Protokół nr VIII/2007 z sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 marca 2007 roku.

Protokół nr VIII/2007

z sesji Rady Gminy , która odbyła się w dniu 29 marca 2007 roku w godz. 15:00 do 17:10 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z VII sesji, która odbyła się w dniu 26 lutego 2007 roku.

3. Sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2006 roku – referuje Komendant Komisariatu Policji Toruń-Podgórz - ( druk nr 1).

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Wielka Nieszawka (druk nr 2).

Przerwa

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków ( druk nr 3),

b) nabycia nieruchomości gruntowych ( druk nr 4),

c) zmiany budżetu gminy na 2007 rok ( druk nr 5),

d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz podjęcia zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczących zadania inwestycyjnego pn. “ Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Mała Nieszawka ul. Leśna 1 wg programu “ Blisko Boisko” ( druk nr 6 ),

e) powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego ( druk nr 7).

6. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

VIII sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 14 radnych obecnych jest 12 (nieobecni : Brygida Czapiewska, Danuta Gierad) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji). Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do porządku posiedzenie, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji. Radni nie wnieśli uwag.

Ad.2.

Przewodniczący Rady poinformował, że do dnia wczorajszego radni nie zgłosili uwag do protokołu z VII sesji, która odbyła się w dniu 26.02.2007 roku. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie jego przyjęcie. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny (Stanisław Czachorowski ) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z VII sesji został przyjęty przez Radę.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady oddał głos zastępcy komendanta Komisariatu Policji Toruń-Podgórz, podinspektorowi Panu Zbigniewowi Brzozowskimu, który w zastępstwie komendant Pana Adama Szymańskiego- przebywającego na urlopie przybył na dzisiejszą sesję w celu przedstawienia sprawozdania z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2006 roku – sprawozdanie ( druk nr 1) stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Pan Zbigniew Brzozowski – poinformował, że Komisariat Policji Toruń-Podgórz jest komórką organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Swoim zasięgiem działania obejmuje teren gminy Wielka Nieszawka oraz lewobrzeżną część Torunia, łącznie z infrastrukturą kolejową. Komisariat jest najmniejszą z wszystkich jednostek zarówno etatowo jak i obecnie zatrudnionych policjantów ( występuje najwięcej wakatów w stosunku do pozostałych Komisariatów). Niemniej jednak Komisariat stara się realizować wszystkie zadnia postawione przez ustawodawcę oraz inne organy, prawidłowo skutecznie. Przedstawione sprawozdanie pokazuje działania policji na terenie gminy w 2006 roku, dlatego ww. szczegółowo go omawiał. Niemniej jednak zwrócił uwagę na niektóre sprawy. Teren gminy – z braku etatów - obsługuje 1 dzielnicowy. Do 15.09.2006 r. dzielnicowym był Pan Przemko Chudykowski, w chwili obecnej jest Pan Rafał Osielski. Położenie gminy w stosunku do usytuowania siedziby Komisariatu, a także w stosunku do siedzib instytucji niezbędnych do codziennego funkcjonowani, powoduje utrudnienia w działaniach policji. Położenie takie ma niebagatelny wpływ na utrudnienie procesu wykrywczego, z uwagi na łatwość w błyskawicznym oddalaniu się sprawców poza rejon działania Komendy Miejskiej w Toruniu. Sprzyja również penetracji terenu i dokonywaniu przestępstw przez sprawców przyjezdnych. Niemniej jednak prowadzona jest współpraca z tamtymi jednostkami i w miarę możliwości rozwiązuje się problemy na bieżąco. W 2006 roku Komisariat realizował kilka programów, które miały poprawić sytuację mieszkańców gminy. Podstawowym programem był program “ Bezpieczna Wieś”, gdzie wszystkie działania były skierowane na poprawę bezpieczeństwa- ściślej odczucie przez społeczeństwo gminy zwiększenia bezpieczeństwa oraz wyeliminowanie zjawisk niekorzystnych. Na tym odcinku policja współpracowała ze szkołami w celu wyrobienia u dzieci nawyków, które powinny zaprocentować w przyszłości. Należy stwierdzić, że kontakt ze szkołami z terenu gminy jest bardzo dobry. W ramach działań zakresu edukacji szkolnej regularnie prowadzono spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i gimnazjum, w tym z udziałem specjalisty prewencji kryminalnej KMP w Toruniu, funkcjonariuszami Straży Leśnej oraz funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei. Podstawowymi tematami pogadanek w szkołach podstawowych były zagadnienia związane z: zachowaniem dziecka w domu pod nieobecność opiekunów; zachowanie się na drodze publicznej; zachowanie się w miejscu odosobnienia; zachowanie się w drodze do szkoły i do domu; zachowanie się w kontaktach z osobami obcymi; przestępczością dokonywana przez starszych uczniów; bezpieczeństwem w lesie oraz ochroną środowiska; “ Policjant twój przyjaciel”. Tematyka spotkań w gimnazjum obejmowała w szczególności: zagrożenia związane z używaniem narkotyków; zagrożenia związane zużywaniem alkoholu; zasady bezpieczeństwa na obszarach leśnych oraz zagadnienia związane z ochrona środowiska; zasady bezpieczeństwa w rejonie obszarów kolejowych. Działania prewencyjne na terenie gminy pokazuje tabela na str. 6 sprawozdania. Wykonane czynności pokazano w porównaniu z rokiem 2005 i podzielono na służby zwykłe i płatne służby działające w ramach spisanego z gminą porozumienia. Należy stwierdzić, że płatne służby pomogły zwiększyć efektywność działania policji , a co za tym idzie poprawić bezpieczeństwo na terenie gminy. Rozmówca poinformował, że w I kwartale bieżącego roku zanotowano 14 zdarzeń, co średnio miesięcznie daje 4 zdarzenia. Z jednej strony pozytywnym jest, że gmina jest bezpieczna, ale spadek zdarzeń powoduje, że Komisariat jest zdany na własne siły i nie może liczyć na wsparcie sił i środków z zewnątrz – wynika to z przelicznika Komendy Miejskiej w Toruniu. Należy stwierdzić, że porozumienie spisane pomiędzy gminą, a Komendą Miejska Policji w Toruniu w sprawie przekazania środków pieniężnych za rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający ich normę czasu pracy w okresie od 1 sierpnia do 30 grudnia 2006 r. gdzie policjanci zrealizowali łącznie 50 dwuosobowych ośmiogodzinnych służb patrolowych, w czasie których osiągnięto efekty, które przyniosły pozytywne skutki było trafione Rozmówca poprosił o pytania do sprawozdania.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przyszła radna Brygida Czapiewska – obecnych jest 13 radnych.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Komisja złożyła wniosek, żeby policjanci patrolujący teren gminy zwrócili szczególną uwagę na obiekty szkolne – zwłaszcza w wolne dni - oraz żeby dzielnicowy był bardziej widoczny na terenie gminy.

