 2007 r. i dotyczyły stanu dróg i oświetlenia na terenie gminy oraz przygotowania Referatu Technicznego do zimowego utrzymania dróg i ogrzewania obiektów komunalnych. Na posiedzeniu w dniu 26.11.2007 r. Komisja opiniowała materiały na sesję, a w dniu 27.11.2007 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu na 2008 rok.

d) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 2 posiedzenia. W dniu 26.11.2007 roku opiniowała materiały na sesję, w dniu 27.11.2007 roku odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu na 2008 rok.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady złożył informację z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 24 października 2007 roku.

Radni nie zgłosili uwag do powyższej informacji.

Ad. 7.

Radna Brygida Czapiewska – w imieniu mieszkańców ul. Bydgoskiej i przyległych ulic poprosiła o ustawienie w tej okolicy pojemników do segregowania nieczystości stałych.

Wójt – stwierdził, że nie obiecuje załatwienia tej sprawy, niemniej będzie prowadził rozmowę z MPO. Jednocześnie poinformował, że mieszkańcy nie stosują się do zasad dotyczących segregacji odpadów i niejednokrotnie był proszony do MPO, aby zobaczyć co się w tych pojemnikach znajduje.

Radny Józef Dąbrowski – zwrócił się ponownie do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji oraz do wójta w sprawie oświetlenia ul. Bydgoskiej w Małej Nieszawce, gdyż w tej sprawie do rozmówcy zwracają się tamtejsi mieszkańcy. Z uwagi, że ten odcinek jest bardzo niebezpieczny ww. poprosił o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na wykonanie tego zadania.

Radny Waldemar Król – poinformował, że Komisja jest zorientowana o problemie niemniej jednak nie ma w chwili obecnej środków w budżecie na to zadanie.

Radny Ireneusz Śmiechowski – w imieniu mieszkańców ul. Wodociągowej w Małej Nieszawce poprosił o ustawienie znaków drogowych. W br. ulica ta został zmodernizowana, a samochody o wielkim tonażu ją niszczą.

Wójt – wyjaśnił, że na tej ulicy po jej remoncie znaki zostały ustawione, ale kierowcy ich nie respektują. Z uwagi na braki kadrowe w policji nie ma na dzień dzisiejszy możliwości, aby ustawiono na niej patrole.

Radny Waldemar Król- w imieniu klubu radnych “Wspólne Gniazdo” złożył wniosek o przygotowanie przez Komisję Statutowo-Regulaminową propozycji podniesienia diet radnym oraz ryczałtu Przewodniczącemu Rady.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 1 radny ( Waldemar Król) był przeciwny, 4 radnych ( Bronisław Krywionek, Krystyna Eichberger, Włodzimierz Bagiński, Bernard Brzeziński) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła wniosek w związku z czym poprosił Komisję Statutowo –Regulaminową o przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie na następną sesję.

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do Komisji o opracowanie - do następnej sesji, która będzie ostatnią sesją w 2007 r. - projektów planów pracy Komisji na 2008 rok i przedłożenia ich Radzie Gminy do akceptacji.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

     Protokołowała:                                                            Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Maria Rumińska                                                             (-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 listopada 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (19 grudnia 2007, 08:29:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487