REGULAMIN RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA

REGULAMIN RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa tryb działania Rady a w szczególności tryb obradowania na sesjach i podejmowania uchwał.

ROZDZIAŁ II

RADNI

§ 2. Radni mają prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć w sesjach i pracach organów rady, do których zostali wybrani.

§ 3. 1. Radny potwierdza swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach jej organów podpisem na liście obecności.

2. W razie przeszkody uniemożliwiającej radnemu udział w obradach , radny ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność przed terminem obrad Rady (komisji).

3. Radny może z ważnych przyczyn zwrócić się do Rady o czasowe zwolnienie z wypełniania obowiązków radnego, ale nie dłużej niż przez pół roku.

§ 4.1.Radny ma obowiązek:

1) utrzymywania stałej więzi z wyborcami;

2) informowania wyborców o aktualnej sytuacji w gminie;

3) konsultowania materiałów, spraw i projektów uchwał;

4) upowszechniania uchwał i przedsięwzięć Rady;

5) informowania wyborców o swojej działalności w Radzie;

6) przyjmowania postulatów i skarg.

2. Radny ma prawo przedstawiania organom Gminy do rozpatrzenia postulaty zgłoszone przez mieszkańców Gminy.

3. Na sesjach i między sesjami radni mają prawo wnosić wnioski lub zapytania do Przewodniczącego lub Wójta.

§ 5. Rada może zlecić radnemu lub radnym uczestnictwo w spotkaniu z mieszkańcami w okręgu wyborczym, do którego został wybrany dla zebrania i przedstawienia Radzie opinii wyborców w konkretnej sprawie.

§ 6.1. Radny ponosi odpowiedzialność za udział i aktywność w pracach Rady

2. Przewodniczący dokonuje oceny aktywności radnych.

§ 7. O zmianie miejsca zamieszkania radni powinni każdorazowo powiadomić Przewodniczącego.

§ 8. Na zasadach ustalonych przez Radę w odrębnej uchwale radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych

§ 9. Postanowienia §7 i § 8 stosuje się odpowiednio do sołtysów.

§ 10. Zasada i tryb współdziałania oraz kontrola nad działalnością Rad Sołeckich i Sołtysów określona jest w statucie sołectwa.

ROZDZIAŁ III

KOMISJE

§ 11. Komisje działają pod kontrolą Rady i składają jej sprawozdania ze swojej działalności.

§ 12. Do zadań komisji należy:

1/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw dla których komisja została powołana.

2/ wykonywanie kontroli przewidzianych w planie pracy lub zleconych doraźnie przez Radę.

§ 13. Rozpatrując sprawę przekazaną przez Radę - Komisja nie może odmówić wysłuchania określonej osoby jeżeli z wnioskiem takim zwróci się Przewodniczący.

§ 14.1. Do zakresu działania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska. i Inwestycji należą, sprawy związane z:

1) tworzeniem, uchwalaniem i dokonywaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2) gospodarowaniem mieniem Gminy;

3) ochrona Środowiska na terenie Gminy;

4) gospodarka odpadami i stanem sanitarnym Gminy;

5) inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy.

2. Do zakresu działania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu należą sprawy związane z:

1) ochroną zdrowia;

2) krzewieniem oświaty zdrowotnej;

3) współpracą z Radą Społeczną i kierownikiem GOZ;

4) oświatą;

5) podejmowaniem przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania patologiom społecznym;

6) kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, i sportem;

7) podejmowaniem działań na rzecz krzewienia kultury masowej;

8) organizowaniem imprez masowych.

3. Do zadań Komisji Statutowo- Regulaminowej należy przyjmowanie i opiniowanie wniosków dotyczących zmian w aktach prawnych regulujących organizację Gminy, jej organów i gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 15. Komisje działają na posiedzeniach oraz w terenie.

§ 16.1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

2. Przewodniczących pozostałych komisji wybierają spośród siebie członkowie Komisji.

§ 17.1. Posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

2.Informację o posiedzeniu Komisji wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie z 3 dniowym wyprzedzeniem, podając porządek posiedzenia

3.Przewodniczący komisji zawiadamia Przewodniczącego oraz Wójta o terminie posiedzenia komisji i tematyce obrad.

4.Komisje mogą wyłonić podkomisje oraz odbywać wspólne posiedzenia.

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant.

§ 18.1.Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji w celu rozpatrzenia konkretnej sprawy – na wniosek Przewodniczącego.

2.Jeżeli przewodniczący komisji nie zwoła posiedzenia komisji w terminie 7 dni, posiedzenie komisji może zwołać Przewodniczący.

§ 19. Komisje rozpatrują sprawy na zlecenie Rady lub za jej akceptacją.

