2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXVIII/136/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka dnia 3 czerwca 2009 roku

 

Uchwała Nr XXVIII/136/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: przyjęcia dotacji przekazywanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków dotacji rozwojowej w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, i Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005 r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U.z 2007 r, nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009r. nr 52 poz.420)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy postanawia przyjąć dotację przekazywaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków dotacji rozwojowej w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego do kwoty stanowiącej równowartość 556 080 EUR, słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt EUR z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn, “ Centrum Sportu i Rekreacji – budowa instalacji grzewczej opartej na kolektorach słonecznych”.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia Umowy finansowej o dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego gmina otrzymała List z Ofertą Pomocy przyznający Gminie Wielka Nieszawka dotację w kwocie 556 080 EURO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” na zakres dotyczący instalacji pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Jednym z dokumentów, jakie należy przedstawić w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do umowy finansowej na dotację jest uchwała w sprawie przyjęcia dotacji przekazywanej przez NFOŚiGW w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego.

Treść uchwały jest zgodna ze wzorem podanym przez NFOŚiGW.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (3 czerwca 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (5 czerwca 2009, 11:25:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 505