2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXVIII/134/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2009 roku

 

Uchwała Nr XXVIII/134/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, nr 115 poz. 791 oraz Nr 140 poz. 984)

uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVI/130/2009 z dnia 20 marca 2009 r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 6/V/09 z dnia 20.02.2009 rok i Nr 31/V/2009 r. z dnia 22 maja 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 sumę dochodów w wysokości "12.832.156,00" zastępuje się sumą "12.968.728,00" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości “14.647.156,00” zastępuje się sumą “14.822.728,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) a) kwotę deficytu w wysokości "1.815.000,00" zastępuje się kwotą w wysokości "1.854.000,00"

b) kwotę przychodów w wysokości "1.815.000,00" zastępuje się kwotą "1.854.000,00" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/134/2009.Rady Gminy Wielka Nieszawka

Z dnia 3 czerwca 2009 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 756,00

8 333,00

13 089,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00

8 333,00

8 333,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

8 333,00

8 3333,00

852

Pomoc społeczna

1 259 000,00

4 375,00

1 263 375,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

64 200,00

4 375,00

68 575,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

64 200,00

4 375,00

68 575,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

33 864,00

33 864,00

85395

Pozostała działalność

0,00

33 864,00

33 864,00

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

0,00

32 161,00

32 161,00

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

0,00

1 703,00

1 703,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 549,00

90 000,00

100 549,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

0,00

90 000,00

90 000,00

0830

Wpływy z usług

0,00

90 000,00

90 000,00

Razem:

12 832 156,00

136 572,00

12 968 728,00

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Strona 1 z 1

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/134/2009.Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 3 czerwca 2009 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 560 758,00

4 000,00

1 564 758,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 341 700,00

4 000,00

1 345 700,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 000,00

4 000,00

26 000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 756,00

8 333,00

13 089,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00

8 333,00

8 333,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

3 960,00

3 960,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

299,00

299,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 000,00

1 000,00

4 000,00

75405

Komendy powiatowe Policji

0,00

1 000,00

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 000,00

1 000,00

852

Pomoc społeczna

1 573 307,00

4 375,00

1 577 682,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

172 100,00

4 375,00

176 475,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

118 000,00

4 375,00

122 375,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

37 864,00

37 864,00

85395

Pozostała działalność

0,00

37 864,00

37 864,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

4 000,00

4 000,00

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

8 060,00

8 060,00

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 343,00

1 343,00

4128

Składki na Fundusz Pracy

0,00

197,00

197,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

726,00

726,00

4308

Zakup usług pozostałych

0,00

21 835,00

21 835,00

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

1 703,00

1 703,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

12 000,00

120 000,00

132 000,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

0,00

120 000,00

120 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

120 000,00

120 000,00

Strona 1 z 1

Razem:

14 64756,00

175 572,00

14 822 728,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Strona 2 z 1

Rozliczenie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Za łącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/134/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2009 roku

w złotych

paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana Po zmianie

1

2

3

4 5

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

1.815.000,00

39.000,00 1.854.000,00

Razem 1.815.000,00 39.000,00 1.854.000,00

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Strona 1 z 1

 

UZASADNIENIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY NA 2009 ROK.

Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze:

- zmian kwot dotacji na zadania zlecone (wybory do Parlamentu Europejskiego),

- podpisanej umowy na dotacje rozwojową w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki",

- zwiększenie dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,

- wpłaty za udział w koloniach letnich.

Natomiast po stronie wydatków zostały włączone dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto włączono środki na organizację kolonii letnich.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 12.964.708,00, po stronie wydatków 14.818.708 a niedobór wyniesie 1.854.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (3 czerwca 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (5 czerwca 2009, 10:54:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420