Protokół Nr VII/2007 z sesji Rady Gminy wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 26 lutego 2007 roku.

 

Protokół Nr VII/2007

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka , która odbyła się w dniu 26 lutego 2007 roku w godz. 15:00 do 18:15 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

-  stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z VI sesji, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2007 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok ( radni otrzymali w dniu 8 lutego br.),

b) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok ( druk nr 1).

Przerwa

4. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok (druk nr 2)

5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

6. Interpelacje i wolne wnioski.

7. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 14 radnych w momencie otwarcia obrad jest 14 co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Przewodniczący Rady poprosił o wnoszenie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radna Brygida Czapiewska – poinformowała, że z uwagi na wniosek mieszkańców ul. Polnej w Małej Nieszawce w sprawie wykonania sieci wod.-kan. w tej ulicy, wnioskuje o wprowadzenie do porządku sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia tego wniosku – jeszcze przed punktem dotyczącym rozpatrzenia projektu budżetu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że nie widzi potrzeby rozszerzania porządku obrad, gdyż wniosek związany z uchwaleniem budżetu może być dyskutowany w pkt. 3a. W tym punkcie opinie o projekcie budżetu będą przedstawią Komisje Rady oraz odbędzie się dyskusja.

Przewodniczący Rady - wniósł o wprowadzenie do porządku posiedzenia pkt. “Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał” z uwagi na jego pominięcie. Zaproponował, aby zapisano ten punkt jako pkt 6, a pozostałe punkty automatycznie się przesuną.

Następnie poddał pod głosowanie złożony wniosek. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty przez Radę.

Porządek posiedzenia - po zmianach przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia:

    - stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z VI sesji, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2007 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok ( radni otrzymali w dniu 8 lutego br.),

b) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok ( druk nr 1).

Przerwa

4. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok (druk nr 2)

5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2007 roku. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła protokół z VI sesji.

Ad. 3.

a) Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 – który radni otrzymali w dniu 8 lutego 2007 r. – stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek - na wstępie wniósł o przyjęcie autopoprawki do projektu budżetu, wynikającej z informacji Ministra Finansów, która wpłynęła po przesłaniu projektu budżetu radnym. Zgodnie z przesłaną informacją uległa zmianie kwota subwencji oraz udziały z podatku dochodowego. Zmiana dotyczy zał. nr 1 ( dochody) na str.4 “ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” i str. 5 “ subwencja oświatowa dla jst” oraz “ pozostałe odsetki”.

