2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Uchwała Nr XXVI/127/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.03. 2009 r.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/127/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku

 

w sprawie zasad korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Cierpice

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568, z 2004r, nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167 poz. 1759, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175 poz.1457, z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173. poz. 1218, z 2008 nr 180, poz. 1111)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w miejscowości Cierpice po zajęciach szkolnych będzie ogólnodostępne dla mieszkańców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka nr XXVI/127/2009

z dnia 20 marca 2009 roku

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –“Odnowa wsi” istnieje możliwość aplikowania o dofinansowanie budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, które zostało ujęte w Planie Odnowy Miejscowości Cierpice na lata 2009-2016.

Gmina składając wniosek o dofinansowania w ramach “ Odnowy wsi” jest zobowiązana do dołączenia uchwały intencyjnej udostępnienia boiska mieszkańcom po zajęciach szkolnych.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 marca 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (23 marca 2009, 13:54:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 479