Protokół Nr XIX/2008 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku

Protokół nr XIX/2008

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2008 roku w godz. 15:00 do 18:30 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum

  • przedstawienie porządku obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z XVIII sesji, która odbyła się w dniu 14 marca 2008 roku.

3.  Absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok:

a) sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok ( radni otrzymali w dniu 14 marca 2008 roku),

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2007 rok,

c) wystąpienie przewodniczących Komisji Rady w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok,

d) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz wniosek o absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok,

e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2007 rok,

f) dyskusja,

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok ( druk nr 1).

Przerwa

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) zmiany budżetu gminy na 2008 rok ( druk nr 2),

b) wyrażenia zgody na podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. “ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchni syntetycznej w miejscowości Cierpice" w ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży ( druk nr 3),

c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach 334/6 i 351/1) - ( druk nr 4),

d) przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Cierpice, okolica ulicy Szkolnej) - ( druk nr 5),

e) wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy osady Maciejewo w Gminie Wielka Nieszawka - ( druk nr 6),

5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

7.  Interpelacje i wolne wnioski.

8.  Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XIX sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 15 co stanowi, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2.

Przewodniczący poinformował, że do dnia wczorajszego nie wpłynęły do biura Rady na piśmie uwagi dotyczące treści protokołu z XVIII sesji, która odbyła się w dniu 14 marca 2008 roku. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie jego przyjęcie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych nie było, 1 radna ( Brygida Czapiewska) wstrzymała się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że protokół z XVIII sesji został przyjęty przez Radę.

Ad. 3.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok, radni otrzymali w dniu 14 marca 2008 roku – stanowi zał. nr 3 do protokołu. Następnie oddał głos wójtowi w celu omówienia sprawozdania.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że budżet gminy na 2007 został uchwalony w dniu 26 lutego 2007 r. uchwałą Nr VII/19/2007 w wysokości : plan dochodów 9.762.000,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 13.992.000,00 zł , z deficytem w wysokości 4.230.000 zł , który planowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych. W 2007 r. budżet był zmieniany uchwałami Rady : uchwałą Nr VIII/23/2007 z dnia 29 marca 2007 r. – włączono dotacje na zadania zlecone oraz zmianę załącznika dot. zadań inwestycyjnych; uchwałą Nr X/28/2007 z dnia 28 maja 2007 r. –zwiększono dochody poprzez włączenie środków z dotacji celowych na zadania zlecone i własne, dochody z rozliczeń z lat ubiegłych podatku VAT oraz zabezpieczono środki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży; uchwałą Nr XI/34/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. – dokonano korekty zadań inwestycyjnych w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych i zwiększono niedobór; uchwałą Nr XII/37/2007 z dnia 7 września 2007 r. - dokonano zmian poprzez włączenie dotacji na zadania własne oraz zabezpieczono środki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i dokonano kolejnej korekty zadań inwestycyjnych w związku z nie zakwalifikowaniem się na środki “ zewnętrzne” ; uchwałą Nr XIV/48/2007 z dnia 24 października 2007 r. dokonano włączenia dotacji na zadania własne Wojewody oraz na zadania zlecone na wybory do Sejmu i Senatu, zwiększono środki na wynagrodzenia w Gimnazjum i na opłatę do WFOŚ na opłatę za zanieczyszczenia środowiska; uchwałą Nr XV/54/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. dokonano włączenia na dotacje na zadania własne, zlecone i celowej ze środków Funduszu Gruntów Rolnych oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej i w wyniku dokonanych zmian został zmniejszony niedobór; uchwałą Nr XVI/61/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dokonano zmian poprzez włączenie dotacji na zadania własne, zlecone oraz zwiększenia subwencji oświatowej oraz dokonano przesunięć między paragrafami; Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 30/V/2007 z dnia 30 marca 2007 r., Nr 39/V/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. i Nr 71/V/2007 r. włączono dotacje celowe zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przesunięć z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki. Po dokonaniu powyższych zmian na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy przedstawiał się następująco:: plan dochodów 11.101.726 zł, plan wydatków 17.001.927 zł, niedobór 5.900.201 zł. W 2007 roku zrealizowano budżet w następujący sposób: dochody na plan 11.101.726 zł wykonano w wysokości 11.844.568 zł tj. 106,69 % planowanej wielkości. Wydatki na plan 17.001.927 zł wykonano w kwocie 15.719.955 zł tj. 92,46% wielkości planowanej. W ogólnej kwocie dochodów gminy poszczególne tytuły wyniosły: uzyskane dochody własne – 6.617.590 zł; udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.729.556 zł; dotacje celowe na zadania zlecone – 1.342.324 zł; subwencje – 2.155.098 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wydatki inwestycyjne wyniosły 4.561.443 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń 3.505.425 zł; wydatki rzeczowe 7.653.087 zł. Wójt zwrócił się do Rady o udzielenie absolutorium za 2007 rok.

b) Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi, w celu odczytania Radzie uchwały Nr 20/2008 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2007 rok – ksero uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i tak:

  • Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie,

  • Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie,

  • Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.

d) Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz przedstawienia wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wielka Nieszawka za 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja powołana przez Radę Gminy w składzie: RafałKujawa – przewodniczący, Jolanta Sobiech – zastępca przewodniczącego oraz członkowie Komisji Józef Dąbrowski i Krystyna Eichberger, na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2008 roku zapoznała się z materiałami dotyczącymi wykonania budżetu za 2007 rok. Przedmiotem analizy były sprawozdania sporządzone przez Wójta Gminy oraz dokumenty finansowo – księgowe i materiały dotyczące spraw merytorycznych związanych z wyborem ofert na usługi i wykonawstwo. Badając powyższe dokumenty Komisja stwierdza, że: plan dochodów i wydatków wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z podjętych uchwał budżetowych gminy; uchwały zmieniające budżet najczęściej dotyczyły włączenia do budżetu dotacji na zadania zlecone i powierzone, zmian wysokości subwencji oraz przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami; zarządzenie Wójta dotyczące zmian budżetu zostało wydane zgodnie z prawem w ramach upoważnień wydanych przez Radę; dochody budżetowe ogółem w 2007 r. na plan wynoszący 11.101.726,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.844.568,00 zł co stanowi 106,69% w stosunku do zaplanowanych wielkości. Natomiast wydatki budżetu na plan wynoszący 17.001.927,00 zł zostały wykonane w wysokości 15.719.955,00 zł co w stosunku do planu stanowi 92,46%; budżet gminy na 2007 rok zatwierdzony przez Radę Gminy wynosił po stronie dochodów 9.762.000,00 zł a wydatków 13.992.000,00 zł z deficytem w wysokości 4.230.000,00 który miał być pokryty “nadwyżką budżetową z lat ubiegłych”. Po dokonanych zmianach w ciągu roku na dzień 31 grudnia plan budżetu gminy przyjęty był z niedoborem w wysokości 5.900.201,00 zł W wyniku wyższego wykonania planu dochodów i niższego jak planowano wydatków budżet Gminy zamknął się ostatecznie niedoborem w wysokości 3.875.387,00 zł Ustalone w budżecie kwoty dochodów są wielkościami minimalnymi, mającymi wystarczyć dla osiągnięcia planowanej równowagi budżetowej. Planowane przez Radę Gminy kwoty wydatków budżetowych są natomiast wielkościami maksymalnymi nakładów na poszczególne cele i są wiążące dla Wójta Gminy, gdyż może on wydatkować środki pieniężne tylko na cele określone w uchwale budżetowej i do granic pieniężnych w niej uchwalonych. Po przeanalizowaniu dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdza, że cele założone w budżecie zostały osiągnięte. Nie nastąpiły przekroczenia wydatków budżetowych przez Wójta, które mogłyby być podstawą do wszczęcia postępowania o naruszenie dyscypliny budżetowej. Wykorzystanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji celowych było zgodne z ich przeznaczeniem. Pozostałe zadania były realizowane zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową wraz z jej zmianami. Ze środków budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 4.561.443,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: wykup gruntów; inwestycje drogowe (asfaltowanie dróg, chodniki, plac zabaw) ; zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej tj. gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna.; budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja); modernizacja budynku po Ośrodku Kultury; prace przygotowawcze (projekty) na budowę boisk sportowych; wydatki na prace przygotowawcze związane z budową Centrum Sportu i Rekreacji; zakupy inwestycyjne (ciągnik, miernik i urządzenie do pomiaru prądu i zestaw konferencyjny).Zadania inwestycyjne były realizowane zgodnie z zawartymi umowami, a zapłata była dokonywana w ustawowych terminach. W związku ze znacznym wzrostem zarówno materiałów budowlanych jak i kosztów zatrudnienia pracowników nie udało się w okresie sprawozdawczym rozstrzygnąć przetargu na wykonanie zadania pn. “Centrum Sportu i Rekreacji”. Przy zawieraniu umów przestrzegano zasadę wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za 2007 rok została przedłożona do zaopiniowania przez wszystkie Komisje powołane przez Radę Gminy, które nie wniosły zastrzeżeń do realizacji budżetu oraz przedłożonych materiałów. Biorąc pod uwagę przedstawioną ocenę przedłożonych dokumentów Komisja Rewizyjna postanowiła nie wnosić zarzutów do wykonania budżetu za 2007 rok. Na podstawie art.18 a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i złożyła wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2007 rok.

e) Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 20a/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie pozytywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Wielka Nieszawka za 2007 rok – ksero uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu.

f) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję dotyczącą sprawozdania Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przebiegu wykonania budżetu gminy z 2006 rok oraz wniosku komisji Rewizyjnej absolutorium dla Wójta gminy za 2007 rok.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

g) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok ( druk nr 1) radni otrzymali w materiałach na sesję - stanowi zał. nr 7 do protokołu. Następnie odczytał powyższy projekt, którego przyjęcie – w głosowaniu jawnym - poddał pod głosowanie. Za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że ustawową większością głosów Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2007 r. – podjęła uchwałę Nr XIX/89/2008 – stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 4.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 ( druk nr 2) radni otrzymali w materiałach na sesję – stanowi zał. nr 8 do protokołu . Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – na wstępie zgłosił autopoprawkę do zmiany budżetu – autopoprawkę radni otrzymali w dniu dzisiejszym – stanowi zał. nr 9 do protokołu. Z uwagi na to iż po przesłaniu materiałów na sesję została przesłana decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększająca plan dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika realizującego pracę socjalna w środowisku. Zgodnie z powyższym zwiększa się plan dotacji celowych w: dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219,§ 2030 o kwotę – 4.444 zł; dz. 854 – Edukacja opieka wychowawcza , rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 3.393,00 zł. Po dokonaniu analizy ofert związanych z malowaniem urzędu gminy okazało się, że najtańsza oferta przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie o 5.000 zł. W związku z tym zmiany planu wydatków objęte autopoprawką przedstawiają się : dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, § 4270 – kwota 5.000 zł; dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219, § 4010 – kwota 4.444 zł; dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdz. 85415, § 3110 – kwota 5.000 zł. Wracając do projektu uchwały to z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację programu związaną z budową boiska wielofunkcyjnego proponuje się zabezpieczenie środków na wykonanie boiska przy szkole w Cierpicach. Po wykonaniu dokumentacji na budowę pomieszczeń siłowni okazało się , że koszt będzie znacznie wyższy niż planowano dlatego proponuje się zwiększenie środków na ten cel. Proponuje się również zwiększenie środków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy z uwagi na dużą ilość wniosków w tej sprawie. Po dokonaniu powyższych zmian budżet będzie przedstawiał się następująco: dochody – 11.399.225 zł; wydatki 12.372.832 zł; niedobór - 973.607 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu zmian budżetu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2008 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok z uwzględniona autopoprawką, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, ze w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XIX/90/2008 – stanowi zał. nr 10 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. “ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchni syntetycznej w miejscowości Cierpice" w ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 11 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że zgodnie z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu “ Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci młodzieży” prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki gmina ma możliwość ubiegania się o pozyskanie dofinansowania w kwocie 200.000 zł, nie więcej jednak niż 50% wartości kosztorysowej. Program zakłada budowę boisk wielofunkcyjnych o min. wymiarach 22 x 44 metrów z nawierzchni syntetycznej , ogrodzenie boiska o wysokości minimalnej 4 metry oraz bramek. Jednym z dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczących zadania inwestycyjnego. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XIX/91/2008 – stanowi zał. nr 12 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach 334/6 i 351/1) - ( druk nr 4) – stanowi zał. nr 13 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że plan dotyczy dwóch terenów: terenu przy ulicy Zielonej oraz terenu przy ulicy Wierzbowej. Następnie oddał głos p. Markowi Porczykowi – urbaniście w celu omówienia zmiany planu zagospodarowania.

