OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY o wydaniu decyzji nr OSŚ.622.1.2013 z dnia 10. września 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach,

                                                                        Wielka Nieszawka, 10  września 2013 r.
OSŚ.622.1.2013
 
 
 


 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA
 
 


            Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 85. ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 
 


ZAWIADAMIAM


o wydaniu decyzji nr OSŚ.622.1.2013 z dnia 10. września 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku Wójta Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12 87–165 Cierpice dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielka Nieszawka, przewidzianego do realizacji w miejscowości Mała Nieszawka, na działce nr 26/17  
            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr213, poz. 1397 z późn. zm.) projektowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i ujęte jest w §3 ust.1 pkt 81 jako punkty do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu.
            Zawiadamiam, również  o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
            Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Wielka Nieszawka w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia.
 
 
Wójt gminy
(-) Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: wójt gminy (17 września 2013)
Opublikował: Jacek Mularz (17 września 2013, 12:54:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 371