Protokół nr XXIII/2008 z sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2008 r.

 

Protokół nr XXIII/2008

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 25 listopada 2008 roku w godz. 15:00 do 17:40 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

 

Obecni wg list obecności stanowiących zał. nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia:

- stwierdzenie quorum,

- przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji, która odbyła się w dniu 20 października 2008 roku.

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za rok 2007 – (druk nr 1).

4. Stanowisko Rady Gminy w sprawie podatku leśnego – (druk nr 2).

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2008 rok – (druk nr 3),

b) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka – (druk nr 4),

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – (druk nr 5),

d) określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych – (druk nr 6),

e) uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów – (druk nr 7),

PRZERWA

f) kolejności inwestycji drogowych z udziałem “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – (druk nr 8),

g) zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “ Rozbudowa obiektu gminnego na cele przedszkola” – (druk nr 9),

h) zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce” – (druk nr 10),

i) nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Wielkiej Nieszawce- (druk nr 11),

j) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego –(druk nr 12).

6. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje

Przewodniczący Rady.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXIII sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 14 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych było 13 radnych (nieobecny usprawiedliwiony Ireneusz Śmiechowski) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji,

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z tym iż do dnia wczorajszego nie wpłynęły uwagi do treści protokołu z XXII sesji, która odbyła się w dniu 20 października 2008 roku poddał pod głosowanie jego przyjęcie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła protokół z XXII sesji.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za rok 2007 radni otrzymali w materiałach na sesję na druku nr 1- stanowi zał. nr 4 do protokołu. Następnie oddał głos wójtowi w celu omówienia sprawozdania.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że radni zapoznali się ze sprawozdaniem dlatego poprosił o pytania, na które postara się odpowiedzieć rozmówca lub kierownik GOZ obecny na sesji.

Radny Waldemar Król – zapytał kierownika GOZ o współpracę ze stomatologiem. Z własnego doświadczenia wie, że często p. stomatolog była nieobecna o czym nie informowała pacjentów, którym wcześniej wyznaczała termin wizyt oraz Ośrodka Zdrowia, bo pielęgniarki nie potrafiły poinformować o przyczynie jej nieobecności.

Kierownik GOZ Dariusz Jędrzejewski – poinformował, że p. stomatolog jest na zwolnieniu lekarskim ( jest w ciąży) i z tego co wie już nie wróci do pracy. Dlatego czyni się starania dotyczące pozyskania nowego stomatologa.

Radny Józef Przewięźlikowski – zapytał czy w związku z ewentualną zmianą stomatologa trzeba będzie od nowa zapisywać się w kolejkę na protezy.

Kierownik GOZ – uważa, że pewnie jakaś list pozostała i będzie honorowana.

Radny Franciszek Wójcik – zapytał jak często prowadzone są przeglądy czystości dzieci w szkołach i jak to się mieści w kosztach.

Kierownik GOZ – wyjaśnił, że jest zakaz dokonywania przeglądów czystości w szkołach. Prowadzona jest medycyna szkolna za co GOZ otrzymuje fundusze z NFZ na każdego ucznia.

Radna Brygida Czapiewska – poinformowała, że są wśród mieszkańców głosy, aby GOZ był czynny również w soboty

Kierownik GOZ – stwierdził, że jeżeli jest taka wola to można spróbować , ale należy się liczyć z większymi kosztami. Lekarzowi trzeba będzie zapłacić ok. 100 zł/za godz., a również trzeba będzie opłacić pielęgniarkę.

Radna Agnieszka Bajdak – zapytała czy wszyscy uczniowie są objęci badaniami prowadzonymi w szkołach, czy tylko zapisani w GOZ oraz czy GOZ zamierza kupić aparat usg.

