Protokół nr XX/2008 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

Protokół nr XX/2008

Z sesji Rady gminy Wielka Nieszawka , która odbyła się w dniu 25 czerwca 2008 r. w godz. 15:00 do 17:30 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum

  • przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji, która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2008 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) zmiany budżetu gminy na 2008 rok - (druk nr 1),

b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - ( druk nr 2),

c) zatwierdzenia zmiany statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce - ( druk nr 3),

d) wyrażenia zgody na podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” - (druk nr 4),

e) ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy - (druk nr 5).

PRZERWA

4. Rozpatrzenie skarg na działalność wójta gminy:

a) skarga p. Smolińskiej i p. Kowalskiej,

b) skarga mieszkańców ul. Bydgoskiej

( komplet dokumentacji dotyczący punktu 4a i 4b do wglądu w Biurze Rady).

5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XX sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych:

  • następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 14 ( nieobecna nieusprawiedliwiona – Brygida Czapiewska co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji ,

  • Przewodniczący poprosił o uwagi do porządku obrad, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady poinformował, że do dnia wczorajszego radni nie wnieśli uwag do treści protokołu z XIX sesji , która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2008 roku. W związku z powyższym poddał pod głosowanie jego przyjęcie w przedstawionym brzmieniu. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Prewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła protokół z XIX sesji.

Ad.3.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok ( druk nr 1) - stanowi zał. nr 3 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – na wstępie zgłosił autopoprawkę do przedstawionego projektu uchwały. Proponuje się zwiększenie wydatków w dz. 801, rozdz. 80101, § 4270 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w szkole w Małej Nieszawce. Zwiększony niedobór planuje się pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych. Ponadto potrzeba dokonania zmian budżetu wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto do dochodów proponuje się włączyć rekompensatę utraconych dochodów z PFRON tytułem podatku w zakładach pracy chronionej. Proponuje się również podwyższyć dochody z odsetek na rachunkach bankowych w związku ze wzrostem oprocentowania lokat oraz z podatku transportowego od jednostek. Po stronie wydatków proponuje się podwyższyć środki na zadania inwestycyjne w dziale “drogi gminne”na budowę ul. Krętej z uwagi na to iż gmina ma otrzymać środki w kwocie 77 tyś. zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych , ale na zasadzie refundacji wydatków. Ponadto proponuje się zwiększyć wydatki na budowę parkingu z chodnikiem przy Ośrodku Kultury o 480 tyś. zł oraz wkładu własnego gminy o kwotę 550 tyś. zł na budowę boiska w ramach programu Orlik 2012. Również proponuje się podwyższyć wydatki na wynagrodzenia uwagi na wypłatę odprawy emerytalnej, odprawy rentowej oraz dokonanie regulacji płac w związku rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Proponuje się zabezpieczyć środki na doprowadzenie gazu do szkoły i ośrodka kultury oraz na usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej. Proponuje się uwzględnienie środków na opiekę nad dziećmi w wysokości 35 tyś. zł. Nie włączono do wydatków dotacji na zadania własne z przeznaczeniem dofinansowania realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z uwagi na to, że na powyższy cel zostały już uwzględnione środki w budżecie na 2008 rok. Zwiększone wydatki proponuje się pokryć wyższymi dochodami z lat ubiegłych. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 429.300 zł , po stronie wydatków o kwotę 1.309.300 zł, niedobór budżetu w wysokości 900.000 zł zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki.

Przyszła radna Brygida Czapiewska – obecnych jest 15 radnych.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji oraz Komisji Rewizyjnej, które opiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował , że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały – z uwzględnioną autopoprawką – którego przyjęcie poddał pod głosowanie . Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radna ( Brygida Czapiewska ) wstrzymała się od głosowania. Przewodniczący Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XX/95/2008 – stanowi zał. nr 4 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - ( druk nr 2) -stanowi załącznik nr 5 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że w związku z rozpoczęciem działalności przedszkola niepublicznego zgodnie z art. 90 ust. 4 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole podaje organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty,Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie . Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XX/96/2008 – stanowi zał. nr 6 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 7 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że kierownik GOZ wystąpił do Rady Społecznej GOZ z wnioskiem o wprowadzenie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej udzielanie świadczeń z zakresu medycyny szkolnej , opieki położnej środowiskowej powinno odbywać się w oparciu o wyodrębnioną w strukturze placówki służby zdrowia komórkę organizacyjną. Prowadzenie takiej działalności bez uprzedniego wpisu w/w komórek do księgi rejestrowej zakładu stanowi naruszenie przepisów wspomnianej ustawy. W dniu 15 maja 2008 roku Rada Społeczna GOZ podjęła uchwałę Nr 12/2008 w sprawie zmiany statutu . Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu GOZ zgodnie z ustawą przedkłada się Radzie Gminy Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie. Przewodniczący Rady oddał głos komisjom, które opiniowały przedstawiony projekt:

