Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku

 

Protokół nr XVI/2007

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2007 roku w godz. 15:00 do 17:50 w Gimnazjum w Cierpicach.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

- stwierdzenie quorum

- przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XV sesji, która odbyła się w dniu 28 listopada 2007 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych od Państwa Pastuszków ( druk nr 1),

b) nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka ( dz. nr 218/8i 218/21) - ( druk nr 2),

c) regulaminu wynagradzania nauczycieli ( druk nr 3),

d) zasad korzystania ze stołówek w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka ( druk nr 4),

e) zmiany budżetu gminy na 2007 rok ( druk nr 5),

f) zasad ustalania wysokości diet dla radnych oraz sołtysów ( druk nr 6).

Przerwa

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2008 ( radni otrzymali w dniu 19.11.2007) .

5. Przyjęcie planów pracy na 2008 rok :

a) Komisji Rady,

b) Rady Gminy ( druk nr 7).

6. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XVI sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych, obecnych jest 15 co stanowi, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radny Waldemar Król – przewodniczący Klubu Radnych “ Wspólne Gniazdo” złożył wniosek o skreślenie z porządku obrad pkt 3f – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ustalania wysokości diet dla radnych oraz sołtysów ( druk nr 6). Powyższy wniosek w/w uzasadnił niemożnością porozumienia w Klubie co do wysokości zaproponowanych diet.

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi do zgłoszonego wniosku.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez przewodniczącego Klubu Radnych “Wspólne Gniazdo” o wykreślenie z porządku posiedzenia pkt 3f. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych ( Agnieszka Bajdak, Józef Przewięźlikowski ) wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła zgłoszony wniosek.

Porządek posiedzenia - po zmianie:

1. Otwarcie posiedzenia:

- stwierdzenie quorum

- przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XV sesji, która odbyła się w dniu 28 listopada 2007 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych od Państwa Pastuszków ( druk nr 1),

b) nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka ( dz. nr 218/8i 218/21) - ( druk nr 2),

c) regulaminu wynagradzania nauczycieli ( druk nr 3),

d) zasad korzystania ze stołówek w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka ( druk nr 4),

e) zmiany budżetu gminy na 2007 rok ( druk nr 5),

Przerwa

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2008 ( radni otrzymali w dniu 19.11.2007) .

5. Przyjęcie planów pracy na 2008 rok :

a) Komisji Rady,

b) Rady Gminy ( druk nr 6).

6. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

Ad. 2.

Z uwagi na to iż do dnia wczorajszego nie wpłynęły uwagi do treści protokołu z XV sesji , która odbyła się w dniu 28 listopada 2007 roku, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie w przedstawionym brzmieniu. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XV sesji został przyjęty przez Radę.

Ad. 3.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych od Państwa Pastuszków ( druk nr 1) - stanowi zał. nr 3 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że konieczność uchylenia uchwały wynika z tego, że Państwo Adam i Agnieszka Pastuszkowie wystąpili z wnioskiem o wykupienie od nich gruntu – drogi, która powstała w wyniku podziału gruntów. Z uwagi na to, iż w/w sprzedali udziały we własności drogi nabywcom poszczególnych działek budowlanych wniosek o nabycie przez gminę gruntu stał się bezprzedmiotowy. W związku z powyższym przedstawiono projekt uchwał.. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu zaopiniowania przedstawionego projektu.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król - poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XVI/57/2007 – stanowi zał. nr 4 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka ( dz. nr 218/8 i 218/21) (druk nr 2)- stanowi zał. nr 5 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że w związku z zaawansowaniem prowadzonych prac budowlanych na działkach przyległych do dróg oznaczonych nr działek 376/11 i 376/4 położonych w Małej Nieszawce zachodzi konieczność nadania nazw ulicom i ustalenie adresów poszczególnych posesji. Rada Sołecka zaproponowała nazwę Zapole obejmującej działkę nr 218/8 oraz Działkowa ulicy obejmującej działkę nr 218/21. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu zaopiniowania przedstawionego projektu.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król - poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XVI/58/2007 – stanowi zał. nr 6 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 3) - stanowi zał. nr 7 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt regulaminu przedstawiony na druku nr 3 dotyczy wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Wielka Nieszawka. Oprócz drobnych korekt zasadniczo nie różni się od regulaminu obowiązującego w br. Proponowany regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi: NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. NSZZ Solidarność regulamin uzgodniła bez uwag natomiast ZNP próbował przeforsować niektóre sprawy, na co wójt się nie zgodził. W konsekwencji wprowadzone drobne korekty w zapisach, które nie miały wpływu na finanse. Wójt wniósł o przyjęcie proponowanego regulaminu w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu zaopiniowania przedstawionego projektu.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski - poinformował, że Komisja po dyskusji i wyjaśnieniach wójta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Pani Bronisława Masłowska dyrektor SP w Małej Nieszawce – stwierdziła, że jej zdaniem udział dyrektorów szkół w posiedzeniach dotyczących oświaty byłby wskazany. W ten sposób jako dyrektor szkoły poczułaby się dowartościowana.