Kierownik GOZ – wyjaśnił, że wszystkie dzieci są badane. Jeśli chodzi o zakup aparatu usg to musiałaby być zatrudniona osoba, która potrafi przeprowadzić badania i musi mieć doświadczenie. Również potrzebne jest pomieszczenie do prowadzenia badania.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2007 rok. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził , że Rada przyjęła sprawozdanie.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu stanowiska w sprawie podatku leśnego (druk nr 2) – stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Wójt – poinformował, że zgodnie z dyspozycją art. 4. ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy. Średnia cena sprzedaży drewna , obliczana wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. wyniosła 152,53 zł za 1 m³ - Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2008 r. Z uwagi na ustawowe zwolnienie z podatku leśnego lasów z drzewostanem do 40 lat oraz fakt, iż powierzchnia tych lasów w gminie wynosi 5571 ha proponuje się nie obniżać kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego stanowiska.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Rady, które zajmowały się opiniowaniem projektu stanowiska z pytaniem, czy któraś z Komisji ma inne propozycje dotyczące projektu niż wnioskodawca.

Komisje nie zgłosiły uwag do projektu stanowiska.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt stanowiska, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada przyjęła stanowisko w sprawie podatku leśnego, które stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 5.

a) Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok (druk nr 3) – stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Wójt – poinformował, że potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze zmian kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz włączenia kwoty z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Po stronie wydatków zostały włączone dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie włączono do wydatków dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ponieważ środki na ten cel zostały uwzględnione w przyjętym budżecie na 2008 rok. Proponuje się również zabezpieczenie środków na roboty publiczne z uwagi na to, iż zwrot wynagrodzenia za m-ąc grudzień Urzędu Pracy może nastąpić dopiero w następnym roku budżetowym oraz na zakup odśnieżarki . Ponadto proponuje się dokonanie przesunięć między paragrafami. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 12.851.415,00zł; po stronie wydatków 12.978.958,00 zł, a niedobór zmniejszy się do kwoty 127.543,00 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu w przedstawionej formie.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXIII/109/2008, która stanowi zał. nr 8 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka (druk nr 4) – stanowi zał. nr 9 do protokołu

Wójt - poinformował, że na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. określona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia  17 października 2008 r. wynosi 55,80 zł/1q. Proponuje się, aby cenę żyta obniżyć do 48,00 zł/1q, która będzie podstawą obliczania podatku rolnego na terenie gminy w roku 2009. Przyjmując taka cenę stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wyniesie 120,00 zł natomiast dla gruntów (użytków rolnych), które nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego wyniesie 240,00 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Rady, które zajmowały się opiniowaniem projektu uchwały z pytaniem, czy któraś z Komisji ma inne stanowisko dotyczące projektu uchwały niż wnioskodawca.

Komisje nie zgłosiły uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXIII/110/2008, która stanowi zał. nr 10 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 5) – stanowi zał. nr 11 do protokołu

Wójt – poinformował, że na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości . W myśl art. 20 ust.1 tejże ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulęgają corocznie zmianie na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku , w którym stawki ulęgają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2008 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu br. wyniósł 4,2% i w takiej wysokości wójt proponuje podnieść średnie stawki podatku od nieruchomości na 2009 r. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Rady, które zajmowały się opiniowaniem projektu uchwały z pytaniem, czy któraś z Komisji ma inne stanowisko dotyczące projektu uchwały niż wnioskodawca.

Komisje nie zgłosiły uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXIII/111/2008, która stanowi zał. nr 12 do protokołu.

d) Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych (druk nr 6) – stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Wójt – poinformował, że w projekcie uchwały zrealizowano dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. W br. wskaźnik ten wynosi 4%, jednakże z uwagi na trudną sytuację gospodarczą w sektorze transportowym proponuje się podwyższyć stawki podatkowe obowiązujące w 2008 r. w stosunku do roku 2009 o 1%. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w proponowanej formie i brzmieniu.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Rady, które zajmowały się opiniowaniem projektu uchwały z pytaniem, czy któraś z Komisji ma inne stanowisko dotyczące projektu uchwały niż wnioskodawca.

Komisje nie zgłosiły uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXIII/112/2008, która stanowi zał. nr 14 do protokołu.

e) Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów (druk nr 7) – stanowi zał. nr 15 do protokołu

Wójt – w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2008 r. podatek od posiadania psów został zastąpiony opłatą od posiadania psów. Rada Gminy ma możliwość wprowadzenia fakultatywnej opłaty od posiadania psów . Uchwałą Nr XV/56/2007 z dnia 28.11.2007 r. Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwaliła opłatę w wysokości 35,00 zł od jednego psa oraz określiła w Uchwale, iż opłaty nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celach pilnowania gospodarstw domowych - po jednym na każde gospodarstwo. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się również m. in. od podatników podatku rolnego – są zwolnieni z podatku z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. Wójt stwierdził , że z uwagi na bardzo małe wpływy do budżetu z tytułu opłaty za posiadanie psów proponuje uchylenie uchwały w przedmiotowej sprawie i przedkłada projekt uchwały w tym zakresie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Rady, które zajmowały się opiniowaniem projektu uchwały z pytaniem, czy któraś z Komisji ma inne stanowisko dotyczące projektu uchwały niż wnioskodawca.

