2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXVIII/137/2009Rady Gminy Wielka Nieszawka

 

Uchwała Nr XXVIII/137/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 3 czerwca 2009 roku

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka (dz. nr 156, 157 i 287)

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę “Sarnia” ulicy obejmującej działki o nr 156, 157 i 287, położonej we wsi Wielka Nieszawka na terenie gminy Wielka Nieszawka, której przebieg został wskazany w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/137/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka, wieś Wielka Nieszawka (działki nr 156, 157 i 287)

W związku z zaawansowaniem prowadzonych budów przyległych do drogi oznaczonej w/w numerem działek konieczne jest nadanie nazwy ulicy i ustalenie adresów poszczególnych posesji.

Rada Sołecka pismem z dnia 23 maja 2009 r. zaproponowała nazwę “Sarnia”.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (3 czerwca 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (5 czerwca 2009, 11:30:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438