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowskipoinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewskapoinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie . Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XX/97/2008 – stanowi zał. nr 8 do protokołu.

d) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” (druk nr 4 )- stanowi załącznik nr 9 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że zgodnie z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej gmina ma możliwość ubiegania się o pozyskanie dofinansowania w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”. Jednym z dokumentów, jakie należy dołączyć do “Wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofiansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych” o dofinansowanie jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczących zadania inwestycyjnego. Treść uchwały jest zgodna ze wzorem podanym w “Zasadach wypełniania wniosku o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych”. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie . Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XX/98/2008 – stanowi zał. nr 10 do protokołu.

e) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy (druk nr 5) - stanowi załącznik nr 11 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. W oparciu o art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalanie wysokości wynagrodzenia wójta. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich zmianie uległy stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego przysługujących wójtom, burmistrzom i prezydentom. W związku z faktem, że stawki składników wynagrodzeń uległy zwiększeniu zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w tej sprawie. W projekcie uchwały Przewodniczący Rady zaproponował wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.800 zł ( 10 %) oraz dodatek funkcyjny w kwocie 1.600 zł . Pozostałe składniki wynagrodzenia nie ulęgają zmianie.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący Klubu Radnych “Wspólne Gniazdo” Waldemar Król – poinformował, że przed sesją odbyło się spotkanie Klubu , w czasie którego jednogłośnie poparto propozycje Przewodniczącego Rady dotyczące ustalenia wskaźników wynagrodzenia przysługujących wójtowi.

Przewodniczący otworzył dyskusję dotyczącą projektu uchwały.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie . Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XX/99/2008 – stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 4.

Wyszła radna Danuta Gierad – obecnych jest 14 radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady wpłynęły 3 skargi na działalność wójta: 2 dotyczyły spraw związanych z Cierpicami i 1 z Małą Nieszawką.

a) Państwo Zofia i Zbigniew Smolińscy oraz pani Dorota Kowalska skierowali do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego skargi na niezgodną z prawem działalność wójta Gminy Wielka Nieszawka odnośnie łamania obowiązujących na terenie Gminy przepisów , a tym samym działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Skarga państwa Smolińskich stanowi zał. nr 13 do protokołu, a skarga pani Doroty Kowalskiej zał. nr 14 do protokołu – przewodniczący Rady odczytał kolejno powyższe skargi. Ponieważ organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących wójta jest Rada Gminy, Marszałek Województwa powyższe skargi przesłał zgodnie z kompetencją Radzie, prosząc o gruntowne przeanalizowanie informacji podanych w treści skarg i załącznikach oraz podjęcie stosownych działań w tym zakresie. Powyższe skargi przewodniczący Rady skierował do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji oraz Komisji Rewizyjnej w celu wypracowania stanowiska w tej spawie. Następnie oddał głos przewodniczącemu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu przedstawienia stanowiska w powyższej sprawie , wypracowanego wspólnie z Komisja Rewizyjną.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król - odczytał wspólne stanowisko Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji oraz Komisji Rewizyjnej dotyczące skarg złożonych na Wójta przez pp. Smolińskich i p. Kowalską – ksero stanowiska stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Na wstępie oddał głos paniom, które złożyły skargę na wójta i które uczestniczą w dzisiejszych obradach.

