Protokół nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2008 roku

Protokół nr XXI/2008

Z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2008 roku w godz. 15:00 do 18:45 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

 

Obecni wg list obecności stanowiących zał. nr 1 i nr 2 do protokołu

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum

  • przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XX sesji, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2008 roku.

3. Informacja wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku ( informację radni otrzymali w dniu 14 sierpnia 2008 roku).

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia za I półrocze 2008 roku ( sprawozdanie informację radni otrzymali w dniu 14 sierpnia 2008 roku ).

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) zmiany budżetu gminy na 2008 rok - (druk nr 1),

b) przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie jako członek zwyczajny ( druk nr 2),

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( północna część wsi Mała Nieszawka) - (druk nr 3).

PRZERWA

6. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2008/2009.

7. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji..

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

9. Interpelacje i wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXI sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych:

- następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 15 co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji ,

- Przewodniczący poprosił o uwagi do porządku obrad, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady poinformował, że do dnia wczorajszego radni nie wnieśli uwag do treści protokołu z XX sesji , która odbyła się w dniu 25 czerwca 2008 roku. W związku z powyższym poddał pod głosowanie jego przyjęcie w przedstawionym brzmieniu. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Prewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła protokół z XX sesji.

Ad 3.

Przewodniczący Rady poinformował, że informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku - radni otrzymali w dniu 14 sierpnia 2008 roku – stanowi zał. nr 3 do protokołu. Następnie oddał głos wójtowi w celu jej przedstawienia.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – na wstępie odczytał uchwałę Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie pozytywnej opinii o informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu gminy Wielka Nieszawka za I półrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i samorządowej instytucji kultury – ksero uchwały RIO stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Następnie wójt poinformował, że budżet gminy na 2008 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XVI/62/2007 w wysokości : plan dochodów 11.080.000 zł oraz plan wydatków 11.080.000 zł. W ciągu I półrocza budżet był zmieniany 4 razy: uchwałą Nr XVIII/71/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 r. – włączono dotacje na zadania własne i zlecone, subwencję oświatową , zwiększono dochody własne oraz zabezpieczono środki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz na remont biur w urzędzie i zakup garaży; Uchwałą Nr XIX/90/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. – zwiększono dochody poprzez włączenie dotacji na zadania własne oraz zwiększono dochody tworząc niedobór w wysokości 973.607 zł, który ma zostać pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/V/2008 z dnia 19 maja 2008 roku włączono dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; Uchwałą Nr XX/95/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. dokonano zmian poprzez włączenie dotacji , podwyższenie dochodów z odsetek od lokat , a po stronie wydatków zwiększono środki na inwestycje oraz nieprzewidziane wydatki bieżące zwiększając deficyt do kwoty 1.873.607 zł. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy przedstawia się następująco: plan dochodów 11.866.245 zł ; plan wydatków 13.739.852 zł ; deficyt 1.873.607 zł . W I półroczu 2008 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco: dochody na plan w kwocie 11.866.245 zł wykonano 6.637 zł tj. w 55,94% wielkości planowanej. Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2008 r. wg działów przedstawia się następująco: rolnictwo i łowiectwo w 56,86%; gospodarka mieszkaniowa 36,89%; administracja publiczna 50,82%; urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 50,83%; dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 53,81%; różne rozliczenia 61,32%; oświata i wychowanie 69,19%; opieka społeczna 51,04%, edukacyjna opieka wychowawcza 113,40%. Wydatki na plan w kwocie 13.739.852 zł tj. w 27,70% wielkości planowanej. Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2008 r. wg działów przedstawia się następująco: rolnictwo i łowiectwo w 17,93%; transport i łączność 2,96%; gospodarka mieszkaniowa 42,47%; działalność usługowa 5,68%; administracja publiczna 68,13%; dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem 51,05%; oświata i wychowanie 40,79%; ochrona zdrowia 6,71%; opieka społeczna 46,10%, edukacyjna opieka wychowawcza 5,88%; gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29,78%; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44,99%, kultura fizyczna i sport.0,52%.Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionej informacji.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu

a) przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku,

b) przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku,

c) przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa - poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku,

d) przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji - poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku. Za przyjęciem informacji głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Prewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła informacji wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za I półrocze 2008 roku - radni otrzymali w dniu 14 sierpnia 2008 roku – stanowi zał. nr 4 do protokołu. Następnie oddał głos wójtowi w celu jego przedstawienia.

