Protokół Nr VI/2007 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2007 roku.

Protokół nr VI/2007

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2007 roku

w godz. 15:00 do 17:05 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg. list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów : z III sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2006 roku; z IV sesji, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2006 roku oraz z V sesji, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2006 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Dąbrowskiej ( druk nr 1),

b) regulaminu wynagradzania nauczycieli ( druk nr 2),

c) regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ( druk nr 3) ,

d) ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy ( druk nr 4),

Przerwa

e) nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice ( dz. nr 165/3 i 169/9) - ( druk nr 5),

f) nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka ( dz. nr 86/3 i 84/11) - ( druk nr 6),

g) nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka ( dz. nr 376/11 i 376/4) - ( druk nr 7),

h) nabycia nieruchomości gruntowych od pp Bogdana i Ireny Kokockich ( druk nr 8),

i) ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy ( druk nr 9).

4. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

5. Interpelacje i wolne wnioski.

6. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

VI sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 14 co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji. Przewodniczacy Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku sesji.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2.

W związku z tym, że do dnia wczorajszego nie wpłynęły na piśmie uwagi do protokołów z III sesji – która odbyła się w dniu 6 grudnia 2006 r., z IV sesji, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2006 r. oraz z V sesji, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2006 r. Przewodniczacy Rady zaproponował ich łączne przyjęcie (w przedstawionym brzmieniu). Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że protokoły z: III sesji, IV sesji i V sesji, zostały przyjęte przez Radę.

Ad. 3.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Dąbrowskiej radni otrzymali w materiałach na sesję ( druk nr 1) – stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Następnie Przewodniczacy oddał głos radcy prawnemu celem uzasadnienia projektu uchwały.

Pni Beata Romanowska radca prawny – stwierdziła, że tak jak wynika z uzasadnienia projektu uchwały, każdy radny był zobowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania przez radnego. W przypadku naszej gminy radni złożyli ślubowanie w dniu 27 listopada 2006 r., zatem termin złożenia oświadczenia upłynął z dniem 27 grudnia 2006 r. Do tego czasu radna Halina Dąbrowska nie złożyła oświadczenia majątkowego, co zgodnie z ustawą – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw skutkowało wygaśnięciem mandatu z mocy prawa, ale urzędowe stwierdzenie następuje w formie uchwały Rady Gminy. Zatem przedstawiony Radzie projekt uchwały dotyczy urzędowego potwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Dąbrowskiej z uwagi na nie złożenie pierwszego oświadczenia o stanie majątkowym do czego była zobowiązana na podstawie art. 24h ust. 4 ustawy.

Przewodniczacy Rady - odczytał informację, która na jego ręce wpłynęła od radnej Haliny Dąbrowskiej , dotycząca wyjaśnienia nie złożenia przez ww. oświadczenia majątkowego, z prośbą o przekazanie tej informacji radnym . Powyższą informację radni otrzymali przed dzisiejszą sesją – stanowi zał. nr 4 do protokołu. Z informacji wyraźnie wynika , że radna odmówiła złożenia oświadczenia majątkowego. W związku z powyższym projekt uchwały wpłynął pod obrady już w dniu dzisiejszym. Następnie oddał głos Komisji Statutowo-Regulaminowej, która opiniowała projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu w celu przedstawienia stanowiska w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że również w dniu 27 stycznia 2006 r otrzymała pismo podobnej treści od radnej Haliny Dąbrowskiej ( odczytała Radzie treść pisma). Opiniowaniem projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Dąbrowskiej Komisja zajmowała się już w dniu 24 stycznia 2006 r. tj. przed otrzymaniem wspomnianego pisma. Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz z jej uzasadnieniem po części się z tym zgadzała. Wygaśnięcie mandatu radnego reguluje art. 190 ustawy – Ordynacja wyborca do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa . Art. 190 ust. 3 ustawy mówi, że przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu, należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień . Dlatego Komisja biorąc pod uwagę ten zapis, po dyskusji, wypracowała następujący wniosek “ przesunąć głosowanie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Dąbrowskiej na kolejne posiedzenie Rady Gminy, umożliwiając radnej P. Halinie Dąbrowskiej złożenie wyjaśnień dotyczące przyczyn nie złożenia oświadczenia majątkowego do dnia 27.12.2006 r.” Ponieważ takie wyjaśnienie radna Halina Dąbrowska złożyła Radzie na piśmie, wniosek Komisji jest niezasadny. Niemniej jednak rozmówczyni zgadza się z wyjaśnieniami radnej Dąbrowskiej, że jej praca w składach Komisji wskazanych w piśmie byłaby przydatna z uwagi na jej umiejętności i doświadczenie. .