Pani Zofia Smolińska – oświadczyła, że działkę budowlaną zakupiła w 1996 roku. Z przekazu wie, że pan Rybacki działalność gospodarczą prowadzi od 1994 r. i już wtedy były skargi związane z jego działalnością. W 2005 r. rozmówczyni również złożyła do wójta skargę na pana Rybackiego, w której szczegółowo opisała prowadzoną działalność . W odpowiedzi od wójta otrzymała ,że sprawa przedstawiona przez ww. nie leży w gestii gminy. Państwo Smoliński chcieli z panem Rybackim polubownie rozwiązać zaistniały problem, jednak usłyszeli od pana Rybackiego, że na swoim terenie będzie robił co mu się podoba. W wyniku takiej postawy pan Rybacki został poinformowany , że ww. kierują sprawę na drogę prawną . W toku postępowania okazało się, że na działce budowlanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową - dopuszczającą prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej, pan Rybacki dokonał samowoli budowlanej, gdyż niezgodnie z przeznaczeniem wybudował kanał remontowy oraz parking dla trzech wielkich samochodów – którymi świadczy usługi transport leśny . Samochody te są codziennie remontowane – również w soboty i w niedziele w godz. od 6:00 do 22:00 - z czego rozmówczyni posiada kilkaset nagrań. Na ich podstawie Sąd Okręgowy w Toruniu wydał wyrok – który jest już prawomocny – nakazujący przywrócenie zgodnie z planem zagospodarowania użytkowanie nieruchomości ( tj. nie parkowani na niej samochodów ciężarowych, uruchamianie ich silników, prowadzenie napraw i przeładunku drewna). W związku z tym, że pp. Rybaccy nie wykonali wyroku Sądu pp. Smolińscy wnieśli do Sadu o wszczęcie egzekucji sądowej, gdzie Sąd nałożył na pozwanych grzywnę. W lutym br. państwo Smolińscy zwrócili się do wójta o pomoc w wykonaniu wyroku co spowodowało, że w dniu 15 lutego odbyło się spotkanie z wójtem w Urzędzie , w którym uczestniczyły p. Smolińska i p. Kowalska – które borykają się z problemem od lat. W czasie spotkania poruszane były sprawy dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego i braku konsekwencji ze strony Gminy odnośnie egzekwowania obowiązujących przepisów , wykonalności prawomocnego wyroku sadowego i naruszania przepisów ruchu drogowego. Zdaniem ww podczas spotkania wójt lekceważąco wyrażał się o wyroku sądowym czego konsekwencją jest wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej córki p. Rybackiego na działce objętej zakazem wyroku sądowego, a na stwierdzenie dotyczące naruszania przepisów drogowych oraz niszczenia nawierzchni dróg przez samochody należące do p. Rybackiego i p. Wieprzkowskiego wójt odpowiedział, że będą one dalej jeździły po ul. Szkolnej i ul. Zakole. Również w Komisariacie Policji Toruń-Podgórz p. Smolińska złożyła prawomocny wyrok sądowy z klauzulą wykonalności , na co policja nie zareagowała. W związku z taka sytuacją państwo Smolińscy oraz p Kowalska złożyli skargę do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prosząc o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Rozmówczyni stwierdziła, ze nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Rady i będzie się od powyższego odwoływać.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – który w imieniu Komisji Rady przedstawił stanowisko w powyższej sprawie poinformował, że w protokole z posiedzenia zostały wypunktowane wszystkie przedstawione przez skarżących zarzuty oraz możliwości Komisji – ksero protokołu ww przekaże zainteresowanej – stanowi zał. nr 16 do protokołu. Komisje : Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji oraz Rewizyjna złożyły wniosek o oddalenie skargi złożonej na wójta przez p. Zofię Smolińską i p. Kowalską Dorotę. Za oddaleniem skargi głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada odrzuciła skargę złożona na wójta uznając ja za niezasadną,

b) Przewodniczący Rady poinformował, że mieszkańcy osiedla w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej i Bydgoskiej odwołali się do Rady Gminy w sprawie łamania przepisów ochrony środowiska w Gminie – chodzi mianowicie wnioskodawcom o ponowne rozpatrzenie zażalenia na działalność hodowli kur prowadzoną przez p. Dębiaka. Rozmówca powyższe odwołanie przekazał Komisjom: Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji oraz Rewizyjnej w sprawie przeanalizowania powyższej sprawy. Następnie oddał głos powyższym Komisjom w celu przedstawienia Radzie stanowiska w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisje ustaliły iż pozwolenie na budowę kurników zostało wydane przez Naczelnika gminy 14.05.1975 r. W obowiązującym planie zagospodarowania przedmiotowe tereny przeznaczone są pod budowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem prowadzenia działalności w szerokim tego słowa znaczeniu . Z dokumentacji przedstawionej Komisjom wynika, że wójt zareagował na problemy podnoszone prze mieszkańców wynikiem czego było wydanie zalecenień panu Dębiokowi, które zostały przez niego wykonane w wyznaczonych terminach. Komisje nie mogły stwierdzić wielkości uciążliwości spowodowanej prowadzeniem działalności. Reasumując działania wójta w przedmiotowej sprawie były prawidłowe w wyniku czego Komisje wnioskują o oddalenie skargi złożonej przez mieszkańców ulic Leśnej i Bydgoskiej.

Za oddaleniem skargi głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada odrzuciła skargę złożona na wójta uznając ja za niezasadną.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu złożenia informacji z działalności między sesjami oraz przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji za 2007 rok:

1) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował , że między sesjami komisja odbyła 1 posiedzenie gdzie opiniowała materiały na dzisiejszą sesję. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 r. przedstawił Przewodniczący – ksero sprawozdania stanowi zał. nr 18 do protokołu,

2) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że między sesjami komisja odbyła 1 posiedzenie gdzie opiniowała materiały na dzisiejszą sesję. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 r. przedstawił Przewodniczący – ksero sprawozdania stanowi zał. nr 19 do protokołu,

3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 4 posiedzenia. Na 3 posiedzeniach – wspólnie z Komisją Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji – rozpatrywała skargi na wójta gminy na 1 posiedzeniu opiniowano materiały na sesję, Sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 r. przedstawił Przewodniczący – ksero sprawozdania stanowi zał. nr 20 do protokołu,

4) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 4 posiedzenia. Na 3 posiedzeniach – wspólnie z Komisją Rewizyjną – rozpatrywała skargi na wójta gminy na 1 posiedzeniu opiniowano materiały na sesję. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 r. przedstawił Przewodniczący – ksero sprawozdania stanowi zał. nr 21 do protokołu,

Nie wniesiono uwag do informacji i sprawozdań.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady złożył informację z realizacji uchwał podjętych na XIX sesji , która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2008 roku.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 7.

