Protokół Nr XVIII/2008 z sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 14 marca 2008 roku

Protokół nr XVIII/2008

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 14 marca 2008 w godz. 15:00 do 18:05 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum

  • przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2008 roku.

3. Sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2007 roku – referuje Komendant Komisariatu Policji Toruń-Podgórz - ( druk nr 1).

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 - (druk nr 2),

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2007 rok ( druk nr 3),

c) przystąpienia do programu “Moje Boisko Orlik - 2012” ( druk nr 4).

d) zmiany budżetu gminy na 2008 rok ( druk nr 5).

Przerwa

e) ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków ( druk nr 6),

f) nabycia nieruchomości gruntowych - ( druk nr 7),

g) zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( wsie: Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpice) - ( druk nr 8),

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( druk nr 9a - 9ł),

5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XVIII sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych.

- Przewodniczący stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 14 ( nieobecna nieusprawiedliwiona radna Krystyna Eichberger) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

- Przewodniczący Rady poprosił o wnoszenie uwag do porządku obrad, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady - złożył wniosek o rozszerzenie porządku sesji. Poinformował, że wpłynął do niego od wójta projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. Z uwagi na to, iż jest to sprawa nie cierpiąca zwłoki proponuje , aby na dzisiejszej sesji w pkt 4i. został rozpatrzony ten projekt uchwały. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia konieczności rozpatrzenia projektu uchwały na dzisiejszej sesji.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że przedstawiony projekt dotyczy nabycia nieruchomości gruntowej w Wielkiej Nieszawce i wiąże się z planowanym uruchomieniem terenu inwestycyjnego. Na ten teren jest zrobiony plan zagospodarowania przestrzennego, który jest wyłożony. Przeszkodę w tej sprawie stanowi brak dojazdu do terenu i właściciel zgodził się przekazać gminie grunt pod drogę publiczną , a tym samym zostanie otwarty teren inwestycyjny.

Radni nie wnieśli uwag do złożonego wniosku.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o rozszerzenie porządku obrad o pkt 4i. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził , że Rada przyjęła wniosek.

Porządek posiedzenia – po zmianie :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum

  • przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2008 roku.

3. Sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2007 roku – referuje Komendant Komisariatu Policji Toruń-Podgórz - ( druk nr 1).

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 - (druk nr 2),

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2007 rok ( druk nr 3),

c) przystąpienia do programu “Moje Boisko Orlik - 2012” ( druk nr 4).

d) zmiany budżetu gminy na 2008 rok ( druk nr 5).

Przerwa

e) ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków ( druk nr 6),

f) nabycia nieruchomości gruntowych - ( druk nr 7),

g) zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( wsie: Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpice) - ( druk nr 8),

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( druk nr 9a - 9ł),

i) nabycia nieruchomości gruntowych - ( druk nr 10).

5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

Ad. 2.

Z uwagi na to, że do dnia wczorajszego radni nie wnieśli na piśmie uwag do treści protokołu z XVII sesji, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2008 roku, Przewodniczący poddał pod głosowanie jego przyjęcie w przedstawionym brzmieniu. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Prewodniczacy stwierdził, że protokół z XVII sesji został przyjęty przez Radę.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2008 roku ( druk nr 1) – stanowi zał. nr 3 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos przedstawicielowi Komisariatu Policji Toruń-Podgórz , który to Komisariat obsługuje naszą gminę - w celu omówienia przedstawionego sprawozdania.

