2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXVIII/135/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII/135/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2009 roku.

w sprawie : nie wyrażenia zgody na wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w 2010 roku.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568, z 2004r, nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167 poz. 1759, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175 poz.1457, z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173. poz. 1218, z 2008 nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 nr 52, poz. 420) oraz art. 1 ust 1 i art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r., nr 52, poz. 420)

uchwala się co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2010.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

UZASADNIENIE do uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka XXVIII/135/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ustawodawca zobowiązał organy uchwałodawcze gmin do podjęcia uchwały o wyodrębnieniu lub nie wyodrębnianiu funduszu sołeckiego w roku 2010 w terminie do 30 czerwca br.

Ustawa stanowi, że środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy

Procedura składania wniosków , zgodnie z ustawą jest następująca:

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wójt w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ustawie, informując jednocześnie o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta.  W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt związany jest rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie.

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się wg poniższego wzoru zawartego w ustawie:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb'

Lm - liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców,

Kb - kwotę bazową - obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku sołectw gminy Wielka Nieszawka szacunkowe kwoty funduszu, przypadające na poszczególne sołectwa kształtują się w przybliżeniu następująco:

Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka i Cierpice: po około 12.935,70 zł

Brzoza: około 4.566,30 zł

W sytuacji rozdrobnienia niewielkich środków oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych i remontowych oraz innych w poszczególnych sołectwach wyodrębnianie funduszu sołeckiego wydaje się niecelowe i nieracjonalne.

W następnych latach uchwała o zgodzie na wyodrębnienie lub braku zgody na wyodrębnienie musi zostać podjęta do 31 marca roku poprzedzającego rok na który wyodrębniany jest fundusz.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (3 czerwca 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (5 czerwca 2009, 11:01:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457