Następnie Wójt odczytał Uchwałę Nr 61/2006 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29.11.2006 w sprawie pozytywnej opinii o projekcie budżetu na 2007 rok Gminy Wielka Nieszawka – ksero uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu. Następnie Wójt omówił przedstawiony projekt budżetu na 2007 rok i tak: planuje się dochody budżetu w wysokości 9.762.000, 00 zł, na które składają się : dotacje, subwencje, dochody ze sprzedaży wody, z podatków i opłat lokalnych , udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, opłata skarbowa i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług , dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dochody z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone. Wydatki budżetowe planuje się w kwocie 13.992.000,00 zł z przeznaczeniem na : rolnictwo i łowiectwo. - w tym dziale uwzględniono również środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach Wielka Nieszawka w ulicach Szkolna, Pogodna, Złota oraz do firmy DEUS oraz w Małej Nieszawce na działkach od nr 197/2 do nr 220 i sieci wodociągowej w Wielkiej Nieszawce ul. Złota i do firmy DEUS, w sołectwie Brzoza do zajazdu BASTION. Ponadto planuje się przygotowanie projektów wod.-kan. w sołectwie Cierpice ( ul. Nad potokiem ( kanalizacja), os. Przy ul. Parkowej ( wod.-kan.),połączenie pierścieniem do oś. Stokrotka- ok. 6 km w linii prostej ( wodociąg); w sołectwie Mała Nieszawka ul. Topolowa, Kręta, Wałowa ( kanalizacja), przedłużenie ul. Polnej ( wod.-kan.); w sołectwie Wielka Nieszawka ul. Wierzbowa ( kanalizacja); transport i łączność – w tym dziale uwzględniono również środki na asfaltowanie dróg gminnych ( ul. Przemysłowa w Wielkiej Nieszawce oraz ul. Wodociągowa w Małej Nieszawce), na przygotowanie dokumentacji projektowej na ul. Sosnowa - Dybowska w Cierpicach i chodnika przy ul. Długiej w Cierpicach. Ponadto proponuje się zabezpieczenie środków na wykonanie placów zabaw w Cierpicach i Małej Nieszawce oraz wykonanie ul. Wałowej w Małej Nieszawce; gospodarka mieszkaniowa; działalność usługowa; administracja publiczna; urzędy naczelnych organów władzy państwowej; wydatki związane z poborem podatków; różne rozliczenia; oświata i wychowanie; ochrona zdrowia; opieka społeczna; edukacyjna opieka wychowawcza; gospodarka komunalna i ochrona środowiska; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura fizyczna i sport. Z uwagi na dochody mniejsze od wydatków budżet na 2007 rok będzie budżetem niezrównoważonym. Powstały niedobór w kwocie 4.230.000,00 zł pokryty zostanie nadwyżkami z lat ubiegłych. Odnosząc się do wniosku radnej Brygidy Czapiewskiej dotyczącego rozbudowy sieci wod.-kan. w ul. Polnej w Małej Nieszawce Wójt stwierdził, że w tym budżecie nie może być on uwzględniony. Projekt budżetu gminy na 2007 rok był szczegółowo analizowany od dawna i radni nie wnieśli do niego uwag. Wniosek przyszłych mieszkańców ul. Polnej w Małej Nieszawce wpłynął dopiero w piętek przed sesją dlatego w tym budżecie nie da się zapisać zadania, którego wielkość wyniesie 1.400.000 zł. Wójt informował w dniu złożenia wniosku P. Guzińskiego, że jeżeli zostaną środki po rozstrzygnięciu przetargów – bo dokumentacja będzie wykonana co zapisano w budżecie – to będzie się można zastanowić nad inwestycją, ale w chwili obecnej jest 6 podobnych wniosków z różnych terenów dotyczących rozbudowy sieci wod.-kan. więc Rada w odpowiednim czasie podejmie decyzję, gdzie będzie się ją ewentualnie budować. Dlatego w budżecie zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji sieci wod. – kan., aby móc starać się o środki pozabudżetowe w latach 2007-2013. Wójt wniósł o przyjęcie projektu budżetu w przedstawionej formie i brzmieniu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu wyrażenia opinii o projekcie budżetu:

a) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2007 rok,

b) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Zapytał, kiedy wpłynęła opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2007 rok. Zdaniem ww., gdyby ta opinia była przedstawiona na posiedzeniu Komisji łatwiej byłoby jej opiniować projekt budżetu.

Wójt – wyjaśnił, że opinia wpłynęła w okresie kiedy jeszcze obecnej Rady nie było. Jeśli chodzi o opinię RIO Wójt nie ma żadnych tajemnic i w dniu dzisiejszym odczytał uchwałę RIO,

c) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Relugulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Posiedzenie w sprawie opiniowania projektu budżetu Komisja odbyła przed sesją, więc trudno było dyskutować o wniosku, który wpłynął do Wójta od mieszkańców ul. Polnej. W wyniku zaistniałej sytuacji ww. zwróciła się do radnych o ewentualne pozytywne rozpatrzenie wniosku w sprawie budowy sieci wod.- kan. na ul. Polnej. Zainteresowani chcą wprowadzić się w br. do wybudowanych domów. Dlatego doprowadzenie wody i odprowadzanie ścieków jest konieczne tym bardziej, że priorytetem gminy jest doprowadzenie tych sieci tam gdzie jest to możliwe. Rozmówczyni chciałaby zatem uzyskać odpowiedź jaka będzie decyzja w tej sprawie. Następnie ww. odniosła się do opinii RIO w sprawie projektu budżetu gminy, gdzie m.in. mówi się iż środki za sprzedaż alkoholu w całości przeznaczane są na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi z czym jako przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi nie może się zgodzić.

d) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.

Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnej Brygidy Czapiewskiej o skonkretyzowanie wniosku w sprawie budowy sieci wod. – kan. na ul. Polnej w Małej Nieszawce, ze wskazaniem z jakiego zadania zabrać środki na tą inwestycję. Jednocześnie uważa, że radni powinni mieć świadomość tego, że w sprawie rozbudowy sieci wod.-kan. złożonych zostało 6 wniosków- o czym wcześniej wspominał Wójtz którymi Rada się nie zapoznała więc zdaniem rozmówcy Rada powinna się zastanowić czy chce dzisiaj załatwić zgłoszony przez radną wniosek.

Radny Waldemar Król – oświadczył, jako przewodniczący KZPOŚiI , że jego zdaniem nie powinna Rada rozpatrywać w dniu dzisiejszym wniosku radnej Brygidy Czapiewskiej z uwagi na to iż mieszkańcy za późno złożyli wniosek o rozbudowę sieci wod.-kan. na ul. Polnej. Radni w sprawie projektu budżetu spotykali się 3 razy i gdyby ten wniosek został złożony wcześniej można by było jakieś ruchy zrobić, ale w dniu dzisiejszym kiedy budżet gminy na 2007 rok ma zostać uchwalony takie działania są za późne.

Radna Brygida Czapiewska – zwróciła się z pytaniem do przewodniczącego KZPOŚiI czy jego zdaniem ważniejsza jest budowa chodnika czy rozbudowa sieci wod.-kan.

Waldemar Król przewodniczący Komisji – jeszcze raz przypomniał, że w sprawie budżetu gminy Komisje odbyły kilka posiedzeń i tego wniosku nie było. Dlatego jego zdaniem jeśli wniosek zostałby zgłoszony wcześniej zapewne by się nad nim dyskutowano i może udałoby się zaproponować przesunięcia w projekcie budżetu na inwestycję.

Radna Brygida Czapiewska – uważa, że dużym błędem jest brak organizacji zebrań wiejskich , na których byłaby możliwość poinformowania mieszkańców o planowanych inwestycjach w danym roku. Niemniej jednak rozmówczyni oświadczyła, że będzie się upierała, aby zaplanowane na budowę chodników środki przesunąć na rozbudowę sieci wod.-kan. na ul. Polnej.

Radny Waldemar Król – stwierdził, że nie ma jeszcze projektu technicznego na tą inwestycję więc nie ma możliwości budowy sieci.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała wójta co zaproponuje mieszkańcom jeżeli wniosek zgłoszony przez ww. nie uzyska aprobaty Rady.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że oczekuje konkretnego wniosku od przedmówczyni, a Rada w wyniku głosowanie opowie się w tej sprawie.

Wójt – oświadczył, że jego intencją jest, aby wszyscy mieszkańcy, którzy się osiedlają na terenie gminy w pierwszej kolejności mieli możliwość podłączenia się do sieci wod.-kan. Jeśli chodzi o ul. Polną, to na dzień dzisiejszy stoi tam tylko 1 dom P. Guzińskiego - w stanie surowym- i nie wiadomo kiedy następne powstaną. W związku z tym należy mówić o rzeczach realnych. Zdaniem wójta nie można ustalać budżetu w nieskończoność tym bardziej, że wniosek mieszkańców ul. Polnej wpłynął dopiero w piątek przed sesją. Wójt poinformował P. Guzińskiego, że m.in. na tym obszarze zostały zapisane środki na wykonanie dokumentacji na sieć wod.-kan. i w momencie wygospodarowania środków po przetargach można w trakcie roku dyskutować o inwestycji. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy nie może być mowy o wprowadzaniu dodatkowych zadań inwestycyjnych, bo Gmina realizuje inwestycje w oparciu o realia - co radna Brygida Czapiewska w dniu dzisiejszym próbuje zburzyć. Odcinek, o którym się tak dyskutuje Gmina planuje wybudować ze środków unijnych, a nie z budżetu gminy.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę ,w czasie której radna Brygida Czapiewska powinna sprecyzować wniosek, a Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji powinna go zaopiniować.