Pan Zbigniew Brzozowski zastępca Komendanta Komisariatu Policji Toruń-Podgórz- poinformował, że teren działania Komisariatu Toruń Podgórz obejmuje lewobrzeżną część Torunia łącznie z infrastrukturą kolejową jak również teren Gminy Wielka Nieszawka . Mieszkańcy gminy stanowią 15 % ludności zamieszkałej na obszarze działania Komisariatu. Duża rozległość terenu Gminy oraz luźna zabudowa utrudniają działania prewencyjne siłami i środkami własnymi Komisariatu. Również położenie Gminy w stosunku do usytuowania siedziby Komisariatu, a także w stosunku do siedzib instytucji niezbędnych do codziennego funkcjonowania powoduje utrudnienia w działaniach policji. W celu prawidłowej ochrony bezpieczeństwa obywateli i ich mienia wykorzystywane są siły i środki Komendy Miejskiej Policji ze wszystkimi pionami funkcjonującymi w jej strukturze, ze szczególnym uwzględnieniem sił i środków Referatu Patrolowo- Interwencyjnego KMP w Toruniu. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Komisariat bazuje głównie na funkcjonariuszach Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Toruniu. Znacznym wsparciem w działaniu jest udział patroli prewencji ze stanu Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Aktualnie teren całej Gminy stanowi jedną dzielnicę, obsługiwaną przez dzielnicowego st. posterunkowego Rafała Osielskiego. Istnieje tutaj jeden punkt przyjęć mieszkańców przez dzielnicowego, który mieści się w siedzibie Urzędu Gminy. W zakresie bezpieczeństwa i prewencji na terenie Gminy, Komisariat realizuje trzy podstawowe programy: “ bezpieczna droga do szkoły”, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą; “bezpieczny ogród”, w którym Komisariat stara się przekazywać działkowcom pewne elementarne zasady bezpieczeństwa jakie należy zachować jak również współpraca z tymi osobami w celu nie dopuszczenia do zadań kryminalnych czy innych naruszających ład i porządek; “ bezpieczny dom” dotyczy kwestii związanych z bezpieczeństwem posesji, budynków i mieszkańców tam zamieszkałych i przebywających. Komisariat stara się również propagować takie działania jak sąsiedzki program przeciwdziałania przestępczości, szkolenie grup ryzyka zawodowego ( pracowników stacji paliw) wskazując im jak należy się zachować w trakcie zdarzenia kryminalnego, związanych szczególnie z kradzieżami i rozbojami oraz bezpośrednio po nich. Funkcjonariusze KP Toruń-Podgórz, RPI KMP Toruń oraz OPP KWP w Bydgoszczy w 2007 roku wykonali m.in. następujące czynności prewencyjne na terenie Gminy i tak: wylegitymowano 752 osoby, ukarano mandatami 49 osób, przeprowadzono 221 interwencji, przeprowadzono 33 postępowania o wykroczenia skierowano 7 wniosków do Sądu Grodzkiego o ukaranie. W ramach podejmowanych czynności prewencyjnych w poprzednim roku stwierdzić należy spadek ujawnionej ilości naruszeń przepisów zawartych w kodeksie wykroczeń. Na zmniejszenie ilości ujawnionych wykroczeń na terenie Gminy zapewne miał fakt długiej absencji dzielnicowego, w czasie której jego obowiązki wykonywali doraźnie inni dzielnicowi i policjanci. W celu eliminowania zjawiska przydrożnej prostytucji występującej na usytuowanych na terenie gminy drogach wylotowych, Komisariat podjął następujące działania: przeprowadzono kontrole miejsc zagrożonych tym procederem (w rejonie tras wylotowych w kierunku Bydgoszczy, Włocławka i Poznania), wylegitymowano osoby trudniące się tym procederem, nałożono 3 mandaty za naruszenie przepisów meldunkowych, nałożono 2 mandaty porządkowe. Należy stwierdzić, że wszystkie te osoby były obywatelami Unii Europejskiej i przebywały legalnie na terenie RP. Od października 2007 r. ( 1 raz w miesiącu) zapoczątkowano na terenie województwa kuj.-pom. - w tym również na terenie Gminy - działania o kryptonimie “Prędkość i Alkohol zero tolerancji dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego”. Podczas tych czynności zostały wyznaczone na terenie Gminy 3 posterunki kontrolne, gdzie policjanci we wskazanych miejscach przeprowadzali szczegółową kontrolę pojazdów, kierowców pasażerów oraz przewożony bagaż i ładunki. Należy stwierdzić, że ta akcja przyniosła pozytywne skutki z uwagi na to, iż zanotowano mniej wypadków oraz mniej kierowców prowadzących pojazdy po użyciu alkoholu. W ramach Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą, a Komendą Miejską Policji w Toruniu w sprawie przekazania środków pieniężnych za czas służby policjantów przekraczający ich normę czasu pracy policjanci, Komisariatu Toruń Podgórz zrealizowali łącznie piętnaście dwuosobowych ośmiogodzinnych służb patrolowych, w czasie których osiągnięto następujące efekty: wylegitymowano 194 osoby, zatrzymano 6 osób ( w tym 2 sprawców kradzieży, 3 sprawców wykroczeń, 1 osobę poszukiwaną), ukarano mandatami karnymi 5 sprawców wykroczeń, pouczono 45 osób, skontrolowano 67 pojazdów, przeprowadzono 23 interwencje ze zgłoszenia mieszkańców Gminy, skontrolowano 84 miejsca zagrożone. Ponadto w dniach wykonywania patroli prewencyjnych nie odnotowano żadnych zdarzeń kryminalnych. W 2007 r. w wyniku podjętych działań prewencyjnych oraz wzmożonej pracy operacyjnej osiągnięto spadek ogólnej ilości przestępstw zaistniałych na terenie Gminy ze 108 zdarzeń, na 89. W kategorii bójki i pobicia stwierdzono 3 zdarzenia – (w 2006 r. 0 zdarzeń), w kradzieży 36 zdarzeń ( w 2006r. 30 zdarzeń), odnotowano 1 przypadek kradzieży pojazdu, w kategorii kradzież z włamaniem odnotowano 17 zdarzeń (w roku 2006 było ich 18), nie odnotowano żadnego przypadku rozboju, w pozostałych kategoriach przestępstw odnotowano 25 zdarzeń ( w 2006 r. 39 zdarzeń). W 2007 roku osiągnięto zaskakująco wysoki spadek dynamiki przestępstw stwierdzonych, który wyniósł 82,4%. Niewątpliwie jednak w zakresie przestępstw przeciwko mieniu należy uwzględnić tzw. ciemną liczbę przestępstw. Analizując dane dotyczące przestępczości należy potwierdzić, że w 2007 r. nie zdołano zebrać materiałów dowodowych pozwalających skierować akty oskarżenia przeciwko osobom trudniącym się procederem rozprowadzania na terenie Gminy narkotyków. Na 2008 rok Komisariat Policji Toruń przyjął następujące kierunki działań: kontynuacja działań w zakresie prewencji kryminalnej prowadzona zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez Komendę Główna Policji, uchwałę Rady Gminy oraz podejmowanie nowych inicjatyw; zwiększenie ilości patroli na terenie Gminy; pozyskiwanie wsparcia Komisariatu Policji Toruń-Podgórz siłami KMP w Toruniu i KWP w Bydgoszczy; zwalczanie przestępczości narkotykowej w zakresie posiadania, a w szczególności tzw. “dealerstwa” celem chronienia dzieci i młodzieży; kontynuowanie działań skierowanych na eliminację zjawiska przydrożnej prostytucji; prowadzenie rozpoznania pod kątem przemocy w rodzinie oraz zapobieganie ich występowania; zwiększenie zaufania społecznego policji; współdziałanie z władzami samorządowymi Gminy celem wsparcia finansowego, co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski - poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Stwierdził, że ostatnio często jeździł po kraju i nie zauważył, żeby przy drodze stały panie tak jak w naszej gminie. Dlatego poprosił, aby policja zwróciła na ten proceder szczególna uwagę.