Pan Zbigniew Brzozowski – poinformował, że policjanci skierowani do służby na teren gminy otrzymują jako jedno z zadań monitorowanie i sprawdzanie terenów przyległych do szkół. Jeśli chodzi o dzielnicowego, to w najbliższym czasie będzie częściej przebywał na termie swojego rejonu działania – z uwagi na brak obsady niejednokrotnie był kierowany do innych zadań.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.

Radny Waldemar Król - stwierdził, że z analizy tabeli dotyczącej zdarzeń przestępczych zaistniałych na terenie gminy wynika, iż w porównaniu z rokiem 2005 wzrosła ilość kradzieży, natomiast jeśli chodzi o wykrywalność to jest ona żadna. Zapytał czy osoby skierowane do Izby Wytrzeźwień to mieszkańcy gminy, czy osoby zatrzymane na terenie gminy. Jeśli chodzi o ochronę grup ryzyka zawodowego, to tak mały udział pracowników PKP czy Poczty w szkoleniach wynika z braku zainteresowania czy pracuje tam tak mało osób.

Pan Zbigniew Brzozowski – wyjaśnił, że skierowanie do Izby Wytrzeźwień dotyczy osób zatrzymanych na terenie gminy po spożyciu alkoholu. Jeśli chodzi o niską frekwencję szkolenia pracowników grup ryzyka zawodowego, to wynika ona z braku zainteresowania pracowników PKP natomiast jeśli chodzi o Pocztę to jest tam mała obsada pracowników.

