Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku

 

S t a n o w i s k o

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku

 

w sprawie : podatku leśnego.

       Rada Gminy Wielka Nieszawka  p o s t a n a w i a :

1. Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego za rok 2009,

2. W świetle postanowień pkt 1 stanowiska podstawą obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka w 2009r. będzie kwota 152,53zł/m3 ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2008r. / M.P. nr 81, poz. 718 /.

Podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2009 będzie wynosił 33,5566zł. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega ustawowemu obniżeniu o 50%.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

U z a s a d n i e n i e

do projektu stanowiska Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie podatku leśnego

Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. nr 200, poz. 1682 z póżn. zm./ Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008r. wyniosła 152,53zł za 1m³ - Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2008r. / MP nr 81 , poz. 781 / .

Z uwagi na ustawowe zwolnienie z podatku leśnego lasów z drzewostanem do 40 lat oraz fakt, iż powierzchnia tych lasów w gminie wynosi 5.371ha proponuje się nie obniżać kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Wójt Gminy przedkłada projekt stanowiska w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (25 listopada 2008)
Opublikował: Maria Ruminska (28 listopada 2008, 11:20:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2373