Pan Zbigniew Brzozowski – wyjaśnił, że na podstawie wytycznych Komendy Głównej Policji zjawisko prostytucji występuje na terenie całego kraju. Komisariat podejmuje działania mające na celu

eliminowane tego zjawiska na terenie gminy za pomocą środków, którymi dysponuje, ale jest to bardzo trudne od momentu rozszerzenia granic UE, kiedy te panie w obecnej chwili przebywają u nas legalnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Józef Dąbrowski - poprosił przedstawicieli policji o wzmożenie kontroli na przejeździe kolejowym na ul. Leśnej w Małej Nieszawce – kierowcy jeżdżą z nadmierną szybkością oraz nie przestrzegają znaku stop – oraz na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej z drogą w kierunku Inowrocławia gdzie jest bardzo niebezpiecznie i brak oświetlenia.

Pan Zbigniew Brzozowski – stwierdził, że sugestie zostały przyjęte i służby patrolowe dostaną polecenie kontroli tych miejsc jako zadanie dodatkowe.

Radny Waldemar Król – uważa, że pomimo wyższej wykrywalności niż w roku poprzedzającym okres sprawozdawczości jest ona niezadowalająca. Poziom 11% na terenie naszej gminy w stosunku do ok. 30% w rejonie działania Komisariatu jest bardzo niski. Zapytał co oznacza nazwa inne przestępstwa.

Pan Zbigniew Brzozowski – na niską wykrywalność na terenie gminy miała wpływ długa absencja dzielnicowego. Wszystkie inne przestępstwa wynikające z kodeksu karnego oraz innych ustaw, również przestępstwa gospodarcze.

Pan Stanisław Masalski – stwierdził, że mieszka niedaleko miejsca posterunku kontrolnego i z tego co zaobserwował to patrole kontrolują tylko samochody osobowe, a TIR-y nie są zatrzymywane pomimo tego, że ich ładowność jest przekroczona i niszczy drogę. W związku z tym patrole powinny również kontrolować te samochody.

Pan Zbigniew Brzozowski – stwierdził, że jeśli samochody ciężarowe łamią przepisy drogowe, każdy policjant powinien na to reagować. Jeśli chodzi o stan techniczny pojazdów ciężarowych może je kontrolować tylko osoby majace do tego stosowne uprawnienia.

Radny Ireneusz Śmiechowski – zapytał czy w ostatnim półroczu policja interweniowała na wniosek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pan Zbigniew Brzozowski- wyjaśnił, że wcześniej takie interwencje były. W ostatnim półroczu nie.

Radny Józef Dąbrowski – poprosił policję o przeprowadzenie w dniu jutrzejszym 150 zawodników ze SP w Małej Nieszawce do miejsca odbywania wyścigów kolarskich na ul. Leśna w Małej Nieszawce.

Pan Zbigniew Brzozowski- poinformował, że przyśle patrol. Jednocześnie poprosił, aby na przyszłość takie sprawy zostały zgłoszone szybciej

Pan Rafał Osielski – poinformował, że w każdy poniedziałek w godz. 10:00 do 12;00 i piątek w godz. 11:00 do 12:00 dyżuruje w GOPS. W związku z tym w miarę potrzeby jest możliwość skontaktowania się z ww.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 4.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 4 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych wójt przedłożył do uchwalenia Program Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. Zadania publiczne, określone w Programie finansowane będą przy udziale środków Gminy Wielka Nieszawka zabezpieczonych w budżecie w roku 2008.Wykonanie wskazanego zakresu uzależnione będzie od wysokości środków zabezpieczonych w budżecie i nie obliguje gminy do realizacji wszystkich preferowanych obszarów. Program składa się jakoby z dwóch elementów: obejmuje zasady współpracy z organizacjami pożytku publicznego, które wójt ogłasza w drodze konkursu publicznego oraz które są na wniosek danej organizacji pożytku publicznego bez ogłaszania konkursu o ile będą środki w budżecie i wniosek jest zgodny z Programem. W 2008 r. w ramach zadań publicznych będą zadania obejmujące następujące obszary: turystyka i krajoznawstwo, ochrona i promocja zdrowia, wspieranie edukacji i wychowania oraz upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że na posiedzeniu w dniu 12 marca 2008 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję ściśle dotyczącą programu.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/68/2008 – stanowi zał. nr 5 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007 rok (druk nr 3) – stanowi zał. nr 6 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce w celu omówienia sprawozdania finansowego tej placówki za 2007 rok.

