Protokół z IX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2007 roku.

Protokół nr XI/2007

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2007 roku

w godz. 15:00 do 16:20 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji, która odbyła się w dniu 29 marca 2007 roku.

3. Absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok:

a) sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok ( radni otrzymali w dniu 23 marca 2007 roku),

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2006 rok,

c) wystąpienie przewodniczących Komisji Rady w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok,

d) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2006 rok,

e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok,

f) dyskusja,

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok ( druk nr 1).

Przerwa

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2006 rok ( radni otrzymali w dniu 23 marca 2007 roku).

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. “ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchni syntetycznej w miejscowości Cierpice” w ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży ( druk nr 2 ).

6. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

IX sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że w momencie otwarcia sesji na stan 14 radnych, obecnych jest 13 co oznacza, że Rada władna jest do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji. Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2.

Z uwagi na to, że do dnia wczorajszego radni nie zgłosili na piśmie uwag do treści protokołu z VIII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 marca br. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła protokół z VIII sesji Rady.

Ad. 3.

a) Przewodniczący Rady oddał głos wójtowi w celu omówienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok , które radni otrzymali w dniu 23 marca 2007 r. – stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że budżet gminy na 2006 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XXXIII/150/05 w wysokości: plan dochodów 9.06.000 zł, plan wydatków 11.129.000 zł, z deficytem w wysokości 2.069.000 zł, który planowano pokryć nadwyżką budżetową gminy z lat ubiegłych. W ciągu 2006 r. budżet był zmieniany 6 razy: uchwałą Nr XXXVI/167/06 z dnia 27 kwietnia 2006 dokonano zmian poprzez włączenie dotacji na zadania własne i zlecone, zwiększenie dochodów własnych oraz zmianę załącznika dotyczącego zadań inwestycyjnych – zwiększono środki na zadania inwestycyjne i zmniejszono niedobór do kwoty 1.950.000 zł; uchwałą Nr XXXVIII/183/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. zwiększono dochody poprzez włączenie środków z EFRR, PEFRON, dotacji celowych i odsetek z rachunków bankowych oraz zabezpieczono środki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży; uchwałą Nr XXXIX/185/06 z dnia 14 września 2006 r. dokonano zmian polegających na włączeniu dotacji na zadania własne i powierzone oraz środków EFRR, podwyższono dochody z odsetek oraz lokat, a po stronie wydatków zostały zwiększone środki na wykup gruntów i zakup oleju opałowego. W wyniku zmian zlikwidowany został niedobór; uchwałą Nr XL/195/06 z dnia 25 października 2006 r. wprowadzono do budżetu dotacje celowe na zadania zlecone m.in. wybory oraz dokonano przesunięć wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych; Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 97/IV/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. oraz Nr 4/V/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. włączono dotacje celowe po stronie dochodów jak i wydatków oraz subwencji w planie dochodów i tym samym planowany budżet na 2006 r. został zamknięty nadwyżką w wysokości 727.796 zł. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy przedstawiał się następująco: plan dochodów 12.927.339 zł, plan wydatków 12.199.543 zł, nadwyżka 727.796 zł. W 2006 roku zrealizowano budżet w następujący sposób: dochody na plan 12.927.339 zł wykonano w wysokości 13.684.906 tj. 105,86 % planowanej wielkości. Wydatki na plan 12.199.543 zł wykonano w kwocie 11.2744444.267 zł tj. 92,42% wielkości planowanej. Nadwyżka budżetowa roku sprawozdawczego wyniosła 2.410.639 zł. W ogólnej kwocie dochodów gminy poszczególne tytuły wyniosły: uzyskane dochody własne – 8.161.735 zł; udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.390.460 zł; dotacje celowe na zadania zlecone – 1.212.172 zł; subwencje – 2.920.539 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wydatki inwestycyjne wyniosły 4.587.596 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń 3.270.674 zł; wydatki rzeczowe 3.415.997 zł. Wójt zwrócił się do Rady o udzielenie absolutorium za 2006 rok.

