2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Uchwała Nr XXVI/126/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

UCHWAŁA Nr XXVI/126/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cierpice na lata 2009 - 2016 .

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568, z 2004r, nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167 poz. 1759, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175 poz.1457, z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173. poz. 1218, z 2008 nr 180, poz. 1111)

uchwala się, co następuje:

§1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Cierpice na lata 2009 – 2016 przyjęty przez zebranie wiejskie tej miejscowości stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/173/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Cierpice na lata 2006- 2013.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczączący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka nr XXVI/126/2009z dnia 20 marca 2009 roku

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013 – Odnowa wsi istnieje możliwość aplikowania o dofinansowanie następujących działań:

1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych,

sportowych lub społeczno-kulturalnych;

4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie,

w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Realizacja przedsięwzięć w ramach “Odnowy wsi” przyczynić się ma do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Plan Odnowy Miejscowości, zatwierdzony przez zebranie wiejskie danej miejscowości jest jednym z dokumentów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku należy dołączyć do dokumentacji aplikacyjnej.

Przewodniczączący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

UWAGA: załącznik do uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy: pok. nr 5 i pok. nr 10 w godzinach pracy Urzędu

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 marca 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (23 marca 2009, 13:36:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 514