Protokół nr XXIV/2008 z sesji Rady Gminy z dnia 29.12.2008 roku

 

Protokół nr XXIV/2008

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2008 roku

w godz. 15:00 do 18:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1.  Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum

  • przedstawienie porządku obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z XXIII sesji, która odbyła się w dniu 25 listopada 2008 roku.

3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009 ( projekt budżetu radni otrzymali w dniu 25 listopada 2008 roku),

b) ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy ( druk nr 1).

4.  Przyjęcie planów pracy na 2009 rok:

a)  Komisji Rady,

b)  Rady Gminy.

5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXIV sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 14 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 13 ( nieobecny usprawiedliwiony Ireneusz Śmiechowski) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag lub propozycji do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2.

W związku z tym, że do dnia wczorajszego radni nie wnieśli uwag do treści protokołu z XXIII sesji, która odbyła się w dniu 25 listopada 2008 roku przewodniczący wniósł o jego przyjęcie w przedstawionym brzmieniu. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXIII sesji został przyjęty przez Radę.

Ad. 3.

a) przewodniczący Rady poinformował, że projekt budżetu gminy na rok 2009 radni otrzymali w dniu 25 listopada 2008 roku – stanowi zał. nr 3 do protokołu. W dniu dzisiejszym radni otrzymali skorygowany projekt budżetu – przewodniczący porosił o jego oznaczenie jako druk nr 1a – stanowi zał. nr 4 do protokołu. Następnie oddał głos wójtowi w celu omówienia przedłożonego projektu budżetu.

Wójt - poinformował, że druk nr 1a różni się od pierwotnego projektu kwotą 45 .000,00 zł tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych - (w dz. 750 o kwotę 29.000 zł oraz w dz. 801 o kwotę 16.000 zł). Projekt budżetu na 2009 rok opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych. Strona dochodów zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł wynikających z przepisów prawa. Wysokość dochodów własnych oszacowano biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2008 r. oraz proponowane na rok 2009 stawki podatków i opłat lokalnych, analizę wpływów w latach poprzednich i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu w stosunku do 2008 r. zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wydatków do opracowania budżetu państwa na 2009 r. przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów . Wysokość subwencji i dotacji przyjęto natomiast na podstawie decyzji : Krajowego Biura Wyborczego ; Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych; Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2009 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa. Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2009 r. opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz analizy kosztów w latach ubiegłych i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych gminy. Prognoza dochodów budżetu gminy na 2009 r. opiera się na prognozowanym wykonaniu budżetu w 2008 r. jak również poziomie dotychczasowych tegorocznych wpływów budżetowych . Po stronie dochodów projekt został zamknięty kwotą 12.845.000,00 zł . Na dochody składają się: dotacje, subwencja, dochody ze sprzedaży wody, z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, opłata skarbowa i od czynności cywilno prawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji, dochody z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone. Projekt budżetu po stronie wydatków został zamknięty kwotą 14.345.000 zł, co oznacza że jest to budżet niezrównoważony gdyż planowane dochody są niższe od planowanych wydatków . Niedobór w wysokości 1.500.000 zł planuje się pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych. Na zadania inwestycyjne w 2009 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy 4.915.000,00 zł na następujące zadania: rozbudowę gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej; wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Zakątek i ul. Widok w Małej Nieszawce; prace dotyczące budowy dróg i chodników oraz wiaduktu; rozbudowę szkoły w Małej Nieszawce, rozbudowę obiektu gminnego z przeznaczeniem na przedszkole; prace związane z budową Centrum Sportu i Rekreacji; zakup przecinarki do asfaltu. Projekt budżetu gminy na 2009 rok był opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową . Wójt odczytał uchwałę Nr 34/2008 Składu Orzekającego nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka – ksero uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu. oraz uchwałę Nr 34a/2008 Składu Orzekającego nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Wielka Nieszawka - ksero uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom, które projektem budżetu zajmowały się dwukrotnie w celu wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2009 rok.

a) przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2009 rok,

b) przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2009 rok,

c) przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Niemniej jednak członkowie Komisji wnoszą o uwzględnienie w wydatkach budżetowych na 2009 rok kosztów związanych z oświetleniem ul. Bydgoskiej w Małej Nieszawce.