Pan Marek Porczyk – urbanista poinformował, że teren objęty planem zagospodarowania znajduje się we wschodniej części Wielkiej Nieszawki. Przed uchwaleniem planu Rada Gminy musi stwierdzić zgodność ze studium. Następnie szczegółowo omówił proponowane zmiany i udzielił odpowiedzi na zadane pytania.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, ze w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XIX/92/2008 – stanowi zał. nr 14 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Cierpice, okolica ulicy Szkolnej) - ( druk nr 5) radni otrzymali w materiałach na sesję- stanowi zał. nr 15 do protokołu. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że teren przedstawiony na druku nr 5 dotyczy gruntów będących własnością pana Henryka Pawłowskiego. Ten obszar nie był nigdy objęty planem. Przy okazji będzie można uregulować stan prawny drogi na zakręcie ul. Szkolnej w lesie. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, ze w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XIX/93/2008 – stanowi zał. nr 16 do protokołu.

d) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy osady Maciejewo w Gminie Wielka Nieszawka - ( druk nr 6) – stanowi zał. nr 17 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zniesienie urzędowej nazwy Maciejewo, która w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju TERYT figuruje jako osada we wsi Brzoza. Osada ta jest od lat wyludniona , bez zabudowań i jakichkolwiek mieszkańców. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu w celu podjęcia właściwych działań.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XIX/94/2008 – stanowi zał. nr 18 do protokołu.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności Komisji między sesjami:

  1. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 2 posiedzenia: w dniu 31.03.2008 roku opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz w dniu 12 marca br. opiniowała materiały na sesję.

  2. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 2 posiedzenia. W dniu 25 marca br. opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, w dniu 28 marca br. opracowała sprawozdanie z prac Komisji w 2007 roku..

  3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 2 posiedzenia. W dniu 9 kwietnia opiniował sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok – po zapoznaniu się z opiniami pozostałych Komisji – oraz wystąpiła z wnioskiem o absolutorium dla wójta. W dniu 21 kwietnia opiniowała materiały na sesję.

  4. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 2 posiedzenia. Pierwsze posiedzenie dotyczyło zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok, drugie posiedzenie dotyczyło opiniowania materiałów na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do informacji Komisji.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę Komisjom o sporządzenie sprawozdań ze swojej działalności w 2007 roku – co wynika z Regulaminu Rady Gminy.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał na XVIII sesji, która odbyła się w dniu 14 marca 2008 roku.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 7.

Radna Brygida Czapiewska – poinformowała, że zwróciła się do niej pani Wdowczyk z pytaniem i jednocześnie problemem dotyczącym ominięcia jej gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Zainteresowana złożyła kilka wniosków o przekształcenie terenów rolnych na działki budowlane. Wcześniej teren został podzielony i dlatego rozmówczyni prosi o przychylenie się do wniosków pani Wdowczyk.

Przewodniczący Rady - stwierdził, że plan o którym mówiła radna Czapiewska jest w trakcie opracowywania i nie ma możliwości jego przyspieszenia. W momencie wyłożenia planu zagospodarowania każdy będzie mógł wnieść do tego planu uwagi.