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Ireneusz Śmiechowski – stwierdził, że tylko po części zgadza się z wyjaśnieniami radnej Haliny Dąbrowskiej. W/w w piśmie poruszyła fakt pozbawienia możliwości pracy we wskazanych przez siebie Komisjach Rady, ale ani słowem nie wspomniała że Rada proponowała jej pracę w jednej z pozostałych Komisji.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady zamknął dyskusję. Następnie odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych ( Brygida Czapiewska, Józef Dąbrowski) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VI/10/2007 – stanowi zał. nr 5 do protokołu.

b) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 6 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt Kazimierz Kaczmarek - stwierdził, że nie będzie omawiał całego regulaminu wynagradzania nauczycieli, a odniesie się tylko do istotnych jego zmian w stosunku do regulaminu ubiegłorocznego. Generalna zmiana dotyczy zapisów § 6 ust. 1 i 2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół podnosi się z do 500 zł miesięcznie ( było 400 zł), ; dodatek funkcyjny dla opiekunów stażu podnosi się do 30 zł miesięcznie( było 20 zł); dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy podnosi się do 60 zł ( było dla wychowawcy 50 zł i 55 zł dla wychowawcy oddziału przedszkolnego; dodatek funkcyjny dla doradcy metodycznego lub konsultanta wynosi 30 zł miesięcznie ( było 20 zł). Przedłożony regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania. Wójt wniósł o przyjęcie regulaminu w przedstawionym brzmieniu.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczacy Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – stwierdziła, że ma nadzieję, iż nie powtórzy się sytuacja z ubr., kiedy to z powodów złego wypełnienia wniosku dyrektor SP w Małej Nieszawce nie otrzymała nagrody Kuratora.

Pani Bronisława Masłowska dyrektor SP w Małej Nieszawce – stwierdziła, że dopiero przed chwilą zapoznała się z regulaminem, z którego wynika, że pod pojęciem wychowawcy klasy mieści się również opiekun oddziału przedszkolnego. Wg. terminologii oświatowej powinien być zapis wychowawca klasy i opiekun oddziału przedszkolnego – 60 zł, bo w oświacie oddziału przedszkolnego nigdy nie nazywa się klasą.

Wójt – stwierdził, że zapis o którym mówiła przedmówczyni jest zmieniony na wniosek nauczycielskich związków zawodowych, które opiniowały regulamin.

Pani Bogdana Drychta dyrektor Szkoły Podstawowej w Cierpicach – w imieniu dyrektorów podziękowała za podwyższenie im dodatku funkcyjnego. Również podziękowała za podwyższenie tego dodatku opiekunom stażu, niemniej jednak poprosiła, aby - jeżeli będzie taka możliwość- dodatek opiekunom jeszcze podwyższyć z uwagi na ogrom zajęć, które wykonują co należałoby docenić.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VI/11/2007 , która stanowi zał. nr 7 do protokołu.

c) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 8 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały przedstawiony na druku nr 3 w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego niczym nie odbiega od ubiegłorocznego. W zwiazku z powyższym wójt wniósł o przyjęcie powyższego projektu w przedstawionym brzmieniu.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczacy Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VI/12/2007, która stanowi zał. nr 9 do protokołu.

d) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy ( druk nr 4) – stanowi zał. nr 10 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt - poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy został przygotowany na wniosek dyrektorów szkół. Poprzednia uchwała dotycząca powyższej sprawy została uchwalona w 2001 r. W związku z dokonywanymi waloryzacjami płac pracowników obsługi w szkołach zapisy poprzedniej uchwały byłyby niezgodne z regulaminem wynagradzania i w związku z tym proponuje się podwyższenie kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania o 100 zł tj. do kwoty 600 zł. Wartość jednego punktu proponuje się pozostawić na nie zmienionym poziomie. Wójt wniósł o przyjęcie projektu w przedstawionym brzmieniu.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczacy Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VI/13/2007, która stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Przewodniczacy Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczacy wznowił obrady.

e) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz. nr 165/3 i 169/9) (druk nr 5) – stanowi zał. nr 12 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że proponuje się nadać nazwę “Spokojna” ulicy obejmującej działki nr 165/3 i 169/9 położonych we wsi Cierpice. W związku z zaistniałym podziałem gruntów przez P. Rojek na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zaawansowanym prowadzeniem budów konieczne jest ustalenie adresów poszczególnych posesji. Nazwę ulicy zaproponowali przyszli jej mieszkańcy, a Rada Sołecka zaopiniowała powyższe bez zastrzeżeń. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu zaopiniowania projektu uchwały.

