2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwałą Nr XXVI/128/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

Uchwała Nr XXVI/128/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 r.

 

w sprawie: ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.

           Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203; z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; z 2009 r. Nr 223 poz. 1458 ) art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 , Nr 106, poz. 679, Nr 121 poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 199 poz. 1937; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

uchwala co następuje

§ 1. Ustala się opłatę za wodę pobieraną z wodociągu gminnego w wys. 2,04 zł za 1 m³ ( w tym podatek VAT)

§ 2. Ustala się opłatę:

  1. za ścieki wprowadzane z nieruchomości do gminnych kolektorów ściekowych w wys. 3,06 zł za 1m³ ( w tym podatek VAT)

  2. za ścieki dostarczone do gminnej oczyszczalni ścieków przez podmioty posiadające zezwolenie – w wys. 3,06 zł za 1 m³ ( w tym podatek VAT)

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/72/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 kwietnia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały dotyczącej ustalenia opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków

W związku ze wzrostem cen sprzedaży wody przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., które stanowią zasadniczą część kosztów, przy założeniu minimalnego wzrostu cen zakupu materiałów i paliwa, konieczne jest nieznaczne podwyższenie ceny sprzedawanej wody o 4,6 % tj. do kwoty 2,04 zł/m3 (z VAT).

Z uwagi na oszczędności odbiorców w ilości zużytej wody nie założono większego jej zużycia. Ewentualne większe koszty i mniejsze niż założone zużycie wody trzeba będzie zrekompensować podwyżką ceny w 2010 r

Cena jednostkowa odprowadzanych ścieków w 2008 r. nie pokryła faktycznych kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym, przy założeniu minimalnego wzrostu cen zakupu energii oraz materiałów, niezbędne jest podwyższenie ceny jednostkowej odprowadzanych ścieków.

Z uwagi na przyłączenie się do sieci nowych mieszkańców zasiedlających oddawane do użytku budynki mieszkalne założono wzrost ilości odprowadzonych ścieków.

Faktyczne koszty zużytej energii i zakupu materiałów prawdopodobnie będą wyższe od założonych i podwyżka cen jednostkowych w 2010 r. będzie nieunikniona.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywione

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 marca 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (23 marca 2009, 14:00:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 490