Wójt – poinformował, że pani Wdowczyk podzieliła tereny rolne kl. III, położone przy wale powodziowym więc nie może oczekiwać, że wójt wyda pozytywną decyzję o warunkach zabudowy do dnia 15.06.2008 r. chyba, że do tego dnia zostanie uchwalony plan. Sprawa pani Wdowczyk ciągnie się od 3 lat i w tej sprawie Rada podejmie ostateczna decyzję, musi jednak pamiętać, że bierze na siebie odpowiedzialność w kwestii zabezpieczenia terenu przed powodzią.

Radny Józef Dąbrowski – poruszył następujące sprawy:

a) poinformował, że na terenie Małej Nieszawki działa zorganizowana szajka złodziei. Giną piły tarczowe, części metalowe oraz paliwo z baków. W tej sprawie należałoby uczulić policję,

b) ponowił prośbę o zainstalowanie oświetlenia na ul. Bydgoskiej, o co już niejednokrotnie wcześniej apelował. Ostatnio w tym miejscu wydarzył się wypadek śmiertelny.

Wójt – ustosunkował się do powyższych wypowiedzi:

a) stwierdził, że sprawa oświetlenia drogi krajowej nr 15 ( ul. Bydgoskiej) nie leży w gestii gminy.

b) należy stwierdzić, że kradzieże były zawsze i będą dalej dlatego należałoby się przed nimi zabezpieczyć i reagować. W przeciwnym wypadku nawet policja nam nie pomoże.

c) poinformował, że w dniach 28-30.04.2008 r. w godz. 10:00 do 18:00 w Ośrodku Kultury pracownicy Urzędu Skarbowego będą przyjmowali od mieszkańców gminy PIT-y.

Radny Józef Dąbrowski – oświadczył, że z uwagi na to iż ul. Bydgoska położona jest na terenie naszej gminy składa wniosek o wystąpienie wójta do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o oświetlenie tej ulicy.

Wójt – zadeklarował pisemne wystąpienie do WZD dotyczące oświetlenia ulicy Bydgoskiej.

Radny Józef Przewięźlikowski –poruszył następując sprawy:

a) zapytał o remont chodnika na ul. Sosnowej w Cierpicach,

b) zapytał co zostało zrobione w związku z pismem w sprawie kanalizacji , które radni z Cierpic otrzymali od pana Kryszewskiego,

c) zapytał czy są jakieś ustalenia z dyrektorem ANDREWEX-u w sprawie dojazdu do budynków w których m.in. mieszka rozmówca.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) wyjaśnił, że chodniki na ul. Sosnowej już dwukrotnie były remontowane i dalej sukcesywnie będą naprawiane. Wójt poinformował, że w naszej gminie dewastacja chodników jest największą plagą, na co policja w ogóle nie reaguje. Natomiast bardzo denerwuje fakt, że w tym czasie policja z Komisariatu Toruń-Podgórz przy cmentarzu w Małej Nieszawce przeszukuje bagażniki samochodów szukając najprawdopodobniej skarbów. Należy stwierdzić, że mieszkańcy gminy w żaden sposób nie potrafią uszanować własności komunalnej, a można to zauważyć na chodnikach , przystankach autobusowych czy placach zabaw,

b) odnosząc się do pisma pana Kryszewskiego poprosił radnych, aby zaprzestali załatwiania prywatnych spraw różnych ludzi i nie dali sobą manipulować. Rada przyjęła plan strategiczny rozwoju gminy do końca kadencji oraz budżet gminy i tego należy się trzymać,

c) poinformował, że ANDREWEX wystąpił o podział gruntów, ale nie tej drogi której mówił przedmówca.

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że wniosek pana Kryszewskiego dotyczący inwestycji zostanie skierowany do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii w tej sprawie przy tworzeniu budżetu gminy na przyszły rok. Jednocześnie przypomniał, że w ciągu roku budżetowego Rada nie podejmuje żadnych inicjatyw, chyba że z taką propozycją wystąpi wójt kiedy będzie miał w budżecie wolne środki na inwestycje.

Radny Waldemar Król – poprosił wójta o wystąpienie do PKS w sprawie zwiększenia liczby kursów autobusowych przez Kąkol.