Przyszła radna Agnieszka Bajdak – obecnych jest 14 radnych.

b) Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi, który odczytał Radzie uchwałę Nr 3/2007 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2006 rok – ksero uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i tak:

  • Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie,

  • Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie,

  • Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok.

d) Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz przedstawienia wniosku w sprawie absolutorium dla wójta Gminy za 2006 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja powołana przez Radę Gminy w składzie Rafał Kujawa – przewodniczący Komisji, Jolanta Sobiech – zastępca przewodniczącego oraz członkowie Komisji Józef Dąbrowski i Krystyna Eichberger na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2007 roku zapoznała się z materiałami dotyczącymi wykonania budżetu gminy za 2006 rok.Przedmiotem analizy były sprawozdania sporządzone przez Wójta Gminy oraz dokumenty finansowo-księgowe i materiały dotyczące spraw merytorycznych związanych z wyborem ofert na usługi i wykonawstwo. Badając te dokumenty Komisja stwierdziła, że: plan dochodów i wydatków wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z podjętych uchwał budżetowych; uchwały zmieniające budżet najczęściej dotyczyły włączenia do budżetu dotacji na zadania zlecone i powierzone, zmian wysokości subwencji oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami; Zarządzenia Wójta dotyczące zmian budżetu zostały wydane zgodnie z prawem w ramach upoważnień wydanych przez Radę; dochody budżetowe ogółem w 2006 r. na plan 12.927.339,00 zł zostały wykonane w wysokości 13.684.906,00 zł ,co stanowi 105,86% oraz wydatki budżetu na plan 12.199.543,00 zł zostały wykonane w wysokości 11.274.267,00 zł, co stanowi 92,42%; budżet gminy na 2006 uchwalony przez Radę Gminy wynosił po stronie dochodów 9.06.000,00 zł, a po stronie wydatków 11.129.000,00 zł z deficytem w wysokości 2.069.000,00 zł, który planowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych. Po dokonaniu zmian w ciągu roku , na dzień 31 grudnia plan budżetu gminy przyjęty został z niedoborem w wysokości 727.796,00 zł. W wyniku wyższego wykonania planu dochodów i niższego jak planowano wykonania wydatków budżet zamknął się ostatecznie nadwyżką w wysokości 2.410.639,00 zł. Ustalone w budżecie kwoty dochodów były wielkościami minimalnymi, mającymi wystarczyć na osiągnięcie planowanej równowagi budżetowej. Planowane kwoty wydatków były natomiast wielkościami maksymalnymi nakładów na poszczególne cele i były wiążące dla Wójta Gminy, gdyż mógł on wydatkować środki pieniężne tylko na cele określone w uchwale budżetowej i do granic pieniężnych w niej uchwalonych.Po przeanalizowaniu dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdziła, że cele założone w budżecie zostały osiągnięte. Nie nastąpiły przekroczenia wydatków budżetowych, które mogłyby być podstawą wszczęcia postępowania o naruszenie dyscypliny budżetowej. Wykorzystanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji celowych było zgodne z ich przeznaczeniem. Pozostałe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową wraz z jej zmianami. Ze środków budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 4.587.595,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: wykup gruntów, inwestycje drogowe, zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; budowę oświetlenia ulicznego; wydatki na prace przygotowawcze związane z budową Centrum Sportu i Rekreacji. Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z zawartymi umowami, a zapłata została dokonana w ustawowych terminach. Przy zawieraniu umów przestrzegano zasadę wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 r. została zaopiniowana pozytywnie przez wszystkie Komisje Rady. Komisja Rewizyjna postanowiła również nie wnosić uwag do wykonania budżetu za 2006 r. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i złożyła wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2006 rok – ksero opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2006 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 stanowi zał. nr 5 do protokołu.

e) Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 3a/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie pozytywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Wielka Nieszawka za 2006 rok – ksero uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu.

f) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję dotyczącą sprawozdania Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przebiegu wykonania budżetu gminy z 2006 rok oraz wniosku komisji Rewizyjnej absolutorium dla Wójta gminy za 2006 rok.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

g) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok ( druk nr 1) radni otrzymali w materiałach na sesję - stanowi zał. nr 7 do protokołu. Następnie odczytał powyższy projekt, którego przyjęcie – w głosowaniu jawnym - poddał pod głosowanie. Za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że ustawową większością głosów Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2006 r. – podjęła uchwałę Nr IX/26/2007 – stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. Przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu omówienia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2006 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 2) - stanowi zał. nr 9 do protokołu – które radni otrzymali w materiałach na sesję.