Wójt – poinformował, że przychody na plan 564.327,56 zł wykonane zostały w kwocie 351.303,47 zł, co stanowi 62,25% . Usługi medyczne – podstawowa opieka zdrowotna wykonane zostały w 46,99%; usługi medyczne- stomatologia wykonane zostały w 45,68%; usługi medyczne - stomatologia – usługi ponadstandardowe wykonane zostały w 94,46%; pozostałe usługi medyczne wykonane zostały w 60,99% oraz inne przychody w 59,96%. Plan wydatków w I półroczu 2008 r. wykonany został w 42,96%: wynagrodzenia osobowe w 38,17%; świadczenia dla pracowników w 48,89%; wynagrodzenia bezosobowe w 53,80%; koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku w 36,31%; koszty badań laboratoryjnych 42,25%; koszty ubezpieczenia OC w 64,02%; koszty energii w 39,10%; koszty usług medycznych obcych w 39,80%; inne usługi obce w 30,41%; koszty materiałów pozostałych, środków czystości, narzędzi, wyposażenia w 32,89%; inne koszty (usługi pozostałe, prenumerata, szkolenia) w 18,47% usługi protetyczne w 61,73%. Plan wydatków inwestycyjnych wykonany został w 77,99%. Wójt poprosił o zwracanie się z pytaniami w sprawie wykonania planu do Kierownika GOZ, który jest obecny na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu

a) przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku,

b) przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku,

c) przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa - poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku,

d) przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji - poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Król – poprosił o przedstawienie sytuacji na odcinku opieki medycznej w gminach, gdzie została sprywatyzowana służba zdrowia.

Wójt – poinformował, że w gminie Lubicz opiekę medyczną przejęła Przychodnia STOMED z Torunia i razem z pracownikami. W Złejwsi Wielkiej natomiast obsługę medyczną przejęła Przychodnia z Bydgoszczy ze swoimi lekarzami. Należy stwierdzić, że prywatyzacja nie polepszyła obsługi mieszkańców , a gminy nie mają na to wpływu.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała dlaczego Ośrodek Zdrowia nie jest czynny w soboty.

Kierownik GOZ pan Dariusz Jędrzejewski – poinformował, że zgodnie z kontraktem z NFZ Ośrodek Zdrowia jest czynny od poniedziałku godz. 8:00 do piątku do godz. 18:00 . W dni wolne opiekę medyczną przejmuje pogotowie. Kiedyś był czynny Ośrodek w soboty, ale nie zdało to egzaminu jednak jak jest taka potrzeba to można wrócić do tego tylko należy się zastanowić czy to się opłaci, bo trzeba będzie zwiększyć koszty i zatrudnienie.

Radna Krystyna Eichberger – zapytała czy koniecznym jest, aby trzy dni po południu przyjmował pediatra.

Kierownik Ośrodka – poinformował, że kiedy objął to stanowisko trudno było mu pozyskać lekarza . Lekarz pediatra zgodził się przyjmować w ośrodku trzy dni i tak trwa do dzisiaj. Należy stwierdzić, że wszystkim pacjentom trudno jest dogodzić, ale jeśli zajdzie konieczność można dokonać zmian w funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego GOZ za I półrocze 2008 roku. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Prewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOZ za I półrocze 2008 roku.

