Protokół nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2008 roku

Protokół nr XXII/2008

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 20 października 2008 roku w godz. 15:10 do 17:50 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących zał. nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum

  • przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2008 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) zmiany budżetu gminy na 2008 rok - (druk nr 1),

b) nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz.nr 172/2) - (druk nr 2),

c) nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz.nr 228/17, 228/18 i 228/27) - (druk nr 3),

d) zamiany nieruchomości gruntowych - (druk nr 4),

e) nabycia nieruchomości gruntowych - (druk nr 5),

f) zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2009 - (druk nr 6).

PRZERWA

4. Stanowisko Rady Gminy w sprawie połączenia drogi krajowej S-1 z autostradą A-1 węzłem Rudak - (druk nr 7).

5. Informacja o założeniach do budżetu gminy na 2009 rok – referuje Wójt.

6. Działalność Ośrodka Kultury i biblioteki w 2008 roku. - (druk nr 8).

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2007 rok:

a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ( dot. Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy),

b) Wójta Gminy (dot. pracowników samorządowych),

c) Przewodniczącego Rady Gminy (dot. radnych).

8. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

10. Interpelacje i wolne wnioski.

11.Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXII sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 13 ( nieobecni: Ireneusz Śmiechowski – usprawiedliwiony, Włodzimierz Bagiński nieusprawiedliwiony) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Przewodniczący Rady poprosił o wnoszenie uwag do porządku obrad :

Wójt – złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 4 – “Stanowisko Rady Gminy w sprawie połączenia drogi krajowej S-1 z autostradą A-1 węzłem Rudak - (druk nr 7)”. Powyższy wniosek uzasadnił tym, że w przedmiotowej sprawie są dwa odrębne stanowiska – oba do przyjęcia przez Gminę - ( Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Torunia) i w takiej sytuacji zdaniem wnioskodawcy należy odstąpić na dzień dzisiejszy od przyjmowania jakiejkolwiek wersji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku złożonego przez wójta. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła wniosek o wycofanie pkt 4 z porządku obrad .

W związku z powyższym automatycznie zostanie zmieniona numeracja porządku obrad.

Porządek posiedzenia - po zmianach przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum

  • przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2008 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) zmiany budżetu gminy na 2008 rok - (druk nr 1),

b) nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz.nr 172/2) - (druk nr 2),

c) nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz.nr 228/17, 228/18 i 228/27) - (druk nr 3),

d) zamiany nieruchomości gruntowych - (druk nr 4),

e) nabycia nieruchomości gruntowych - (druk nr 5),

f) zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2009 - (druk nr 6).

PRZERWA

4. Informacja o założeniach do budżetu gminy na 2009 rok – referuje Wójt.

5. Działalność Ośrodka Kultury i biblioteki w 2008 roku. - (druk nr 8).

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2007 rok:

a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ( dot. Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy),

b) Wójta Gminy (dot. pracowników samorządowych),

c) Przewodniczącego Rady Gminy (dot. radnych).

7. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

9. Interpelacje i wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady poinformował, że do dnia wczorajszego nie wpłynęły na piśmie uwagi do treści protokołu z XXI sesji, która odbyła się w dniu 27.08.2008 r. W związku z powyższym poddał pod głosowanie jego przyjęcie w przedstawionym brzmieniu. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła protokół z XXI sesji.

Ad. 3.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok ( druk nr 1 ) radni otrzymali w materiałach na sesję – stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – na wstępie złożył autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej budżet – autopoprawka stanowi zał. nr 4 do protokołu. Dotyczy ona nie angażowania środków na budowę boiska przy szkole w Cierpicach z uwagi na brak wykonawców . W takiej sytuacji zmniejszony zostanie niedobór o kwotę 372.000,00 zł. Ponadto poinformował, że potrzeba dokonania zmian po stronie dochodów wynika z : podpisania umowy w ramach programu operacyjnego “Kapitał ludzki”; zwiększenia dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego; dodatkowych wpływów środków z rozliczenia VAT z lat ubiegłych. Po stronie wydatków natomiast : zostały włączone dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem; proponuje się podwyższenie środków na wykup gruntów na mienie gminy; zabezpieczenie środków na zakup paliwa dla policji. W związku z niskim zaangażowaniem środków na Centrum Sportu i Rekreacji proponuje się zmniejszenie niedoboru budżetu na bieżący rok; proponuje się również dokonanie przesunięć między paragrafami. Po dokonaniu powyższych zmian budżet będzie przedstawiał się następująco: plan dochodów 12.756.000 zł; plan wydatków 12.901.738,00 zł; niedobór 145.738,00 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o proponowanych w projekcie uchwały zmian budżetu.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Król – zapytał jak długo ważny jest projekt oraz zezwolenie na budowę boiska w Cierpicach.