Radny Stanisław Czachorowski – zwrócił się z prośbą, aby patrole policji pojawiły się również w Brzozie.

Pan Zbigniew Brzozowski – obiecał, że dzielnicowy w najbliższym czasie pojawi się również w Brzozie.

Radny Ireneusz Śmiechowski – uważa, że na terenie gminy jest duża rotacja jeśli chodzi o dzielnicowych, co zdaniem rozmówcy nie wpływa dobrze na poznanie przez niego środowiska. Dlatego poprosił z-cę komendanta o poruszenie tej sprawy na odprawach.

Pan Zbigniew Brzozowski – stwierdził, że pan Chudykowski bardzo długo był dzielnicowym na terenie gminy i odszedł tylko dlatego, że awansował. Pan Osielski – jako młody policjant zapewne również będzie pełnił obowiązki dzielnicowego przez dłuższy czas.

Pani Bronisława Masłowska – zwróciła się z prośbą - z uwagi na zbliżającą się wiosnę oraz na zbliżające się niebawem wakacje – aby patrole policji przemieszczające się przez gminę zatrzymały się w okolicach szkół i sprawdziły przyległy teren. Z obserwacji wynika, że takie działania będą miały korzystny wpływ na poprawienie porządku w okolicach szkół.

Pan Zbigniew Brzozowski – obiecał, że wróci się do dotychczasowego zwyczaju w tym zakresie.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – zapoznając się ze sprawozdaniem zwrócił uwagę na główne kierunki działania w 2007 r. a konkretnie na zapis mówiący o dalszej poprawie bezpieczeństwa publicznego poprzez m.in. zainstalowania słupów bazowych umożliwiających kontrolę ruchu drogowego do stosowania foto radaru. Rozmówca uważa, że tą sprawę należałoby w miarę szybko sfinalizować z uwagi na to, iż ruch pojazdów przez gminę od momentu oddania do użytku obwodnicy niewspółmiernie się zwiększył. Wielu skraca sobie drogę na trasie Toruń-Bydgoszcz właśnie przez naszą gminę. Wójt wystąpił z pismem o przysłanie na teren gminy patroli radarowych bo naprawdę w chwili obecnej jest tu niebezpiecznie, ale nie odbiło się to wielkim echem. Dlatego Wójt chciałby od 1.07 – do 31.08.br. ( w okresie wakacji) wrócić do patroli na terenie gminy, żeby również zwróciły uwagę na obiekty komunalne. W najbliższym czasie ma się rozpocząć remont Ośrodka Kultury, dlatego w czasie jego trwania należy szczególnie zwrócić uwagę na ten obiekt i jest to prośba do policji.

Pan Zbigniew Brzozowski - stwierdził, że również jest zwolennikiem zainstalowania foto radaru na terenie gminy. Wprowadzenie płatnych służ policji jest dobrym rozwiązanie, bo w ten sposób poprawia się bezpieczeństwo i porządku publicznego na terenie gminy, a policjanci mają możliwość dorobienia sobie dodatkowych pieniędzy za pełnienie dyżurów. W czasie trwania remontu obiektu Ośrodka Kultury policjanci pełniący służbę patrolową dostaną dodatkowe zadania doraźne.

Radna Brygida Czapiewska - w imieniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podziękowała za dobrą współpracę z policją. Rozmówczyni oświadczyła, że jeśli nie dzielnicowy, to ktoś w jego zastępstwie stawiał się na każde wezwanie czy interwencję.