Ad. 5.

a) przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok ( druk nr 1) stanowi zał. nr 5 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – na wstępie zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały z uwagi na to iż po przesłaniu materiałów radnym wpłynęła umowa zwarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim , dotycząca dofinansowania robót drogowych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko Pomorskiego na kwotę 75.600,00 zł. W związku z tym, że jest to dotacja celowa, proponuje się ja włączyć do budżetu zarówno po stronie dochodów jaki wydatków do działu 600, rozdz. 60016 – drogi gminne. Ponadto potrzeba dokonania zmian budżetu wynika z korekty dotacji na zadania własne i zlecone. Łączone zostały dotacje związane z budową boiska w ramach programu “Orlik 2012” oraz dofinansowanie zakupów na placu zabaw. Po stronie wydatków włączono dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem. Proponuje się również zabezpieczenie środków na : zakup samochodu służbowego; dotacje dla straży pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu; składki na rzecz członkowstwa w organizacji; zwiększone wydatki na odszkodowania w związku z brakiem możliwości dostarczania lokali socjalnych. W związku ze stanowiskiem Ministerstwa w sprawie klasyfikacji zadania Orlik 2012 oraz włączeniem dotacji na powyższe zadanie dokonano aktualizacji wydatków i dokonano przesunięć w rozdziałach. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 783.042,00 zł, a po stronie wydatków o 678.542,00 zł. W związku z powyższym niedobór zmniejszy się o kwotę 1.769.107,00 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o zmianie budżetu proponowanej w projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane przez wójta zmiany.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Król – zapytał o jaką kwotę zwiększono wydatki na odszkodowania za lokale socjalne.

Wójt – poinformował, że zwiększono z kwoty 10 tyś zł na kwotę 15 tyś. zł.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr XXI/100/2008 – stanowi zał. nr 6 do protokołu.

b) przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie jako członek zwyczajny ( druk nr 2) - stanowi zał. nr 7 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że Gmina Wielka Nieszawka w oparciu o uchwałę Rady z dnia 24 lutego 2006 roku jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie. Ze względu na zmianę przepisów regulujących działanie lokalnych grup koniecznym jest zmiana statusu Gminy jako członka Stowarzyszenia . Zmianę taka umożliwiają przepisy ustawy z dnia 7 marca 2007 roku . Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i brzmieniu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu zaopiniowania projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr XXI/101/2008 – stanowi zał. nr 8 do protokołu.

c) przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( północna część wsi Mała Nieszawka) ( druk nr 3) - stanowi zał. nr 9 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały. Wójt poinformował, że projekt uchwały obejmuje obszar od trasy nowomostowej do ulic Wałowej i Topolowej w Małej Nieszawce. Następnie oddał głos urbaniście panu Markowi Porczykowi w celu omówienia planu.

Pan Marek Porczyk – poinformował, że projekt planu – przedstawiony jako uchwała- kończy sporządzanie planu dla 3 wsi – Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka i Cierpice. Jest to ostatni obszar dużego planu z 2003 roku i obejmuje północno- zachodnią część wsi Mała Nieszawka co jest zgodne z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego gminy i dotyka do planowanej drogi na tzw. czwarty most w Toruniu. Obszar łączy planowaną drogę z terenami inwestycyjnymi (G) natomiast obszar planu przedstawionego do uchwalenia zawiera się w terenie oznaczonym literą R (tereny rolne), bo taki jest ich główny kierunek określony w studium. Ustawowym wymogiem jest również stwierdzenie przez Radę Gminy zgodności ze studium przed uchwaleniem planu, dlatego tez aby była jasność ww przedstawia powyższe Radzie. Procedura opracowania planu została przeprowadzona zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po wyłożeniu wpłynęły uwagi do projektu planu zgłoszone przez pp. Wdowczyk - właścicieli terenu- które zostały przez wójta odrzucone. Uwagi radni otrzymali w formie załącznika do projektu planu. Następnie pan Porczyk – urbanista – omówił założenia planu zagospodarowania oraz przedstawił studium.

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Komisji zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że po szczegółowej analizie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała, czy na terenach objętych planem będzie możliwość budowy czy tylko rozbudowy i dobudowy do istniejących budynków.

