2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXVI/125/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku

 

Uchwała Nr XXVI/125/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku

 

w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji.

           Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, i Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005 r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U.z 2007 r, nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz § 28, ust. 1 pkt 2 i § 29 pkt 2 Statutu Gminy Wielka Nieszawka

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr II/4/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji § 1 otrzymuje brzmienie:

“§1. Powołuje się Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w składzie:

  1. Król Waldemar

  1. Eichberger Krystyna

  2. Brzeziński Bernard

  3. Wójcik Franciszek

      5     Kamińska – Kumorek Anna

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Raady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

U Z A S A D N I E N I E do uchwały nr XXVI/125/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku.

Zgodnie z § 29 pkt 2 Statutu Gminy Wielka Nieszawka Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji działa : przewodniczący i 4 członków. W związku z powyższym zachodzi konieczność uzupełnienia składu Komisji , który uległ zmniejszeniu z powodu śmierci radnego Stanisława Czachorowskiego.

Przewodniczący Raady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 marca 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (23 marca 2009, 13:22:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459