2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXV/124/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

UCHWAŁA NR XXV/124/2009

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 13 lutego 2009 roku

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

              Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689 i Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1 poz. 1), uchwala się co następuje:

            § 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka, zwany dalej regulaminem, który określa:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.

             §2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z 2006 r. Nr 43 poz. 283 z 2007 r. Nr 56 poz. 372 oraz z 2008 r. Nr 42, poz. 257)

2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 i Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1 );

3) wynagrodzenie zasadnicze – należne danemu nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze;

4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka.

5) klasa – należy przez to rozumieć też oddział przedszkolny.

6) nauczycielach bez bliższego określenia, także wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka.

             § 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

             § 4. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa § 7 rozporządzenia.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku – jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc – jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

            § 5. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.`

2. Dodatki motywacyjne nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych , a w szczególności:

a)  uzyskiwanie przez uczniów, z uwzgllllednieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osiągnięć dydaktyczno wychowawczych , potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji , efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach, 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów , we współpracy z rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność szkoły,

c) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

d) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

e) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,

f) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

g) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

h) wyniki wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły,

i) pozyskiwanie środków zewnętrznych , sponsorów z przeznaczeniem na powiększenie majątku szkoły.

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć , októrych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych z udziałem uczniów,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich,

e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora oraz nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 3.

5. Dodatek motywacyjny może być przyznany do wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

6. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że okres , na który przyznano dodatek nie może obejmować miesięcy z różnych lat kalendarzowych. Decyzja o przyznaniu dodatku motywacyjnego wymaga uzasadnienia.

7. W projekcie budżetu Gminy Wielka Nieszawka na dany rok przewiduje się do 5 % dodatku motywacyjnego w naliczeniu na zatrudnionych nauczycieli.

8. Dodatek motywacyjny jest wypłacany “z góry”, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

             § 6. 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły wynosi 500,00zł miesięcznie.

2. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli wykonujących zadania:

1) opiekuna stażu – wynosi 30,00zł miesięcznie;

2) wychowawcy klasy – wynosi 55,00 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że dodatek ten dla wychowawców oddziałów przedszkolnych wynosi 60,00 zł miesięcznie;

3) doradcy metodycznego lub konsultanta – wynosi 30,00zł miesięcznie.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania stanowiska dyrektora lub wykonywania zadań, za które dodatek ten przysługuje.

4. Jeżeli stanowisko lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nim obowiązków.

5. Dodatek funkcyjny, w stawce ustalonej dla danego stanowiska przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innego nauczyciela, jeżeli nieobecność tego nauczyciela trwa dłużej niż 1 miesiąc.

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał – z innych powodów - pełnienia obowiązków, do których dodatek funkcyjny jest przypisany, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

7. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy uwzględniając m.in. wielkość szkoły lub jej warunki organizacyjne, warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, liczbę uczniów i oddziałów.

8. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli danej szkoły przyznaje dyrektor szkoły.

9. Dodatek funkcyjny wypłacany jest “z góry”, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

              § 7. 1. Za godziny ponadwymiarowe oraz godziny realizowanych zastępstw doraźnych nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, z zastosowaniem następujących zasad:

1) wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i za godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw nauczyciela.

2) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane;

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności.

2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności, w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii,

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy, traktuje się, jak godziny faktycznie odbyte.

   3. Za faktycznie przepracowane, uznaje się również godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizować ze względu na wykonywanie innych prac zleconych mu przez pracodawcę.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub w dzień ustawowo wolny od pracy.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z “dołu”.

            § 8. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 7.

            § 9. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w odrębnych przepisach, w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się “z dołu” w terminie wypłaty wynagrodzenia. Postanowienia § 7 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

           § 10. 1. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy;

2) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

3. Nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka może otrzymać nauczyciel, który osiąga wyróżniające wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na tle osiągnięć innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka.

4. W przypadku dyrektora szkoły, podstawą przyznania nagrody mogą być również osiągnięcia z zakresu:

1) tworzenia warunków do postępu pedagogicznego,

2) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność szkoły,

3) organizacji pracy,

4) administrowania nieruchomością.

5. Nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka może otrzymać nauczyciel posiadający co najmniej nagrodę dyrektora szkoły.

6. Uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla nauczycieli – przysługuje dyrektorom szkół.

7. Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla dyrektorów szkół przysługuje:

1) radzie pedagogicznej,

2) radzie rodziców.

8. Wójt Gminy Wielka Nieszawka może przyznać nagrodę dyrektorom szkół także z własnej inicjatywy.

9. Wniosek o nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka powinien zawierać wszystkie informacje, o których mowa w formularzu wniosku, ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, uzasadnienie powinno zawierać osiągnięcia kandydata (zespołu) po otrzymaniu ostatniej nagrody (dyrektora, wójta, kuratora oświaty, ministra właściwego w sprawach oświaty) oraz określać rok, w którym miały miejsce.

10. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka należy składać w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka w terminie do dnia 20 września danego roku.

11. Nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka przyznaje się i wręcza z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w innym terminie ustalonym przez Wójta.

12. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje i wypłaca dyrektor szkoły.

13. Nagrody ze środków będących w dyspozycji Wójta przyznaje Wójt.

14. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

15. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być wyższa niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, a wysokość nagrody przyznawanej przez dyrektora szkoły nie może przekraczać 100% tej stawki.

16. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem a jego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.

             § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.

            § 12. 1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/124/2009 Rady Gminy

Wielka Nieszawka z dnia 13 lutego 2009 roku.

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

   1. Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Wielka Nieszawka.

     

     

    Pani / Panu ...............................................................................

    Data urodzenia .........................................................................

    Posiadane wykształcenie ............................................................

    ...............................................................................................

    miejsce zatrudnienia ..................................................................

    ( pełna nazwa szkoły )

    zajmowane stanowisko ................................................................

    data i ocena pracy .....................................................................

    staż pracy pedagogicznej ............................................................

    stopień awansu zawodowego .......................................................

     

   2. Dotychczas otrzymane nagrody dyrektora, organu prowadzącego, kuratora oświaty, ministra edukacji narodowej – rok otrzymania :

 

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

III. Osiągnięcia kandydata po otrzymaniu ostatniej nagrody :

Rok

Osiągnięcia

   

 

 

   ...............................     .............................................    .......................................

Wielka Nieszawka, data               pieczęć nagłówkowa           podpis składającego wniosek

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/124/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 

Na podstawie z art.30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły będący organem jednostką samorządu terytorialnego określa regulamin wynagradzania nauczycieli. W związku z faktem iż regulamin wynagradzania nauczycieli podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli rozpoczęto procedurę uzgadniania.

W dniu 14.10.2008 r. rozpoczęto procedurę uzgadniania regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi, przedstawiając projekt regulaminu. W dniu 02.12.2008 r. związki zawodowe zażądały od Wójta Gminy projektu budżetu na rok 2009 w zakresie wydatków na oświatę oraz informacji:

- planowanej liczbie etatów pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach,

- środkach przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli,

- planowanej liczbie etatów kalkulacyjnych nauczycieli, wg. stopni awansu zawodowego

- środkach na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych,

- wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,

- środkach przeznaczonych na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

- o planowanych w roku 2009 środkach na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz zasiłkach na zagospodarowanie.

Pismem z dnia 03.12.2008 r. Wójt Gminy przekazał następujące informacje:

- liczbę etatów kalkulacyjnych nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego

- projekt budżetu Gminy na 2009 r. w dziale Oświata i Wychowanie wraz z inwestycjami oświatowymi

- subwencje oświatowe na 2009 r. i łączne wydatki budżetu oraz deficyt Gminy,

Po otrzymaniu w/w wymienionych informacji w dniu 12.12.2008 r związki zawodowe zgłosiły następujące propozycje dotyczące projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli:

- ustalenie dodatku funkcyjnego dla dyrektorów w przedziale 500-600 zł,

- ustalenie dodatku dla opiekuna stażu na poziomie 50 zł,

- ustalenie dodatku za wychowawstwo na poziomie 70 zł. dla wychowawcy klasy oraz na poziomie 75 zł. dla wychowawcy oddziału przedszkolnego,

- ustalenie dodatku dla doradcy metodycznego lub konsultanta na poziomie 100 zł,

Jednocześnie zaproponowały spotkanie w Urzędzie Gminy 16 grudnia 2008 r o godz. 11.00.