Pan Marek Porczyk – poinformował, że na tym terenie nie ma możliwości budowy, gdyż byłoby to sprzeczne ze studium, a plan zagospodarowania musi być opracowywany w oparciu o studium.

Wójt – w uzupełnieniu poinformował, że na terenie może powstać tylko zabudowa siedliskowa na pow. min. 30 arów. Można wybudować budynek związany z działalnością rolniczą.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała, czy p. Wdowczyk muszą w określonym terminie zrealizować punkty § 6.

Pan Marek Porczyk – poinformował, że plan zagospodarowania nie określa terminów, a sposób zagospodarowania.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała, czy droga prowadzona do ruin zamku mogłaby zostać usytuowana od strony północnej działki. Zachodzi obawa, że w obecnym stanie zwiedzający mogą niszczyć uprawy z uwagi na to, że droga przebiega przez tereny obsiewane.

Pan Marek Porczyk – poinformował, że dojście do ruin zamku zostało już uzgodnione i na dzień dzisiejszy nie ma innej możliwości.

Wójt – w uzupełnieniu poinformował, że dniu dzisiejszym nie można już wprowadzać żadnych zmian w projekcie, bo każda zmiana wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Plan był wyłożony miesiąc i wtedy był czas na składanie do niego uwag . W dniu dzisiejszym wójt może jedynie wystąpić z wnioskiem do Rady o wycofanie projektu uchwały, a chyba w tej sprawie o to nie chodziło bo znów przesunie się czas podjęcia uchwały.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr XXI/102/2008 – stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady oddał głos wójtowi w celu przedstawienia informacji z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2008/2009.

Wójt – poinformował jak poszczególne placówki oświatowe zostały przygotowane do nowego roku szkolnego i tak:

a) Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce – została wyremontowana sala gimnastyczna z tylnym zapleczem, wymieniono kotłownię z olejowej na gazową.

b) Szkoła Podstawowa w Cierpicach i Gimnazjum w Cierpicach – przystąpiono do przebudowy starej wiaty sanitariatów na siłownię. Powyższe będzie prowadzone do końca br. Siłownia będzie służyła uczniom i mieszkańcom gminy. Generalnie należy stwierdzić, że wszystkie placówki oświatowe zostały właściwie przygotowane do nowego roku szkolnego, łącznie ze zmianami etatowymi. W dniu 29 sierpnia 2008 r. we wszystkich szkołach zgodnie z ustawą o systemie oświaty zostaną przeprowadzone kontrole pod kątem ich przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, na co zostaną spisane stosowne protokoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce p. Bronisława Masłowska – poinformowała, że dzięki programowi biblioteka szkolna zostanie wyposażona w ciekawe pozycje książkowe.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom, które kontrolowały placówki oświatowe pod kątem ich przygotowania do nowego roku szkolnego.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja sprawdziła przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja wizytowała placówki oświatowe pod kątem ich przygotowania do nowego roku szkolnego i stwierdza:

Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce – w czasie wakacji została odnowiona sala gimnastyczna wycyklinowany i pomalowany parkiet; zrobiono przyłącze do kotłowni i przystosowane do ogrzewania szkoły gazem, została wymieniona siatka na zapleczu szkoły. Problemem nadal jest sala lekcyjna klasy “0” , na dzień dzisiejszy brak jest konserwatora-dozorcy, brak utwardzenia placu manewrowego, od strony cmentarza połamane są parapety i zaciekają ściany, należałoby pomalować płot przy ul. Toruńskiej.

Szkoła Podstawowa w Cierpicach – zostały odmalowane lamperie w klasach, naprawiono pęknięcia na sufitach i ścianach i pomalowano te pomieszczenia. Należałoby jednak zlokalizować i naprawić nieszczelność dachu na sali gimnastycznej , gdzie w czasie opadów należy podstawiać miski.