Przewodniczący Rady poinformował, że aby mógł poddać pod głosowanie wniosek Komisji Statutowo-Regulaminowej musi ona podać źródło finansowania tego zadania.

Przewodnicząca Komisji Brygida Czapiewska – stwierdziła, że wszystkie zadania zapisane w budżecie są ważne i dlatego jeśli któreś z zadań nie zostanie zrealizowane w to miejsca można wykonać oświetlenie, o które wnioskuje Komisja.

a) przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2009 rok.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawie projektu budżetu.

Radny Józef Dąbrowski – stwierdził, że kilkakrotnie wnioskował o oświetlenie ul. Bydgoskiej w Małej Nieszawce, ale uważa że jego głos się nie liczy i nie jest brany pod uwagę.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że głos każdego radnego jest ważny, ale planując wydatki budżetowe bierze się pod uwagę te ważniejsze potrzeby.

Radna Brygida Czapiewska – poruszyła sprawę oszczędności. Jej zdaniem, aby zaoszczędzić zużycie prądu na boisku również w soboty zajęcia powinny być prowadzone przez cały dzień.

Wójt - wyjaśnił, że w soboty zajęcia na boisku sportowym odbywają się również w soboty do godz. 17:00. Jednocześnie zaapelował do szkół, aby do południa prowadziły zajęcia sportowe na boisku przy Ośrodku Kultury bo między innymi zostało ono w tym celu wybudowane.

Radny Franciszek Wójcik - zapytał co z gruntami gminnymi przy trasie A-10.

Wójt – wyjaśnił, że jeśli chodzi o te grunty to jesteśmy otwarci na ich zbycie i czekamy na inwestorów.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXIV/119/2008 – stanowi zał. nr 7 do protokołu.

a) przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy ( druk nr 1) – stanowi zał. nr 8 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że zasady wynagradzanie pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z powyższym aktem prawnym miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii w w/w rozporządzeniu i wartości jednego punktu w złotych. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych ustala Rada Gminy w pierwszej kategorii zaszeregowania. Wartość jednego punktu ustala pracodawca w porozumieniu z Radą , stosownie do możliwości finansowych. W związku ze wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia 2009 roku do wysokości 1.276 zł zachodzi konieczność podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania. Na wniosek dyrektorów szkół proponuje się wysokość najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 800 zł. Wyraża się również zgodę na ustalenie wartości jednego punku na kwotę 5 zł w szkołach podstawowych i gimnazjum położonych na terenie gminy. Proponowane najniższe wynagrodzenie zasadnicze oraz wartość jednego punktu, o których mowa w projekcie uchwały znajduje swoje zabezpieczenie w uchwalonym budżecie gminy na 2009 rok. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Agnieszka Bajdak – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXIV/120/2008 – stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad. 4.

a) Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji o przedstawienie projektów planów pracy na 2009 rok i tak :

- przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdakodczytała projekt planu pracy Komisji na 2009 rok( który radni otrzymali przed sesją) - stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu.

Radna Brygida Czapiewska – zgłosiła wniosek o przeniesienie pkt 3 z III kwartału “spotkanie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia” do I kw. Zdaniem wnioskodawczyni w ten sposób będzie można właściwiej zaplanować badania profilaktyczne na 2009 rok.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radna ( Agnieszka Bajdak ) wstrzymała się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła wniosek. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok z uwzględnionym wnioskiem. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, ze Rada przyjęła plan pracy Komisji na 2009 rok – stanowi on załącznik nr 11 do protokołu.

- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa - odczytała projekt planu pracy Komisji na 2009 rok ( który radni otrzymali przed sesją) - stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu

Przewodniczący Rady zaproponował, aby punkt “ rozpatrzenie złożonych skarg na wójta gminy” Komisja realizowała jeden raz w roku. Dlatego złożył wniosek o wykreślenie tego punktu z II kwartału i pozostawienie realizacji w IV kwartale.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie złożonego wniosku. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła wniosek. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok z uwzględnionym wnioskiem. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła plan pracy Komisji na 2009 rok – stanowi on załącznik nr 13 do protokołu.

- przewodnicząca Komisji Statutowo –Regulaminowej Brygida Czapiewska - odczytała projekt planu pracy Komisji na 2009 rok ( który radni otrzymali przed sesją).- stanowi zał. nr 14 do protokołu

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu.

Przewodniczący Rady złożył wniosek o wykreślenie z projektu planu pkt 1 “ analiza przepisów dotyczących wyborów uzupełniających do rad gmin” zapisanego w I kwartale.

Wniosek uzasadnił tym, że Rada nie jest kompetentna w sprawie wyborów uzupełniających.

Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty przez Radę. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok z uwzględnionym wnioskiem. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła plan pracy Komisji na 2009 rok – stanowi on załącznik nr 15 do protokołu.

- przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – oczytał projekt planu pracy Komisji na 2009 rok ( który radni otrzymali przed sesją) - stanowi zał. nr 16 do protokołu. Jednocześnie poprosił o dopisanie pkt. 4 w I kwartale w brzmieniu” sprawozdanie z pracy Komisji za 2008 rok”.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu.

Wójt - odniósł się do pkt 5 w I kwartale 2009 roku Komisja planuje przeprowadzenie kontroli kanałów wodnych, przepustów i wałów przeciwpowodziowych. Na terenie gminy są cieki wodne będące pod nadzorem Spółki Wodnej ( są to szczegółowe rowy melioracyjne), która ze względów finansowych zawiesiła swoją działalność i trzeba będzie ten problem w jakiś sposób rozwiązać oraz cieki wodne i urządzenia pod nadzorem Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (podstawowe rowy melioracyjne, wał przeciwpowodziowy oraz stacja pomp). Wójt zaproponował, aby w planie pracy Komisja umieściła zapis “Kontrola kanałów wodnych, przepustów i wałów przeciwpowodziowych będących pod nadzorem Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych”. Ponadto jeśli Rada przyjmie plan Komisji, to przy realizacji tego punktu wójt prosi o zgłoszenie w terminie 2 tygodnie przed posiedzeniem , aby był czas na powiadomienie przedstawicieli tegoż Związku.

Radni nie zgłosili uwag do projektu planu pracy Komisji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok z uwzględnionym propozycji wójta. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła plan pracy Komisji na 2009 rok – stanowi on załącznik nr 17 do protokołu.

a) przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt planu pracy Rady Gminy na 2009 rok – stanowi zał. nr 18 do protokołu i poprosił o zgłaszanie uwag i propozycji do projektu.

Padła propozycja o przeniesienie z IV kwartału pkt 1 w brzmieniu “ Podsumowanie działalności Gminnego Centrum Informacji za 2008 rok” do I kwartału pkt 3.

Rada zaakceptowała propozycję. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie plany pracy Rady Gminy na 2009 rok z uwzględnioną zmianą. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła plan pracy Komisji na 2009 rok – stanowi on załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami i tak:

a) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że między sesjami Komisja odbyła 5 posiedzeń: w dniach 2 grudnia i 16 grudnia 2008 roku zajmowała się budżetem gminy na 2009 rok; w dniu 9 grudnia 2008 r. odbyła spotkanie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; w dniu 10 grudnia 2008 r. zajmowała się sprawozdaniem z kolonii letnich organizowanych przez gminę oraz w dniu 12 grudnia 2008 r. Komisja spotkała się z dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej,

b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 2 posiedzenia: 5 grudnia i 22 grudnia 2008 roku w czasie których zajmowała się projektem budżetu gminy na 2009 rok,

c) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że między sesjami Komisja odbyła 3 posiedzenia: w dniach 3 grudnia i 8 grudnia zajmowała się projektem budżetu na 2009 rok i w dniu 23 grudnia opracowała sprawozdanie z działalności za 2008 rok oraz opracowała projekt planu pracy na 2009 rok,

d) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 2 posiedzenia: w dniach 10 grudnia i 15 grudnia 2008 roku w czasie których opiniowała projekt budżetu gminy na 2009 rok.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady złożył informację z realizacji uchwał podjętych na XXIII sesji, która odbyła się w dniu 25 listopada 2008 roku.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 7.

Radna Agnieszka Bajdak – zapytała o realizację gazyfikacji. Gazownia miała zgłosić się do gminy po mapy na dalsze projektowanie.

Wójt- wyjaśniła, że projekt jest wykonany do ul. Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce. Po mapy nikt się do Urzędu nie zgłosił.

Radny Waldemar Król – poruszył następujące tematy:

a) poinformował, że Gimnazjum w Cierpicach zostało przyjęte do Klubu Przodujących Szkół – w Polsce jest ok. 200 takich placówek.

Pani Dorota Masłowska dyrektor Gimnazjum – w uzupełnieniu przybliżyła warunki oraz tryb przyjmowania placówek do Klubu . Gimnazjum otrzymało ok. 100 książek oraz inne pomoce dydaktyczne.

b) zwrócił się do Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z pytaniem czy radni zostaną poinformowani o sprawozdaniu z kolonii letnich organizowanych przez gminę.

Przewodnicząca Komisji Agnieszka Bajdak - poinformowała, ze radni zostaną poinformowani o sprawozdaniu z kolonii,

c) stwierdził, że Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji jest zaniepokojona sprzeciwem mieszkańców dotyczącym budowy chodników na ulicy Długiej w Cierpicach – Kąkolu.

Wójt – zwrócił się do radnych o włączenie się w sprawę rozwiązania tego problemu. Osoby, których bezpośrednio dotyczy inwestycja zostały zaproszone na jutro na spotkanie w Urzędzie. Dlatego dobrze by się stało aby radni i sołtys również wzięli udział w tym spotkaniu.

Radny Franciszek Wójcik – poruszył następujące sprawy:

a) uważa, że na ul Topolowej przy kościele należałoby wprowadzić ograniczenia z uwagi na to iż lampy za długo się palą,

b) zapytał o budowę ścieżek rowerowych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa oszczędności związanych z oświetleniem gminy będzie dyskutowany przez Radę.

Wójt – poinformował, że jest potrzeba dalszej budowy ścieżek rowerowych, ale na razie na to zadanie nie ma środków z uwagi na pilniejsze potrzeby.

Radna Brygida Czapiewska – poruszyła sprawę dotyczącą braku odpływu wody deszczowej z ul. Rzemieślniczej koło pana Balejki.

Wójt – stwierdził, że ul. Rzemieślnicza w Małej Nieszawce jest specyficznie wybudowana i dopóki nie powstanie tam kanalizacja deszczowa będzie problem.

Radny Józef Dąbrowski - zaprosił wszystkich na spotkanie dotyczące podsumowania działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego w Małej Nieszawce, które odbędzie się w dniu jutrzejszym o godz. 17:00 w Ośrodku Kultury.

Radny Waldemar Król – poprosił o uzupełnienie znaków na ul. Sosnowej w Cierpicach.

Wójt – wyjaśnił, że ulica była oznakowana, ale znaki zostały ukradzione. Niemniej jednak kolejny raz zostaną uzupełnione.

Ad. 8.

Na zakończenie przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji, złożył życzenia noworoczne i zamknął obrady.

           Protokołowała                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      (-) Maria Rumińska                                               (-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (29 grudnia 2008)
Opublikował: Maria Ruminska (19 maja 2009, 12:15:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431