Protokół nr X/2007 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 28 maja 2007 roku.

Protokół nr X/2007

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 28 maja 2007 roku w godz. 15:00 do 16:20 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia:

 • stwierdzenie quorum.

2. Ślubowania radnego Józefa Przewięźlikowskiego.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2007 roku.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

 1. zmiany budżetu gminy na 2007 rok ( druk nr 1),

 2. nabycia nieruchomości gruntowych ( druk nr 2),

 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2006 rok ( druk nr 3).

Przerwa

5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

X sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych, obecnych jest 15 co stanowi, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, decyzji i stanowisk. Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do porządku obrad, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., radny gminy przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składa ślubowanie. Radny Józef Przewięźlikowski został wybrany do Rady Gminy Wielka Nieszawka w wyborach uzupełniających w dniu 29 kwietnia 2007r. tj. w czasie trwania kadencji więc na pierwszej sesji po wyborze składa ślubowanie. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poprosił zebranych o powstanie, a następnie odczytał słowa roty. Radny Józef Przewięźlikowski wypowiedział słowo “ ślubuję”. Po złożeniu ślubowania radny Józef Przewięźlikowski objął mandat radnego Gminy Wielka Nieszawka.

Ad. 3.

Z uwagi na to, że do dnia wczorajszego radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z IX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka , która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2007 roku, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie w przedstawionym brzmieniu. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada przyjęła protokół z IX sesji.

Ad. 4.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok ( druk nr 1) – stanowi zał. nr 3 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję . Następnie oddał głos Wójtowi w celu jego uzasadnienia.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że potrzeba dokonania zmian po stronie dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Proponuje się również podwyższenie dochodów z lat ubiegłych pochodzące z rozliczeń podatku VAT z Urzędu Skarbowego z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków. Również proponuje się włączenie do dochodów środków pozyskanych na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy z tytułu wpłat dokonanych przez uczestników. Po dokonaniu wymienionych zmian, budżet po stronie dochodów zwiększyłby się o kwotę 236.461 zł. Po stronie wydatków natomiast proponuje się włączenie środków z dotacji celowych zgodnie z ich przeznaczeniem, a więc na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Do wydatków nie włączono dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz na dofinansowanie realizacji programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z uwagi na to iż środki na te cele zostały wcześniej uwzględnione w budżecie gminy na 2007 rok. Proponuje się uwzględnienie wydatków w budżecie na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wysokości 120.000 zł. Proponuje się zwiększenie środków na dokonanie wyceny gruntów w celu ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz włączenie 5.500 zł na zakup miernika parametrów instalacji. Po dokonaniu proponowanych zmian budżet gminy po stronie wydatków zwiększyłyby się o kwotę 236.461 zł. Wójt wniósł o przyjęcie proponowanego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja w dniu 24.05.br. analizowała proponowane zmiany budżetu gminy. Po wysłuchaniu wyjaśnień pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr X/28/2007 – która stanowi zał. nr 4 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 5 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję . Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Radę zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0584 ha, oznaczonej nr działki 11/15 w Małej Nieszawce od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy Sekcja w Toruniu z siedzibą w Łysomicach. Powyższa działka położona jest w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego Spółdzielni “Zgoda” i przeznaczona jest na plac zabaw dla dzieci Przejęcie tego terenu przez gminę umożliwi realizację zamierzonej inwestycji. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr X/29/2007 – która stanowi zał. nr 6 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2006 rok ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 7 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję .

Następnie oddał głos kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w celu omówienia sprawozdania finansowego za 2006 rok.

Pani Zyta Stankiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia – przedstawiła rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2007 roku. i tak: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 321.368,01 zł. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 297.227,46 zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 24.140,55 zł, przychody finansowe wyniosły 75,97 zł. Zysk z działalności gospodarczej wyniósł 24.216,52 zł. Następnie przedstawiła bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. i tak: po stronie aktywa – aktywa trwałe wyniosły 29.968,13 zł, aktywa obrotowe wyniosły 130.645,55 zł w tym należności krótkoterminowe 39.590,97 zł, należności od pozostałych jednostek 39.590,97 zł, inne 450 zł. Inwestycje krótkoterminowe wyniosły 89.558,23 zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 1.496,35 zł. Razem aktywa na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 160.613,68 zł. Po stronie pasywa wg stanu na dzień 31.12.2006 r. kapitał własny wyniósł 141.202,58 zł w tym fundusz podstawowy 18.718,67 zł, pozostałe kapitały 98. 267,39 zł. Zysk netto wyniósł 24.216,52 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 19.411,10 zł – są to zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18.183,98 zł w tym z tytułu dostaw i usług o określonej wymagalności 9.794,00 zł, z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 6.620,00 zł, z tytułu wynagrodzeń 1.758,00 zł i inne 11,96 zł. Fundusze specjalne wyniosły 1.227,12 zł. Razem po stronie pasywa na koniec 2006 roku było 160.613,68 zł. Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr X/30/2007 – która stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu złożenia informacji ze swojej działalności między sesjami:

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie – w dniu 24.05.2007 r. – tematem którego było opiniowanie materiałów na sesję – projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok,
 2. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że między sesjami Komisja nie odbyła żadnego posiedzenia,
 3. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 1 posiedzenie – w dniu 25 maja 2007 r. – na którym opiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod plac zabaw w Małej Nieszawce od Agencji Nieruchomości Rolnych ,
 4. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie – w dniu 24 maja 2007 r.- którego tematem było opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2006 rok.

Radni nie zgłosili uwag do informacji Komisji.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady złożył informację z realizacji podjętych uchwał na IX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2007 roku.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 7.

Radny Waldemar Król – poruszył następujące tematy:

 1. zapytał o sprawę centrali telefonicznej w Cierpicach – zasilenie światłowodem – oraz temat z tym związany dotyczący internetu bezprzewodowego na terenie gminy,
 2. stwierdził, że z uwagi na małe zainteresowanie dotyczące podłączenia do sieci gazociągowej - jego zdaniem - należałoby dotrzeć do mieszkańców i poinformować ich , że wnioski o podłączenie do sieci gazociągowej należy składać bezpośrednio w Gazowni.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

 1. poinformował, że został już uzgodniony szczegółowy przebieg trasy światłowodu i jego zdaniem do końca br. ta sprawa powinna być uregulowana. Jeśli chodzi o internet, to z informacji która posiada zostało wyznaczone miejsce na serwerownię i najprawdopodobniej do końca roku internet na terenie gminy ma zadziałać. Maszt ma być ustawiony na budynku Urzędu,
 2. uważa, że w Gazowni panuje ogólny chaos i dezorientacja w sprawie gazyfikacji gminy, na co zdaniem rozmówcy zapewne w pewnym stopniu ma wpływ zmiana pracowników. Zgodnie ze spisanym porozumieniem Gmina zobowiązała się na dostarczenie Gazowni map pod potrzeby inwestycji i z tego się wywiązuje. Wszystkie złożone przez mieszkańców w Urzędzie wnioski o podłączenie do sieci zostały przekazane do Gazowni i okazuje się, że mieszkańcy muszą je ponawiać. Pomimo wielu trudności związanych z wyrażeniem zgody na przejściem gazociągu przez grunty prywatne udało się na dzień dzisiejszy taką zgodę uzyskać na odcinek do plebanii w Małej Nieszawce. W najbliższym czasie powinno być na ten odcinek pozwolenie na budowę. Dokumentacja na odcinek od plebanii do ul. Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce jest wykonywana przez inną firmę i pozwolenie na budowę również będzie w najbliższym czasie.

Radny Józef Dąbrowski – poruszył następujące sprawy:

 1. poinformował, że w ostatnim czasie – szczególnie na ul. Rzemieślniczej i Leśnej w Małej Nieszawce – w niedzielę pojawia się motokrosista, który przekracza wszelkie przepisy ruchu drogowego, przez co stwarza niebezpieczeństwo użytkownikom tych ulic. W związku z powyższym rozmówca poprosił o powiadomienie o tym fakcie dzielnicowego,aby zainteresował się tą sprawa,
 2. zapytał jak daleko posunęły się sprawy związane z budową Centrum Sportu i Rekreacji,
 3. poinformował, że w dniu 5 czerwca na terenie Małej Nieszawki odbędzie się wyścig kolarski o puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka.

Wójt – odniósł się do wypowiedzi przedmówcy:

 1. stwierdził, że ostatnio na terenie gminy można zaobserwować więcej motocyklistów, którzy przez nierozwagę stwarzają niebezpieczeństwo na drogach. Bardzo trudno jest zapobiec tym poczynaniom i zapewne będzie się tak działo dopóki nikt nie zginie,
 2. poinformował, że w najbliższą środę zostanie ogłoszony przetarg publiczny w Biuletynie Międzynarodowym na realizację budowy Centrum Sportu i Rekreacji.