Pan Zbigniew Brzozowski - oświadczył, że w czasie nieobecności dzielnicowego można się zwrócić z problemem do pana Chudykowskiego czy do rozmówcy, którzy zawsze będą służyli radą i pomocą.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady podziękował panu Zbigniewowi Brzozowskiemu – zastępcy komendanta Komisariatu Policji Toruń-Podgórz za przedstawienie sprawozdania i życzył mu dalszej współpracy na odcinku bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła przedstawione na druku nr 1 sprawozdanie.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki odpadami w Gminie Wielka Nieszawka (druk nr 2) – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wójt – poinformował, że zgodnie z ustawą o odpadach oraz z uchwałą Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2004 r. , rozmówca jako organ wykonawczy zobowiązany jest do złożenia Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie, które obejmuje okres dwóch lat kalendarzowych wg stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres tj. od 20 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. – sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na sesję ( druk nr 2). W związku z tym, że radni przeanalizowali powyższe sprawozdanie wójt odstąpił od jego szczegółowego omawiania i poprosił o pytania. Odniósł się jednak do faktu, który wynika tak z ustawy jak i uchwały Rady, że wszyscy mieszkańcy powinni posiadać pojemniki na odpady stałe. W ubr. została przeprowadzona kontrola w tym zakresie w sołectwach Mała Nieszawka i Wielka Nieszawka gdzie stwierdzono iż 61 nieruchomości w Małej Nieszawce i 18 nieruchomości w Wielkiej Nieszawce takich pojemników nie posiada. W związku z tym ci mieszkańcy otrzymali pisma informujące o konieczności posiadania pojemników oraz ostrzeżenie, że w sytuacji ich nie posiadają podlegają karze grzywny. W związku z powyższym zostanie przeprowadzona kontrola na tym odcinku i jest prośba do Komendanta Policji o oddelegowanie dzielnicowego, który wspólnie z pracownikiem Urzędu przeprowadzi kontrolę czy powiadomieni podpisali umowy z MPO na wywóz nieczystości stałych. Ponadto Wójt poinformował, że raz do roku organizowany jest wywóz odpadów wielkogabarytowych – w br. będzie to we wrześniu – dlatego zaapelował, aby jak najwięcej mieszkańców z tego skorzystało.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król - poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Pani Bronisława Masłowska – poruszyła sprawę spalania odpadów, co jest bardzo uciążliwe. Zdaniem rozmówczyni Rada Gminy mogłaby zająć się problemem zakazu spalania uregulowany stosowną uchwałą, jak to załatwiła Rada Miasta Torunia.

Wójt – poinformował, że na terenie gminy obowiązuje taka uchwała podjęta przez Radę Gminy.

Radna Brygida Czapiewska – poinformowała, że na terenie placu zabaw na boisku w Małej Nieszawce młodzież porozbijała butelki, które stwarzają niebezpieczeństwo dla bawiących się tam dzieci. W związku z powyższym poprosiła, aby wójt spowodował uprzątnięcie tego terenu, a pani dyrektor szkoły mogłaby zaapelować do rodziców na zebraniach, aby nie występowały w przyszłości takie sytuacje.