Po przerwie Przewodniczacy wznowił obrady.

Radna Brygida Czapiewska – złożyła wniosek formalny w sprawie przesunięcia funduszy zapisanych w projekcie budżetu na budowę przedszkola w kwocie 400 tyś zł, na budowę sieci wod.-kan. na ul. Polnej w Małej Nieszawce.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w czasie którego szeroko dyskutowała nad wnioskiem radnej Brygidy Czapiewskiej. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek radnej Brygidy Czapiewskiej.

Radny Ireneusz Śmiechowski – stwierdził, że również jest przeciwny zmianom budżetu w dniu dzisiejszym. Zapewne wszyscy są za wybudowaniem sieci wod.-kan. o co wnioskuje radna Czapiewska, ale nie w tym budżecie. Przewodniczący poddał pod głosowanie dwa wnioski dotyczące budżetu gminy na 2007 rok i tak:

1) wniosek zgłoszony przez Wójta dotyczący autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2007 r. która wynikła z przyczyn niezależnych, bo dotyczy środków zewnętrznych. Dotyczy ona działu 756, rozdz. 75621 § 0010 gdzie kwotę 1.557.926,00 zł należy zastąpić kwotą 1.537.983,00 zł; działu 758 rozdz. 75801 § 2920 gdzie kwotę 1.860.747,00 zł należy zastąpić kwotą 1.881.442,00 zł oraz dział 768 rozdz. 75814 § 0920 gdzie kwotę 699.610,00 zł należy zastąpić kwotą 698.858,00 zł.. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że autopoprawka została przyjęta przez Radę,

2) wniosek radnej Brygidy Czapiewskiej dotyczący przesunięcia kwot przeznaczonych w budżecie na adaptację budynku przy Ośrodku Kultury na przedszkole, na budowę sieci wod.-kan. na ul. Polnej w Małej Nieszawce. Za przyjęciem głosowała 1 radna ( Brygida Czapiewska), 10 radnych było przeciwnych, 3 radnych ( Włodzimierz Bagiński, Józef Dąbrowski, Jolanta Sobiech) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że Rada odrzuciła wniosek radnej Brygidy Czapiewskiej.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy – z uwzględnioną autopoprawką – którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radna ( Brygida Czapiewska) wstrzymała się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VII/19/2007 – stanowi zał. nr 5 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok (druk nr 1) – stanowi zał. nr 6 do protokołu.- radni otrzymali w materiałach na sesję .Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – stwierdził, że z uwagi na to iż radni zapewne zapoznali się z projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok, nie będzie szczegółowo go omawiał. Niemniej jednak uważa, że , że alkohol na terenie naszej gminy spożywany jest w nadmiarze, bo mieszkańcy na jego zakup przeznaczają ogromne środki, których to wielokrotnie brakuje w ich rodzinach na podstawowe artykuły żywnościowe. Łącznie w 2006 r. w Gminie Wielka Nieszawka sprzedano alkoholu za ok. 2mlm zł , co statystycznie na 1 mieszkańca daje ok. 500 zł. Następnie Wójt zaproponował wynagrodzenie dla członków Komisji za udział w jej pracach w kwocie 100 zł brutto ( 84,80 zł netto) za każde posiedzenie Komisji, nie więcej jednak niż 100 zł brutto miesięcznie.( rozdział V Programu).Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu zaopiniowania przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 23.02.br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Ponadto Komisja wnioskuje, aby do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadzić profilaktyka lub pedagoga szkolnego jeśli będzie taka możliwość.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Wójt - poinformował, że zamierza powołać nowy skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest na etapie prowadzenia w tej sprawie rozmów. Zamiarem Wójta jest, aby w skład Komisji wszedł m.in. terapeuta, pedagog oraz oficer prewencji, a działalność Komisji powinna być ukierunkowana w szczególności na młode pokolenie. Praca z alkoholikami mimo dużego wysiłku nie daje wiele efektów. Dlatego zdaniem rozmówcy należy iść w kierunku młodzieży, aby w jak największym stopniu uchronić ją od alkoholizmu.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję Wójta o wysokości wynagrodzenia za pracę członków Gminnej Komisji ( kwota 100 zł brutto za każde posiedzenie Komisji , nie więcej jednak niż 100 zł brutto miesięcznie. Za przyjęciem propozycji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Józef Dąbrowski ) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła propozycję Wójta i poprosił o wpisanie przegłosowanych kwot w V rozdziale Programu.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było.. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VII/20/2007 – stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczacy wznowił obrady.