Wójt - poinformował, że Gminny Ośrodek Zdrowia planował przychód na 2006 rok w wysokości 380.481,02 zł natomiast wykonał plan w kwocie 375.669,71 zł co stanowi 98,74%. Na początku roku Ośrodek posiadał środki z lat ubiegłych, które powstały m.in. w czasie kiedy gmina płaciła media Ośrodka. Analizując dochody można zauważyć dość niskie wykonanie w stomatologii - 62,54%, co spowodowane było nieobecnością stomatologa przez dłuższy okres, a co za tym idzie nie przekazywanie środków finansowych przez NFZ. Również usługi stomatologiczne ponadstandardowe nie zostały wykonane, co zdaniem Wójta wynika m.in. małej operatywnością w stomatologii. W prywatnych gabinetach wygląda to inaczej. Jeśli chodzi o wydatki w 2006 r. to pokazuje je tabela. Wójt poinformował, że pod koniec ub.r. wszyscy pracownicy Ośrodka zgodnie z ustawą otrzymali 20% podwyżkę płac.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Niemniej jednak Komisja zwróciła uwagę na zbyt wysokie koszty utrzymania kierowcy z samochodem. W związku z tym rozmówca zapytał czy analizowano powyższe koszty w porównaniu z kosztami pogotowia. Ponadto ww. poprosił w imieniu mieszkańców o przestrzeganie godzin przyjmowania pacjentów w GOZ.

Kierownik GOZ Zyta Stankiewicz – poinformowała, że wcześniej Ośrodek korzystał z usług pogotowia i z uwagi na wyższe koszty zdecydowano o wynajmowaniu kierowcy z samochodem.

Radny Waldemar Król – zapytał co było powodem, że przez tak długi okres nie było stomatologa.

Kierownik GOZ Zyta Stankiewicz – wyjaśniła, że z braku chętnych. Stomatolog został zatrudniony dopiero na jesieni, kiedy skończyły się staże.

Radna Brygida Czapiewska - stwierdziła, że jej zdaniem nie powinno się mówić o braku operatywności stomatologa w momencie, kiedy zaczął pracę dopiero jesienią. Rozmówczyni akurat korzysta z usług stomatologicznych w Ośrodku Zdrowia i jest z nich zadowolona tak jak i wieli innych pacjentów z którymi rozmawiała.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2006 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. “Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchni syntetycznej w miejscowości Cierpice” w ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży ( druk nr 2 ) – stanowi zał. nr 10 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował,że zgodnie z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu “ Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” prowadzonego przez Ministerstwo Sportu gmina ma możliwość pozyskania dofinansowania maksymalnie 50% kosztów realizacji inwestycji, lecz nie więcej niż 200.000,00 zł. Program zakłada budowę boisk wielofunkcyjnych o min. wymiarach 22 x 44 metrów z nawierzchni syntetycznej, ogrodzenie boiska o wysokości minimalnej 4 metry oraz bramek. Jednym z dokumentów, który należy dołączyć do wniosku jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczących zadania inwestycyjnego. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Ireneusz Śmiechowski - poinformował, że Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu podjęcie przedstawionego projektu uchwały uważa za słuszne, gdyż jest za budową boiska dla młodzieży , tym bardziej że jest możliwość pozyskania środków finansowych poza budżetem.

Radny Waldemar Król – zapytał jakiego boiska dotyczy projekt uchwały.