Wójt – stwierdził, że przy tym zadaniu będzie zmieniony projekt.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała na jakim odcinku ma być wybudowane oświetlenie ul. Topolowej.

Wójt – wyjaśnił, że chodzi o odcinek od ul. Toruńskiej do kanału – okolice kościoła bo jest tu niebezpiecznie.

Radny Józef Dąbrowski – stwierdził, że również niebezpiecznie jest na ul. Bydgoskiej i tam też należałoby wybudować oświetlenie.

Wójt – stwierdził, że w obecnej chwili dyskutujemy nad budżetem za 2008 r. więc nie ma środków . Planując budowę oświetlenia bierze się pod uwagę ilość mieszkańców w danym rejonie. Na ulicy Bydgoskiej jest 6 zabudowań i 1 hurtownia , a przy ul. Topolowej korzystają mieszkańcy osiedla mieszkaniowego oraz mieszkańcy wracający z kościoła.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr XXII/103/2008 – stanowi zał. nr 5 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz.nr 172/2) - ( druk nr 2)-stanowi zał. nr 6 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że w związku z zaistniałymi podziałami działek w Cierpicach w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zaawansowaniem prowadzonych budów, konieczne jest ustalenie adresów poszczególnych posesji. Rada Sołecka pismem z dnia 16.09.2008 r. zaproponowała nazwę Cicha ulicy obejmującej działkę nr 172/2 położoną w Cierpicach . Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr XXII/104/2008 – stanowi zał. nr 7 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz.nr 228/17, 228/18, 228/27) - (druk nr 3) - stanowi zał. nr 8 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję.

Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że w związku z zaistniałymi podziałami działek w Małej Nieszawce w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zaawansowaniem prowadzonych budów, konieczne jest ustalenie adresów poszczególnych posesji. Rada Sołecka pismem z dnia 17.10.2008 r. zaproponowała nazwę Olszynowa Polana ulicy obejmującej działki nr 228/17, 228/18, 228/27) położone w Małej Nieszawce. Zdaniem wójta proponowana nazwa ulicy jest za długa, ponadto w Małej Nieszawce jest już ulica Olszynowa i należałoby unikać podobnych nazw. Na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji padała propozycja, aby przedmiotową ulicę nazwać “ Wiązowa”. Dlatego poprosił, aby radni przedyskutowali sprawę i zadecydowali o nazwie ulicy.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja podtrzymuje swoje stanowisko i wnioskuje o nadanie ulicy nazwy “Wiązowa”.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sprawie nazwy ulicy są dwa wnioski:

a) Rady Sołeckiej o nadanie nazwy “ Olszynowa Polana”,

b) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o nadanie nazwy “Wiązowa”.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie powyższych wniosków:

a) nie było głosów za przyjęciem wniosku Rady Sołeckiej, 6 radnych było przeciwnych, 7 radnych wstrzymało się od głosowania,

b) za przyjęciem wniosku Komisji głosowało 8 radnych, 1 radna była przeciwna, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła wniosek Komisji o nadanie nazwy “Wiązowa” ulicy obejmującej działki nr 228/17, 228/18, 228/27) położone w Małej Nieszawce i poprosił o wpisanie w wykropkowane miejsce projektu uchwały. Następnie odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr XXII/105/2008 – stanowi zał. nr 9 do protokołu.

d) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych - (druk nr 4)- stanowi zał. nr 10 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy ewentualnej zamiany nieruchomości będących drogami. Drogi proponowane do zamiany przez Gminę Wielka Nieszawka znajdują się w kompleksach leśnych i służą gospodarce leśnej. Drogi proponowane do zamiany przez Nadleśnictwo Cierpiszewo położone są na obrzeżach kompleksów leśnych i są faktycznie użytkowane jako drogi gminne. Zamiana uporządkuje sprawy własności dróg zgodnie z ich faktycznym użytkowaniem. Wójt zwrócił się do Rady o wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości będących drogami pomiędzy Gminą , a Skarbem Państwa Nadleśnictwem Cierpiszewo. Nieruchomości będące przedmiotem zamiany wykazane zostały w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Pan Daniel Kruczkowski inżynier nadzoru – stwierdził, że lasom również zależy na uporządkowaniu spraw własności dróg zgodnie z ich faktycznym użytkowaniem i zapewne w sprawie ustalenia warunków zamiany Nadleśniczy wspólnie z wójtem się spotkają i ustalą warunki zamiany..

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Józef Dąbrowski) wstrzymał się od głosowania.. Przewodniczący stwierdził, że Rada podjęła uchwałę            Nr XXII/106/2008 – stanowi zał. nr 11 do protokołu.

e) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych ( druk nr 5 ) radni otrzymali w materiałach na sesję – stanowi zał. nr 12 do protokołu. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że gmina zamierza nabyć nieruchomość oznaczoną geodezyjnie numerami działek 128/8 i 128/11 o łącznej pow. 0,11386 ha położoną w Wielkiej Nieszawce.

Powyższa nieruchomość jest przeznaczona na powiększenie zasobów gruntowych Gminy.

Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. . Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr XXII/107/2008 – stanowi zał. nr 13 do protokołu.

f) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2009 ( druk nr 6 ) radni otrzymali w materiałach na sesję – stanowi zał. nr 14 do protokołu. Następnie oddał głos wójtowi w celu zasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że w odpowiedzi na wnioski składane przez mieszkańców występuje konieczność budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dla poprawy bezpieczeństwa należy przystąpić do budowy oświetlenia ulicznego, chodników i dróg gminnych.. W związku z pracami legislacyjnymi nad wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla dzieci 6-cioletnich zachodzi konieczność zapewnienia im pomieszczeń klasowych.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr XXII/108/2008 – stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady oddał głos wójtowi w celu przedstawienia informacja o założeniach do budżetu gminy na 2009 rok.

Wójt – poinformował, że w pierwszej kolejności należy zarezerwować w budżecie gminy na 2009 rok środki na właściwe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy ( trzech szkół i gminnej biblioteki) oraz Urzędu Gminy z Referatem Technicznym i GOPS.

Ponadto planuje się w 2009 roku następujące inwestycje:

- w pierwszej kolejności Centrum Sportu i Rekreacji ( w chwili obecnej bilansowane są środki na tą inwestycję),

- inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne : ( Mała Nieszawka: woda i kanalizacja - działki nr 357/2 ( Walczak), 192/9 (Zakierski), 35/9, 35/3, 190/3, 189/3 i 189/4 (Duliński); woda - 64/37; kanalizacja – ul. Topolowa, ul. Kręta, ul. Wałowa. Cierpice- kanalizacja dz.nr 36/16, 36/22 ( Kryszewski), Nad Potokiem. Wielka Nieszawka – kanalizacja i woda; dz. Nr 57/3 (Wiślana), dz.nr 156, 157 (Proch),

- oświetlenie ulic: Cierpice - ul. Zakątek ,ul. Kolejowa; Wielka Nieszawka ul. Tulipanowa; Mała Nieszawka ul. Rzemieślnicza 38A-E dz. 279/33, 279/36, ul. Bydgoska (do Lotka, wiadukt do barów), są projekty na ul. Topolową, ul. Poznańską i ul. Widok.