Wyszła radna Jolanta Sobiech – obecnych jest 13 radnych.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poinformował, że “Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 8 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu omówienia sprawozdania.

Wójt – stwierdził, że sprawozdanie przedstawione na druku nr 3 odzwierciedla wszystkie prace Gminnej Komisji, prowadzone w 2006 roku. W 2006 r. Gminna Komisja odbyła 10 posiedzeń. Oprócz zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Komisja zajmowała się kontrolą punktów sprzedaży alkoholu; opiniowała wnioski dotyczące wydania lub przedłużenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu; omawiała przypadki osób nadużywających alkohol oraz przeprowadzała z nimi rozmowy zmierzające do podjęcia leczenia; odbywała spotkania z członkami rodzin alkoholików celem ich wsparcia i udzielania porad co do dalszego postępowania; na bieżąco współpracowała z pełnomocnikiem Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi osobami zajmującymi się problemami uzależnień; szkoły z terenu gminy uczestniczyły w ogólnopolskiej kampanii “ Zachował trzeźwy umysł” organizowanej przez stowarzyszenie dziennikarzy i radiowców polskich; w Gimnazjum w Cierpicach odbył się spektakl profilaktyczny “Odbicie”; Komisja spotkała się z właścicielami punktów sprzedaży alkoholu z terenu gminy; ze środków wpływających do budżetu za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wnoszona jest zgodnie z porozumieniem zawartym z Izbą Wytrzeźwień opłata związana z działaniami profilaktycznymi wobec osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie gminy i przewiezionych do Izby. W 2006 r. doprowadzono do Izby Wytrzeźwień 18 osób z czego 13 to mieszkańcy gminy.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja po wyjaśnieniach pełnomocnika Wójta na stawione przez członków Komisji pytania pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie. Niemniej jednak uważa, że w skład Komisji powinni wejść pedagog szkolny czy profilaktyk, aby umiał współpracować z rodzinami alkoholików – dlatego wcześniej poruszał ten problem. Zdaniem rozmówcy Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest jednak od innych działań.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – w odpowiedzi na głos przewodniczącego KZOKiS stwierdziła, że Komisja ma za zadanie rozwijanie profilaktyki przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o osoby dorosłe to prowadzenie profilaktyki jest bardzo trudne. Chęć leczenia odwykowego musi wypłynąć od alkoholika. Nawet jeśli wyrazi on zgodę to przez 7 dni musi być w abstynencji co, zazwyczaj się nie udaje. O przymusowym leczeniu alkoholika decyduje Sąd. Komisja w 2 przypadkach występowała z wnioskiem do Sądu i wtedy osoby, których to dotyczyło odgrażały się członkom Komisji. Wracając do zmiany składu Komisji – o czym wspominał Wójt oraz przewodniczący KZOKiS – rozmówczyni stwierdziła, że 3 jej dotychczasowych członków jest przeszkolona w zakresie działań profilaktycznych – dwie dyrektorki są pedagogami, a ww. posiada certyfikaty w zakresie profilaktyki uzależnień. Propozycja dotycząca działań pedagogów w Komisji zdaniem rozmówczyni będzie celowa jeśli pedagog będzie z terenu gminy i będzie znał podłoże i przyczyny alkoholizmu, będzie on znał uzależnionych i rodziny współuzależnione, jak również warunki w jakich żyją i czy mają środki na utrzymanie. Zdaniem rozmówczyni działanie musi być ciągłe , a nie od przypadku dlatego taka osoba powinna być z terenu gminy. Skład Komisji będzie uchwalała Rada dlatego prosi, aby wzięto pod uwagę to o czym mówiła. Podziękowała również członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dotychczasową ich bezinteresowną , wytrwałą pracę i poświęcenie . Rozmówczyni poinformowała, że wspólnie z przewodniczącymi Komisji Rady uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez “Wspólnotę”, a dotyczącemu budżetu gminy. m.in. mówiono tam, że pełnomocnik Wójta nie powinien być finansowany ze środków ze sprzedaży alkoholu. Również informowano, że ok. 40% środków ze spraw bieżących powinno być przeznaczane na szkolenia Gminnej Komisji..