Wójt – poinformował, że chodzi o boisko przy Szkole Podstawowej w Cierpicach.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr IX/27/2007 – stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu złożenia informacji z działalności między sesjami:

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie w dniu 23 kwietnia br., tematem którego było opiniowanie materiałów na sesję,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie w dniu 3 kwietnia w czasie którego opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok,

c) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 2 posiedzenia. W dniu 2 kwietnia br. Komisja opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, będącego m.in. tematem dzisiejszej sesji oraz w dniu 20 kwietnia br. ( posiedzenie wyjazdowe) tematem którego było dokończenie objazdu miejsc pamięci i zabytków na terenie gminy. Komisja na następnej sesji poinformuje Radę w tym temacie.

d) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 1 posiedzenie - 2 kwietnia br.- w czasie którego opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady złożył informację z realizacji podjętych uchwał na VIII sesji, która odbyła się w dniu 29 marca 2007 roku.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło do Rady pismo od Pana Ryszarda Michałowskiego dotyczące rozpatrzenia prawidłowości naliczania opłaty planistycznej za działkę nr 168/11 położoną w Wielkiej Nieszawce. Z uwagi na to, iż Rada nie jest organem odwoławczym, Przewodniczący Rady przekazał pismo wg właściwości do Wójta Gminy.

Radny Józef Dąbrowski – uważa, że w związku z planowaną modernizacją boiska sportowego w Małej Nieszawce należałoby się zastanowić nad odległością bieżni od trybun, co wynika z planu przedstawionego radnym. Zdaniem rozmówcy spowoduje to małą widoczność w czasie trwania zawodów.

Radna Brygida Czapiewska – zasygnalizowała - w imieniu mieszkańców ulic Rzemieślniczej i Łagodnej w Małej Nieszawce - o uszkodzeniu oświetlenia. Fakt był prawdopodobnie zgłaszany do Urzędu, ale do dnia dzisiejszego sprawa nie została załatwiona.

Wójt – stwierdził, że robione są przeglądy oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w których uczestniczy ZE oraz pracownik Urzędu. Jeśli zatem na tych ulicach przepaliły się żarówki, zostaną one wymienione.

Radny Ireneusz Śmiechowski – poprosił - w imieniu mieszkanek gminy ćwiczących aerobik w Ośrodku Kultury - o zapewnienie miejsca na te ćwiczenia w czasie modernizacji Ośrodka.

Wójt – poinformował, że na razie nie ma remontu Ośrodka, ale w momencie jego rozpoczęcia zostanie paniom wskazane miejsce, w którym będą mogły ćwiczyć.

Radny Waldemar Król – poprosił o informację dotycząca zaawansowania prac związanych z gazyfikacją gminy. Zapytał, czy nie grozi przekroczenie terminu 2009 r. jak wcześniej planowano.

Wójt – wyjaśnił, że jest spokojny w tym temacie. Decyzje zostały wydane i nie ma odwołań. Niemniej jednak jest problem polegający na tym, iż na dzień dzisiejszy w Małej Nieszawce jest tylko 9 chętnych do podłączenia do gazociągu. Gazownia robi bilanse na każdą wieś i z braku wniosków prace idą opieszale. Co prawda początkowo było dużo deklarujących się i deklaracje zostały przekazane do Gazowni, a potem się z nich wycofali m.in. Spółdzielnia Mieszkaniowa “ Zgoda” w Małej Nieszawce, gdzie byłoby dużo odbiorów gazu.

Radny Rafał Kujawa – poinformował, że przy silosach RSP w miejscu gdzie działał skup złomu został nieuporządkowany teren i należałoby coś z tym zrobić. Raz, że dla bawiących się dzieci jest ten teren niebezpieczny, a po drugie z tyłu są działki budowlane.

Wójt – stwierdził, że jak działało złomowisko nikt nie zgłaszał pretensji, a teraz jest problem. Fakt ten może zgłosić każdy - mieszkańcy, sołtys itp. - do Inspektoratu Ochrony Środowiska, który podejmie stosowne działania w tej sprawie.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

   Protokołowała|:                                                               Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Maria Rumińska                                                               (-) Bronisław Krywionek

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 kwietnia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (30 maja 2007, 14:22:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593