Pan Dariusz Jędrzejewski Kierownik GOZ- poinformował, że na 2007 r. zaplanowano przychody w wysokości 471.599,20 zł, które zostały wykonane w kwocie 481.134,05 zł. Przychody składały się w głównej mierze z wpływów z NFZ wynikających z podstawowej opieki zdrowotnej, które uległy wzrostowi – bo na planowane w 2007 r. wpływy 258.500 zł , GOZ otrzymał 273.367,96 zł. Drugim źródłem mającym wpływ na przychody GOZ, były wpływy za usługi stomatologiczne.

W związku ze zmianą oprogramowania w rozliczeniach z NFZ wystąpiły kłopoty w regenerowaniu rachunków co spowodowało, że uregulowanie faktur z końca roku na początku 2008 r. Pozostała kwota to środki , które pozostały z roku ub. w wysokości około 90 tyś. Na planowany wpływ w wysokości 7.200,00 zł za usługi ponadstandardowe wpłynęło 9.535 zł . Na planowane w 2007 r. wydatki w wysokości 426.438,98 zł wydatkowano 388.673,92 zł. Główną część wydatków stanowiły usługi medyczne obce (tj. usługi badań diagnostycznych, umowy kontraktowe z lekarzami pracującymi w GOZ) oraz wynagrodzenia osobowe (ok.106 tyś. zł dla osób zatrudnionych w GOZ na umowę o pracę). Wydatki inwestycyjne na plan 40.000 zł wydatkowano 35.318,77 zł (zakupiono komputer z oprogramowaniem oraz unit stomatologiczny).

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że na posiedzeniu w dniu 12 marca 2008 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Józef Przewięźlikowski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/69/2008 – stanowi zał. nr 7 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do programu “Moje Boisko Orlik-2012” ( druk nr 4) – stanowi zał. nr 8 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt- poinformował, że druk nr 4 dotyczy przystąpienia do programu “Moje Boisko Orlik-2012”. W ramach tego programu mają powstać boiska sportowe pozwalające na uprawianie różnych dziedzin sportu i mają one zapewnić szeroki dostęp do uprawiania sportu wszystkim niezależnie od miejsca zamieszkania czy statusu majątkowego. Powstający w ramach programu kompleks obejmuje dwa boiska oraz zaplecze socjalno-szatniowe. Boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 x 44 m przeznaczone do piłki ręcznej , siatkowej, koszykowej oraz tenisa. Wymagana powierzchnia działki wynosi ok. 3500 m². Program przewiduje również zatrudnienie trenera środowiskowego prowadzącego zajęcia sportowe. Wstępny koszt budowy został oszacowany na 1.000.000 zł z czego kwota ta zostanie pokryta w 1/3 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w 1/3 przez Kujawsko –Pomorski Urząd Marszałkowski i w 1/3 przez Gminę. Gmina Wielka Nieszawka zamierza zrealizować budowę tego kompleksu w 2008 r. na działce nr 247/1 w Małej Nieszawce- na terenie istniejącego boiska przy Ośrodku Kultury. Wymagane jest badanie gruntu oraz odwodnienie tego terenu. Przyjęcie powyższej uchwały będzie wymagało wprowadzenia zmiany budżetu gminy na 2008 r. tj . wprowadzenia zadania inwestycyjnego o wysokości 1/3 wartości inwestycji. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Józef Dąbrowski – stwierdził, że skoro nie doczekał się na głos Przewodniczącego Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu, jako najstarszy radny pragnie wyrazić swoją opinię o budowie kompleksu sportowego na terenie istniejącego boiska przy Ośrodku Kultury. Obecne boisko sportowe powstało 58 lat temu . Z uwagi na jego wymiary mogły być na nim rozgrywane mecze najwyższej klasy i powinno się je pozostawić. Należałoby jednak zadbać o prawidłowe utrzymanie płyty boiska – murawy. Rozmówca oświadczył, że jest przeciwny zmianie charakteru istniejącego boiska, a jego zdaniem należałoby budować takie boiska przy szkołach.

Radny Ireneusz Śmiechowski przewodniczący KZOKiS – stwierdził, że od dawna zna opinię radnego Józefa Dąbrowskiego w sprawie modernizacji boiska przy Ośrodku Kultury. Zdaniem rozmówcy należałoby jednak skorzystać z możliwości pozyskania środków na modernizację tego boiska. Przy szkołach nie mamy terenu na realizację tych zadań. Dlatego uważa, że pomysł zaproponowany przez wójta jest dobrym pomysłem i należy go zrealizować.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Józef Dąbrowski, Brygida Czapiewska) było przeciwnych , głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/70/2008 – stanowi zał. nr 9 do protokołu.

d) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok ( druk nr 5) – stanowi zał. nr 10 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – na wstępie zgłosił autopoprawkę do projektu budżetu, który radni otrzymali w materiałach na sesję, polegającej na włączeniu po stronie wydatków w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 10.000 zł na wykup gruntów. Następnie omówił proponowane zmiany budżetu na 2008 r. przedstawione w projekcie uchwały. Potrzeba dokonania zmian wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne oraz na zadania zlecone określone decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz zwiększeniem środków części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów ( na podwyżki dla nauczycieli). Również proponuje włączenie do dochodów kwoty , którą planuje się pozyskać na organizację wypoczynku letniego z tytułu wpłat przez uczestników oraz dodatkowych dochodów z tytułu sprzedaży drewna. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dotacje na zadania zlecone i własne zostały włączone zgodnie z ich przeznaczeniem. W związku z dokonaniem rejestracji Stowarzyszenia działającego w formie organizacji pożytku publicznego, proponuje się przenieść zarezerwowaną kwotę w wysokości 20.000 zł z rezerwy celowej do działu edukacja i opieka wychowawcza. Proponuje się zabezpieczenie środków – wkład gminy- na realizację programu “Moje boisko-Orlik 2012”. Również proponuje się podwyższyć środki na wycenę nieruchomości w wyniku zmian planu do ustalenia opłaty planistycznej. Proponuje się uwzględnienie środków na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w kwocie 110.000,00 zł oraz włączenie środków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont Urzędu ( malowanie pomieszczeń w dwóch budynkach) oraz zakup dwóch garaży. Po wprowadzeniu powyższych zmian sumę dochodów w kwocie 11.080,00 zł zastąpi się sumą 11.391.388,00 zł; sumę wydatków w wysokości 11.080,00 zł zastąpi się sumą 11.898.388,00 zł, deficyt budżetu w wysokości 507.000,00 zł planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że na posiedzeniu w dniu 13 marca 2008 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/71/2008 – stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

e) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za doprowadzanie ścieków ( druk nr 6) – stanowi zał. nr 12 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że na druku nr 6 przedstawiono propozycję opłaty za pobieranie z wodociągu gminnego wody w wysokości 1,95 zł za 1 m³ oraz opłatę za ścieki wprowadzone do gminnych kolektorów ściekowych jak również opłatę za dostarczanie ścieków do gminnej oczyszczalni przez podmioty posiadające zezwolenia, w wysokości 2,85 zł za 1 m³. Proponowane opłaty zawierają podatek VAT. Powyższe opłaty obowiązałyby od 1 kwietnia 2008 roku. Do projektu uchwały radni jako załącznik otrzymali kalkulację kosztów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w 2008 r., z której wynika iż nie proponuje się zysku jedynie pokrycie kosztów inflacji. Wójt wniósł o przyjęcie proponowanego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Statutowo Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/72/2008 – stanowi zał. nr 13 do protokołu.

f) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych ( druk nr 7) – stanowi zał. nr 14 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że projekt dotyczy wykupu gruntu- drogi – pomiędzy ulicami Polną i Miodową w Małej Nieszawce o powierzchni 0,01801 ha za cenę 7.2004 zł od pana Tomasza Zakierskiego. W tym rejonie zostały sprzedane działki, z czego ok. 90% właścicieli posiada pozwolenie na budowę w związku z czym należy udostępnić dojazd do tych działek. Pan Tomasz Zakierski wyraził zgodę na sprzedaż gruntu za cenę 4 zł za 1 m². Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała czy pan Zakierski wyraziłby zgodę na sprzedaż gruntu, gdyby Gmina zaproponowała mu cenę 1 zł za 1 m².

Wójt – wyjaśnił, że sprawa tej drogi była konfliktowa ,dlatego zaproponowano taką cenę , na którą się p. Zakierski zgodził. W projekcie uchwały jest propozycja, natomiast ostateczna decyzja należy do Rady Gminy.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciwny( Brygida Czapiewska) , 2 radnych (Stanisław Czachorowski, Józef Dąbrowski) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/73/2008 – stanowi zał. nr 15 do protokołu.

g) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( wsie: Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpice ( druk nr 8) – stanowi zał. nr 16 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje konieczność opiniowania projektu planu przez : Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz wójtów gmin lub prezydentów miast graniczących z obszarem objętym planem - w tym przypadku z Prezydentem Miasta Torunia. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna uzależniła pozytywne zaopiniowanie planu od wspólnego z Toruniem rozwiązania skrzyżowania i przebiegu projektowanej drogi zbiorczej z ul. Toruńską na obszarze naszej Gminy ul. Toruńską na obszarze Torunia. Kilkakrotne spotkania z przedstawicielami Torunia nie doprowadziły do wypracowania wspólnego stanowiska w związku z czym zachodzi konieczność podzielenia obszaru objętego planem na dwie części: pierwsza część to obszar gruntów rolnych “na zachód” od projektowanej drogi zbiorczej, przewidzianej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz druga część to tereny “na wschód” od projektowanej drogi zbiorczej, łącznie z tą drogą. Taka zmiana pozwoli na prowadzenie dalszej procedury planistycznej oddzielnie dla każdej z w/w części, wcześniejsze uchwalenie i wejście w życie planu miejscowego dla części pierwszej nie graniczącej z Toruniem. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radna ( Brygida Czapiewska) wstrzymała się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/74/2008 – stanowi zał. nr 17 do protokołu.

h) Przewodniczący Rady poinformował, że radni na drukach od nr 9a do nr 9ł otrzymali 13 projektów uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka .W związku z powyższym zaproponował, aby wójt na wstępie omówił wszystkie projekty, Komisja o wszystkich projektach wyrazi swoją opinię, a głosowanie odbędzie się nad każdym projektem oddzielnie. Następnie oddał głos wójtowi w celu omówienia poszczególnych projektów.

