2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXVII/132/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 kwietnia 2009 roku

 

Uchwała Nr XXVII/132/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 2 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116,poz 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441,     nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, z 2009 r. nr 223,      poz. 1458)

W związku z zamierzonymi przez Państwo zmianami w zakresie obowiązku szkolnego uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Podjąć działania zmierzające do utworzenia - od 01.09.2009 r. oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 5 lat:

1) w Szkole Podstawowej w Cierpicach,

2) w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku do     zakończenia rozbudowy Szkoły, zajęcia będą odbywać się w budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce.

2. W przypadku, gdy do oddziałów przedszkolnych zostanie zapisanych przez rodziców, łącznie w obu szkołach, mniej niż 20 dzieci 5-letnich, utworzyć jeden oddział przedszkolny dla dzieci 5-letnich – w Szkole Podstawowej w Cierpicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/132/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 kwietnia 2009 roku.

W dniu 18 marca br. Sejm odrzucając weto Prezydenta RP w stosunku do ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty ostatecznie przesądził o wprowadzeniu od 2012 r. obowiązku szkolnego dla dzieci 6-cio letnich. Od 01.09.2009 r. obowiązywać będą przepisy przejściowe dające rodzicom uprawnienie do posłania do szkoły dzieci 6-cio letnich. W związku z tym, rodzice dzieci 5-cio letnich będą mieli prawo do żądania od gminy zapewnienia ich dzieciom rocznego przygotowania przedszkolnego. Projekt uchwały zmierza do stworzenia warunków do spełnienia przez Gminę żądań rodziców w tym względzie.

Przewodniczący Rady Gminy

(Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (2 kwietnia 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (3 kwietnia 2009, 08:25:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475