Gimnazjum w Cierpicach – odnowiono dolne części ścian-najbardziej zabrudzone. Nadal na sufitach widoczne są pęknięcia, które również należałoby naprawić.

Rozmówca zgłosił uwagę, aby został odgrodzony plac budowy siłowni od terenu szkoły. Ponadto będzie problem z parkingiem przy szkołach.

Generalnie Komisja stwierdza, że szkoły na terenie gminy zostały przygotowane do nowego 2008/2009 roku szkolnego.

Wójt – ustosunkował się do niektórych wypowiedzi:

a) stwierdził, że nie ma niebezpieczeństwa przy budowie siłowni z uwagi na to, iż gruz jest sukcesywnie wywożony,

b) na wybudowanie parkingu przy szkołach w Cierpicach nie ma w budżecie środków. Dlatego trzeba będzie zastanowić się nad 5rozwiązaniem tego problemu własnym sumptem,

c) rozbudowa szkoły w Małej Nieszawce jest konieczna. Państwo ceduje na samorządy nowe zadania nie przekazując za tym środków. Oprócz szkoły jest potrzeba rozbudowy przedszkola, bo w przyszłym roku do przedszkola powinno iść ok. 60 dzieci – przy założeniu, że nie wszystkie dzieci do niego pójdą.

Na tym dyskusję zakończono.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności Komisji między sesjami:

a) przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował,że między sesjami Komisja odbyła jedno posiedzenie, w czasie którego opiniowała materiały na dzisiejszą sesję,

b) przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że między sesjami Komisja odbyła jedno posiedzenie, w czasie którego opiniowała materiały na sesję,

c) przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie, w czasie którego opiniowała materiały na sesję,

d) przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła dwa posiedzenia: w dniu 25.08.2008 r. opiniowała materiały na sesję ( sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r. oraz przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego) w dniu 26.08.2008 r. opiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( północna część wsi Mała Nieszawka).

Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady przypomniał o realizacji planów pracy poszczególnych Komisji .

Ad. 8.

Przewodniczący Rady przekazał informację z realizacji podjętych uchwał na XX sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2008 r.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 9.

Pan Krzysztof Czarnecki – poinformował, że na terenie naszej gminy powstał Społeczny Komitet popierający inicjatywę budowy stopnia wodnego w Nieszawie. Z uwagi na to iż nasza gmina w razie uszkodzenia tamy we Włocławku jest zagrożona powodzią w interesie rady i mieszkańców jest poparcie budowy stopnia wodnego. Dlatego w tej sprawie zwraca się do radnych na dzisiejszej sesji prosząc o wsparcie przedsięwzięcia.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała czy pytano o opinię w tej sprawie mieszkańców Nieszawy, bo z tego co wie to nie wszyscy są zwolennikami budowy stopnia wodnego.

Wójt – stwierdził, że popiera inicjatywę budowy stopnia wodnego burmistrza Nieszawy, który zabiega o to od wielu lat. Należy stwierdzić, że oddalanie budowy tego przedsięwzięcia powoduje wyludnianie Nieszawy. Przystępując do budowy zostanie zatrzymany odpływ mieszkańców oraz nowe miejsca pracy dla nich. W przypadku naszej gminy budowa stopnia wodnego przyniesie korzyści, gdyż pozwoli otworzyć tereny inwestycyjne w Brzozie oraz na pozostałych terenach, które obecnie są zalewowymi. Gminie nie zależy czy stopień wodny powstanie w Ciechocinku czy w Nieszawie, ale ważne jest aby dla bezpieczeństwa powstał. Dlatego jest prośba o włączenie się i poparcie tej inicjatywy.

Radny Józef Dąbrowski – poruszył następujące sprawy:

a) poinformował o złym stanie wału przeciwpowodziowego oraz spowodowanie jego przeglądu przez kompetentne jednostki,

b) poinformował o kradzieżach na cmentarzu w Cierpicach oraz spowodowanie interwencji policji .