Przewodniczacy Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz. nr 165/3 i 169/9), którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VI/14/2007, która stanowi zał. nr 13 do protokołu.

f) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka (dz. nr 86/3 i 84/11) (druk nr 6) – stanowi zał. nr 14 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że zgodnie z projektem uchwały proponuje się nadać nazwę “Mennonitów” ulicy obejmującej działki o nr 86/3 i 84/11 położonych w Wielkiej Nieszawce. Jest to ulica biegnąca od ul. Toruńskiej w stronę cmentarza mennonickiego. Konieczność nadania nazwy tej ulicy wynika z zaawansowanych budów , a co za tym idzie z konieczności ustalenia adresów poszczególnych posesji. Nazwę ulicy zaproponowała Rada Sołecka. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu zaopiniowania projektu uchwały.

Przewodniczacy Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z uwagi na historyczny akcent związany z naszą gminą”.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – uważa, że nazwa ulicy spowoduje iż jej mieszkańcy zobowiążą się do uporządkowania cmentarza mennonickiego, który jako zabytek nie przynosi gminie chluby.

Radny Waldemar Król - poinformował, że temat dotyczący ochrony zabytków na terenie gminy m.in. cmentarza mennonickiego był poruszany na posiedzeniu Klubu “ Wspólne Gniazdo”. Tym tematem będzie zajmowała się Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji i przedstawi swoje stanowisko Radzie.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka (dz. nr 86/3 i 84/11), którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VI/15/2007, która stanowi zał. nr 15 do protokołu.

g) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 376/11 i 376/4) (druk nr 7) – stanowi zał. nr 16 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował,że zgodnie z projektem uchwały przedstawionym na druku nr 7, proponuje się nadać nazwy ulicom :”Malinowa”- obejmująca działkę nr 376/11 i “Poziomkowa”- obejmująca działkę nr 376/4. Powyższe działki są położone w Małej Nieszawce – na granicy z Toruniem - . W związku z zaawansowaniem prowadzonych prac budowlanych na działkach przyległych do dróg wskazanych w projekcie uchwały konieczne jest nadanie nazw ulicom i ustalenie adresów poszczególnych posesji. Nazwy ulic zaproponowała Rada Sołecka. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu zaopiniowania projektu uchwały.

Przewodniczacy Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja sugeruje, aby w przyszłości przy nadawaniu nazw ulicom zwrócić uwagę, aby nazwy nie powtarzały się w pozostałych sołectwach na terenie gminy.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 376/11 i 376/4), którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VI/16/2007, która stanowi zał. nr 17 do protokołu.

h) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od pp Bogdana i Ireny Kokockich (druk nr 8)– stanowi zał. nr 18 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Przed dzisiejszą sesją radni otrzymali nowy druk – sam projekt nie różni się od tego, który wcześniej radni otrzymali, natomiast dołączono do niego mapkę, na której wskazano, o który grunt chodzi. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie od PP Kokockich nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 223/5 i 223/25 o łącznej powierzchni 928 m² położonej w Wielkiej Nieszawce, za kwotę 3.712 zł tj. 4 zł za m². Powyższe działki stanowią uzupełnienie ulicy Narcyzowej co pozwoli na uporządkowanie stanu własności dróg gminnych. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu zaopiniowania projektu uchwały.

Przewodniczacy Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od pp Bogdana i Ireny Kokockich , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VI/17/2007, która stanowi zał. nr 19 do protokołu.

i) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy ( druk nr 9) – stanowi zał. nr 20 do protokołu, radni otrzymali w materiałach na sesję. Z uwagi na to iż organ nadzoru w swojej interpretacji w związku z nową kadencją wójta ,zaleca podjęcie nowej uchwały Przewodniczacy Rady przedłożył pod dzisiejsze obrady projekt uchwały w tej sprawie. W uzasadnieniu do projektu uchwały radni otrzymali opinię prawną dotyczącą konieczności podjęcia przez radę gminy uchwały ustalającej wynagrodzenie wójta. Przewodniczacy poinformował, że dotychczasowe wynagrodzenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka wynosiło brutto 9.056 zł. Przewodniczący Rady zaproponował pozostawić wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie tj. wynagrodzenie zasadnicze 4.400 zł, dodatek funkcyjny 1.440 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego co stanowiłoby kwotę 2.336 zł. Ponadto wójtowi należy się dodatek za wysługę lat – w przypadku wójta wynosi 880 zł.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję w powyższej sprawie.

