2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXVI/129/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

UCHWAŁA XXVI/129 /2009

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce.

       Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), w związku z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056), na wniosek Wójta Gminy Wielka Nieszawka,

uchwala się co następuje:

§1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku na obszarze gminy Wielka Nieszawka tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce oraz ustala się jego numer, granicę oraz siedzibę obwodowej komisji według poniższej tabeli:

Numer obwodu

głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

4

Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Dom Pomocy Społecznej

w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 18

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

U z a s a d n i e n i e  do uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr XXVI/129/2009

z dnia 20 marca 2009 r.Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego w związku z art. 30 ust 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów, tj. 7.06.2009 r. będzie w nich przebywać co najmniej 50 wyborców. Obwód tworzony jest każdorazowo dla danych wyborów.

Na terenie gminy Wielka Nieszawka znajduje się Domu Pomocy Społecznej, w którym na dzień wyborów przebywać będzie ponad 50 wyborców (na podstawie informacji zastępcy dyrektora DPS w Wielkiej Nieszawce – ok. 90 osób). Wobec powyższego Rada Gminy na wniosek wójta tworzy obwód odrębny ustalając jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 marca 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (23 marca 2009, 14:11:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508