Pani Dorota Masłowska dyrektor Gimnazjum w Cierpicach – poinformowała, że jako członek ZNP przy trudnościach w uzgodnieniach ze związkiem mogła wpłynąć na dojście do porozumienia.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że rozmowy dotyczące regulaminu wynagradzania nauczycieli leżą w kompetencji wójta dlatego uważa, że nie ma potrzeby , aby inne osoby brały w tym udział.

Wójt – stwierdził, że prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi w sprawie wynagrodzeń nauczycieli leży w gestii wójta. Rozmowy wyglądałyby inaczej gdyby wójt dysponował większymi środkami, ale w momencie kiedy ma ograniczone fundusze nikt nie może mu sugerować. W tej sytuacji wójt nie widział potrzeby zapraszania dyrektorów do negocjacji ze związkami zawodowymi bo uważał, że szkoda zabierać czas dyrektorom i sobie.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych ( Brygida Czapiewska, Józef Dąbrowski) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XVI/59/2007 – stanowi zał. nr 8 do protokołu.

d) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka (druk nr 4)- stanowi zał. nr 9 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję.

Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty od dnia 1 stycznia 2008 r. w celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy określenie zasad korzystania ze stołówki – w tym ustalenia odpłatności za posiłki oraz ustalenie kategorii osób, które będą mogły korzystać ze stołówki. Uczniowie pokrywają wyłącznie koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków ( wkład do kotła) przy czym opłata za jeden posiłek nie może przekroczyć 36% minimalnego wynagrodzenia za pracę ( 4 zł). W momencie przekroczenia tej kwoty trzeba będzie się zastanowić czy dalej należy finansować stołówkę. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu zaopiniowania przedstawionego projektu.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski - poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała jaka ilość uczniów korzystających z obiadów wnosi pełną odpłatność.

Dyrektorzy szkół – poinformowali, że jest to ok. 1/3 uczniów.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XVI/60/2007 – stanowi zał. nr 10 do protokołu.

e) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007 (druk nr 5)- stanowi zał. nr 11 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że potrzeba dokonania zmian budżetu wynika ze zmiany kwot na zadania własne oraz na zadania zlecone określonych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto zostały zwiększone środki części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dotacje na zadania zlecone i własne zostały włączone zgodnie z ich przeznaczeniem na dofinansowanie: 41.238 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych; 1.331 zł na zasiłki i pomoc w naturze; 1.500 zł na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych. Proponuje się zwiększyć wydatki na usługi związane z użyczeniem mieszkania na cele socjalne zgodnie z podpisaną umową ze Spółdzielnią “Zgoda”. Również proponuje się przeniesienie wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne w kwocie 14.000 zł na zakup zestawu konferencyjnego dla obsługi Rady Gminy. W celu właściwej realizacji budżetu dokonano przesunięć między paragrafami. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów jak i wydatków zwiększy się o kwotę 43.515 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania przedstawionego projektu.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa - poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XVI/61/2007 – stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2008 - stanowi zał. nr 13 do protokołu - radni otrzymali w dniu 19.11.2007 r. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – na wstępie odczytał uchwałę Nr 26/2007 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka – ksero przedmiotowej uchwały stanowi zał. nr 14 do protokołu. Wójt stwierdził, że w sprawie projektu budżetu na 2008 r. Komisje spotykały się dwukrotnie. W projekcie budżetu założono dochody w wysokości 11.080.000 zł w tym :dochody bieżące w kwocie 11.067.000 zł i dochody majątkowe w kwocie 13.000 zł oraz wydatki w kwocie 11.080.000 zł ( budżet zrównoważony) w tym: wydatki majątkowe w kwocie 2.696.000 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.921.905 zł i wydatki bieżące – pozostałe w kwocie 4.462.095 zł. Utworzone również zostały rezerwy: ogólna w wysokości 105.000 zł i celowa w wysokości 40.000 zł ( na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ewentualną dotację dla tworzącego się Stowarzyszenia Wspierania Oświaty “Dewajtis” działającego w formie organizacji pożytku publicznego). Przy omawianiu projektu budżetu wójt w szczególności skupił się na wydatkach i tak: w dziale rolnictwo i łowiectwo - w pierwszej kolejności zarezerwowano środki na zakup wody z Toruńskich Wodociągów oraz energii na zasilanie przepompowni i oczyszczalni ścieków. Uwzględniono również środki na rozbudowę sieci wod.-kan. w sołectwach Cierpice, Mała i Wielka Nieszawka; w dziale transport i łączność - zabezpieczono środki na utrzymanie dróg gminnych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom, zimowe utrzymanie dróg oraz zakup dwóch muld, bieżące naprawy i remonty dróg asfaltowych po okresie zimowym. Uwzględniono również środki na przygotowanie inwestycji w zakresie dróg gminnych ( projekt, prace przygotowawcze, utwardzenie); gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi powstałe w wyniku zmian w miejscowym planie zagospodarowania oraz na wyceny i operaty szacunkowe w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. W tym dziale zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej za zajmowanie mieszkań po eksmisji w związku z brakiem mieszkań socjalnych; w dziale działalność usługowa – uwzględniono środki na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych oraz na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego; w dziale administracja publiczna – zabezpieczono środki na zadania zlecone i własne. W rozdziale urzędy wojewódzkie - plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom. W rozdziale rady gmin – uwzględniono środki na diety i bieżącą działalność rady oraz jej komisji. W rozdziale urzędy gmin – zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych( wynagrodzenia i pochodne, papier, przesyłki listowe, energię elektryczną, energię cieplną, usługi telefoniczne itp).Zabezpieczono również środki na zakup 2 komputerów i oprogramowania, opiekę autorską oraz aktualizację istniejących programów komputerowych, na wpłatę do PEFRON, na opłaty i prowizje bankowe, na utrzymanie funkcjonowania GCI oraz na promocję gminy; w dziale oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych, na świadczenia wynikające z karty nauczyciela. Zabezpieczono 25.000 zł na remont sali gimnastycznej oraz 12.000 zł na wykonanie dokumentacji na boisko szkolne w Małej Nieszawce jak również 60.000 zł na wykonanie pomieszczeń na siłownię przy Gimnazjum w Cierpicach. W tym dziale zabezpieczono środki na dowóz uczniów oraz na utrzymanie stołówki; w dziale ochrona zdrowia – zabezpieczono środki na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zakup usług związanych z profilaktyką zdrowotną; w dziale opieka społeczna – część zadań jest zleconych, a część własnych. Zabezpieczono w tym dziale środki na utrzymanie GOPS oraz na zwiększenie zatrudnienia o1/2 etatu, na wypłatę wszelkiego rodzaju zasiłków, na dodatki mieszkaniowe, na pomoc finansową związaną z dożywianiem dzieci w szkołach; w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpieczono środki na oświetlenie dróg i na konserwację oświetlenia. W tym dziale zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem oświetlenia. W rozdziale pozostała działalność – uwzględniono środki na utrzymanie komórki organizacyjnej w urzędzie zajmującej się całą gospodarką komunalną oraz na eksploatację i naprawę urządzeń komunalnych ( sieć wod.-kan., oczyszczalnia ścieków). Również zabezpieczono środki na ubezpieczenie majątku komunalnego, na dokonanie opłaty dla WFOŚ oraz na zakup przecinarki do asfaltu; w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zabezpieczono środki na utrzymanie Domu Kultury i wynagrodzenia dla pracowników oraz na organizację dwóch festynów gminnych; w dziale kultura fizyczna i sport – zaplanowano środki na nagrody i drobne upominki dla uczestników gminnych imprez sportowych oraz na imprezy odbywające się poza szkołami .W tym dziale włączono środki na prace przygotowawcze związane z przetargiem na budowę Centrum Sportu i Rekreacji. Wójt poinformował, że na zadania inwestycyjne w 2008 r. planuje się wydatkować z budżetu środki w wysokości 2.696.000 zł – z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wod.-kan.; wykonanie oświetlenia ulicznego; prace projektowe i przygotowawcze dotyczące budowy dróg i chodników; projekt na boisko w Małej Nieszawce; prace związane z budową Centrum Sportu i Rekreacji; zakup przecinarki do asfaltu. Wójt stwierdził, że przy założeniu iż nic szczególnego się nie wydarzy przedstawiony budżet nie będzie zagrożony i wniósł o jego przyjęcie w przedstawionej formie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że przed dzisiejszą sesją radni otrzymali skorygowany projekt budżetu uwzględniający stanowiska Komisji po drugim jego czytaniu – stanowi zał. nr 15 do protokołu- i poprosił jego oznaczenie jako druk nr 6. Następnie oddał głos Komisjom w celu wyrażenia opinii o budżecie na 2008 r.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja w sprawie projektu budżetu na 2008 r. odbyła 2 posiedzenia. Na wniosek Komisji zabezpieczono środki w wysokości 20 tyś. zł na organizację pożytku publicznego. Wcześniej dyskutowano nad wyasygnowaniem środków utworzenie etatów ( ½ i 1/3 )na świetlice w szkołach, ale ze względu na ograniczoną ilość środków nie udało się tych wniosków uwzględnić. W związku z tym w br. dyrektorzy będą musieli w ramach swego budżetu wygospodarować środki na świetlice. Komisja projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2008 r. pomimo tego, że zrezygnowano z oświetlenia na rzecz inwestycji pn. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2008 r.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Król – zapytał wójta o powód zwiększenia zatrudnienia w GOPS.