Radny Waldemar Król – zapytał co to jest dodatek specjalny.

Przewodniczacy Rady - wyjaśnił, że % wysokość dodatku specjalnego ustala Rada Gminy Jego granica wynosi 20-40% wynagrodzenia zasadniczego+ dodatku funkcyjnego ( 20% to wysokość obligatoryjna, a 40% to wysokość maksymalna). Rada Gminy przy ustalaniu wysokości dodatku specjalnego kierowała się obłożeniem pracą w tym ilością inwestycji realizowanych na terenie gminy.

Radny Ireneusz Śmiechowski – zapytał czy wójt dysponuje funduszem reprezentacyjnym.

Skarbnik Gminy Mirosława Mierzwińska – wyjaśniła, że wójt nie dysponuje takim funduszem, bo nie wynika on z przepisów. W razie potrzeby zakup odbywa się ze środków Urzędu.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VI/18/2007, która stanowi zał. nr 21 do protokołu.

Ad. 4.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami i tak:

a) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie – w dniu 26.01.2007 r. – w czasie którego analizowała projekt budżetu na 2007 rok,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że między sesjami Komisja odbyła jedno posiedzenie – w dniu 24.01.2007 r. – w czasie którego opiniowała projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Dąbrowskiej oraz analizowała projekt budżetu gminy na 2007 rok,

c) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja odbyła między sesjami jedno posiedzenie – w dniu 25.01.2007 roku – w czasie którego analizowała projekt budżetu gminy na 2007 r. oraz opiniowała materiały na sesję.

Przewodniczacy Komisji złożył wniosek o rozszerzenie planu pracy Komisji w I kwartale 2007 roku o pkt 4 “ Zapoznanie się ze stanem zabytków i miejsc pamięci na terenie gminy”. Komisja zamierza rozpoznać ten temat w terenie , a następnie poinformować Radę w tym temacie.

d) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie – w dniu 25.01.2007 r. – w czasie którego analizowała projekt budżetu gminy na 2007 rok oraz opiniowała materiały na sesję dotyczące oświaty.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy Rady stwierdził, że Rada przyjęła wniosek o rozszerzenie planu pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w I kwartale 2007 r. o pkt 4 “Zapoznanie się ze stanem zabytków i miejsc pamięci na terenie gminy”.

Ad. 5.

Przewodniczacy Rady – zapytał czy po posiedzeniach Komisji w sprawie projektu budżetu na 2007 rok wystąpiły jakieś wątpliwości. Uchwalenie budżetu na 2007 r. wstępnie planowane jest w połowie lutego.

Z uwagi na brak głosów w tej sprawie Przewodniczacy uważa iż nie ma potrzeb dodatkowych dyskusji w sprawie projektu budżetu.

Radny Ireneusz Śmiechowski – poruszył sprawę dotycząca uporządkowania terenu przy Leśniczówce nad Zielonką gdyż jest to teren odwiedzany często przez turystów , ale bardzo zaniedbany.

Wójt – wyjaśnił, że teren, o którym mówił przedmówca należy do Nadleśnictwa w związku z czym możemy tylko zasugerować jego uporządkowanie.

Radny Waldemar Król – poruszył następujące sprawy:

a) zasugerował zaprojektowanie chodnika na ul. Leśnej w Cierpicach na odcinku od poczty do kościoła . Jest to niebezpieczny odcinek – szczególnie dla pieszych – dlatego należałoby rozważyć sprawę polepszenia bezpieczeństwa,

b) mieszkańcy Cierpic zgłaszają potrzebę oświetlenia ul. Leśnej w Cierpicach. Część przechodzi przez tereny leśne, ale jest tam również teren prywatnych działek, a ich właściciele wyrażają zgodę na ustawienie lamp na ich terenie. Zdaniem rozmówcy należałoby rozważyć ten problem,

