2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXVII/131/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVII/131/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy za 2008rok.

         Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 81, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 oraz 2009 r. Nr 19, poz. 100)

u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka za wykonanie budżetu gminy za 2008 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (2 kwietnia 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (3 kwietnia 2009, 08:20:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 383