Wójt – wyjaśnił, że z uwagi na ilość środków, które GOPS wypłaca w formie różnego rodzaju zasiłków musi być ściśle kontrolowana, gdyż są to środki publiczne. Dlatego każdy wniosek , który wpływa ( a jest ich coraz więcej) powinien być rozpatrywany przez dwie osoby. W przypadku naszej gminy w chwili obecnej robi to jedna osoba i w razie choroby tego pracownika powstaje problem . Dlatego wójt zaproponował zwiększenie zatrudnienia w GOPS, aby usprawnić tam pracę i zwiększyć kontrolę nad wydatkowaniem środków publicznych.

Pani Bronisława Masłowska dyrektor SP w Małej Nieszawce – wróciła do wypowiedzi przewodniczącego Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu. Oświadczyła, że nie wie co znaczyło powiedzenie że “ panie dyrektorki będą musiały wygospodarować środki na świetlice ze swoich budżetów”. Przy tworzeniu budżetów szkół, szczegółowo analizowano przewidywane wydatki na 2008 rok i nie ma w nich rezerw, które dyrektorzy mogliby przeznaczyć na świetlice. Rozmówczyni stwierdziła ,że były jakieś nadzieje po spotkaniach z Komisją, kiedy mówiono o wygospodarowaniu etatów na świetlice i gdyby teraz powiedziano, że nie ma na to środków ww. by to zrozumiała. Natomiast stwierdzenie, że dyrektorki będą musiały wygospodarować środki na świetlice jest nie do przyjęcia, bo w budżetach szkół nie ma wolnych środków,

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Stanisław Czachorowski) wstrzymał się od głosowania.. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XVI/62/2007 – stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Ad. 5.

a) Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia projektów planu pracy na 2008 rok.

Przewodniczący Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowskiprzedstawił projekt planu pracy Komisji na 2008 r. w podziale na kwartały – stanowi zał. nr 17 do protokołu.