c) poruszył sprawę braku parkingu w obrębie poczty w Cierpicach,

d) zapytał, komu w Urzędzie należy zgłaszać brak tablic z nazwami ulic,

e) poprosił o rozpatrzenie możliwości ścięcia sosny przy bramie kościoła w Cierpicach.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy. Na wstępie stwierdził, że wnioski które przed chwilą usłyszał są dla niego szokujące. Radni analizowali projekt budżetu na 2007 r. są zorientowani jakie inwestycje zostały w nim zapisane i jego zdaniem nie powinno się już o nowych zadaniach dyskutować. Niemniej jednak postara się odpowiedzieć na postawione pytania:

a) wyjaśnił, że budowa chodnika na ul Leśnej jest niemożliwa bo nie pozwala na to nowa ustawa o lasach – nie wolno prowadzić inwestycji na terenach leśnych,

b) oświetlenie ul. Leśnej z uwagi na ustawę o lasach również nie może być zrealizowane. Należy stwierdzić, że w miejscach gdzie jest zabudowa takie oświetlenie istnieje – ul. Parkowa i do Zakątka Leśnego. Jeśli zmieni się ustawa o lasach możemy wtedy rozważać problem oświetlania,

c) w czasie prowadzenia remontu poczty w Cierpicach wójt rozmawiał z dyrektorami w sprawie urządzenia parkingu. Obiecano co innego, a co innego zrobiono. Niemniej jednak wójt planuje na wiosnę doprowadzić do jeszcze jednego spotkania w sprawie parkingu,

d) stwierdził, że tablice – nie tylko z nawami ulic, ale ogólnie wszystkie znaki – giną nagminnie, co wiąże się z niemałymi kosztami. W miarę możliwości są one uzupełniane. Fakt braku tablic należy zgłaszać Panu Waldemarowi Urbaczewskiemu.

Przewodniczacy Rady – stwierdził, że drzewo przy bramie kościoła nie jest zupełnie zdrowe dlatego zapewne w niedalekim okresie ze względu na stwarzane niebezpieczeństwo trzeba będzie je usunąć.

Radny Józef Dąbrowski- zapytał o termin wyborów w okręgu nr 2 w Cierpicach w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Haliny Dąbrowskiej.

Wójt – wyjaśnił, że podjęta na dzisiejszej sesji uchwała zostanie niezwłocznie doręczona Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, Komisarzowi Wyborczemu oraz Pani Halinie Dąbrowskiej. Wojewoda oraz Komisarz Wyborczy podejmą decyzję o terminie wyborów oraz ustalą kalendarz wyborczy. Przeprowadzenie wyborów w okręgu nr 2 w Cierpicach musi się odbyć zgodnie z cała procedurą, którą reguluje ordynacja wyborcza do rad gmin.

Radna Brygida Czapiewska – poruszyła sprawę naprawy drogi leśnej na odcinku ul. Leśnej w Cierpicach w kierunku Małej Nieszawki. W dwóch miejscach jest ona nieprzejezdna z uwagi na głębokie doły, dlatego prosi o spowodowanie wyrównania tych dołów.

Przewodniczacy Rady – poinformował, że z tego co wie to droga ta jest co jakiś czas naprawiana, ale poruszony problem zgłosi Nadleśniczemu.

Wójt – poruszył nastepujace sprawy:

a) poinformował, że w miesiącu lutym odbędą się zebrania sołeckie, w czasie których będą wybierani sołtysi oraz rady sołeckie w związku z upływem ich kadencji. Dlatego poprosił, aby radni rozpropagowali tą informację oraz osobiście wzięli udział w zebraniach w swoich sołectwach. Terminarz zebrań przedstawia się następująco: Brzoza 7 lutego 2007 r. godz.17:00 w gospodarstwie agroturystycznym; Cierpice 8 lutego 2007 r. godz. 17:00 w Gimnazjum; Wielka Nieszawka godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu i 14.02.2007 r. godz. 17:00 Mała Nieszawka w Ośrodku Kultury,

b) poinformował, że w dniu 4 lutego 2007 r. w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce odbędą się wybory do Izby Rolniczej. Prawo wyborcze maja wszystkie osoby płacące podatek rolny.

Więcej głosów nie było.

Ad. 6.

Przewodniczacy Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

           Protokołowała                                                       Przewodniczący Rady Gminy                          /-/ Maria Rumińska                                                       /-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 stycznia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (27 lutego 2007, 10:50:05)

Ostatnia zmiana: Maria Ruminska (27 lutego 2007, 14:46:55)
Zmieniono: korekta nr protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 804