Komisje nie zgłosiły uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXIII/113/2008, która stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Wyszedł radny Józef Dąbrowski – obecnych jest 12 radnych .

f) Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie kolejności inwestycji drogowych z udziałem środków “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (druk nr 8) – stanowi zał. nr 17 do protokołu.

Wójt – poinformował, że w projekcie uchwały proponuje się podjęcia przez wójta gminy działań zmierzających do ubiegania się o środki finansowe na realizację “ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wspomniane działania powinny dotyczyć : przebudowy drogi , która łączy osiedla Kąkola i tereny inwestycyjne w “ Małych Jarkach” z droga krajową nr 10 - oznaczonej numerami działek 83/12, 79/3, 80/5, 82, 83/1, 83/14 i 84/12 w Cierpicach, na którą została przygotowana już dokumentacja łącznie z pozwoleniem na budowę oraz przebudowy ulicy Pogodnej, która umożliwi alternatywne skomunikowanie w Wielkiej Nieszawki z Cierpicami. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu zaopiniowania przedstawionego projekty.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król - poinformował , że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusje.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXIII/114/2008, która stanowi zał. nr 18 do protokołu.

g) Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Rozbudowa obiektu gminnego na cele przedszkola” (druk nr 9) – stanowi zał. nr 19 do protokołu.

Wójt – poinformował, że podjęcie uchwały jest niezbędne w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy na projektowanie obiektu . Podana w projekcie uchwały kwota ( nie przekraczająca 630.000,00 zł) określona została na podstawie “ Wskaźników nakładów na obiekty budowlane III kw. 2008 r. Orgbud – Serwis”. Rzeczywista wartość inwestycji zostanie określona po opracowaniu projektu budowlanego oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie rozbudowy obiektu. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXIII/115/2008, która stanowi zał. nr 20 do protokołu.

h) Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce” (druk nr 10) – stanowi zał. nr 21 do protokołu.

Wójt – poinformował, że podjęcie uchwały jest niezbędne w celu rozpoczęcia działań związanych z zawarciem umowy na projektowanie obiektu. Podana w projekcie uchwały kwota ( nie przekraczająca 1.200.000,00 zł) określona została na podstawie “ Wskaźników nakładów na obiekty budowlane III kw. 2008 r. Orgbud – Serwis”. Rzeczywista wartość inwestycji zostanie określona po opracowaniu projektu budowlanego oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie rozbudowy obiektu. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXIII/116/2008, która stanowi zał. nr 22 do protokołu.

i) Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Wielkiej Nieszawce (druk nr 11) – stanowi zał. nr 23 do protokołu

Wójt – poinformował, że na sesji w dniu 20 października 2008 r. została podjęta uchwała Nr XXII/107/2008 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Wielkiej Nieszawce. Z powodu błędnego geodezyjnego numeru działki należy podjąć uchwałę z prawidłowym jej numerem. W związku z powyższym wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu zaopiniowania przedstawionego projekty.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król - poinformował , że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusje.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXIII/117/2008, która stanowi zał. nr 24 do protokołu.

j) Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Czachorowskiego (druk nr 12) – stanowi zał. nr 25 do protokołu