W dniu 16 grudnia 2008 r. odbyło się spotkanie w Urzęd0zie Gminy zgodnie z propozycją związków zawodowych. W spotkaniu z ramienia związków zawodowych wzięli udział Urszula Polak – ZNP, Jerzy Wiśniwski – NSZZ SOLIDARNOŚĆ, natomiast Gminę reprezentowali Jacek Mularz – Zastępca Wójta Gminy, Mirosława Mierzwińska – Skarbnik Gminy.

W czasie spotkania związki zaproponowały następujące zmiany w projekcie regulaminu wynagradzania nauczycieli:

- dodatek dla opiekuna stażu 40 zł,

- dodatek za wychowawstwo w klasach 65 zł,

- dodatek za wychowawstwo w oddziale przedszkolnym 70 zł,

Pozostałe kwoty bez zmian w stosunku do propozycji ujętych w projekcie regulaminu wynagradzania nauczycieli, oraz wykreślenie wynagrodzenia dla doradcy metodycznego jako przepisu martwego.

Pismem z dnia 17.12.2008 r. Wójt Gminy w związku z przeprowadzonymi rozmowami w siedzibie Urzędu Gminy w dniu 16.12.2009 r. podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w projekcie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2009 r. Stanowisko swoje umotywował przewidywanym kryzysem finansowym państwa, a także i w konsekwencji budżet gminy Wielka Nieszawka ulegną niekorzystnym korektom i zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009 r. na dotychczasowych warunkach.

W dniu 29.01.2009 r. związki zawodowe zaproponowały zmianę w projekcie regulaminu wynagradzania nauczycieli dotyczącą dodatku za wychowawstwo w oddziałach szkolnych jak i za wychowawstwo w oddziałach przedszkolnych na poziomie 70 zł. Na wyżej wymienioną propozycję Wójt Gminy nie wyraził zgody.

Na tym zakończono uzgadnianie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Wskazać tutaj należy na obowiązującą wykładnię pojęcia, że regulamin ,,podlega uzgodnieniu” ze związkami zawodowymi.

Z analizy tez wyroku z dnia 17 marca 1998 r. Trybunału Konstytucyjnego Sygn. U 23/97 wynika , że użyte przez ustawodawcę sformułowanie ,,podlega uzgodnieniu” nie może być równoznaczne z pojęciem wyrażenia zgody na przyjęcie treści aktu. To, że pojęcie ,,podlegają uzgodnieniu” nie jest tym samym, co ,,w uzgodnieniu” lub w ,,porozumieniu” świadczy, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, że w Karcie Nauczyciela ustawodawca nie przewidział żadnego trybu na rozstrzygnięcie sytuacji, w których nie można uzyskać zgody pomiędzy organem wydającym akt, a związkami zawodowymi (tak jak to przewidziano w ustawie o związkach zawodowych z 23.05.1991 r.)

Z przytoczonej w w/w wyroku Trybunału Konstytucyjnego argumentacji wynika, że uzgodnienie ,, ze związkami zawodowymi” dotyczy z pewnością współuczestnictwa związków zawodowych w procesie tworzenia prawa. Użyty w nim termin ,,uzgodnienie” , zgodnie z jego sensem językowym oznaczać ma czynność polegającą na ,,doprowadzeniu do braku rozbieżności”, ,,ujednoliceniu” czy też ,,harmonizowaniu” (w znaczeniu ,,wzajemnego dostosowania” – Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, 1978, s 642)

Ponadto Trybunał Konstytucyjny wskazuje, że ,,uzgodnienie” nie może zawsze oznaczać całkowitej i powszechnej zgody między organem prawotwórczym i wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procesie stanowienia aktu normatywnego na wszystkie rozwiązania tego aktu, lecz oznaczać musi podanie treści stanowionych aktów sformalizowanej procedurze uzgodnionej z podmiotami upoważnionymi do tej formy uczestnictwa w procesie aktu normatywnego w celu jej osiągnięcia. Instrumentem tej procedury winny być protokoły uzgodnień ale też rozbieżności w razie braku zgody na treść rozwiązań aktu. Osiągnięcie zgody uzależnione jest bowiem nie tylko od woli stron, ale też innych, zewnętrznych wobec tej woli czynników.

W związku z powyższym przedkłada się niniejszy projekt regulaminu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (13 lutego 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (16 lutego 2009, 09:45:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 550