Przewodniczący Radu odniósł się do pkt. 1 III kwartału, w którym komisja zapisała “ Opiniowanie budżetu za I półrocze 2008 roku” . Z uwagi na to iż wójt składa informację z realizacji budżetu, którą opiniują Komisje zaproponował zmianę zapisu “ opiniowanie informacji wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku” Więcej uwag do projektu planu pracy nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego planu pracy z uwzględnioną poprawką zapisu. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła plan pracy Komisji na 2008 rok – stanowi zał. nr 18 do protokołu .

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2008 r. w podziale na kwartały – stanowi zał. nr 19 do protokołu.

Przewodniczący Rady porosił o wnoszenie uwag do projektu planu pracy Komisji.

Radny Ireneusz Śmiechowski – złożył wniosek o wykreślenie z planu pracy w III kwartale pkt 2 “ Zapoznanie się z przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku szkolnego”. Zdaniem rozmówcy skoro Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w swoim planie pracy ma taki temat należałoby tego nie powielać tym bardziej, że pod tym kątem również Urząd sprawdza szkoły.

Przewodniczący KZPOŚ i I Waldemar Król – stwierdził, ze nie ma nic przeciwko wykreśleniu tego punktu, pod warunkiem, że KZOKiS sprawdzi stan techniczny budynków szkolnych jak również przyległego do szkół terenu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z planu pracy pkt 2 w III kwartale. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciw głosowało 6 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący Rady stwierdził, że z uwagi na brak większości wniosek stał się bezprzedmiotowy. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego planu pracy. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych ( Bajdak Agnieszka, Gierad Danuta) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła plan pracy Komisji na 2008 rok – stanowi zał. nr 20 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – przedstawiła projekt planu pracy Komisji na 2008 r. w podziale na kwartały – stanowi zał. nr 21 do protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do projektu planu.

Radna Agnieszka Bajdak – stwierdziła, że z uwagi na to iż budżet na 2008 rok został uchwalony na dzisiejszej sesji należy z planu pracy Komisji wykreślić pkt 2 w I kwartale “ Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2008 rok”.

Przewodniczący Rady poprosił o wykreślenie z planu pracy Komisji pkt 2 w I kwartale i poddał pod głosowanie przyjęcie tego planu. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła plan pracy na 2008 rok - stanowi zał. nr 22 do protokołu..

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2008 r. w podziale na kwartały – stanowi zał. nr 23 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu planu pracy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego planu pracy. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła plan pracy na 2008 rok – stanowi zał. nr 23 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt planu pracy Rady Gminy na 2008 rok radni otrzymali w materiałach na sesję jako druk nr 7 – stanowi zał. nr 24 do protokołu. Z uwagi na to, że Komisje dopiero dzisiaj przedstawiły projekty planów pracy Przewodniczący opracowując plan Rady nie korzystał z propozycji Komisji. Dlatego projekt planu pracy Rady Gminy zasadniczo nie różni się od tego z 2007 r. i jeśli są jakieś uwagi poprosił o ich zgłoszenie.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego planu pracy. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła plan pracy na 2008 rok.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności Komisji między sesjami.

a) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 3 posiedzenia. W dniu 12 grudnia 2007 r. opiniowała materiały na sesję oraz opracowała projekt planu pracy Komisji na 2008 r.; w dniu 13 grudnia 2007 r. opiniowała projekt budżetu gminy na 2008 r.; w dniu14 grudnia 2007 r. wypracowała stanowisko w sprawie wniosku o przyznanie dotacji Stowarzyszeniu Wspierania Oświaty “Dewajtis”.

b) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 2 posiedzenia. W dniu 6 grudnia 2007 r. Komisja opracowała projekt planu pracy na 2008 r. oraz wyjechała w teren – zgodnie z planem pracy wizytowała modernizację Ośrodka Kultury i adaptację pomieszczeń na przedszkole. Tutaj zwróciła uwagę na zbyt blisko stojący przy ścianie przedszkola słup, który w przyszłości należałoby przestawić. W dniu 13 grudnia 2007 r. Komisja opiniowała projekt budżetu na 2008 rok, oraz projekty uchwał będące tematem dzisiejszej sesji.

c) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że między sesjami Komisja odbyła 2 posiedzenia. W dniu 5 grudnia 2007 r. Komisja wypracowywała dla Rady Gminy propozycje wysokości diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach oraz ryczałtu dla przewodniczącego Rady. W dniu 13 grudnia 2007 r. Komisja opiniowała projekt budżetu na 2008 r. oraz opracowała projekt planu pracy Komisji na 2008 r.

d) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła jedno posiedzenie, w czasie którego opiniowała projekt budżetu na 2008 r., opiniowała materiały na sesję, opracowała projekt planu pracy Komisji na 2008 rok.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

Ad.7.

Przewodniczący Rady złożył informację z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 28 listopada 2007 roku.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 8.

Radny Józef Dąbrowski – stwierdził, że w budżecie na 2008 r. nie zabezpieczono środków na budowę oświetlenia na ul. Bydgoskiej w Małej Nieszawce. W związku z tym zwrócił się do wójta i do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji, aby wzięła pod rozwagę taką inwestycję, gdyż w przeciwnym wypadku może w tym miejscu dojść do tragedii.

Radny Stanisław Czachorowski – poprosił o zasypanie dziury w ul. Ciechocińskiej w Brzozie na odcinku między p. Bugajskim, a p. Malinowskim, gdyż w chwili obecnej droga jest praktycznie nieprzejezdna.

Radny Waldemar Król – poinformował, że posiada pismo, w którym fachowiec ocenił stan ogrzewania na piętrze w Gimnazjum – bo jest tam zimno. Dlatego poprosił, aby sprawdzono te wyliczenia i jeśli są one prawdziwe należałoby na tym odcinku coś poprawić.

Radna Brygida Czapiewska - zapytała, czy została załatwiona sprawa pojemników na odpady przy ul. Bydgoskiej o co wcześniej wnioskowała.

Radny Franciszek Wójcik – zapytał do kogo należy uporządkowanie pasa drogowego przy danej posesji oraz jak można to wyegzekwować.

Pani Bronisława Masłowska dyrektor SP w Małej Nieszawce – oświadczyła, że wnikliwie słuchała propozycji planów pracy Komisji na 2008 r. Zwróciła uwagę, że w żadnym z tych planów nie było mowy o bezpieczeństwie uczniów. Dlatego jej zdaniem warto by było opracować strategię rozwoju szkół pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów – w perspektywie zorganizowanie świetlicy np. w Cierpicach, bo Mała Nieszawka ma problemy lokalowe - w ten sposób można by rozwiązać niektóre problemy. Dzieci z okolic ul. Bydgoskiej mogłyby być dowożone do Cierpic i przy zorganizowaniu świetlicy mogłyby tam bezpiecznie pod opieką przebywać. Również dowożeni gimnazjaliści. Dlatego rozmówczyni zaapelowała o rozsądek i spojrzenie na temat bezpieczeństwa dzieci na terenie gminy. Komisje zajmują się corocznie przygotowaniem placówek oświatowych , a przecież dyrektorzy w tym temacie zrobią wszystko, aby szkoły były właściwie przygotowane.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówców:

a) stwierdził, że przestawienie słupa przy przedszkolu, o czym mówił przewodniczący KZPOŚ i I wiąże się z dużymi kosztami i na dzień dzisiejszy nie możemy sobie na to pozwolić (i tak zwiększono już nieprzewidziane koszty związane z realizacją tej inwestycji),

b) decyzja dotycząca wybudowania oświetlenia na ul. Bydgoskiej należy ostatecznie do Rady. Wójt stwierdził, że ta ulica jest ulicą ślepą , przy której mieszka ok. 6 rodzin. Koszt wybudowania oświetlenia wyniósłby ok. 270-300 tyś zł. Dlatego zachodzi pytanie czy ta inwestycja jest zasadna. Należy stwierdzić, że nasza gmina i tak jest gminą przodującą jeśli chodzi o oświetlenie. W dzisiejszych czasach oświetlenie powinno być wszędzie, ale z uwagi na ograniczoną ilość środków trzeba zadecydować gdzie jest ono bardziej potrzebne,