Wójt – wyjaśnił, że:

1) projekt uchwały przedstawiony na druku 9a, dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka części wsi Cierpice - Kąkol teren BAXPOLU. W chwili obecnej figuruje zapis usługi i składy, proponuje się rozszerzenie o budownictwo mieszkaniowe. Należy stwierdzić, że meble się nie sprzedają, a my nie możemy dopuścić do upadku firmy. Dlatego oprócz usług i składów proponuje się budownictwo mieszkaniowe.

2) projekt uchwały przedstawiony na druku 9b , dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka części wsi Cierpice – Kąkol okolicy ulicy Dobrej. Na tym obszarze w dokumentach figuruje las, którego w rzeczywistości nie ma . W takiej sytuacji może wyniknąć problem. Dlatego do momentu opracowania planu właściciel będzie musiał uzyskać decyzję starosty, że nie jest to teren leśny albo w trakcie opracowywania planu trzeba będzie wystąpić do Ministra Ochrony Środowiska o zmianę przeznaczenia.

3) projekt uchwały przedstawiony na druku 9c, dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka części wsi Cierpice , okolica ulicy Leśnej, po lewej stronie. Jest kilku właścicieli tego trenu, który nie był nigdy objęty planem zagospodarowania z uwagi na nieuregulowaną własność.

4) projekt uchwały przedstawiony na druku 9d , dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka części wsi Cierpice , wzdłuż torów kolejowych (wniosek złożyła pani Gąsiorowska) od p. Wurm do ulicy Szkolnej między skarpą leśną , a torami kolejowymi. Na ten obszar na dzień dzisiejszy nie ma planu i proponuje się budowę mieszkaniową.

5) projekt uchwały przedstawiony na druku 9e, dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka części wsi Mała Nieszawka - teren przy ulicy Toruńskiej, pomiędzy ulicami Polną i Widok . Grunty są własnością państwa Gruszeckich i położone są na wprost kościoła w Małej Nieszawce .

6) projekt uchwały przedstawiony na druku 9f dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka części wsi Mała Nieszawka okolica ulicy Wodociągowej – po prawej stronie za kanałem. Były tam kiedyś stawy, które zostały zasypane. Wniosek o zmianę przeznaczenia złożył właściciel.

7) projekt uchwały przedstawiony na druku 9g dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka części wsi Mała Nieszawka okolica ulicy Leśnej – za torami kolejowymi po prawej stronie. Tutaj jak w ppkt 2 w dokumentach figuruje las i będzie musiała być przeprowadzona taka sama procedura.

8) projekt uchwały przedstawiony na druku 9h, dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka części wsi Mała Nieszawka, działka nr 62/5. Grunty położone przy ulicy Topolowej, które były własnością pana Grendy. Przed śmiercią zdążył jeszcze załatwić decyzję od starosty , że są to grunty nieleśne, a spadkobiercy złożyli wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów.

9) projekt uchwały przedstawiony na druku 9i, dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka części wsi Wielka Nieszawka , okolica ulicy Zielonej. Na jedną część został opracowany plan zagospodarowania i jest wyłożony, natomiast projekt dotyczy drugiej części.

10) projekt uchwały przedstawiony na druku 9j, dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka części wsi Wielka Nieszawka , okolica ulicy Wierzbowej- po lewej i prawej stronie gdzie jest kilku właścicieli.

11) projekt uchwały przedstawiony na druku 9k, dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka części wsi Wielka Nieszawka wzdłuż ulicy Pogodnej są to grunty przy drodze do Kozieji. Projekt obejmuje tereny do gruntów leśnych, a na przyszłej sesji wójt zamierza przedłożyć projekt uchwały na grunty leśne , ale najpierw zamierza przeprowadzić rozmowy z Nadleśnictwem. W przyszłości planuje, aby powstała w lini prostej droga łącząca Wielką Nieszawką z Cierpicami ul. Szkolna na wysokości budynku, w którym mieszkał p. Szymeczko.

12) projekt uchwały przedstawiony na druku 9l, dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka części wsi Wielka Nieszawka , działka nr 100/3 – są to grunty po prawej stronie ulicy Toruńskiej na odcinku między p. Michałowskim i p. Gajewską, na które do dzisiaj nie ma planu.

13) projekt uchwały przedstawiony na druku 9ł dotyczy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka części wsi Wielka Nieszawka działka 203 – fragment między DEUS, budynkiem Kujawa - Staniszewski, na co również nie ma planu.

