2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXV/122/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

Uchwała Nr XXV/122 /2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 lutego 2009 roku

zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, okolica ulicy Wierzbowej)

       Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717, z 2004 r. nr 6 poz. 141, nr 141 poz. 1492, z 2005 r. nr 113 poz. 954, nr 130 poz. 1087, z 2006 r. nr 45 poz. 319, nr 225 poz. 1635, z 2007 r. nr 127 poz. 880), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę z dnia 14 marca 2008 r. nr XVIII/84/2008 o przystąpieniu do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, okolica ulicy Wierzbowej) w następujący sposób:

W § 2. dodaje się pkt 6 w brzmieniu

“6) tereny usług”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

UZASADNIENIE

Istnieje możliwość utworzenia oddziału Muzeum Etnograficznego w Toruniu na obszarze objętym zmianą. W takim przypadku konieczne jest wprowadzenie dodatkowej funkcji “usługi”.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (13 lutego 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (16 lutego 2009, 09:21:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 490