jeśli chodzi o ustawienie pojemników na odpady przy ul. Bydgoskiej wójt w tej sprawie rozmawiał z MPO, ale do dnia dzisiejszego nie ma konkretnej decyzji,

c) jeśli chodzi o porządkowanie pasów drogowych, to od pół roku 3 pracowników nieprzerwanie zbiera śmieci wzdłuż dróg gminnych. Można w niektórych miejscach spotkać dzikie wysypiska, ale na ich likwidację potrzebne są nakłady. Dlatego zdaniem wójta mieszkańcy powinni natychmiast reagować w momencie kiedy zauważą , że ktoś wywozi śmieci w niedozwolone miejsca i zgłaszać to, bo w momencie kiedy złapie się delikwenta na gorącym uczynku można pociągnąć go do odpowiedzialności,

d) jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, o czym w swojej wypowiedzi mówiła p dyrektor, to o świetlicach dyskutowano już wielokrotnie, a wszystko sprowadza się do pieniędzy. Zdaniem wójta może należałoby się zastanowić (jak w niektórych toruńskich szkołach), że nie płaci się za zastępstwa doraźne i odbywają się one w ramach 40 godz. tygodnia pracy. W tym temacie należałoby wiele przemyśleć i może znaleźć jakiś sposób o co również zaapelował do dyrektorów. W przypadku kiedy chcemy świetlice, to należałoby zrezygnować z czegoś innego. Inicjatywa dotycząca bezpieczeństwa dzieci musi również wynikać ze szkół. Niemniej jednak należy stwierdzić, że niektórzy rodzice nadużywają tego co funduje samorząd i o godz. 7:00 podrzucają dziecko pod bramę szkoły, nie zastanawiając się nad tym co może się wydarzyć, ale to świadczy tylko o braku ich odpowiedzialności.

Radny Waldemar Król – zwrócił uwagę na źle jego zdaniem usytuowanie miejsca wsiadania uczniów gimnazjum do autobusu Alinii przy płocie na ul. Szkolnej. Po pierwsze autobus ten niszczy pobocze drogi, a po drugie utrudnia na niej ruch.

Wójt – poinformował, że w tym miejscu droga zostanie podsypana kamieniem.

Radny Józef Przewięźlikowski – poprosił o wsypanie kamienia również w dziurę na ul. Sosnowej w Cierpicach przy wyjeździe z osiedla .

Przewodniczący Rady – poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy:

a) od Prezesa Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej , który apeluje do rad o maksymalne obniżenie ceny żyta, która jest podstawą do obliczania podatku rolnego. W przypadku naszej gminy uchwała w sprawie obniżenia ceny żyta została podjęta w dniu 28 listopada.2007 r. dlatego pismo jest bezprzedmiotowe. Należy jednak stwierdzić, że na terenie naszej gminy podatek nie jest wysoki, bo nie jest on głównym dochodem gminy,

b) od Stowarzyszenia Wspierania Oświaty “Dewajtis” – starającej się o status organizacji pożytku publicznego - o dofinansowanie w wysokości 30 tyś. zł wyprawy edukacyjnej dla 200 uczniów z terenu gminny do Rzymu. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósłby ok. 300 tyś. zł (Stowarzyszenie planuje pozyskać środki z różnych źródeł). Wniosek złożony przez Stowarzyszenie był tematem posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, w którym uczestniczyli również wójt i przedstawiciele Stowarzyszenia. Po dyskusji postanowiono zabezpieczyć w budżecie środki w wysokości 20 tyś. zł jako dotacja celowa. Stowarzyszenie zostało zobligowane do przedstawienia stosownych dokumentów i w dniu dzisiejszym Przewodniczący Rady otrzymał Statut Stowarzyszenia oraz odpis wpisu w krajowym rejestrze. Jeszcze się z tymi materiałami nie zapoznał, ale na kolejnej sesji przedstawi je Radzie Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że spotkanie noworoczne odbędzie się w dniu 11 stycznia 2008 roku.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

     Protokołowała:                                                             Przewodniczący Rady Gminy

(-) Maria Rumińska                                                             (-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (18 grudnia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (5 lutego 2008, 13:08:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 461