Pani Bronisława Masłowska członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – uważa, że nowa Gminna Komisja - obojętnie kto w jej skład wejdzie – powinna koncentrować się na dotychczasowych działaniach profilaktycznych i dalej kontynuować wypracowane działania szczególnie w szkołach. Jaka jest praca w Komisji wie tylko ten, kto miał już kontakt z alkoholikami.

Radny Józef Dąbrowski – stwierdził, że najlepszą jego zdaniem profilaktyką dla dzieci i młodzieży będzie otoczenie ich opieką poprzez sport. Dlatego uważa, że na sport zapisuje się w budżecie za mało środków.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych , głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła sprawozdanie Gminnej Komisji za 2006 rok.

Wyszła radna Brygida Czapiewska – obecnych jest 12 radnych.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami:

a) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja nie odbyła posiedzenia między sesjami. Uczestniczyła natomiast w szkoleniu organizowanym przez RIO na temat uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

b) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 1 posiedzenie – w dniu 12.02.br.- w czasie, którego opiniowała zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – wykonanie uchwały Rady Gminy poprzedniej kadencji.

c) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 4 posiedzenia z czego 3 posiedzenia wyjazdowe wynikające z planu pracy Komisji na 2007 rok. Tematem posiedzeń była agresji przemoc w szkołach oraz integracja uczniów szkół podstawowych Cierpic i Małej Nieszawki. Komisja stwierdza, że na terenie gminy szkoły można nazwać bezpiecznymi gdyż nie występują zjawiska agresji i przemocy. Po rozmowach z dyrektorami szkół Komisja wypracowała następujące wnioski: wnioskuje o założenie monitoringu zewnętrznego na terenie szkół oraz przed ich wejściem; utworzenie świetlic szkolnych w SP w Cierpicach i Małe Nieszawce oraz odpowiednio ½ etatu opiekuna świetlicy w Cierpicach i 1/3 etatu opiekuna świetlicy w Małej Nieszawce; zakup większego autobusu do przewożenia uczniów. Na powyższe wnioski Komisja proponuje zapisać środki w planie budżetowym na 2008 rok.

Ponadto Komisja uważa, że należałoby się zastanowić nad rozbudową SP w Małej Nieszawce, bo porównując ją ze SP w Cierpicach i z Gimnazjum można zauważyć kolosalną różnicę.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że nie podda pod głosowanie wniosków Komisji z uwagi na to, że dotyczą one 2008 r. Poprosił jednak, aby Komisja przy tworzeniu budżetu na 2008 rok pamiętała o tych wnioskach.

Wójt -poinformował, że wg obowiązującego obecnie prawa budowlanego nie ma możliwości rozbudowy szkoły w Małej Nieszawce – chodzi o zachowanie odległości od istniejącego cmentarza, drogi wojewódzkiej itp. Dlatego wybudowanie czegokolwiek poza istniejącymi obiektami nie wchodzi w rachubę.