- inwestycje drogowe: Cierpice ul. Zakątek, ul. Parkowa, są projekty na ul. Długą i ul. Sosnową oraz wiadukt w Kąkolu; Brzoza : ul. Ciechocińska; Mała Nieszawka ul. Rzemieślnicza 38A-E i dz. nr 279/33, 279/36 ; Wielka Nieszawka ul. Lipowa,

- w związku z koniecznością sporządzenia ewidencji dróg zachodzi potrzeba zabezpieczenia w budżecie na przyszły rok ok. 50 tyś. zł na prace z tym związane.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję dotyczącą założeń do budżetu.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady oddał głos wójtowi w celu przedstawienia informacji z działalności Ośrodka Kultury i biblioteki w 2008 roku.

Wójt – ogólnie omówił czym w 2007 roku zajmował się Ośrodek Kultury i biblioteka , a następnie poprosił o pytania do sprawozdania , które radni otrzymali w materiałach na sesję na druku nr 8 – stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodnicząca Komisji Agnieszka Bajdak – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Król – zapytał o aktualne zajęcia prowadzone w Ośrodku Kultury oraz o ilość uczestników w poszczególnych grupach .

Pani Alina Sobecka instruktor – poinformowała, że obecnie prowadzone są zajęcia plastyczne, zajęci teatralne, zajęcia wokalne i zajęcia taneczne. W grupie plastycznej bierze udział 7-8 osób; w grupie teatralnej ok. 17 osób; grupa wokalna PULS 14 osób i MIKSTER 8 osób; grupa taneczna PULS 12 osób i MIX 9 osób.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady oddał głos wójtowi w celu złożenia informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2007 rok:

a) Wójt – poinformował, że zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wojewoda Kujawsko-Pomorski przesłał informację dotyczącą złożonych przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy oświadczeń majątkowych za 2007 rok. Wojewoda stwierdza, że oba oświadczenia zostały złożone w terminie określonym w art. 24h ust. 4 ustawy i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości – informacja Wojewody stanowi zał. nr 17 do protokołu.

b) Wójt - poinformował Radę o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2007 rok przez zobowiązanych zgodnie z ustawą pracowników samorządowych. Oświadczenia złożyły wszystkie osoby w wymaganym terminie. W wyniku przeprowadzonej analizy Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Toruniu stwierdził nieprawidłowości w czterech oświadczeniach ( pani Doroty Masłowskiej, pani Bronisławy Masłowskiej, pani Marii Miłoszewicz i pani Magdaleny Żbikowskiej ). Wymienieni złożyli wyjaśnienia, które zostały przekazane do II Urzędu Skarbowego w dniu 10 października 2008 r. informacja wójta o złożonych oświadczeniach przez pracowników samorządowych, stanowi zał. nr 18 do protokołu.

c) Przewodniczącego Rady – przedstawił informację o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2007 rok. Oświadczenia złożyli wszyscy radni w wymaganym terminie. W wyniku przeprowadzonej analizy Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Toruniu stwierdził nieprawidłowości w 1 oświadczeniu. Zostały one wyjaśnione przez zainteresowaną osobę i przekazane do II Urzędu Skarbowego – informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2007 rok stanowi zał. nr 19 do protokołu.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu złożenia informacji z działalności między sesjami.

a) przewodnicząca Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła 2 posiedzenia : w dniu 9.09.2008 r. zapoznała się ze sprawozdaniem z kolonii w Ełku; w dniu 15.10.2008 r. opiniowała materiały na sesję oraz wybrała przewodniczącego Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu, którym została Agnieszka Bajdak.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że Komisji pozostało jeszcze przedstawienie stanowiska w sprawie kolonii, ale na powyższe należy zaprosić dyrektorów szkół oraz rady rodziców.

b) przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła jedno posiedzenie w czasie którego analizowała statuty sołectw,

c) przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa - poinformował, że między sesjami Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 16.10.2008 r., w czasie którego opiniowała materiały na dzisiejszą sesję,

d) przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła dwa posiedzenia: w dniu 3.10.2008 r. Komisja zapoznała się ze stanem dróg i oświetlenia oraz kontrolowała realizację inwestycji gminnych; w dniu 17.10.2008 r. Komisja opiniowała materiały na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady złożył informację z realizacja uchwał podjętych na XXI sesji, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2008 roku.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady zgodnie z regulaminem Rady Gminy udzielił głosu mieszkańcowi gminy panu Stanisławowi Masalskiemu.