Wójt – uważa, że w pierwszej kolejności należałoby wychować rodziców, bo przychodzą oni z dziećmi na plac zabaw piją piwo i zostawiają tam butelki. Niemniej jednak należy takie postępowanie piętnować, kiedy nie ma innych możliwości.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada nie wniosła uwag do sprawozdania.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. Przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 5.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 5 do protokołu -radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na podstawie szczegółowych wyliczeń i kalkulacji proponuje z dniem 1 kwietnia br. podniesienie ceny wody pobieranej z wodociągu gminnego z 1,45 zł za 1 m³ ( z VAT) do 1,67 zł 1 m³ ( z VAT) oraz ścieków wprowadzanych do kolektorów ściekowych z 1,83 zł 1 m³ ( z VAT) do 2,03 zł 1 m³ ( z VAT). Za ścieki dostarczane do gminnej oczyszczalni przez podmioty posiadające zezwolenia, proponuje się opłatę 2,50 zł za 1 m³ ( z VAT). Powyższe zmiany wynikają z dokonanej analizy kosztów związanych z eksploatacja sieci w roku 2006 oraz przewidywanym wzrostem cen w 2007 r. tj: podniesieniem cen zakupu wody z Toruńskich Wodociągów z 0.90 zł za 1 m³ na 0,98 zł za 1 m³ netto; wprowadzeniem opłaty abonamentowej za odczyt każdego wodomierza mierzącego dostawy hurtowe wody w okresie rozliczeniowym w wysokości 3,90 zł netto oraz przewidywanym wskaźnikiem wzrostu cen energii elektrycznej, paliw oraz innych materiałów eksploatacyjnych. Wójt podkreślił, że cena wody i ścieków była utrzymywana na niezmienionym poziomie przez okres 2 lat. Dla porównania stawki cen wody oraz ścieków w ościennych gminach wynoszą: dla mieszkańców miasta Torunia cena wody za 1 m³ wynosi 1,94 zł brutto, a za 1 m³ ścieków 2,72 zł brutto oraz opłata abonamentowa w wysokości 4,17 zł za odczyt wodomierza; dla mieszkańców Gminy Lubicz, która również zakupuje wodę z Toruńskich Wodociągów koszt 1 m³ wody będzie wynosił od 1.04.br. 2,66 brutto, a 1 m³ ścieków 4,17 zł brutto. Wójt podkreślił, że proponowany wzrost cen nie przewiduje zysku, jedynie pokrywa koszty inflacji. Następnie wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Józef Dąbrowski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VIII/ 21/2007 – stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych ( druk nr 4) – stanowi zał. Nr 7 do protokołu- radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt dotyczy wyrażenia przez Radę zgody na nabycie od państwa Bogumiły i Dariusza Grabowskich nieruchomości gruntowej – działka nr 175/11) położonej w Wielkiej Nieszawce o powierzchni 0,0688 ha za cenę 688 zł (tj. 1 zł za 1 m²). Proponowany wykup jest zasadny z uwagi na to, iż działka ta stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do działek budowlanych i pozwoli otworzyć teren pod przyszły plan zagospodarowania przestrzennego. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VIII/ 22/2007 – stanowi zał. nr 8 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok ( druk nr 5) – stanowi zał. nr 9 do protokołu- radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – na wstępie zgłosił autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały – autopoprawka stanowi zał. nr 10 do protokołu.. Po przesłaniu radnym materiałów wpłynął projekt aranżacji wnętrz w modernizowanym budynku Ośrodka Kultury oraz kosztorys inwestorski wielobranżowy, który swoją wartością znacznie przekracza zaplanowane wielkości. Wzrost kosztów powyższego przedsięwzięcia wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu cen materiałów oraz kosztów pracy zatrudnionych pracowników. Aby uruchomić procedury przetargowe proponuje się podwyższyć środki na wymienione wyżej zadania o 300.000,00 zł do kwoty 942.000,00 zł. Po wprowadzeniu powyższej zmiany plan wydatków będzie wynosił 15.019.300,00 zł, a niedobór 5.200.000,00 zł. Wracając do projektu uchwały potrzeba zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Po dokonaniu zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 57.300,00 zł. Po stronie wydatków dotacje zostały włączone zgodnie z ich przeznaczeniem. W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na realizację programu” Blisko boisko” proponuje się zabezpieczyć środki na wykonanie boisk przy budynku Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce oraz szkole w Cierpicach. Zaproponowana w budżecie wysokość środków na powyższe zadania stanowi udział własny gminy, ale ujęcie tych zadań w budżecie pozwoli na przygotowanie i złożenie wniosku na współfinansowanie. Planuje się, że powyższe zadania będą realizowane w bieżącym roku tylko w przypadku pozyskania środków zewnętrznych. Po dokonaniu planowanych zmian budżet po stronie dochodów zwiększy się do kwoty 9.819.300,00 zł, budżet po stronie wydatków zwiększy się do kwoty 15.019.300,00 zł, niedobór w wysokości 5.200.000,00 zł proponuje pokryć się nadwyżkami z lat ubiegłych. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Józef Dąbrowski – uważa, że przy modernizacji boiska przy Ośrodku Kultury powinno się uwzględnić bieżnię wokół boiska, a nie jak wynika z projektu na odcinku 100 m. Zdaniem rozmówcy z uwagi na to, że ciągle przybywa mieszkańców może kiedyś powstać grupa lekkoatletyczna, więc mogą wystąpić problemy w zorganizowaniu biegów długodystansowych.

Radna Brygida Czapiewska – poparła dyskusję przedmówcy, bo również uważa że bieżnia powinna mieć długość 400 m.

Radny Ireneusz Śmiechowski – poparł wniosek wójta o przyjęcie projektu modernizacji boiska przedstawionego przez wójta. Zdaniem rozmówcy nie można zaprzepaścić okazji stwarzającej możliwość pozyskania środków z zewnątrz na to zadanie.