Przewodniczący Rady – stwierdził, że jest apel o powstanie Społecznego Komitetu wspierającego budowę stopnia wodnego i prosi radnych o propozycje w tej sprawie.

Pan Krzysztof Czarnecki – zwrócił się do radnych, aby w swoich miejscach zamieszkania rozpropagowali tą inicjatywę mającą na celu pozyskanie jak największej ilości osób popierających.

Pani Elżbieta Wiśniewska sołtys sołectwa Brzoza – poprosiła o :

a) połatanie dziur w ulicy Ciechocińskiej w Brzozie,

b) postawienie tablicy ogłoszeniowej koło dworca. PKP.

Wójt – poinformował, że :

a) w sołectwie będzie usytuowana mapa oraz tablica ogłoszeń,

b) uzupełnienie dziur w ul. Ciechocińskiej jest konieczne i po powrocie traktorzysty z urlopu na początku września prace zostaną zrobione.

Pani Bronisława Masłowska – poruszyła następujące sprawy:

a) poinformowała, że już dwukrotnie widziała grzebiące w śmietnikach koło sklepu dziecko w wieku ok. 10 lat . Dlatego prosi, aby się tym dzieckiem zajęto albo rozmówczyni się tym zajmie,

b) złożyła skargę na funkcjonowanie poczty w Cierpicach. W/w otrzymała awizo na odbiór paczki, której do dnia dzisiejszego nie znalazła. Również do dzisiaj nie otrzymała wyników z Centrum Onkologii, które to były rozsyłane prawdopodobnie na początku lipca.

Wójt – ustosunkował się do powyższych wypowiedzi:

a) sprawa chłopca, o którym mówiła pani dyrektor jest znana gminie i prowadzone są czynności związane z rozwiązaniem problemu tej rodziny. Jeśli się sytuacja w najbliższym tygodniu nie poprawi zostaną wszczęte działania o pozbawienie praw rodzicielskich,

b) poinformował, że wystosuje pismo w sprawie funkcjonowania poczty w Cierpicach do Naczelnika Poczty nr 1 w Toruniu, której podlega poczta w Cierpicach. Niemniej jednak sprawa dostarczania przesyłek jest problemem ogólnopolskim co można zaobserwować w mediach. Po otrzymaniu informacji radni zostaną powiadomieni o ustaleniach.

Radny Waldemar Król – poruszył następujące sprawy:

a) zapytał do kogo należy chodnik biegnący od wiaduktu do Dybowa. W chwili obecnej poruszanie się po nim jest utrudnione z uwagi na zarośnięcie chwastami,

b) zapytał czy za 50 tyś. zł , które przekażemy straży na zakup samochodu w zamian może na coś z ich strony oczekiwać np. ścięcie drzewa stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa itp.

Radna Brygida Czapiewska – poruszyła sprawę dotyczącą nie opróżniania w okresie letnim pojemników na śmieci na ul. Rzemieślniczej.

Wójt – wyjaśnił, że za odbiór śmieci segregowanych gmina nie płaci i odbywa się to co 2 tygodnie. Zaapelował jednak do radnych, aby pouczyli mieszkańców jak powinna wyglądać segregacja odpadów bo na dzień dzisiejszy należy się tylko za nich wstydzić. W pojemnikach można znaleźć wszystko i jak tak dalej pójdzie gmina będzie musiała za to płacić.

Radny Ireneusz Śmiechowski – podziękował kierownikowi kolonii pani Bronisławie Masłowskiej za opiekę nad dziećmi na koloniach organizowanych przez gminę w Ełku.

Radna Jolanta Sobiech – podziękowała za remont ulicy Krętej w Małej Nieszawce.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

       Protokołowała                                                     Przewodniczacy Rady Gminy

(-)  Maria Rumińska                                                  (-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (27 sierpnia 2008)
Opublikował: Maria Ruminska (6 listopada 2008, 10:38:22)

Ostatnia zmiana: Maria Ruminska (6 listopada 2008, 10:40:23)
Zmieniono: poprawienie daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 615