Pani Barbara Glich dyrektor Gimnazjum w Cierpicach – poinformowała, że istnieje problem sal gimnastycznych w szkołach w Cierpicach. Z 1 sali gimnastycznej korzystają 2 szkoły i przy czterech lekcjach wf w każdej klasie bardzo trudno jest prowadzić zajęcia lekcyjne. Również boisko szkolne nie rozwiąże problemu bo nie jest do końca zagospodarowane.

Wójt – odniósł się do poruszanych wcześniej problemów. Stwierdził, że monitoring w szkołach musi zaistnieć i nie ma od tego odwrotu. Z uwagi na to, że zachodzi konieczność wyprowadzenia z Ośrodka Kultury siłowni – wiąże się to z modernizacją tego obiektu - Wójt rozważa przeniesienie jej do szkoły w Cierpicach. Wcześniej jednak należałoby zaadoptować na ten cel istniejący na terenie szkoły budynek gospodarczy. W ten sposób usprawniłoby to w pewnym stopniu prowadzenie lekcji wf w szkołach w Cierpicach. W niedługim czasie – po wybudowaniu Centrum Sportu i Rekreacji – lekcje wf mogą być prowadzone na basenie i w ten sposób problem zostanie rozwiązany. Jeśli chodzi o boiska to szuka się źródeł finansowania na zorganizowanie boisk z prawdziwego zdarzenia. Zdaniem Wójta jeśli te dwa elementy dojdą do skutku to pod koniec 2008 roku problem lekcji wf w szkołach w Cierpicach zostanie rozwiązany.

Radny Ireneusz Śmiechowski – uważa, że pomysł przeniesienia siłowni do Cierpic jest słuszny, bo jest wniosek młodzieży z Cierpic, aby stworzyć jej możliwość właściwego spędzania wolnego czasu.

Pani Bronisława Masłowska – zasygnalizowała, że w szkole podstawowej w Małej Nieszawce występuje problem z dowozem uczniów, a co za tym idzie z późniejszą ich opieką na terenie szkoły. Na dzień dzisiejszy chodzi o grupę ok. 20 uczniów. Dlatego też ww. zwróciła się z prośbą , aby starannie rozważyć sprawę dowozu uczniów - w oparciu o ustawę o systemie oświaty.

Pani Bogdana Drychta dyrektor Szkoły Podstawowej w Cierpicach – uważa, że zorganizowanie świetlic w szkołach rozwiązałoby problem dowozu dzieci do szkoły.

Ad. 6.

Przewodniczacy Rady złożył informację z realizacji uchwał podjętych na VI sesji, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2007 r.

Radni nie zgłosili uwag do informacji.

Ad. 7.

Wójt – odczytał komunikat do mieszkańców gminy, dotyczący bezpłatnych badań profilaktycznych ( mammografia i jaskra), które na terenie gminy odbędą się w dniu 15 marca 2007 r. Jednocześnie poprosił radnych o rozpropagowanie wśród mieszkańców tych badań.

Przewodniczący Rady – poinformował o terminie wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 2 w Cierpicach – odbędą się w dniu 29 kwietnia 2007 r. – oraz przedstawił kalendarz wyborczy.

Radny Józef Dąbrowski – poinformował, że na terenie gminy w dniu 10 marca 2007 r. odbędzie się wojewódzki wyścig w kolarstwie przełajowym w siedmiu kategoriach wiekowych. W razie złych warunków pogodowych wyścig zostanie przełożony na dzień 31 marca. W związku z tym należy przygotować 21 nagród oraz zabezpieczyć opiekę medyczną. Również zwrócił się do radnych z prośbą o znalezienie sponsorów nagród.

Ad. 8.

Przewodniczący podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

     Protokołowała:                                                             Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                               /-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (26 lutego 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (13 kwietnia 2007, 11:12:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 611