Radna Brygida Czapiewska- stwierdziła, że jeżeli teraz nie uwzględnimy bieżni 400 m na boisku to już nie będzie takiej szansy. Jest to jedyny teren na obszarze gminy, na którym można by urządzić bieżnię długodystansową.

Wójt – stwierdził, że przez 13 lat tj. od czasu kiedy sprawuje funkcję wójta, na boisku nie odbyły się żadne zawody lekkoatletyczne. Następnie ustosunkował się do wypowiedzi przedmówców. Stwierdził, że zrobienie 400 m bieżni na istniejącym boisku jest niemożliwe ze względu na ograniczony teren. Wójt zaprezentował radnym rozwiązanie, które jest najbardziej optymalne i przede wszystkim spełnia wymogi Ministra Sportu mające na celu pozyskanie środków.

Radny Waldemar Król – uważa, że w dniu dzisiejszym Rada powinna podjąć decyzję o modernizacji boiska , aby można rozpocząć starania dotyczące pozyskania środków. Zdaniem rozmówcy dyskutować będzie można później.

Wójt – stwierdził, że cały teren boiska objęty jest koncepcją modernizacji i innych zmian nie będzie można wprowadzać. Przedstawiony projekt, który Rada ewentualnie dzisiaj zaakceptuje, trzeba będzie przedłożyć w Ministerstwie Sportu.

Radny Ireneusz Śmiechowski – zaapelował do radnych, aby zaakceptowali projekt, bo jego zdaniem nie można burzyć tego co się robi z korzyścią dla gminy. W przeciwnym wypadku nie będziemy mieli nic.

Wójt – stwierdził, że środki o które zabiegamy są środkami znaczonymi. Dlatego musimy przedstawić projekt zagospodarowania boiska zgodnie z wymogami Ministra Sportu.

Radna Brygida Czapiewska – stwierdziła, że młodzież nie jest usatysfakcjonowana działalnością Ośrodka Kultury dlatego dalej może jeździć do Torunia na różne imprezy.

Przewodniczący Rady stwierdził,że z dyskusji wynikają dwie opcje:

a) radni są gotowi zrezygnować z koncepcji zagospodarowania boiska za cenę  400 m bieżni,

b) radni akceptują koncepcję zagospodarowania boiska przedstawionej przez wójta.

Wójt – stwierdził, że w powiecie toruńskim na dzień dzisiejszy nie ma boiska z nawierzchnią syntetyczną . Utworzenie klubu lekkoatletycznego nie leży w kompetencji samorządu, bo wynika to z inicjatywy zainteresowanych. Aby stworzyć ku temu warunki Gmina wyszła z inicjatywą zorganizowania boiska, co kosztowało gminę bardzo wiele zachodu i czyni się starania w pozyskaniu środków finansowych na to zadanie. W dniu dzisiejszym Rada może nie zaakceptować projektu – koncepcję wrzuci się do kosza i nie będzie się podejmować żadnej inicjatywy w tym temacie – bo dyskusja pokazuje że nie ma sensu czegokolwiek robić.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie koncepcji zagospodarowania boiska przy Ośrodku Kultury przedstawionej przez wójta. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 1 radna była przeciwna ( Brygida Czapiewska), 1 radny wstrzymał się od głosowania ( Józef Dąbrowski.). Przewodniczący stwierdził, że koncepcja Wójta została przyjęta przez Radę.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgłoszoną przez wójta autopoprawką.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 1 radna ( Brygida Czapiewska) była przeciwna, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła autopoprawkę. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 1 radna ( Brygida Czapiewska) była przeciwna, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VIII/23/2007 – stanowi zał. nr 11 do protokołu.

d) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczących zadania inwestycyjnego pn. “ Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Mała Nieszawka, ul. Leśna 1 wg programu “ Blisko Boisko” ( druk nr 6) – stanowi zał. nr 12 do protokołu- radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że zgodnie z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu “Blisko Boisko” prowadzonego przez Ministerstwo Sportu, gmina ma możliwość pozyskania dofinansowania maksymalnie 70% kosztów realizacji inwestycji pn. “ Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Mała Nieszawka, ul. Leśna 1 wg programu “Blisko Boisko”, lecz nie więcej niż 320.000 zł. Jednym z dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczących zadania inwestycyjnego. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały. Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 2 radnych ( Brygida Czapiewska, Józef Dąbrowski) było przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VIII/24/2007 – stanowi zał. nr 13 do protokołu.

e) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (druk nr 7)- stanowi zał. nr 14 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów do grupy osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy tymi organami jest skarbnik gminy. Wobec faktu, że organem właściwym do powiadomienia o konieczności złożenia oświadczenia jest Rada Gminy należy podjąć przedmiotową uchwałę. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było , głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr VIII/25/2007 – stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu złożenia informacji z ich działalności między sesjami.