Wójt poinformował, że nauczeni doświadczeniem , aby w razie uwag do jakiś terenów nie wstrzymywać całej procedury (jak to miało miejsce na granicy z Toruniem.na dzisiejszej sesji zostało przedstawionych 13 projektów

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projektach uchwał.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem 13 projektów uchwał i tak:

1) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Cierpic, teren BAXPOLU) ( druk nr 9a) – stanowi zał. nr 18 do protokołu - którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/75/2008 – stanowi zał. nr 19 do protokołu.

2) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Cierpice, okolica ulicy Dobrej) ( druk nr 9b) – stanowi zał. nr 20 do protokołu – którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/76/2008 – stanowi zał. nr 21 do protokołu.

3) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Cierpice, okolica ulicy Leśnej) ( druk nr 9c) – stanowi zał. nr 22 do protokołu – którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/77/2008 – stanowi zał. nr 23 do protokołu.

4) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Cierpice, wzdłuż torów kolejowych) ( druk nr 9d) – stanowi zał. nr 24 do protokołu - którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/78/2008 – stanowi zał. nr 25 do protokołu.

5) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ielka Nieszawka ( część wsi Mała Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, pomiędzy ulicami: Polną i Widok) ( druk nr 9e) – stanowi zał. nr 26 do protokołu - którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/79/2008 – stanowi zał. nr 27 do protokołu.

6) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka , okolica ulicy Wodociągowej) ( druk nr 9f) – stanowi zał. nr 28 do protokołu , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/80/2008 – stanowi zał. nr 29 do protokołu.

7) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka , okolica ulicy Leśnej) ( druk nr 9g) – stanowi zał. nr 30 do protokołu - którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/81/2008 – stanowi zał. nr 31 do protokołu.

8) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Mała Nieszawka , dz. nr 62/5) ( druk nr 9h) – stanowi zał. nr 32 do protokołu – którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/82/2008 – stanowi zał. nr 33 do protokołu.

9) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, okolica ulicy Zielonej) ( druk nr 9i) – stanowi zał. nr 34 do protokołu - którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/83/2008 – stanowi zał. nr 35 do protokołu.

10) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka , okolica ulicy Wierzbowej) ( druk nr 9j) – stanowi zał. nr 36 do protokołu – którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/84/2008 – stanowi zał. nr 37 do protokołu.

11) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka , wzdłuż ulicy Pogodnej) ( druk nr 9k) – stanowi zał. nr 38 do protokołu – którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/85/2008 – stanowi zał. nr 39 do protokołu.

12) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działka nr 100/3) ( druk nr 9l) – stanowi zał. nr 40 do protokołu – którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/86/2008 – stanowi zał. nr 41 do protokołu.

13) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działka nr 203 ) ( druk nr 9ł) – stanowi zał. nr 42 do protokołu – którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/87/2008 – stanowi zał. nr 43 do protokołu.

i) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości ( druk nr 10) – stanowi zał. nr 44 do protokołu radni - otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że projekt dotyczy wykupu nieruchomości gruntowej od państwa Marcina i Emilii Szukajów, oznaczonej geodezyjnie nr dz. 341/6 w obrębie Wielka Nieszawka, o pow. 0,0642 ha za cenę 642 zł (1 zł za 1m²). Działka ta stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do działek budowlanych w związku z czym wójt wniósł o przyjęci projektu uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała , o którą drogę chodzi i dlaczego w cenie 1 zł.

Wójt – wyjaśnił, że jest to droga od ulicy Zielonej w kierunku pana Buzego. Natomiast jeśli chodzi o cenę to wynikła ona z negocjacji z państwem Szukaj.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XVIII/88/2008 – stanowi zał. nr 45 do protokołu.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady oddał głos komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami:

  1. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski- poinformował, że komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie w czasie którego opiniowała materiały na sesję,

  2. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że między sesjami Komisja odbyła 1 posiedzenie, w czasie którego opiniowała materiały na sesję,

  3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa - poinformował, że komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie w czasie którego opiniowała materiały na sesję,

  4. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 2 posiedzenia. W dniu 11.03.2008 r. Komisja opiniowała materiały na sesję, w dniu 13.03.2008 r. opiniowała projekty uchwał dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego – materiały na dzisiejszą sesję – oraz dokonała kontroli realizacji inwestycji gminnych realizowanych w 2007 roku.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XVII sesji, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2008 roku.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 7.

Radny Ireneusz Śmiechowski – oświadczył, że wykorzystując obecność przewodniczącego Stowarzyszenia “Dewajtis” musi zabrać głos w sprawie artykułu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej. Zdaniem rozmówcy przez ten artykuł Stowarzyszenie podzieliło społeczeństwo gminy na rdzennych mieszkańców (wśród których panuje bieda, a dzieci z tych rodzin nigdy nie były w kinie) oraz mieszkańców napływowych z miasta ( tych bogatych) . Dlatego tą przepaść postanowili zasypać - jak to mówią o sobie - członkowie Stowarzyszenia “Dewajtis”. Należy stwierdzić, że w tym artykule padły ciężkie słowa, które bardzo oburzyły rdzennych mieszkańców i które pozostaną w ich pamięci. Zanim się coś powie trzeba się bardzo mocno zastanowić – nie ma takiego dziecka które nie było w kinie.

Radny Józef Dąbrowski- zaprosił wszystkich na otwarcie sezonu kolarskiego w województwie kujawsko-pomorskim, którego organizatorami są : Wójt, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce oraz rozmówca.