Pan Stanisław Masalski – poinformował, że po zapoznaniu się z treścią pisma prezydenta Torunia w sprawie remontu drogi – ul. Nieszawskiej – jest zawiedziony odpowiedzią. Z pisma wynika, że przedmiotowa droga będzie przebudowywana dopiero po 2013 roku, a w jego odczuciu będzie to bardziej 2020 r. - kiedy to już dzisiaj trudno po niej jechać. Następnie przypomniał, że sprawą remontu tej drogi Nieszawskie Stowarzyszenie Samorządowe “Wspólne Gniazdo” zajęło się już ponad 4 lata temu. Odbyło się pierwsze spotkanie z prezydentem Torunia panem Michałem Zalewskim, który obiecał, że w przyszłym roku przystąpi do modernizacji drogi. Kiedy przez kolejne 2 lata po spotkaniu nic się nie działo w sprawie remontu, Stowarzyszenie kolejny raz odbyło spotkanie z prezydentem Torunia , po którym znów stanęło na obietnicach Ostatnie spotkanie z prezydentem odbyło się w marcu br., gdzie ten obiecał że w przyszłym roku na pewno miasto przystąpi do remontu ul. Nieszawskiej. Ustalono wtedy, że na odcinku 600 m zostanie ułożona nowa nawierzchnia, zostaną zepchnięte pobocza, naprzeciw tzw. “ Krowiego mostu” zostanie zamontowane lustro oraz zostaną przeniesione przystanki autobusowe, które jak się okazało zostały zlokalizowane w niebezpiecznych miejscach. Zdaniem rozmówcy pan prezydent jest wielkim marzycielem, który marzy o moście , autostradach za wielkie pieniądze , a nie myśli o tej drodze. Dlatego też należałoby się zwrócić do prezydenta o położenie dywanika na ul. Nieszawskiej bo niedługo będzie ona nieprzejezdna. Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia zostanie wybrana delegacja, która zasugeruje prezydentowi Torunia takie rozwiązanie i przekaże Radzie ustalenia ze spotkania.

Przewodniczący Rady – w imieniu Nadleśniczego zaprosił na dni otwartych drzwi, które odbędą się w dniach 20-24.10.2008 r. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z działalnością Nadleśnictwa oraz zapoznać się z eksponatami.

Radny Waldemar Król – stwierdził, że na wyjeździe z ul. Pięknej na ul. Zieloną dla poprawienia bezpieczeństwa zdaniem rozmówcy należałoby zamontować lustro.

Wójt – poinformował, że rozważana jest zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych

Wójt – poinformował, że w dniach 03-06.11.2008 r. odbędzie się otwarcie boiska “Orlik-2012”. Udział zapowiada Minister Sportu, Marszałek Województwa i Wojewoda. Również radni i sołtysi zostaną zaproszeni na tę uroczystość dlatego poprosił o wzięcie udziału w uroczystościach.

Radny Józef Przewięźlikowski - zapytał czy przed zimą będzie przegląd stanu chodników oraz czy zostanie naprawiony chodnik na ul. Sosnowej w Cierpicach.

Radna Brygida Czapiewska – zapytał, czy byłaby możliwość ustawienia choćby jednej lampy na ul. Słonecznej.

Wójt – zaapelował do radnych, aby nie obiecywali mieszkańcom załatwienie lamp. Gminy na to nie stać gdyż koszt lampy wynosi ok. 60 tyś. zł, a w przedstawionym przypadku korzystałyby z tego oświetlenia jednostki.

Pani Kujawa Wioletta sołtys sołectwa Wielka Nieszawka – zapytała o przystanek autobusowy przy ul. Wiślanej – czy tak będzie stał czy zostanie przeniesiony.

Wójt – decyzja o lokalizacji przystanku podjął Wojewódzki Zarząd Dróg , który jest decydentem w tej sprawie , w związku z czym przystanek musi w tym miejscu pozostać.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

      Protokołowała                                                    Przewodniczący Rady Gminy

(-) Maria Rumińska                                                      (-) Bronisław Krywionek

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 października 2008)
Opublikował: Maria Ruminska (28 listopada 2008, 08:35:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 572