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym opiniowała materiały na dzisiejszą sesję,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że między sesjami Komisja odbyła 1 posiedzenie, w czasie którego opiniowała materiały na dzisiejszą sesję,

c) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Waldemar Król – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 2 posiedzenia . W dniu 9 marca Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe, tematem którego było “stan i ochrony zabytków na terenie gminy” –materiały z tego posiedzenia Komisja przedstawi Radzie w terminie późniejszym. Drugie posiedzenie w dniu 28 marca, którego tematem było opiniowanie materiałów na dzisiejszą sesję,

d) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowskipoinformował, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie, w czasie którego opiniowała materiały na dzisiejszą sesję.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał na VII sesji , która odbyła się w dniu 26 lutego 2007 roku.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady poruszył następujące sprawy:

a) poinformował, że sesja absolutoryjna planowana jest na połowę kwietnia br. W związku z tym że Komisja Rewizyjna musi przekazać do RIO opinię w sprawie wykonania budżetu gminy za 2006 rok zwrócił się z prośbą o odbycie posiedzeń w tej sprawie przez pozostałe Komisje oraz przekazanie Komisji Rewizyjnej opinii w sprawie wykonania budżetu. Ustalono, że Komisja Rewizyjna odbędzie posiedzenie w dniu 4 kwietnia br. o godz. 10:00 – jako ostatnia,

b) przypomniał o złożeniu przez radnych oświadczeń lustracyjnych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni od otrzymania przez niego powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia,

c) przypomniał o obowiązku złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych za 2006 rok do dnia 30 kwietnia br.

Radny Józef Dąbrowski – poruszył następujące sprawy:

a) zwrócił się do Wójta z prośba o spowodowanie prawidłowego oznakowania drogi na trasie Toruń-Inowrocław ( k. P. Pudełka). Zdaniem rozmówcy z powodu złego oznakowania już niejednokrotnie kierowcy błądzili,

b) podziękował za duży wkład Urzędu w organizacji wojewódzkiego wyścigu kolarskiego, który odbył się na terenie gminy. Jednocześnie poprosił o rozpropagowanie tej imprezy tak, aby w przyszłym roku wszystkie kluby kolarskie z terenu kraju mogły uczestniczyć w tym wyścigu.

Radny Stanisław Czachorowski – zapytał czy z uwagi na podwyżkę ceny wody i ścieków z dniem 1 kwietnia br. nastąpi do końca marca odczyt liczników w Brzozie.

Wójt – poinformował, że liczniki są odczytywane, ale nie wie czy do końca marca zdąży się z odczytem w Brzozie. Nie należy mieć obaw, że mieszkańcy z tego tytułu poniosą wyższe koszty z uwagi na to, iż program komputerowy jest tak przystosowany, że wyliczenia będą prawidłowe.

Radny Ireneusz Śmiechowski - podziękował Wójtowi za posprzątanie chodników na terenie gminy. W imieniu mieszkańców poprosił, aby takie akcje odbywały się co najmniej dwa razy w roku.

Wójt – wyjaśnił, że zamiatanie miało na celu uprzątnięcie piasku i soli po okresie zimowym.

Radny Bernard Brzeziński – poprosił o wyrównanie terenu w obrębie pojemników na odpady stałe na Kąkolu, bo w chwili obecnej z uwagi na jego nierówności, pojemniki praktycznie stoją na ulicy i stwarzają niebezpieczeństwo.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji, złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych i zamknął obrady.

      Protokołowała:                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

(-) Maria Rumińska                                                                                  (-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 marca 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (26 kwietnia 2007, 09:10:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660