Pan Józef Topolewski prezes Stowarzyszenia “Dewajtis” - w odpowiedzi na głos radnego Ireneusza Śmiechowskiego przeprosił wszystkich ,którzy po przeczytaniu artykułu poczuli się urażeni. Wyjaśnił, że artykuł został napisany z dnia na dzień bez autoryzacji .

Radna Agnieszka Bajdak - poruszyła następujące sprawy:

a) zapytała co dalej ze światłowodem. Rozmówczyni zebrała podpisy chętnych i co dalej będzie robione,

b) zapytała o maszt – wcześniej mówiono, że będzie zasięg, a teraz słyszy, że od tego odstąpiono,

c) zapytała czy ruszyła sprawa map, co wiąże się z dalszą częścią gazyfikacji gminy.

Wójt - również odniósł się do artykułu Gazety Wyborczej. Stwierdził, że mieszkańcy po przeczytaniu byli poruszeni jego treścią . Dziwi się, że prezes Stowarzyszenia, który co prawda jest mieszkańcem napływowym, ale już długo mieszka na trenie Gminy - a jego dzieci zapewne niejednokrotnie korzystały z kolonii organizowanych przez Gminę – przekazuje dziennikarzowi nieprawdziwe wiadomości. Należy stwierdzić, że Gmina zwraca szczególną uwagę na edukację dzieci oraz ich wypoczynek, co wiąże się z dużymi nakładami sił oraz funduszy i z całą odpowiedzialnością stwierdza, że nie ma ucznia na terenie gminy, który nie był w kinie. Rozmawiając z dziennikarzem należy uważać co się mówi i żądać autoryzacji wypowiedzi, bo w przeciwnym wypadku będzie tak jak to wyszło.

Następnie ustosunkował się do wypowiedzi radnej Agnieszki Bajdak:

a) stwierdził, że skoro została zrobiona lista chętnych na telefony, wójt zobowiązał się podjąć dalsze rozmowy z telekomunikacją w sprawie światłowodów,

b) jeśli chodzi o internet bezprzewodowy, to na dzień dzisiejszy trudno cokolwiek powiedzieć. Został ustawiony maszt na Urzędzie, ale z uwagi na przeszkody jest brak sygnału. W momencie kiedy zadziała w pierwszej kolejności zostanie podłączony Urząd, a w dalszej kolejności Gmina będzie prowadziła budowy mniejszych masztów, przez co powstanie sieć,

c) jeśli chodzi o mapy, które Gmina ma dostarczyć Gazowni na dalszy etap inwestycji, to na dzień dzisiejszy nic nie wiadomo – może będzie to po świętach. W tym temacie Gmina wskórała tylko to, że przedstawicielka Gazowni pojawiła się na terenie Gminy z umowami docierając do mieszkańców.

Radny Waldemar Król- zapytał kiedy zadziała klimatyzacja w Ośrodku Kultury.

Wójt – poinformował, że klimatyzację można włączyć dopiero, gdy na zewnątrz panuje temperatura + 15ºC.

Radny Włodzimierz Bagiński – zapytał w imieniu mieszkańców ul. Długiej w Cierpicach o sprawę wykupu gruntów pod chodniki, bo istnieją obawy że ktoś może zablokować tą inwestycję.

Wójt – stwierdził, że sprawa wykupu gruntów jest bardzo skomplikowana. Został zrobiony projekt i okazała się, że od ½ mieszkańców nie można wykupić gruntów bo nie są ich właścicielami. Nie poczynili nawet starań o przeprowadzenie postępowania spadkowego - z uwagi na dużą ilość spadkobierców. Gmina występując o pozwolenie na budowę musi mieć zgodę wszystkich właścicieli co oznacza prawo do użytkowania gruntu - tym przypadku nie ma jednak osób, od których grunt możnaby wykupić. W związku z powyższym należy szukać rozwiązań, a sprawa może się wydłużać.

Pan Józef Topolewski – oświadczył, że w przyszłości Stowarzyszenie “Dewajtis” będzie ostrożniejsze w rozmowach z dziennikarzami. Zapytał również o sprawę remontu ul. Nieszawskiej.

Wójt – poinformował, że na przebudowę ul Nieszawskiej Miasto potrzebuje ok. 12,5 mln zł. W budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 500 tyś. zł na wykup gruntów. Wszystkim zależy na przebudowie tej ulicy, ale w tym roku nie zostanie to zrobione.

Pan Stanisław Masalski prezes NSS “Wspólne Gniazdo” – poinformował, w dniu dzisiejszym zarejestrował spotkanie przedstawicieli NSS “ Wspólne Gniazdo” z prezydentem Torunia w sprawie załatania dziur na ulicy Nieszawskiej w celu jej doprowadzenia do przejezdności O wynikach spotkania rozmówca powiadomi Radę. Zdaniem rozmówcy do modernizacji ulicy Nieszawskiej jeszcze długo nie dojdzie.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

    Protokołowała:                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

(-) Maria Rumińska                                                                             (-) Bronisław Krywionek

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 marca 2008)
Opublikował: Maria Ruminska (26 czerwca 2008, 09:32:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 580