Wójt – poinformował, że radny Stanisław Czachorowski zmarł 18 listopada 2008 roku. Na podstawie art. 190. ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborca do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – śmierć radnego skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego. Choć skutek ten następuje z mocy prawa Ordynacja wyborcza wymaga podjęcia przez radę gminy uchwały o charakterze deklaratoryjnym, stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego. Niniejszą uchwałę niezwłocznie należy przesłać Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Brygida Czapiewska – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXIII/118/2008, która stanowi zał. nr 26 do protokołu.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami:

a) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie , w czasie którego opiniowała materiały na sesję ,

b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie , w czasie którego opiniowała materiały na sesję ,

c) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska - poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie , w czasie którego opiniowała materiały na sesję,

d) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 2 posiedzenia. W dniu 6.11.2008 r. Komisja zapoznała się ze stanem faktycznym dróg gminnych i tak: Mała Nieszawka ul. Wodociągowa – występują głębokie dziury w asfalcie. Przed zima należałoby połatać dziury na odcinku od torów kolejowych do Małej Nieszawki, a na odcinku od Wodociągów do torów kolejowych należałoby położyć asfalt na zjeździe należałoby zamontować spowalniacz; Brzoza ul. Ciechocińska , ul. Wędkarska i inne, na których są dziury należałoby zasypać białym grysem. Na wysokości gospodarstwa agroturystycznego p. Bugajskiego z drogi nr 1 wielkim lejem spływa woda na ul. Ciechocińską . Komisja sugeruje wystąpić do Dyrekcji Dróg – właściciela drogi – o rozwiązanie tego problemu; Cierpice - Kąkol ul. Dobra w niedużym zakresie do naprawy, chodniki w trakcie załatwiania; Mała Nieszawka ul. Olszynowa - głębokie dziury z wodą, ul. Rzemieślnicza od torów dziurawa; Cierpice ul. Sosnowa – do naprawy chodniki i należałoby zamontować spowalniacz przy blokach, ul. Zakątek Leśny – zerwany przepust na rowie i barierki dlatego należałoby wystąpić z pismem do Dyrekcji Dróg o naprawę, z uwagi na to iż dotyczy to odwodnienia drogi nr 10; Komisja stwierdziła, że ul. Kręta w Małej Nieszawce została właściwie wyremontowana w br. Na posiedzeniu w dniu 24.11.2008 r. Komisja opiniowała materiały na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do informacji Komisji.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady złożył informację z realizacji uchwał podjętych na XXII sesji, która odbyła się w dniu 20 października 2008 roku.

Radni nie wnieśli uwag do informacji przewodniczącego.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady – poruszył następujące sprawy:

a) poinformował, że po dzisiejszej sesji radni otrzymają projekt budżetu na 2009 rok i poprosił, aby Komisje w sprawie budżetu odbyły dwa posiedzenia- pierwsze na początku grudnia, drugie krótko przed sesją budżetową,

b) zwrócił się do Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o wypracowanie wspólnie z dyrektorami szkół oraz przewodniczącymi rad rodziców stanowiska w sprawie kolonii. Stanowisko po skonsultowaniu z wójtem należy przedstawić Radzie Gminy,

c) poprosił przewodniczących Komisji o przejrzenie planów pracy na bieżący rok oraz opracowanie planów na 2009 rok do dnia 15 grudnia 2008 roku.

d) poinformował, że w dniu 19 grudnia 2008 roku o godz. 12°° w ośrodku Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się spotkanie opłatkowe.

Radny Waldemar Król – zapytał kiedy będzie czynna siłownia w Cierpicach.

Wójt – poinformował, że będzie czynna po nowym roku.

Radny Józef Przewięźlikowski – poinformował, że zostało złożone do ANDREWEX-u pismo dotyczące wytyczenia drogi dojazdowej do budynków na osiedlu. Na powyższe jest zgoda, jednak ANDREWEX nie chce ponosić żadnych kosztów z tym związanych.

Wójt – stwierdził, że pismo o który mówi rozmówca zostało podpisane przez Dyrektora p. Kowalskiego, który nie ma do tego uprawnień. Przedmiotowe pismo powinno być podpisane przez właściciela – p. Opłatka

Przewodniczący Rady uważa, że skoro jest intencja ANDREWEX-u do wytyczenia gruntu pod drogę to proponuje, aby Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji przeanalizowała prawdziwe koszty, a wtedy gmina wystąpi do właściciela gruntu.

Więcej głosów nie było.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

     Protokołowała                                                          Przewodniczący Rady Gminy

(-) Maria Rumińska                                                         (-) Bronisław Krywionek 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (25 listopada 2008)
Opublikował: Maria Ruminska (30 grudnia 2008, 10:18:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 642