Wójt – wyjaśnił, że w dzisiejszych czasach o tej sprawie decyduje rynek i jeżeli linia nie będzie rentowna , to nie będą jeździły autobusy.

Pani Zofia Kochanowicz – wyjaśniła, że nie chodzi tutaj o wprowadzanie nowych kursów, ale wydłużenie trasy już istniejących do Cierpiszewa czy Wielkiej Nieszawki. W soboty i niedziele są tylko 3 kursy.

Wójt – stwierdził, że w soboty i w niedziele w całej gminie są zmniejszone kursy autobusowe. Jednocześnie poinformował, że będzie problem z przejazdem przez Kąkol z uwagi na decyzję Powiatowego Inspektor Nadzoru Budowlanego o zamknięciu wiaduktu w Kąkolu z dniem 30.10.br. Albo gmina przystąpi do jego remontu, albo zostanie całkowicie wyłączony z eksploatacji od dnia 30.06.2009 r. Gmina posiada dokumentację i pozwolenie na budowę, ale brakuje środków na remont – ok. 5 mln zł.

Radny Ireneusz Śmiechowski – poruszył następujące tematy:

a) zapytał czy coś drgnęło w sprawie remontu drogi od granic gminy do Torunia

b) poprosił o informację o przedszkolu.

Wójt – poinformował,że:

a) w piątek w/w, pan Masalski i pan Bronicki spotkali się z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie ul. Nieszawskiej. W Urzędzie została spisana z tego spotkania notatka, w której zapisano m.in. : ustawienie lustra przy wyjeździe z pod tzw. “ Krowiego Mostu” - po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; ścięcie poboczy i uzupełnienie dziur kamieniem; na 4 odcinkach - w najbardziej niebezpiecznych miejscach - na granicy Torunia z gminą zostanie zastosowana mała wylewka drogi,

b) w Małej Nieszawce będzie działało przedszkole “ Leśny Ludek” – którego dyrektorem jest pani Hanna Jaskułowska. Na pierwsze zebranie z zainteresowanymi rodzicami przybyło ok. 50 osób. Warunkiem przyjęcia do przedszkola był meldunek na terenie gminy. Wczoraj odbył się nabór do przedszkola i na 38 chętnych przyjętych zostało 30 dzieci – pierwszych z kolejki. 11 maja odbędzie się zebranie rodziców dzieci przyjętych, gdzie zostaną oni poinformowani o wysokości odpłatności i innych sprawach związanych z pobytem dziecka w przedszkolu. Miesięczna odpłatność rodziców za pobyt dziecka wynosi 300 zł + 300 zł na każde dziecko płaci gmina ( 9.000 zł miesięcznie). Do przedszkola zostało przyjętych 4 czterolatków i w przyszłym roku będzie tyle wolnych miejsc.

Radny Franciszek Wójcik – poruszył następujące sprawy:

a) poprosił o oznakowanie ul. Krańcowej w Małej Nieszawce, z uwagi na to iż wjeżdżają w nią duże samochody ciężarowe do firmy GEMIPAP i kiedy kończy się asfalt cofają i w ten sposób niszczą drogę. Rozmówca uważa, że należałoby zwrócić się również do GEMIPAP-u , aby dokładnie wskazała kierunek wjazdu do Firmy,

b) zapytał czy prawo pozwala na wydobywanie piachu na swojej działce z przeznaczeniem na budowę. Rozmówca zauważył, że na terenach leśnych prowadzone są budowy, a dziury powstałe w wyniku poboru piachu mogą zostać zasypane śmieciami. Z uwagi na to, że jest to teren strefy ujęcia wody zdaniem rozmówcy może dojść do jej skażenia.

Wójt – stwierdził, że teren o którym mówił rozmówca należy do Toruńskich Wodociągów , które na zgłoszenia w tej sprawie nie reagują.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

    Protokołowała:                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

(-) Maria Rumińska                                                                          (-) bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (23 kwietnia 2008)
Opublikował: Maria Ruminska (26 czerwca 2008, 09:09:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 584