§ 20.1.Komisje podejmują opinie, które zawierają stanowisko w określonej sprawie.

2.Komisje sporządzają na piśmie opinie do przedstawionych im projektów uchwał.

3.Opinia negatywna wymaga merytorycznego uzasadnienia.

§ 21. Komisje do końca marca przedstawiają Radzie pisemne sprawozdania ze swej działalności podejmowanej w poprzednim roku kalendarzowym.

§ 22. Do pracy komisji doraźnych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące komisji stałych.

ROZDZIAŁ IV

SESJE

§ 23. Sesje Rady odbywają się w liczbie potrzebnej do wykonania zadań Rady, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 24. 1. Na ostatniej sesji w roku Rada uchwala plan pracy na rok następny, w którym określa tematy obrad oraz przewidywane sposoby realizacji zadań.

2. Rada w każdym czasie może dokonywać zmian i uzupełnień rocznego planu pracy.

§ 25.1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący, ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę sesji.

2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej 5 dni przed ustalonym terminem sesji.

3. W zawiadomieniu podaje się miejsce, czas i datę rozpoczęcia sesji, porządek obrad oraz projekty uchwał z uzasadnieniami i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji .

4. Materiały na sesję dotyczące budżetu oraz rozpatrywania sprawozdań z jego wykonania przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

5. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 i 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony tylko na początku sesji.

6. Przewodniczący powiadamia o dalszych posiedzeniach Rady w ramach jednej sesji.

§ 26.1. W sesji Rady obwiązany jest uczestniczyć: Wójt, Zastępca Wójta, Skarbnik a także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli na sesji będą rozpatrywane sprawy dotyczące kierowanych przez nich jednostek.

2. W sesji mają prawo brać udział sołtysi, z zastrzeżeniem, że nie przysługuje im prawo do udziału w głosowaniach.

3. Przewodniczący może powiadomić o sesji organy nadzoru.

4. Przed każdą sesją Przewodniczący ustala szczegółową listę osób zaproszonych.

§ 27. Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej 8 radnych / quorum /.

§ 28. W pomieszczeniu Rady należy zapewnić miejsce dla członków Rady oraz dla zaproszonych gości i publiczności.

§ 29.1. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.

2. Rada rozstrzyga sprawy na sesjach podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami.

§ 30. 1. Podmiot występujący z inicjatywą uchwałodawczą powinien przedstawić projekt uchwały z uzasadnieniem.

2.Treść projektu uchwały powinna być zredagowana precyzyjnie oraz powinna odpowiadać tytułowi projektu uchwały.

3.Projekt powinien być podpisany przez wnioskodawcę.

4.Projekt uchwały powinien zawierać:

  1. właściwą podstawę prawną,
  2. termin wykonania uchwały,
  3. wykonawcę uchwały,
  4. termin wejścia w życie uchwały;
  5. uzasadnienie.

5. Uzasadnienie obejmuje:

  1. wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały;
  2. wskazanie różnicy między projektowanym a dotychczasowym stanem prawnym;
  3. przedstawienie przewidywanych skutków podjęcia uchwały np. społecznych, finansowych itp.

6. Rada jest obowiązana rozpatrzyć projekt uchwały na najbliższej lub kolejnej sesji.

7. Uchwały Rady powinny odpowiadać zasadom techniki legislacyjnej.

8. Prace związane z wykonaniem inicjatywy uchwałodawczej koordynuje Przewodniczący.

9. Projekty uchwał są przekazywane Przewodniczącemu, który może przed umieszczeniem ich w porządku Sesji skierować projekt pod obrady właściwej merytorycznie Komisji.

10. W przygotowaniu uchwał zapewnia pomoc merytoryczno-organizacyjną oraz prawną Wójt lub wskazana przez niego jednostka organizacyjna lub osoba.

§ 31. Jeżeli projekt uchwały nie odpowiada wymogom §30, ust. 1-5 nie nadaje mu się dalszego biegu.

§ 32. Wnioskodawca może wycofać projekt uchwały w każdej chwili, nie później jednak niż do czasu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego.

§ 33. Rada, oprócz uchwał, może podejmować stanowiska lub opinie.

§ 34. 1. Na początku każdej sesji Rada dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

2. W porządku obrad każdej sesji winna znajdować się informacja z wykonania uchwał Rady.

3. Informację, o której mowa w ust.2 składa Przewodniczący.

§ 35.1. Porządek obrad powinien zawierać punkt “ zapytania i wolne wnioski ".

2. Każdy radny w tym punkcie porządku dziennego ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady. Odpowiedzi udziela jej Przewodniczący, Przewodniczący poszczególnych Komisji, Wójt lub wyznaczony pracownik Urzędu.

3. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi - radny składa pytanie (interpelację) na piśmie do protokołu.

4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3 odpowiedź winna być udzielona pisemnie w terminie dwutygodniowym.

5. Radny może żądać aby odpowiedź była przedmiotem obrad Rady.

6. Wniosek zgłoszony przez Radnego na Sesji podlega realizacji po jego przegłosowaniu przez Radę.

7. W punkcie porządku obrad, o którym mowa w ust. 1, mieszkańcy Gminy, którzy zapisali się do głosu na początku sesji - mogą wygłaszać oświadczenia związane z realizacją zadań Gminy.

§ 36.1. Przewodniczący prowadzi obrady wg ustalonego porządku.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

3. W ciągu całej sesji Przewodniczący może udzielić głosu w sprawie zgłaszania wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:

1/ stwierdzenia quorum,

2/ zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

3/ ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

4/ przeliczenia głosów.

4. Przewodniczący poddaje wniosek formalny pod głosowanie. Rada decyduje w tych sprawach zwykłą większością głosów.

5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzać przerwy w obradach sesji.

§ 37.1.Przewodniczący jako pierwszemu udziela głosu wnioskodawcy, następnie przewodniczącym komisji opiniujących projekt.

2.Po wyczerpaniu trybu wskazanego w ust. 1 Przewodniczący otwiera dyskusję.

3.Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję, przedstawia radnym treść projektu uchwały i zarządza głosowanie nad projektem.

§ 38.1. W głosowaniu biorą, udział jedynie członkowie Rady.

2. Uchwały oraz wnioski podejmowane są w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

3. W protokole z danej Sesji , na żądanie radnego - odnotowuje się imiennie jego głos oddany w jawnym głosowaniu uchwał.

4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący bezzwłocznie

5.Rada podejmuje uchwały, stanowiska, opinie zwykłą większością głosów, chyba, że inny tryb przewidują przepisy ustawy o samorządzie gminnym lub przepisy ustaw szczególnych.

6. W głosowaniu tajnym Radni głosują kartkami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo określony sposób na kartkach ustalonych do głosowania.

§ 39.1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący.

2. Głosowanie tajne przeprowadza powołana spośród radnych Komisja Skrutacyjna.

§ 40.1. Uchwały powinny uwierać:

1) datę, tytuł,

2) podstawę prawną,

3) określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,

4) określenie organów sprawujących nadzór nad jej realizacją,

5) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania,

6) postanowienia dotyczące stopnia obowiązywania poprzednich uchwał w tym zakresie;

2. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji, kolejny numer uchwały i rok podjęcia.

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący.

4. Oryginały uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji oraz organom nadzoru w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

§ 41.1.Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku , w tym zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych oraz osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu wystąpień na sesji.

3. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu odbiega od tematu Przewodniczący może radnego przywołać “do tematu ".

4.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego zakłóca porządek obrad Przewodniczący przywołuje radnego do porządku lub odbiera mu głos.

5.Gdy czynności podejmowane przez Przewodniczącego zgodnie z treścią ust. 4 nie dadzą rezultatu Przewodniczący może zarządzić wydalenie z sali osoby zakłócającej porządek obrad .

6. Ust. 2, 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w stosunku do zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy.

§ 42. Przewodniczący może udzielić głosu osobom spośród zaproszonych gości.

§ 43. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka sesję Rady.

§ 44.1.Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce posiedzenia;

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

3) nazwiska nieobecnych członków Rady;

4) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji;

5) porządek obrad;

6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków;

7) czas trwania posiedzenia;

8) załącznikami do protokołu są, uchwały podjęte na sesji;

9) podpis Przewodniczącego i protokolanta;

2. Protokóły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi.

3. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

§ 45.1. Protokół winien być sporządzony w ciągu 14dni od odbycia sesji.

2. Wyciągi protokółu Przewodniczący przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym gminy.

3. Protokóły przechowuje się w siedzibie Urzędu.

4. Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołów na zasadach określonych w § 40 Statutu .

5. Protokoły są doręczane radnemu, który zgłosił Przewodniczącemu żądanie w tym względzie.

ROZDZIAŁ V

REFE RENDUM

§ 46.1.Referendum może być przeprowadzone w każdej ważnej sprawie dla Gminy.

2. Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach:

1/ samopodatkowania się mieszkańców,

2/ odwołania Rady lub Wójta przed upływem kadencji,

3/ przystąpienia do związku komunalnego gmin.

§ 47.Tryb przeprowadzania referendum określa ustawa o referendum gminnym.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (21 stycznia 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (21 stycznia 2014, 12:01:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1092