Radna Krystyna Eichberger – poruszyła następujące sprawy:

a) podziękowała za zainstalowanie na ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce progów zwalniających,

b) zapytała jak wygląda sprawa dotycząca przeniesienia przystanku autobusowego przy ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce. W chwili obecnej jest on zlokalizowany na wąskiej drodze , a pasażerowie wysiadają wprost do rowu. Zdaniem rozmówczyni dobrze by było, aby ten problem rozwiązać jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wstępnie pan Sławomir Kujawa wyraża chęć sprzedaży gruntu pod zatokę autobusową.

Wójt – poinformował, że tak przystanek na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z ul. Wiślaną w Wielkiej Nieszawce jak i przystanek przy ul Topolowej w Małej Nieszawce zostały usytuowane w niebezpiecznych miejscach. Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił firmie opracowanie nowej organizacji ruchu , wg której zostały przez inna firmę usytuowane w niebezpiecznych miejscach przystanki autobusowe. Gmina wystąpiła do ZDW o wyjaśnienie tej sytuacji i czekamy na odpowiedź. Rozważana jest możliwość wykupienia terenów pod te dwa przystanki w celu poprawienia bezpieczeństwa pasażerów.

Radny Józef Dąbrowski – poruszył następujące sprawy:

a) poprosił o wystąpienie do Powiatowego Rejonu Dróg o oświetlenie skrzyżowania ul. Bydgoskiej,

b) zapytał czy Centrum Sportu będzie budowane zgodnie z planem czy będą wprowadzane korekty do planu.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) poinformował, że w sprawie oświetlenia skrzyżowania ul. Bydgoskiej ( dróg krajowych nr 10 i nr 15) wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad na co nie ma odpowiedzi,

b) oświadczył, że nie przewiduje się żadnych zmian w projekcie budowy Centrum Sportu i Rekreacji.

Radna Agnieszka Bajdak – poruszyła następujące sprawy:

a) zapytała o możliwość wjazdu z materiałami budowlanymi samochodem ciężarowym na drogę gminną . Znajomy rozmówczyni ma problem z wjechaniem na ul. Olszynową.

Wójt - poinformował, że jest możliwość wjazdu na budowę, ale należy wystąpić do gminy o zezwolenie na wjazd, w którym będzie podana data oraz marka samochodu. Takie zezwolenie w razie potrzeby okazuje się policji w celu uniknięcia kary,

Radny Waldemar Król – zapytał o zaawansowanie prac przy gazyfikacji gminy.

Wójt - w chwili obecnej Gazownia oczekuje na pozwolenie na budowę na odcinku od plebanii w Małej Nieszawce do ul. Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce. W następnej kolejności będzie robiony projekt na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce.

Radna Agnieszka Bajdak – oświadczyła, że osobiście jest zainteresowana gazyfikacją i dowiedziała się w Gazowni iż posiada ona zgody na przejście z gazociągiem na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Wiślanej. Do końca lipca Gazownia ma wystąpić do gminy o mapki ( są one rzekomo ważne pół roku) i do końca grudnia 2009 roku ma popłynąć gaz do ul. Wiślanej.

Radny Włodzimierz Bagiński – zapytał o chodnik przy ul. Długiej w Cierpicach.

Wójt – poinformował, że sprawa jest skomplikowana, gdyż niektórzy z mieszkańców nie są właścicielami gruntu. Niemniej jednak ustalono, że wystąpią oni o zasiedzenie – za ich zgodą zostanie wydzielony grunt pod chodnik i w przyszłym roku będzie chodnik budowany. Płoty przebuduje gmina.

Pani Zofia Kochanowicz – zapytała, czy p. Garbacik rozmawiał z wójtem w sprawie chodnika, bo grodzi nieruchomość i mówił, że za kwotę proponowana przez wójta nie sprzeda gruntu.

Wójt – poinformował, że rozmawiał z p. Garbacikiem w momencie kiedy ustawiał słupki, ale o pieniądzach za grunt nie było mowy.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

      Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

(-)  Maria Rumińska                                                                         (-) Bronisław Krywionek

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (25 czerwca 2008)
Opublikował: Maria Ruminska (2 września 2008, 09:30:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454