Radny Franciszek Wójcik – poruszył następujące sprawy:

 1. zapytał kiedy będzie realizowana inwestycja dotycząca budowy placu zabaw przy osiedlu mieszkaniowym “Zgoda” w Małej Nieszawce,
 2. zapytał kiedy będzie realizowana modernizacja ul. Wodociągowej w Małej Nieszawce
 3. zapytał o realizację budowy oświetlenia skrzyżowania na Glinkach – która jest do realizacji na br.

Wójt – odniósł się do zapytań przedmówcy:

 1. poinformował, że na dzisiejszej sesji została podjęta uchwała dotycząca nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej, na podstawie której zostanie sporządzony akt notarialny. Następnie trzeba będzie uzyskać pozwolenie na budowę dotyczącą placu zabaw oraz ogłosić przetarg na jego urządzenie,
 2. poinformował, że w chwili obecnej gmina oczekuje na pozwolenie na budowę ul. Wodociągowej w Małej Nieszawce. Trzeba było uzupełnić dokumentację ( bo minęły już ponad dwa lata) i pojawił się problem gdyż Wodociągi nie chciały uzgodnić odcinka przy ujęciu wody. Po wielu wyjaśnieniach sprawa została wyjaśniona. Ul. Wodociągowa na odcinku od szosy do zjazdu będzie pokryta nawierzchnią bitumiczną, a dalej będzie podbudowa z kruszywa i nawierzchnia z destruktu,
 3. poinformował, że do dnia 1 czerwca br. Firma ma dostarczyć dokumentację na budowę oświetlenia na Glinkach. Po jej otrzymaniu będzie ogłoszony przetarg, a realizacja planowana jest w miesiącach sierpień – wrzesień.

Radny Stanisław Czachorowski – poruszył następujące sprawy:

 1. poprosił o wykoszenie poboczy w Brzozie,
 2. poprosił, aby nie pominąć w nagrodach uczniów z Brzozy, którzy otrzymają świadectwa z czerwonym paskiem, uczęszczających do SP Nr 34 w Czerniewicach.

Wójt – wyjaśnił, że jak zostanie skończone koszenie poboczy w Małej Nieszawce, Wielkiej Nieszawce i Cierpicach, kosiarka zostanie skierowana do koszenia poboczy w Brzozie. Wójt zapewnił, że uczniowie - mieszkańców Brzozy – nie zostaną pominięci w nagrodach .Jednocześnie poprosił radnego Stanisława Czachorowskiego, aby dostarczył listę uczniów, którzy otrzymają świadectwa z czerwonym paskiem.

Radny Waldemar Król – poprosił o przysłanie równiarki na ul Parkową w Cierpicach.

Wójt – wyjaśnił, że na terenie gminy nie ma dużo dróg gruntowych i tam gdzie będzie to możliwe drogi zostaną wyremontowane. Został sporządzony harmonogram dróg do remontu, ale w przypadku suszy nie wszędzie będzie się robiło, bo w tej sytuacji narobi się więcej szkody niż pożytku.

Radny Ireneusz Śmiechowski – poruszył następujące sprawy:

 1. poprosił o podanie do publicznej wiadomości obowiązków właścicieli psów, z uwagi na coraz częstsze niebezpieczeństwo ze strony wałęsających się psów,
 2. w imieniu zespołu “Wspomnienie” poprosił o zakup organów dla tego zespołu.

Wójt – odniósł się do wypowiedzi przedmówcy:

 1. poinformował, że od dnia 1 czerwca br. zacznie funkcjonować umowa ze schroniskiem w Toruniu, podpisana z Urzędem Miasta. W związku z powyższym wszelkie sprawy związane z niewłaściwym postępowaniem z psami należy zgłaszać policji, a właściciele psów poniosą konsekwencje związane z tą sprawą,
 2. stwierdził, że nie tak dawno na prośbę zespołu “Wspomnienie” gmina zakupiła akordeon, a teraz prosi o zakup organów. Wójt oświadczył, że przyjął informację zgłoszoną przez radnego i porozmawia z panem, który gra w zespole.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała o termin remontu Ośrodka Kultury i gdzie będą panie ćwiczące aerobik mogły prowadzić zajęcia.

Wójt – poinformował,że jest problem z remontem Ośrodka Kultury. Odbył się przetarg , który został unieważniony z uwagi na wysoką cenę. Został ogłoszony kolejny przetarg, ale z tego co widać nie ma dużego zainteresowania wykonawców.

Ad. 8.

Przewodniczący podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

 

Protokołowała:               

Maria Rumińska

 Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 maja 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (17 lipca 2007, 15:31:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 590