obwieszczenie o raporcie oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Wielka Nieszawka, działając na podstawie art. 29, art. 30, art. 33, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227),


informuje


że w tut. Urzędzie złożono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu hotelowego w Cierpicach przy ul. Sosnowej 14/18”.

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora:
Panią Halinę Błaszczak – właściciela PPH AGROPOL s. c., ul. Sosnowa 14/18, 87-165 Cierpice.

2. Przed wydaniem decyzji wystąpiono do Starosty Toruńskiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o uzyskanie opinii czy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia.

3. Po uzyskaniu opinii ww. organów administracyjnych Wójt Gminy Wielka Nieszawka postanowieniem stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.

Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 12.08.2009 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka.
Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Wielkiej Niezawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pok. 10.
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (23 lipca 2009)
Opublikował: Małgorzata Jabłońska (23 lipca 2009, 08:45:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1494