2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXIX/141/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXIX/141/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 r.

 

w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej od Państwa Agnieszki i Dariusza Szychulskich (wł. w 1/12 cz.), Arlety i Mariusza Mrózek (wł. w 1/12 cz), Beaty i Mariusza Czerwonka (wł. w 4/12 cz.), Jacka Bajdaka (wł. W 6/12cz.) oznaczonej geodezyjnie numerem działki 191/26, obręb Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, o pow. 0,1293 ha, za cenę 1293 zł ( Jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt trzy złotych i 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

U Z A S A D N I E N I E  do uchwały Nr XXIX/141/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku

        Państwo Agnieszka i Dariusz Szychulscy (wł. w 1/12 cz.), Arleta i Mariusz Mrózek (wł.1/12cz), Beata i Mariusz Czerwonka (wł. w 4/12 cz.), Jacek Bajdak (wł. W 6/12cz.) wystąpili z wnioskiem o wykupienie gruntu w Małej Nieszawce, oznaczonej geodezyjnie numerem działki 191/26 o pow. 191/26 m². Działka ta stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do działek budowlanych.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 lipca 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (29 lipca 2009, 08:01:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 452